نسل جدید زباله سوزهـا برای پسماندهـای بیمارستانی و صنعتی

محاسبات تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار
محاسبات تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار
خرداد ۳۰, ۱۳۹۹
زباله سوزها
زباله سوزها
تیر ۲, ۱۳۹۹

نسل جدید زباله سوزهـا برای پسماندهـای بیمارستانی و صنعتی

نسل جدید زباله سوزهـا برای پسماندهـای بیمارستانی و صنعتی

نسل جدید زباله سوزهـا برای پسماندهـای بیمارستانی و صنعتی

ایــن شــرکت بــا قابلیــت هــا و توانایــی هــای علمــی، فنــی و تخصصــی در زمینــه هــای طراحــی، ســاخت، نصــب و راه انــدازی تجهیــزات پالایشــگاهی، پتروشــیمی، نیروگاهــی و تولیــد ماشــین آلات صنعتــی بــه مثابــه یــک صنعــت کارخانــه ســاز تاکنــون پــروژه هــای عظیــم و ارزنــده ای را بــا کیفیــت بســیار مطلــوب بــه اجــرا درآورده یــا در دســت نیــروی 2000 اجــرا دارد. ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی بــا بهــره منــدی از حــدود متخصــص و کارآزمــوده تنهــا مجموعــه ای اســت کــه تمامــی امکانــات و تجهیــزات لازم در فراینــد تولیــد انــواع محصــولات صنعتــی و اجــرای پــروژه هــای بــزرگ ملــی را بــه صــورت یکجــا در خــود جــای داده اســت.

نسل جدید زباله سوزهـا برای پسماندهـای بیمارستانی و صنعتی

ایــن زبالــه ســوز هــا ( طبــق طبقــه بنــدی ســازمان بهداشــت جهانــی تنهــا سیســتم هــای ازبیــن برنــده ی پســماندهای ویــژه صنعتــی و بیمارســتانی مــی باشــند کــه درفرآیندهــای دیگــراز بیــن نمــی رونــد.

نسل جدید زباله سوزهـا برای پسماندهـای بیمارستانی و صنعتی

مدل های HP ما تضمینی برای موارد زیر هستند:

سوزاندن تمامی پسماندهای بیمارستانی در دمای بالا به امحای کامل پسماندهایی مانند سرنگ، بانداژ، کتان، دیالیز، قسمت های تشریح شده، ویروس ، بیماری های کروتزفلد جاکوب، ESBها و باکتری های جدید بصورت پسماندهای خونی آلوده و داروها منجر می گردد.

امحا و بازیافت انرژی موجود در پسماندهای صنعتی ساخته شده از پلاستیک، قیر، صمغ، رنگ ، الیاف نساجی و پسماندهای روغنی.

سوزاندن لاشه های حیواناتی مانند سگ، گربه، موش، ماکیان، گاو، شتر…

نسل جدید زباله سوزهـا برای پسماندهـای بیمارستانی و صنعتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *