تلفات خاكستر و تشعشعات- بویلر

انواع زباله سوز
انواع زباله سوز
خرداد ۱۷, ۱۳۹۹
نيروگاههاي زباله سوز
ارزيابي ويژگيهاي فني، اقتصادي و زيست محيطي نيروگاههاي زباله سوز با راكتور پلاسما
خرداد ۱۹, ۱۳۹۹

تلفات خاكستر و تشعشعات- بویلر

تشعشعات سطحي و كنوكسيون

تلفات حرارتي ناشي از تشعشعات قابل تخمين مي باشد. اندازه گيري تلفات حرارتي تشعشعات در هر نوع دستگاهي بطور خاص بر روي دستگاه بزرگ احتياج به نصب تعداد زيادي ترموكوپل بر روي سطح مورد نظر دارد.

اخيرا تستهاي تشعشعات بر روي دستگاههاي بزرگ نشان مي دهد كه مقدار تلفات تشعشعاتي كه توسط منحني مرجع تعيين گرديده بالا مي باشد .

تلفات تشعشعات مربوط به خاكستردان بخشي از حرارت آزاد شده در كوره توسط تشعشعات به خاكستردان منتقل مي گردد و به صورت حرارت محسوس در  خاكستر تخليه شده به خاكستردان هدر مي رود و در آب موجود در خاكستردان ريخته مي شود در بويلرهاي كوچك با خاكستردان هاي خشك كه ابزار خاموش كننده خاكستر مجهز نمي باشند بخشي از اين حرارت از طريق ديواره هاي خاكستردان تلف مي گردد چون اندازه گيري اين تلفات براي اين نوع بويلرها متشكل و غير عملي است، در محاسبات بعنوان تلفات مشخص در نظر گرفته نمي شوند اما بعنوان بخشي از سطح تشعشعي و كنوكسيون در نظر گرفته مي شوند.

تلفات خاكستر و تشعشعات- بویلر

تلفات خاكستردان تر

تبخير و حرارت به مايعلات در بويلرها با خاكستردان خشك قيف هاي خاكستر با استخرهاي خاموش كننده مجهز شده و در بويلرهاي تخليه پيوسته خاكستر تانكهاي خاموش كننده فراهم شده تا تلفات حراتي منتقل شده و به خاكستردان توسط توسط افزايش درجه حرارت در آب خاموش كننده و همچنين تبخير بخشي از آب خاموش كننده مشخص گردد تحت اين شرايط تعيين تلفات مربوط به خاكستردان با يك درجه قابل قبول دقت توسط اندازه گيري خيلي دقيق مقدار و درجه حرارت آب بعد از قيف خاكستر يا تانك خاموش كننده و اندازه گيري مقدار و درجه حرارت آب اضافه شده امكان پذير است. مقدار آب تبخير شده مساوي باتفاوت بين مقادير فوق با در نظر گرفتن آب جابجا شده بعلت ريختن خاكستر در قيف يا تانك مي باشد مقدار آب جابجا شده بعنوان يك پارامتر مهم دقيقا بايد مشخص گردد.

  • سطح اب در قيف خاكستر يا تانك خاموش كننده خاكستر بايستي حتي الامكان ثابت نگه داشته شود. سطح آب در شروع و پايان هر تست بايد ثبت گرديده و تلفات در سطح آن حتما بايد در محاسبات منظور گردد.
  • جريان و درجه حرارت آب بين زمان هاي تخليه خاكستر و شروع تست بايد ثابت نگه داشته شود.
  • اين مسئله مهم است كه نشتي آب خاموش كننده از قيف خاكستر يا تانك خاموش كننده خاكستر به منظور داشتن اطمينان از نتايح تست بصورت دقيق از معادله كشيده شود.
  • جريان آب ورودي به قيف خاكستر يا تانك خاموش كننده توسط يك صفحه اوريفيس شيپوره جريان آب سنج اندازه گيري مي شود. سنگيني آب اضافه بايد توسط تانكهاي وزني، تانكهاي حجمي يا صفحات آب بندي كه در دهانه تانكهاي آب بندي كه با يك دستگاه خاموش كننده و گيج چنگكي تجهيز شده اند اندازه گيري شوند.
  • اگر چه مقداري از آب خاموش كننده كه تبخير شده است نسبت به مقدارآبي كه بعد از قيف خاكستر يا تانك خاموش كننده است كم مي باشد اما تلفات حرارتي ناشي از تبخيري آب خاموش كننده بخش نسبتا بزرگي از تلفات حرارتي خاكستردان مي باشد. بهمين دليل توصيه مي شود كه ابزار استفاده شده براي انمدازه گيري جحريان آب ورودي به قيف خاكستر يا تانك خاموش كننده با همان تجهيزاتي كه براي اندازه گيري آب اضافي استفاده شده كاليبره گردد تا از ايجحاد خطا در اندازه گيري اختلافات بين دو مقدار جلوگيري شده و حداقل خطا را داشته باشيم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *