زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮاي ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ

دستگاه هاي زباله سوز ويژه مراكز درماني و بيمارستاني
دستگاه هاي زباله سوز ويژه مراكز درماني و بيمارستاني
تیر ۲۰, ۱۳۹۹
روش هاي افزايش راندمان بویلر بدون صرف هزينه
روش هاي افزايش راندمان بویلر بدون صرف هزينه
تیر ۲۳, ۱۳۹۹

زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮاي ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ

زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮاي ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ

زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮزﻫﺎو آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮاي ﻧﺎﺷﻲ ازآﻧﻬﺎ

يكي از روشهاي دفع بهداشتي پسماند ، سوزاندن ميباشد . بدليل افزايش حجم پسماندهاي شهري و مشكلات مربوط به دفع آنها و واز طرفي كمبود زمين مناسب جهت دفن ، ميتوان به روشهايي مانند زباله سوزها نيز توجه نمود ، اين روش جهت پسماندهاي بيمارستاني ، صنعتي، لاشه حيوانات و غيره  بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد .

لغت يوناني اينسي نريت( Incinerate ) به معني سوزاندن و به خاكستر تبديل كردن، امروزه معاني گسترده تري پيدا كرده است. به طور كلي هر فرآيندي كه بتواند با سوزاندن مواد زائد جامد حجم يا وزن آنها را كاهش بدهد و به شكل مواد كم ضرر تبديل كند، زباله سوز ناميده ميشود. بسياري از مواد زائيد قابل نوراندن بوده و محصول احتراق نيز گازهاي بي ضرر است كه به راحتي از دودكشها از اتمسفر فرستاده ميشود و معمولا در چنين مواردي زباله سوز براي دفع مواد زائيد روش بي خطري است. وجود زباله هاي بيمارستاني و عدم كاربرد صحيح دستگاههاي زباله سوز بيمارستاتي به علت فقدان كادر فني و مشكلات مالي و نيز سوزاندن بسياري از زباله هاي دور ريختني از كارخانجات كمپوست و يا تاسيسات بازيافت زباله كه آتيه نزديك بخشي از برنامه هاي دفع زباله هاي كشور را تشكيل ميدهد. ايجاب ميكند كه موضوع ايجاد كارخانه هاي زباله سوز نيز مورد مطالعه قرار گيرد. سرمايه گذاري در زمينه ايجاد كارخانه هاي زباله سوز شهري به منزله انهدام زباله هاي خانگي را كه در كشور ما از نظر بازيافت حائز اهميت است امري غير اصولي تلقي ميشود، اما در مورد سوزاندن زباله هاي بيمارستاني بايد گفت: در صورتيكه اين موارد از نظر كمي و كيفي بخوبي مورد مطالعه قرار گيرد و طبق موازين بهداشتي در محل و توليد با كارخانه منحصر به خود سوزانده شوند، پاسخگوي بسياري از مشكلات خواهد بود.

زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮاي ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ

توليد انرژي از باله هاي شهري نيز بازيافت محسوب ميشود. اين مورد زباله سوزهاي بزرگ كه بدين منظور طراحي شده اند امكان پذير خواهد بود. امروزه علاوه بر زباله سوزها، پيروليز زباله و توليد RDF نيز براي توليد انرژي از زباله هاي شهري مورد استفاده قرار گرفته است. اين فن آوري با افزايش قيمت انرژي در كشورهايي صنعتي اخيرا مورد توجه قرار گرفته است. در صورتيكه كه كوره زباله سوزي بخوبي طراحي و ساخته  شود و به طرز صحيحي مورد بهره برداري واقع گردد مسئله دفع زباله هاي قابل احتراق را حل خواهد كرد. باكتريها و حشرات نيز در جريان گاز نابود شده و خاكستر و فلزات باقيمانده از نظر دفع، اهميت بهداشتي كمتر دارند.

تاريخچه

اولين تجربه سوزاندن زباله به انگلستان نسبت داده شده است كه توسط دو مهندس امريكايي به نامهاي هرنيك و گريلي در سال 1874 و با احداث يك زباله سوز شهري در ناتينگهام صورت گرفت نخستين كارخانه زباله سوز آلماني طي سالهاي 1894 تا 1096 و در پي ايجاد اپيدمي وبا تاسيس گرديد و بعد از سال 1960 ساخت اين كارخانه ها در آلمان توسعه يافت. به طوري كه در سال 1950 تعداد آن به 14 مورد رسيد. تكنولوژي برتر براي تبديل مواد زائد به انرژي از اواسط دهه 1970 ابلاغ گرديد و در دهه آخر قرن بيستم گسترش زياد يافت. اما محدوديت كنترل آلودگي از سال 1984 به بعد موجب ركود اين صنعت شد. در بيشتر شهرهاي جهان، تا سال هاي پيش از 1970 ، سوزاندن زباله كه در هواي آزاد تلنبار شده بود معمول بوده است. و ليكن در سالهاي اخير سوزاندن زباله با دستگاههاي زباله سوز كه نوعي روش شيميايي براي كاهش زباله است، انجام ميشود.

كاربرد زباله سوز

هركجا كه حجم پسماند زياد بوده و يا زمين براي دفن بهداشتي چندان در دسترس نباشد و همچنين مساله توليد انرژ ي مطرح ميباشد ميتوان از زباله سوزها استفاده نمود . دستگاههاي زباله سوز مختلفي با حجم هاي متفاوت ساخته شده است كه ميتوان براي انواع پسماندها با توجه به نوع پسماند ، رطوبت ، حجم پسماند ، ميزان گرماي توليدي و غيره استفاده نمود. اين روش عمدتاً براي مراكز صنعتي و بيمارستانها كه پسماندهاي خطرناك توليد ميكنند  توصيه ميگردد . علت توصيه آن براي بيمارستانها ، سرعت  از بين بردن پسماند و نياز به فضاي نسبتاً كم ميباشد . همچنين  خاكستر باقيمانده خطرات كمتري را در محيط ايجاد مينمايد . سوزاندن در اين تكنولوژي احتراق كنترل شده ميباشد كه  جهت مواد مختلف از جمله جامد ، مايع و لجن و گاز قابل اعمال است .

بخشهاي مختلف يك زباله سوز و مراحل احتراق

زباله سوز شامل يك مشعل است كه سوخت موجود و ديگر مواد قابل احتراق كه در پسماند موجود است در محفظه اي به نام اتاق احتراق مشتعل مينمايد . كارآيي و روند احتراق به 3 فاكتور اصلي اتاق احتراق بستگي دارد :

  • دما
  • زمان ماند مواد
  • مخلوط نمودن مواد

زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮاي ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ

اغلب تركيبات آلي در دماي 600 تا 650 درجه ساتيگراد توسط حرارت از بين ميروند اغلب كوره هايي كه براي پسماندهاي خطرناك طراحي ميشوند داراي دماي بين 650 تا 1600 درجه سانتيگراد ميباشند. زمان ماند براي راندمان مناسب 30 تا 90 دقيقه براي مواد جامد و اين زمان براي مايعات بسيار كوتاهتر ميباشد . مخلوط نمودن زباله ها و نيز وجود اكسيژن كافي براي احتراق ( هواي محيط يا تزريق اكسيژن خالص توسط سيستم ) از اهميت زيادي برخوردار است . يك سيستم زباله سوز معمولي از چندين قسمت مجزا تشكيل شده است .اتاق يا كوره احتراق اوليه كه پسماندها درون آن ريخته ميشوند .و در آن مراحل ابتدايي احتراق صورت ميگيرد . در بسياري از سيستمهاي زباله سوز ، گازهايي كه در طي فرآيند سوزاندن در كوره بعنوان محصولات جانبي احتراق ناقص بوجود مي آيند به اتاق  احتراق دوم منتقل ميشوند كه هدف از طراحي آن افزايش كارآيي تخريب محصولات جانبي احتراق ناقص و يا سوزاندن پسماندهاي مايع است . خاكستر باقيمانده دركف كه دراثراحتراق حاصل ميشود به روش ثقلي از كوره خارج شده و پس از طي مرحلي سرد مي شود . از اتاق احتراق دوم ، گاز خروجي ، از طريق يك سيستم كنترل آلودگي هوا هدايت ميشود كه ممكن است شامل قسمت هاي مختلفي باشد.

تنوع قسمتها ي اين سيستم بستگي دارد به :  

  • نوع آلاينده هايي كه عمليات سوختن بر روي آنها انجام ميشود
  • تركيبات پسماند
  • طراحي كوره

سيستمهاي پسماند سوز معمولاً پيش ساخته هستند و به صورت قطعات جداگانه به سايت مورد نظر منتقل شده و در آنجا نصب  ميگردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *