مديريت زباله هاي شهري – بخش 2

مديريت زباله هاي شهري
مديريت زباله هاي شهري – بخش 1
تیر ۸, ۱۳۹۹
شاخص‌هاي ديگر كاركرد مولد بخار
شاخص‌هاي ديگر كاركرد مولد بخار
تیر ۱۱, ۱۳۹۹

مديريت زباله هاي شهري – بخش 2

مديريت زباله هاي شهري

مديريت زباله هاي شهري

مگس  

خطرات ناشي از وجود مگس براي انسان و عموم حيوانات اهلي بر همه روشن است، مگس خانگي مخصوصاً  از نظر انتشار بسياري از باكتري هاي بيماريزا قابل اهميت مي باشد.  اصولا بيش از 50-40 هزار نوع مگس در اين زمان شناسايي شده ولي نام گذاري همه آن ها به اتمام نرسيده است. بر اساس مطالعات انجام شده در صحرا و آزمايشگاه انتشار بسياري از امراض همچون اسهال هاي آميبي و باسيلي، تراخم، حصبه و شبه حصبه، وبا ، سِل ، جذام ، طاعون و سياه زخم به وسيله مگس امكان پذير است. اين حشره به وسيله پرزهاي چسبنده و مژك هاي فراوان بدن خود با نشستن بر روي مدفوع انسان و حيوان و بسياري از كثافاتو زباله ها ميكروب هاي مختلف را از طريق تماس مستقيم بدن انسان و يا اغذيه مورد نياز او به محيط زندگي واردنموده و به طور مكانيكي باعث انتقال بيماري ها به موجود زنده ديگري مي گردد.

ساختن مستراح هاي بهداشتي در شهر و روستا و حفظ محيط زيست از پِهِن و ديگر فضولات فساد پذيرانساني و حيواني نيز از جمله عواملي است كه باعث جلوگيري از توليد و رشد لارو مگس خواهد شد. مواد زايدصنعتي اعم از فرآورده هاي گياهي، ميوه ها، فضولات  كشتارگاهها و غيره چه در شهرها و چه در مراكز توليد ومصرف مي تواند محل پرورش لارو (كرمينه) مگس  قرار گيرد . در صورتي كه روش دفع زباله به صورت تلنبار كردن در فضاي آزاد باشد كرمينه مگس در داخل زباله كه از نشر حرارت، رطوبت و مواد غذايي مناسب ترينمحيط به شمار مي رود رشد و نمو كرده و پس از رسيدن زمان بلوغ به منازل و اماكن مجاور پرواز مي نمايد. قدرت پرواز مگس تا حدود 20 كيلومتر مشخص شده است.

مديريت زباله هاي شهري

جوندگان

سالم سازي محيط بخصوص كنترل زباله ها چه در امر جمع آوري و چه در دفع بهداشتي آن ها مفيدترين راه مبارزه با جوندگان مي باشد و بديهي است كه يكي از خطرن اكترين مضرات عدم توجه به دفع زباله نشو و نما و انتشار مو ش در شهرها است. خطر ازدياد موش در شهرها را نمي توان به سادگي با هيچ بودجه اي جبران نمود. موش هاي خانگي و جوندگان ديگر به طرز وسيع و دامنه داري در جهان پراكنده و در جوار انسان ها زندگيمي كنند. از اين نظر اينگونه موجودات بالقوه ناقل بسياري از بيماري هاي انساني هستند . ناراحتي هاي حاصل ازموش ها از يك گاز گرفتگي  ساده تا تب تيفوس  و طاعون متفاوت است. بيماري لپتوسپيروز در نتيجه تغذيه موادغذايي آلوده به مدفوع موش بيمار و با استحمام در آب آلوده و يا در تماس مستقيم با موش آلوده، به وجود مي آيد.

موش مي تواند در انتقال بيماري هايي چون اسهال آميبي  و انتقال كرم كدو  و تريشين نيز به طور غيرمستقيم،نقش مهمي ايفاء كند. موش و ساير جوندگان براي توليد مثل و ازدياد جمعيت خويش به سه چيز احتياج دارند،غذا، آب و پناهگاه كه هر سه در اغلب موارد در زباله هاي شهري وجود دارد.

آلودگي هاي آب

آب شرط اصلي ادامه حيات در جهان است، كلمه آباداني در زبان فارسي از آب گرفته شده كه خود عامل مهمي در جهت عمران و بهسازي مناطق كشور به شمار مي رود. سرعت افزايش جمعيت، بهبود سطح بهداشت و پيشرفت هاي صنعتي در سطح جهان  بيش از پيش باعث محدود شدن منابع آب شده است، اما بايد قبول كرد كه دنيا تشنه است و اين تشنگي يك تصور شاعرانه و خيال نيست بلكه يك حقيقت مسلم است.

در كشور ما مسئله كمبود آب مخصوصاً چه در امر صنعت و چه در امر كشاورزي مشكلات فراواني را به بار آورده است. مصرف زياد از حد آب در شهرها و اسراف هاي بي رويه در هر زمينه نيز تشديد كننده اين مشكلاست. گرمسير بودن مناطق مختلف كشور و عدم وجود منابع آب كافي از يك سو و  عدم كنترل آلودگي آب به وسيله تخليه فاضلاب ها و زباله هاي شهري و صنعتي از سوي ديگر تاثير زيانبخشي در اقتصاد و بهداشت جامعه ما دارد. همچنين تخليه مواد زايد جامد و مايع (زباله و فاضلاب ها) در محيط به وسيله جاري شدن آب هاي سطحي اعم از جويبارها، رودخانه ها و ديگر آب هاي حاصل از بارندگي به نقاط مختلف موجب انتشار آلودگي مي گردند و اين در حاليست كه متاسفانه در بعضي از شهرهاي ما دفع بي رويه زباله اكثرا به وسيله تخليه مواد به جويباره اصورت مي گيرد و يا دفن غير بهداشتي آن در سراشيبي ها و ديگر اماكن كه مخالف ضوابط حفاظت آب هاي زيرزميني است انجام مي شود كه از نظر بهداشت محيط كاملاً خطرناك است. مخصوصاً اينكه محل تخليه و يادفن در خاك هاي سبك شني و يا در حوالي رودخانه ها و چشمه سارها باشد.

 آلودگي خاك

زباله هاي شهري كه خود تركيبي از فضولات انساني و حيواني و بسياري ديگر از مواد زائد صنعتي و كشاورزي است، متاسفانه در آخرين مرحله دفع به خاك و يا آب منتقل مي شوند. كالاهاي مصنوعي كه از مواد پلاستيكي ساخته شده اند پس از استعمال به صورت مواد زائد تجزيه نشدني در زباله انباشته و در خاك باقيمي مانند زيرا پليمرهاي مصنوعي (نايلون) بر عكس پليمرهاي طبيعي موجود در پشم و پنبه به علت نبودن آنزيمويژه، سال ها جهت تجزيه در طبيعت به صورت خام و بدون تغيير باقي مي ماند. اين مواد خود خللي در تبادل آب و هوا و ديگر عكس العمل هاي فيزيكي و شيميايي خاك بوجود مي آورند. مجاورت و يا احاطه شدن ريشه گياهان بوسيله مواد پلاستيكي در خاك سبب نرسيدن آب و غذا به ريشه گياه شده و در طي زمان در اطراف ريشه حرارت،رطوبت و خواص شيميايي كاملاً غيرمتعادلي بوجود مي آورند كه موجب ضعف رشد و يا خشكي گياه مي شوند.

وجود انواع مختلف قوطي هاي كنسرو، لاستيك هاي مستعمل، لاشه هاي اتومبيل، فضولات بيمارستان ها و موادشيميايي كارخانه ها كه هم اكنون در اغلب شهرها جزو لاينفك زباله هاي شهري هستند به خارج از شهر در دامان طبيعت پراكنده و يا دفن مي شوند. نتيجه اين عمل، تجزيه هايي است كه طي ساليان دراز خطرات مهيبي را در آبو خاك منطقه بوجود آورده و موجب بيماري هاي گوناگوني در انسان و حيوان و كليه موجوداتي كه در آن منطقهزندگي مي كنند مي شود.

مديريت زباله هاي شهري

ازجمله امور متداول در استفاده مجدد از زباله هاي شهري، تهيه كمپوست است كه هم اكنون در بسياري از شهرهاي پيشرفته دنيا معمول است. در ايران متاسفانه بدون مطالعه در سيستم تهيه كمپوست، نوع كمپوست و امكانات مصرف، اقدام به تاسيس  كارخانه هايي شده است كه نتايج حاصل، مطلوب نبوده و آلودگي هاي محيط جامعه شهري و روستايي ما را تشديد مي نمايد. امروزه به علت پيشرفت صنايع سنگين و مصرف زياده از حد فلزات سنگين كه از راه هوا و زمين و آب وارد و خسارات زيادي را به بار مي آورند.Lenihan  وWainered  عقيده دارندكه امروزه بيش از 60 ماده شيميايي در صنايع، مورد استفاده قرار مي گيرند كه نقش آنها در سيستم هاي حياتي گياه و حيوان، ناشناخته است. ازدياد فلزات سنگين مثل جيوه، سرب، كادميوم و آرسنيك در كمپوست و در نتيجه در خاك، باعث مسموميت هاي زياد و بيماري هاي گوناگوني در انسان مي شود.

آلودگي هوا

در اين زمينه گفته مي شود احتراق مواد پلاستيكي كه متاسفانه امروزه به ميزان فراواني در زباله ها وجوددارند صرفنظر از توليد ديوكسين ها گازهايي همچون گاز كربنيك، انيدريد سولفوره، گازهاي سمي كلره و غيرهمي نمايد كه فوق العاده خطرناك بوده و موجب آلودگي شديد هوا مي گردند.

شايان ذكر   است كه در مناطقي كه مبادرت به ايجاد زباله سوز مي شود تعبيه هواكش هاي طويل وفيلترهاي ويژه اي كه طبق ضوابط محيط زيست قادر به جلوگيري از آلودگي هاي هوا باشند از ضروريات امر است.

گازهاي حاصل از تخميرهاي هوازي و غير هوازي در مراكز دفن زباله قادرند به طبقات زيرين خاك نفوذكرده و اختلالاتي در خاك هاي زراعي به وجود آورند. طبق مطالعات انجام شده در نواحي نزديك به جايگاه هايدفن زباله ميزان گاز متان (CH4) تا حدود 60 درصد و گاز كربنيك (CO2) حداكثر تا 30 درصد تاييد شده استكه قطعا در جلوگيري از رشد و نمو صحيح گياهان منطقه بي تاثير نيست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *