كميت زباله هاي شهري

اطلاعات متفرقه در محاسبات بویلر
اطلاعات متفرقه در محاسبات بویلر
خرداد ۲۴, ۱۳۹۹
دفن بهداشتي زباله
دفن بهداشتي زباله  
خرداد ۲۷, ۱۳۹۹

كميت زباله هاي شهري

آگاهي از كميت زباله هاي شهري براي طراحي سيستم مديريت مواد زايد جامد شهري از اهميت ويژه ايبرخوردار است و بدون اطلاع از آن نمي توان پرسنل، ظرفيت و تعداد ماشين آلات مورد نياز را محاسبه نمود. تاكنون برآوردهاي مختلفي براي ميزان توليد زباله هاي شهري ارائه شده است. مثلا براي ايران نرخ توليد سرانهزباله حدود 800 گرم برآورد شده كه مسلّما در شهرهاي مختلف متفاوت است.

بايد توجه داشت كه نرخ زباله به عوامل متعددي از قبيل موقعيت جغرافيايي محل، شرايط آب و هوايي،فصول سال، وجود يا عدم وجود سيستم بازيافت، آداب و رسوم، فرهنگ مردم، وضعيت اقتصادي، سطح آموزش وسطح بهداشت جامعه بستگي دارد كه بايد براي هر شهر به صورت جداگانه و اختصاصي محاسبه شود. نكته مهم اينكه از اعداد و ارقام به دست آمده در نقاط ديگر مستقيماً در طراحي سيستم مديريت مواد زايد شهر مورد نظرمي توان استفاده نمود.

روش هاي دفع زباله

روش هاي معمول كه تاكنون براي دفع زباله بكار گرفته شده است شامل:

 • بازيافت
 • سوزاندن
 • دفن بهداشتي و تهيه كمپوست با استفاده از سيستم هاي سنتي، نيمه صنعتي و مدل هاي پيشرفته هوازي و غيرهوازي است.

با توجه به موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي شهرهاي كشور و وجود زمين هاي باير فراوان در اطراف شهرهاو همچنين ويژگي هاي خاص زباله هاي شهري در ايران كه بيش از 70%  آن ها را مواد آلي تشكيل مي دهد،روش هاي سوزاندن، كمپوست و دفن بهداشتي به صورتي كه در ابتدا با اجراي سيستم هاي بازيافت از مبدأ توليدهمراه باشد از اهميت خاصي برخوردار است كه ذيلاً به صورت خلاصه مورد بحث قرار مي گيرد.

كميت زباله هاي شهري

سوزاندن

در ايران با توجه به كيفيت زباله هاي شهري كه  بهره وري بازيافت و كودسازي در آن ها زياد است و نيز با عنايت به وجود زمين هاي باير و فراواني كه در اطراف شهرها تناسب خاصي براي دفن بهداشتي زباله دارند،سرمايه گذاري در جهت احداث كارخانه هاي زباله سوز ، توصيه نمي شود. اما از آنجا كه آلودگي بيولوژيكي و عفوني زباله هاي بيمارستاني معمولا بيش از انواع ديگر زباله است، كارشناسان، بهترين روش براي دفع زباله هاي مراكز درماني را سوزاندن در كوره هاي زباله سوز، توصيه كرده اند. ضمنا محاسن و معايب سوزاندن زباله با دستگاه هاي زباله سوز به شرح زير خلاصه مي شود:

 محاسن  

 • اين روش موثرترين روش دفع زباله است كه در مقايسه با ساير روش هاي دفع به زمين كمتري نياز دارد.
 • خاكستر باقيمان ده به علت عاري بودن از مواد آلي و باكتري ها از نظر بهداشتي مخاطره آميز نبوده و قابل دفن است.
 • آب و هوا و تغييرات جوي تقريباً تاثير مهمي در اين روش ندارد.
 • سوزاندن زباله در دستگاه هاي زباله سوز منافع جنبي نظير استفاده از حرارت ايجاد شده براي گرم كردن بويلر ها و در نتيجه توليد انرژي بهره دارد.

معايب  

 • اين روش در مقايسه با ساير روش ها به سرمايه گذاري و هزينه اوليه بيشتري نياز دارد.
 • اين روش ايجاد بو، دود و آلودگي هوا مي نمايد كه عموماً مورد اعتراض مردم است.
 • به پرسنل كارآزموده و افراد مجرب براي بهره برداري و نگهداري از دستگاه هاي زباله سوز نياز است.
 • هزينه نگهداري و تعميرات در اين روش بيش از ساير روش هاي دفع زباله است.
 • اين روش براي دفع مواد زايد خطرناك نظير مواد راديواكتيو و مواد قابل انفجار روش مناسبي نيست.

كمپوست يا كود گياهي

تهيه بيوكمپوست از فضولات شهري در مقايسه با ساير روش هاي دفع زباله، بخصوص سوزاندن، ارزانتر و اقتصادي تر است، بطوريكه در حوالي شهرها با سرمايه گذاري كمي مي توان كود مناسبي جهت توسعه فضايسبز شهري و يا به منظور فروش تهيه نمود.  يادآور مي شود كه به علت گنجايش نسبتا زياد تاسيسات تهيهكمپوست و نيز محدوديت حجم توليد و الزام به رعايت زمان تبديل مواد آلي زباله به كمپوست، نمي توان كليهزباله هاي شهري را به كود كمپوست تبديل كرد، بلكه استفاده  از روش هاي ديگر دفع زباله نظير دفن بهداشتي نيزيك مسئله اجتناب ناپذير است. از آنجا كه بيش از 70% از زباله هاي شهري در ايران را مواد آلي تشكيل مي دهندتوليد بيوكمپوست مي تواند بخوبي در صدر برنامه هاي بازيافت و دفع بهداشتي زباله در كشور ما قرار گيرد.

تعريف كلمه كمپوست

عبارت است از تجزيه كنترل شده مواد آلي در حرارت و رطوبت مناسب بوسيلهباكتري ها، قارچ ها، كپكها و ساير ميكروارگانيسم هاي هوازي و يا غير هوازي.  كمپوست داراي درصد زياديهوموس است . هوموس اصلاح كننده خاك بوده و باعث بهبود شرايط زندگي و عملكرد موجودات خاك ميشود.

نكته مهم اينكه هوموس حاوي مقدار زيادي مواد ازته مي باشد كه بتدريج در خاك آزاد شده و در اختيار گياه قرارمي گيرد.

كميت زباله هاي شهري

عوامل موثر در تهيه كود از زباله

 • رطوبت توده كمپوست بايستي بين 50 تا 60 درصد باشد.
 • تامين اكسيژن مورد نياز براي تجزيه مواد (هوادهي) .
 • درجه حرارت مورد نياز براي تجزيه مواد حدود 60 درجه سانتي گراد است.
 • همگن بودن مواد به منظور كنترل عمل تجزيه .
 • تنظيم نسبت CN(اين نسبت بايد حدود 30 باشد) .
 • ابعاد و قطعات موادي كه بايد تجزيه گردند هرچه كوچكتر باشد، مجموع سطح آن ها بيشتر شده و درنتيجه سطح تماس آن ها با ميكروارگانيسم افزايش مي يابد.

اصول كار در تهيه كود از زباله، هوا دهي متناوب موادي است كه از آن ها كمپوست تهيه مي شود.

هوا دهي علاوه بر تامين اكسيژن مورد نياز براي تجزيه مواد، باعث افزايش درجه حرارت، كنترل مگس و بوهاي ناهنجار و  در نهايت تسريع در عمل تجزيه مواد مي شود. در تهيه كود از زباله، دفع مواد غير قابل كمپوست،جداسازي مواد غيرقابل كمپوست، ميزان نياز به كمپوست، و نحوه كاربرد آن، توليد بو و كنترل آن، جنبه هاي بهداشتي و قيمت تمام شده كمپوست همگي فاكتورهايي هستند كه بايد به دقت مورد توجه قرار گيرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *