دفن بهداشتي زباله  

كميت زباله هاي شهري
كميت زباله هاي شهري
خرداد ۲۵, ۱۳۹۹
بازيافت مواد
بازيافت مواد
خرداد ۲۹, ۱۳۹۹

دفن بهداشتي زباله

دفن بهداشتي زباله عبارت است از انتقال مواد زايد جامد به محل ويژه دفن آن ها در دل خاك بنحوي كه خطري متوجه محيط زيست نشود. دفن بهداشتي، يك روش موثر و ثابت شده براي دفع دائم مواد زايد است. در هر منطقه اي كه زمين كافي و مناسب وجود داشته باشد، روش دفن بهداشتي مي تواند بخوبي مورد استفاده قرارگيرد. اين روش متداول ترين روش دفع زباله در جهان است. عمليات دفن بهداشتي زباله شامل چهار مرحله زيراست:

  • ريختن زباله در يك وضع كنترل شده
  • پراكندن و فشردگي زباله در يك لايه نازك براي حجم مواد (به ضخامت حدود 2 متر)
  • پوشاندن مواد با يك لايه خاك به ضخامت حدود 20 سانتي متر
  • پوشش لايه نهايي زباله به ضخامت حدود 60 سانتي متر با خاك

دفن بهداشتي زباله

دفن بهداشتي زباله يك روش كاملاً قابل قبول و مطمئن براي دفع زباله هاي شهري است و به عنوان يك جايگزين در مقابل تلنبار كردن زباله مطرح است.  پوشاندن مواد در دفن بهداشتي زباله به طور موثر از تماسحشرات، جوندگان، حيوانات ديگر و پرندگان با زباله ها جلوگيري به عمل مي آورد. لايه پوششي خاك همچنين ازتبادل هوا و مواد زايد  جلوگيري كرده و مقدار آب سطحي را كه ممكن است به داخل محل دفن نفوذ كند بهحداقل  ميرساند . ضخامت لايه خاكي كه براي پوشش روزانه مواد به كار مي رود بايستي حداقل 15 سانتي متر وپوشش نهايي خاك در روي شيارهاي زباله 60 سانتي متر باشد تا از نظر ايجاد و يا نشت گازهاي توليدي دراعماق و يا سطح زمين كنترل لازم به عمل آيد.

 انتخاب محل دفن زباله

انتخاب زمين مورد نياز مناسب براي دفن زباله هاي شهري، مهمترين عمل در دفن بهداشتي محسوبمي شود كه بايد با دقت كافي و همكاري ادارات و موسساتي چون حفاظت محيط زيست، بهداشت محيط، سازمان آب منطقه اي، سرجنگلداري، كشاورزي و منابع طبيعي و نيز با تشريك مساعي شهرداري ها انجام شود. محل دفن بهداشتي  زباله بايد حداقل به مدت 25 سال محاسبه شده و در جهت توسعه شهر نباشد. اين امر هم از نظر ايجاد ترافيك ناشي از رفت و آمد كاميون هاي زباله كش و هم از نظر مسائلي كه در اجراي عمليات در محل دفن موردتوجه است، حائز اهميت است. انتخاب نوع زمين براي طراحي دفن بهداشتي زباله و عمليات بهره برداري و نيز ابزار مورد نياز تاثير بسيار مستقيمي در اين مورد دارد. بطور خلاصه فاكتورهاي مهمي كه در انتخاب محل دفن زباله بايد مورد توجه قرار گيرند، عبارتند از توجه به بهداشت و سلامت عمومي، سطح زمين مورد نياز، توپوگرافي منطقه، مطالعات هيدرولوژي و زمين شناسي جايگاه، قابليت دسترسي به خاك پوششي مناسب، قابليت دسترسي به محل دفن، فاصله شهر تا محل دفن، رعايت جهت بادهاي غالب، زه كشي محل دفن، هزينه ها و استفاده هاي آتياز زمين و توجه خاص هر طرح جامع توسعه شهري.

روش هاي مختلف دفن بهداشتي زباله

روش هاي مختلف دفن بهداشتي زباله بر حسب موقعيت جغرافيايي، سطح آبهاي زير زميني و ميزان خاك قابل دسترس جهت پوشش زباله بسيار متفاوت است. قابل ذكر است كه توضيح كامل يكايك اين روش ها از حوصله اين گفتار، خارج بوده و تنها با شرح كلي روش هاي مسطح، سراشيبي، ترانشه اي اكتفا مي گردد.

روش دفن بهداشتي به صورت مسطح (Area Method)

از اين روش در موقعي استفاده مي شود كه زمين براي گودبرداري، مناسب نباشد در اين روش زباله ها بعد از تخليه به صورت نوارهاي باريكي به ضخامت 75ـ40 سانتي متر در روي زمين تسطيح گرديده و لايه هاي زباله فشرده مي شوند تا ضخامت آن ها به 300ـ180 سانتي متر برسد. از اين مرحله به بعد روي لايه هاي آماده شدهقشري از خاك به ضخامت 30ـ15 گسترده و فشرده مي شوند.

روش سراشيبي (Ramp Method)

اغلب در موارديكه مقدار كمي خاك براي پوشش زباله در دسترس باشد از روش سراشيبي استفاده مي نمايند. اصولا مساعدترين منطقه براي عمليات دفن بهداشتي زباله در اين روش، مناطق كوهستاني با شيب كماست، كه خوشبختانه به وفور در كشور ما يافت  ميشود . در اين عمليات جايگزيني و فشردن مواد طبقه روش قبلي صورت گرفته و خاك لازم براي پوشاندن زباله از قسمت هاي ديگر محل تامين مي گردد.

دفن بهداشتي زباله

روش ترانشه اي يا گوداي (Trench Method)

اين روش در مناطقي كه خاك به عمق كافي در دسترس بوده و سطح آب هاي زير زميني به كفايت پايين است مورد استفاده قرار مي گيرد. بدين ترتيب  ترانشه هايي بطول 30-12 ، عمق 4ـ1 و عرض 15ـ5/4 مترحفر ميشود. از اين پس زباله در ترانشه هايي كه از قبل آماده شده است تخليه گرديده و به صورت لايه هاي نازكي كه معمولا بين 200ـ150 سانتي متر است فشرده مي گردد. ارتفاع اين لايه ها بايستي حداكثر 5/2-2 متر رسيده و و در صورت لزوم با قشري از خاك به ضخامت 10-30 سانتي متر پوشيده شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *