اثر هواي اضافي روي راندمان بویلر در ارتباط با متغيرهاي ديگر

طبقه بندي مواد زايد بيمارستاني
طبقه بندي مواد زايد بيمارستاني  
تیر ۲۸, ۱۳۹۹
پسماند
پسماند
تیر ۳۰, ۱۳۹۹

اثر هواي اضافي روي راندمان بویلر در ارتباط با متغيرهاي ديگر

اثر هواي اضافي روي راندمان بویلر در ارتباط با متغيرهاي ديگر

اثر هواي اضافي روي راندمان بویلر در ارتباط با متغيرهاي ديگر

در 1% كاهش اضافي درصد راندمان را در دماهاي دود مختلف نشان مي دهد كه به طور خطي به كاهش هواي اضافي بستگي دارد.

همچنين در كاهش F10 دماي دود درصد راندمان را در درصدهاي هواي اضافي مختلف نشان مي دهد كه به طور خطي به كاهش دماي دود خروجي بستگي دارد.

تاثير هواي اضافي روي راندمان را در دماهاي مختلف دود نشان مي دهد. مشاهده مي شود كه يك علت اصلي كاهش راندمان افزايش هواي اضافي است. زيرا باعث افزايش جرم و انرژي خروجي به وسيله دود مي شود.

تاثير هواي ناقص را روي راندمان در دماهاي مختلف نشان مي‌دهد. احتراق ناقص يكي از عوامل مهم در كاهش راندمان است.

رابطه درصد هواي اضافي، دماي دود و درصد دي اكسيد كربن را روي درصد اتلافات نشان مي دهد.

تاثیر هواي اضافي بر روي خوردگي سطوح

سوخت هاي مازوت شامل سولفور هستند كه در اثر احتراق به دي اكسيد گوگرد تبديل مي شوند. در صورت وجود هواي اضافي به اندازه كافي، مولكولهاي دي اكسيد گوگرد به تري اكسيد گوگرد تبديل مي شوند كه اين مولكول ها در برخورد با مولكول هاي بخار آب تبديل به اسيد سولفوريك مي شوند كه اسيدي خورنده است. مخصوصاً زماني كه دماي دود خروجي پايين تر از نقطه شبنم مي شود از طرفي ديگر نقطه شبنم با كاهش اكسيژن موجود در دود خروجي (هواي اضافي) و همچنين با كاهش غلظت تري اكسيد سولفور كاهش مي‌يابد.

اثر هواي اضافي روي راندمان بویلر در ارتباط با متغيرهاي ديگر اثر هواي اضافي روي راندمان بویلر در ارتباط با متغيرهاي ديگر اثر هواي اضافي روي راندمان بویلر در ارتباط با متغيرهاي ديگر اثر هواي اضافي روي راندمان بویلر در ارتباط با متغيرهاي ديگر اثر هواي اضافي روي راندمان بویلر در ارتباط با متغيرهاي ديگر

براي مثال در بويلر هاي مدرن امروزي، دماي گاز خروجي از ايرهيتر (C130)، وقتي با دماي شبنم محصولات احتراق برابر مي شود كه با غلظت تري اكسيد گوگرد دردودخروجيppm10 ومقداراكسيژن اضافي موجوددر دود خروجي نيز 5/0% باشد.

كاهش اكسيژن اضافي از يك طرف باعث افزايش امكان ايجاد دوده اسيدي مي‌شود. بنابراين حد پايين مقدار هواي اضافي با در نظر گرفتن تشكيل دوده اسيدي محدود مي شود و حد بالاي آن با نقطه شبنم محدود مي شود.

كاهش دماي دود خروجي

پتانسيل صرفه جويي

براي هر F40-35 كاهش دما 1% افزايش راندمان خواهيم داشت. مسائلي كه در اين رابطه وجود دارند يكي هواي اضافي و ديگري كثيفي طرف شعله و يا آب لوله هاست. براي اين منظور بايستي تك تك مسائل ممكن ار بررسي نمود:

  • اگر سوخت اضافي وجود دارد نرخ سوخت را مي توان كاهش داد تا دما كاهش يابد.

توجه شود كه توليد مقدار بخار مورد نياز بايستي حفظ شود اگر توليد بخار كاهش يابد اين راه حل خوبي نيست.

  • اگر لوله ها كثيف شده باشند تنها راه، توقف واحد و تميز كردن آنهاست يا دوده‌زدايي طرف كوره لوله ها در حال كار واحد است، اگر سوت بلور در دسترس باشد.

دماي دودكش: يك دماي دودكش خوب كه خوردگي اسيد سولفوريك را به مينيمم برساند F350-275 است. دماي بالاتر براي سوخت هايي استفاده مي شود كه محتوي سولفور بيش از 2% مي باشند. نقطه شبنم اسيد سولفوريك را در دماهاي مختلف نشان مي دهد يك دماي زير F250 سريعاً ايجاد خوردگي اسيد مي نمايد. بسياري از بويلرها داراي دماي دود F600 يا بيشتر هستند در وهله اول براي اين بويلرها مي توان سوخت مصرفي را چك كرد كه آيا بيش از حد مصرف مي‌شود يا خير.

انتقال حرارت سطوح كثيف: تراكم ذرات و يا زنگ زدگي روي دو طرف لوله‌ها ممكن است از علل دماي بالاي دود باشند در اين صورت بويلرها بايستي دوده زدايي يا رسوب زدايي شود و يا سوخت آماده سازي شود.

در مقادير مختلف ثابت هوايتئوري راندمان بويلر در نقطه مقابل دماي دود خروجي قرار دارد. افت راندمان مي تواند خيلي قابل توجه گردد اگر هواي اضافي بيش از حد بكار برده شود زيرا با افزايش فلوي هوا (Air Flow)، جرم و انرژي اتلافي خارج شده از سيستم بيشتر خواهد بود.

اثر هواي اضافي روي راندمان بویلر در ارتباط با متغيرهاي ديگر اثر هواي اضافي روي راندمان بویلر در ارتباط با متغيرهاي ديگر

افزايش دماي سوخت مازوت

پتانسيل صرفه جويي: 5%

اتميزه كردن سوخت بايستي در ويسكوزيته مناسب صورت گيرد و ويسكوزيته خيلي بالا و يا پايين باعث اتمايزينگ (Atomizing) ضعيف مي شود. براي اين منظور سوخت بايستي در محدود مناسبي از دما پيش گرم شود تا به ويسكوزيته مناسب براي اتمايزينگ برسيم.

پتانسيل صرفه جويي: 1%

معمولاً فشار اتمايزينگ سوخت كمتر و يا بيشتر از مقدار بخصوصي است كه براي نازل مشعل طراحي شده است بنابراين بايستي فشار سوخت مطابق دستورالعمل بهره برداري نازل تنظيم شود. اتمايزينگ سوخت تابعي از فشار سوخت، ويسكوزيته، هواي اوليه يا بخار و طراحي نازل مي باشد. بهره برداري مشعل در فشار بالاتر يا پايين تر، راندمان احتراق را كاهش مي‌دهد.

كاهش زيركش (Blow Down) بويلر

پتانسيل صرفه جويي: 1%

زيركش بيش ازاندازه به علت آماده‌سازي‌ضعيف آب (Poor Water Treatment) و يا بهره برداري ضعيف است. جريان زيركش آب داراي انرژي مي باشد كه تلف مي‌شود مگر اين كه بازيافت شود براي كاهش زيركش بايستي كيفيت آب تغذيه كنترل شود تا آماده سازي آب مناسب باشد و همچنين بهره برداري تصحيح شود.

آب بايستي به طور پيوسته به بويلر اضافه گردد تا جايگزين بخار توليد شده گردد (با توليد بخار غلظت ذرات جامد در آب بيشتر مي شود و بايستي زيركش انجام شود) تا از پلاگ (Plug) شدن لوله ها جلوگيري شود. پريود زيركش به مقدار مواد جامد و درجه قليائي آب درام بستگي دارد.

دو نوع زيركش وجود دارد:

  • زيركش گل و لاي براي انتقال گل و لاي سنگين در ته بويلر (اين زيركش براي چند ثانيه در فواصل مخصوص به صورت مقطعي به كار مي‌رود).
  • زيركش پيوسته يا سطحي براي انتقال مواد جامد غير محلول در آب.

براي مثال، در كاهش درصد زيركش از 10 درصد به 5 درصد در فشار Psig200، راندمان بويلر 7/1% افزايش مي يابد كيفيت آب تغذيه بايستي مرتب چك شود تا آماده سازي آب مناسب باشد. مرتباً مقدار نهايي مواد جامد نامحلول و درصد قليايي و از اين قبيل در زيركش و آب تغذيه بايستي اندازه گيري شوند تا مشخص شود كه چه مقدار زيركش واقعاً مورد نياز است.

جلوگيري از نشتي (Leakage) بخار

پتانسيل صرفه جويي: 10%-5%

نشتي ها به محض پديدار شدن بايستي گرفته شوند چرا كه يك نشتي كوچك چه بسا مي تواند باعث ايجاد يك افت انرژي بزرگ شود.

جلوگيري از نشتي تراپ هاي بخار (Trapes)

پتانسيل صرفه جويي: 10%-5%

علت اصلي اين نشتي، بد عمل كردن تراپ هاي بخار است براي رفع اين مشكل، بايستي تراپ هاي بخار به طور مرتب چك شوند و در صورت نياز تعمير گردند. در هنگام نصب تراپ هاي بخار بايستي دقت كافي اعمال شود كه طبق دستورالعمل سازنده باشد به طور كلي سه نوع تراپ به كار گرفته مي شوند: تراپ هاي مكانيكي، ترمواستاتيك و ترموديناميك، كه تراپ هاي مكانيكي براساس اختلاف دانسيته بين بخار و آب كندانس شده عمل مي كنند تراپ هاي ترامواستاتيك براساس اختلاف درجه حرارت و تراپ هاي ترموديناميك براساس اختلاف انرژي كار مي كنند تست كردن تراپ هاي بخار بايستي جدا از تعميرات روتين انجام گيرد كه به چندين روش مي تواند انجام گيرد.

  • به صورت چشمي
  • اختلاف درجه حرارت
  • روش صوتي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *