انواع زباله سوز

تبديل به گاز كردن زباله
تبديل به گاز كردن زباله
خرداد ۱۵, ۱۳۹۹
تلفات خاكستر و تشعشعات- بویلر
تلفات خاكستر و تشعشعات- بویلر
خرداد ۱۸, ۱۳۹۹

انواع زباله سوز

زباله سوز توده سوز

اين نوع زباله سوز ها، زباله هاي فراوري نشده شهري را در محفظه احتراق واحد يا دوتايي با استفاده از هواي اضافي كه براي اطمينان از احتراق كامل بكار مي رود، مي سوزانند. اين طراحي اين مزيت را داردكه زمان مرده براي تعميرات به حداقل مي رسد و همچنين سبب افزايش زمان عمر تجهيزات مي شود. عمليات با تخليه مواد زائد جامد از كاميون هاي جمع آوري در يك انبار ذخيره سازي شروع مي شود. ظرفيت ذخيره به طور متوسط ، حجم زباله يك روز مي باشد.

چون اكثر زباله هاي آلي از لحاظ حرارتي ناپايدار هستند، گازهاي متعددي هنگام فرآيند احتراق كه دما در حدود c˚760 مي باشد، متصاعد مي شود. اين گازها و ذرات ريز آلي از يك محفظه كه معمولاً مخفظه احتراق ناميده مي شود و در دماي بالاي  c˚ 820 سوزانده مي شوند و محصولات بدبوي حاصل از احتراق معمولا” در دماي بالايc˚760 تاc˚ 820  از بين مي روند. با توجه به قوانين كنترل آلودگي هوا ، بايد تجهيزات پاكسازي تدارك ديده شود. براي تامين جريان خوب هوا و غلبه بر افت فشار ناشي از تجهيزات پاكسازي هوا، فن مورد استفاده قرار مي گيرد. محصول نهايي سوزاندن زباله، گازهاي تميزي است كه از دودكش تخليه مي شود. خاكستر و مواد نسوخته به داخل قيف كه در زير شبكه ها هستند مي افتندكه به وسيله آب سرد و خاموش مي شوند. ذرات خاكستر كه در داخل محفظه احتراق نشست مي كنند بوسيله دستگاه مخصوص اين كار دفع مي شوندوباقيمانده نهايي حاصله به مناطق دفع يا واحدهاي بازيافت هدايت مي شوند.

به عنوان نمونه براي بازيافت حرارتي از اين سيستم، بويلر ( ديگ بخار ) بكار مي رود كه از حرارت گازهاي احتراقي كه محفظه احتراق را ترك مي كنند براي تبديل آب به بخار استفاده مي كند. براي بالا بردن دما و فشار جهت توليد انرژي الكتريكي از يك مبدل حرارتي به نام سوپر هيتر استفاده مي شود. سوپر هيترهاي تابشي كه از حرارت تابشي محفظه احتراق استفاده مي كنند در مقابل بويلر نصب مي شوند. سپس بخارهاي توليد شده به بخش جمع آوري هدايت مي شوند.

انواع زباله سوز

زباله سوز مدولار

اين زباله سوزها واحدهاي كوچك با ظرفيت 5 تا 100 تن در روز مي باشند. آنها نوعاً داراي دو محفظه احتراق اوليه و ثانويه مي باشند. زباله سوزهاي مدولار زباله ها را در يك محفظه اوليه عايق شده با مواد نسوز با هواي كمتر از مقدار استوكيومتري كه اكسيژن كافي براي احتراق كامل ندارد، مي سوزانند. گازهاي احتراق در ابتدا مخلوطي از منوكسيد كربن و آب هستند كه وارد محفظه احتراق دوم مي شوند و در آن هواي اضافي و سوخت براي احتراق كامل موجود است. انرژي گازهاي احتراق با عبور از لوله هايي مي تواند براي توليد برق مورد استفاده قرار گيرد.

زباله سوز با بستر سيال

زباله سوزهاي بستر سيال ، زباله را در يك بستر آشفته شامل مواد بي اثر داغ نظير شن و ماسه كه بوسيله جريان سريع و رو به بالاي هواي اوليه احتراق به صورت سوسپانسيون در آمده اند، خشك مي كند. احتراق مؤثر احتياج به سوخت همگن دارد كه آنها را مي توان به صورت مستقيم وارد اين زباله سوز نمود ولي زباله هاي خانگي بايد ابتدا فراوري شده و سپس به اين زباله سوز وارد شوند. در طراحي استاندارد راكتور بستر سيال كه بعضي اوقات بستر سيال حباب دار (BFB) ناميده مي شود، سرعت هوا 1.5  تا m/s 3 است و بستر در محفظه باقي مي ماند. در طراحي ديگر راكتور بستر سيال چرخشي (CFB)  هوا با سرعت  5 تا m/s 10 بكار مي رود ، در حاليكه مواد بستر و مواد با احتراق ناقص (نيم سوخته ) به داخل محفظه بر مي گردند. اين مواد از جريان گازهاي دودكش جدا شده و مجددا” به كوره بر مي گردند. هواي احتراق ثانويه به بالاي محفظه دميده مي شود.اين زباله سوزها اين قابليت را دارند كه محدوده وسيعي از سوختها شامل زباله هاي جامد خانگي و لجن فاضلاب را بسوزانند. از مهمترين مزيت هاي زباله سوزهاي بستر سيال راندمان احتراق بالاي 99% است كه اين راندمان براي كاهش انتشار دي اكسين در گازهاي دودكش بسيار مهم است .همچنين از مزايايي مانند مصرف كمتر سوخت و توليد كمتر گازهايي نظير NOx و فلزات برخوردارند.

اجزاي اصلي زباله سوز با بستر سيال عبارتند از:

 • محفظه ورودي هواي احتراق
 • صفحه توزيع هوا كه باعث به حركت در آوردن مواد در محفظه احتراق مي شود و از تراكم آن جلوگيري مي كند.
 • بستر سيال كه از شن ، ماسه و خاكستر حاصل از سوزاندن زائدات قبلي تشكيل شده است.
 • سطح يا صفحه تغذيه بالاي بستر سيال

در اين سيستم، هواي ورودي و ذرات جامد گداخته با زائدات مخلوط شده و باعث بوجود آمدن سطح انتقال حرارت گسترده اي مي شود. ذرات داغ پس از شعله ور شدن با زائدات به صفحه تغذيه انتقال مي يابند. در اين بخش، ذرات سنگين تر مجدداً به داخل بستر شني ريزش كرده و دوباره گداخته خواهند شد. در شرايط انباشنگي مواد موجود در بستر ، اين مواد از دريچه سرريز خارج مي گردند.

زباله سوز كوره دوار

كوره هاي گردان به دو گروه دماي پايين كمتر از ºc 1000 و دماي بالاتر از ºc  1000تقسيم مي شوند. در كوره هاي با دماي پايين از يك محفظه احتراق ثانويه براي انجام تخريب كامل استفاده مي گردد كه باعث مي شود مواد تبخير نشدني و غير قابل احتراق مانند فلزات، سنگ ، شن، ماسه و غيره شكل خاكستر باقي بمانند. تمايز اين سيستم با ديگر سيستمهاي زباله سوز ، فرآيند اختلاط ، حرارت دهي و زمان مي باشد. مشخصات كلي فرآيند را مي توان به شرح زير خلاصه نمود:

 • بخش خردكننده كه با خرد كردن قطعات جامد باعث جدا شدن آنها از مايعات قابل پمپاژ مي شوند.
 • سيستم تغذيه كه شامل تجهيزات انتقال زائدات جامد بسته بندي شده و يا فله ، فيدرها و مارپيچها مي باشد. در بخش مايعات،پمپهاي انتقال مايعات وجود دارد.
 • بخش كوره گردان داراي دوران محفظه است كه قادر مي باشد در هر لحظه سطح بيشتر و جديدتري از زائدات را در معرض هواي داغ احتراق تابشي و سطوح داغ داخلي كوره قرار دهد. در اين شرايط ، احتراق مواد آلي و تبديل آنها به مواد تجزيه شده به سهولت صورت مي گيرد. زمان ماند زائدات و اختلاط آنها به سرعت دوران بستگي دارد. كوره به طور طبيعي با هواي كافي قادر به فعاليت است ، ليكن در شرايط احتراق ناقص يا احتراق با اكسيژن ناكافي نيز قادر به فعاليت مي باشد.
 • بخش احتراق ثانويه به كوره گردان متصل مي باشد. گاز خروجي در اين بخش بين 1تا 3ثانيه مجددا” گداخته مي شود. در شرايط حضور هواي كافي عمل احتراق صورت مي گيرد.
 • خاكستر توليد شده از بخش تخليه خاكستر به بيرون هدايت مي شود.
  • بخش سردكننده، گازهاي خروجي را خنك مي كند و براي ورود به سيستم تصفيه هوا آن را آماده مي سازد. در اين بخش انرژي خروجي به هواي تازه ورودي منتقل شده و پيش گرمايش انجام مي گيرد.
  • در قسمت تصفيه هوا، گازهاي اسيدي ، ذرات معلق و دي اكسين ها ، فوران و فلزات سنگين گرفته مي شود. اين بخش مي تواند به صورت خشك ، نيمه خشك و مرطوب فعاليت كند.
  • بخش دودكش كه به سيستم نمونه گيري مداوم مجهز است و گازهاي تصفيه شده را خارج مي كند. پارامترهاي گازي مانند
 • 2O و 2CO و CO و هيدروكربن ها و عناصري مانند HCL و SOx و Nox نيز بررسي و كنترل مي شوند.

انواع زباله سوز

زباله سوز با كوره ثابت

اين سيستمها براي سوزاندن زباله هاي بيمارستاني نيز كاربرد دارند و داراي قابليت سوزاندن مايعات يا هر نوع زائدات جامد مي باشند. در اين نوع زباله سوزها از دو نوع كوره اوليه و ثانويه استفاده مي شود. در زباله سوز با كوره ثابت ، نخست مواد وارد كوره شده و در دستگاههاي كوچك آن به صورت منقطع تخليه مي شوند. كف كوره در اين سيستم به شكل پله اي است كه مواد با هل دادن صفحات افقي آنرا به سمت پايين و به شكل حركت رفت و برگشتي طي مي كنند. هواي احتراق در زير زائدات است. خاكستر خروجي نيز وارد حوضچه آب مي شود و سپس از اين بخش تخليه مي گردد. آب موجود ، ارتباط بين محيطهاي داخلي و خارجي كوره را قطع مي كندو كمبود هوا در كوره اوليه باعث توليد كربن نسوخته شده و 2CO و 2H را افزايش مي دهد. در كوره دوم ، احتراق مواد مذكور با 140 تا2000 درصد هواي اضافي خواهد بود ودر مواقع ضروري تزريق مقداري سوخت به داخل كوره اوليه، مي تواند سبب تثبيت دما شود.

جداسازي سريع تر مواد خطرناك و غير فرار ، امكان تبخير آب بيشتر نسبت به ديگر كوره ها ، قابليت مصرف انواع سوخت و مواد مختلف و نيز بازدهي بالاي سوخت مصرفي از مزاياي اين سيستم به شمار مي رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *