كميت مواد زايد جامد بيمارستاني

اﻧﻮاع زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻓﻊ آﻧﻬﺎ
اﻧﻮاع زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻓﻊ آﻧﻬﺎ
تیر ۱۲, ۱۳۹۹
سوزاندن زباله و ساختمان يك دستگاه زباله سوز كوچك
سوزاندن زباله و ساختمان يك دستگاه زباله سوز كوچك 
تیر ۱۶, ۱۳۹۹

كميت مواد زايد جامد بيمارستاني

كميت مواد زايد جامد بيمارستاني

CB056477

كميت مواد زايد جامد بيمارستاني

توليد اولين عنصر موظف در مديريت مواد زايد جامدات آگاهي از كميت مواد زايد توليدي در بيمارستانها و ساير مراكز بهداشتي درماني يكي از مهمترين اصول در طراحي يك سيستم مديريت است . علاوه بر فاكتورهاي مؤثر در امر توليد مواد زايد شهري ،فاكتورهاي ذيل در حجم مواد زايد توليدي در بيمارستانها مؤثر است :

1- وسعت بيمارستان : هر چه بيمارستان بزرگتر باشد و از وسايل و تجهيزات مجهزتري براي درمان استفاده كند، مواد زايد توليدي به ازاي هر تخت افزايش پيدا مي كند .

2- استفاده از وسايل يكبار مصرف : حجم مواد زايد توليدي در بيمارستان را افزايش مي دهد .مصرف وسايل يكبار مصرف به دلايل زير در آينده افزايش پيدا مي كند :

الف) رعايت بهداشت واستريل بودن

 • ) سهولت
 • ) تأثير رواني ،زيرا مريض احساس مي كند به او توجه خاص مي شود .
 • اقتصادي بودن در كوتاه مدت .

كميت مواد زايد جامد بيمارستاني

البته دلايلي عليه مصرف وسايل يكبار مصرف وجود دارد . مثلاً سيستم هاي استرليزه كردن (مثل اتوكلاو) از لحاظ اقتصادي بودن فروش بيشتري دارد زيرا مصرف بيش از حد وسايل يكبار مصرف در طولاني مدت گرانتر است . افزايش استفاده از وسايل يكبار مصرف مشكل ازدياد حجم مواد زايد بيمارستاني را به همراه دارد در صورتي كه اينگونه مواد كه معمولاً از جنس پلاستيكي هستند سوزانده شوند گازهاي سمي وخطرناك توليد  ميكنند اگر زباله سوز ،قديمي و كهنه باشد ،مقدار گازهاي سمي بيشتر خواهد بود . در بيمارستانهاي خصوصي ،مصرف مواد يكبار مصرف زياد است ،در حالي كه در بيمارستانهاي عمومي وغيرانتفاعي كمتر است .

بيمارستانهاي بزرگتر به دلايل زير مواد زايد بيشتري توليد  ميكنند:

 • با افزايش وسعت بيمارستان ،وظايف گوناگون و بخشهاي متنوع در بيمارستان ايجاد مي شود
 • بيمارستانهاي بزرگ مجهز به آزمايشگاه و داروخانه و ساير سرويس هاي جنبي است .

البته فاكتورهاي ديگري در توليد زباله در بيمارستان موثر هستند .مثلاً در بيمارستانهاي آموزشي در مقايسه با ساير بيمارستانها ، مواد زايد بيشتري توليد مي شود . كيفيت ارائه خدمات در بيمارستان و رعايت موازين بهداشتي ،در ميزان توليد زباله به ازاي هر تخت مؤثر است. ولي اين فاكتورها اصولاً در فاكتورهاي وسعت بيمارستان و استفاده از وسايل يكبار مصرف مستتر است.

انواع روشهاي تصفيه ، گندزدائي و دفع بهداشتي مواد زائد جامد بيمارستان  از نقطه نظر دفع بهداشتي مي توان تقسيم بندي زير را ارائه داد:

الف) مواد زايد غير مساله ساز بيمارستاني مناسب براي دفع به طرق مختلف : اين مواد از نظر مقدار ، تركيب و مبدأ نظير مواد  زايد خانگي هستند .

ب) مواد زايد مسأله ساز بيمارستاني (مواد زايد بيماريزا ) : روش دفع بايد ايمني كامل داشته  و براي محيط زيست بي زيان باشد :

 • مواد زايد مرطوب بويژه بيمارستاني( اعضاي قطع شد ، قسمت هايي از اعضاء بدن ، خون وخلط ) و حيوانات آزمايشگاهي .
 • مواد زايد خشك مخصوص بيمارستاني شامل مواد زايد خشك بخشهاي بانك خون ، جراحي ، واحدهاي دياليز ، زايمان ،بخشهاي ايزوله (مثلاً عفوني) ،ميكروبيولوژي ،ويروس شناسي و واحد مراقبت هاي ويژه .
 • تمام اجسامي كه در ارتباط مستقيم با خون بيمار باشند وجزء مواد زايد به شمار بيايند .

ج) مواد زايد بيمارستاني با مشكلات خاص خود كه نياز به دفع ويژه دارند مثل:

 • ـ مواد زايد آشپزخانه با مقادير زياد
 • ـ مواد زايد دارويي با مقادير زياد
 • ـ مواد زايد راديو اكتيو

مواد زايد مخصوص بخش هاي جراحي پاتولوژي ،اتوپسي ،از قبيل اعضاي قطع شده و موارد ديگر كه موجبزشتي منظـره ظاهـري مـواد زايـد شده و بايد مديريت خاصي در جهت حفظ زيبا سازي محيط در جمع آوري و دفع آنها در نظر گرفته شود.

تصيفه و دفع مواد زائد جامد بيمارستاني

با گسترش بيماريهايي از قبيل ايدز و هپاتيت B توجه به دفع مناسب اينگونه مواد از جمله اقدامات مهم بهداشتي محسوب ميشود . به منظور جلوگيري از انتشار عوامل باكتريهايي ، ويروسي و انگلي و ساير عوامل بيماريزا در محيط زيست زباله هاي عفوني بيمارستاني قبل از خروج از بيمارستان و دفع نهايي بايد تصفيه و گندزايي شوند . سوزاندن زباله از طريق زباله سوزها خود نوعي گندزدايي خشك محسوب مي شود

روشهاي گند زدايي

گند زدايي شيمياي مواد زايد جامد بيمارستاني

يكي از گزينه هاي مورد نظر در گندزدايي اجسام بخصوص در كشورهاي در حال توسعه ، گندزدايي شيميايي مي باشد كه با در نظر گرفتن ميزان غلظت مناسب و زمان تماس مورد نياز ،مي توان از انواع مواد گندزدا استفاده نمود جهت اعمال گندزدايي موثرتر بايد ابتدا مواد زائد را خرد ويا آسياب نمود . از مزاياي اين عمل غير قابل استفاده بودن موادي مثل سرنگهاي يكبار مصرف حتي پس از گندزدايي مي باشد . به علاوه خرد كردن مواد سبب كاهش حجم آنها و بازدهي بيشتر عمل گندزدايي مي شود . البته هميشه گندزدايي از طريق مواد شيميايي قابل اعتماد نيست زيرا ممكن است عوامل پاتوژن در مقابل ماده شيمياي انتخاب شده مقاوم بوده و در نتيجه عوامل بيماريزا كاملاً منهدم نشوند.

كميت مواد زايد جامد بيمارستاني

گند زدايي مواد زائد جامد بيمارستاني از طريق اتو كلاو

اتوكلاو دستگاهي است كه در درجه حرارت حدود 160 درجه سانتيگراد و فشار بالا و از طريق ايجاد بخار قادر به گندزدايي مي باشد . روش اتوكلاو معمولاً براي مواد زائدي كه داراي چگالي پايين هستند مناسبتر است زيرا مواد به آساني تحت نفوذ اين بخار قرار  نميگيرند و بايد زمان گندزدايي را طولاني كرد به همين جهت روش اتوكلاو براي مواد زائد پاتولوژي توصيه  نميشود و بهتر است اين مواد از طريق اشعه تصفيه گردد. معمولاً جهت بكارگيري و نگهداري دستگاه اتوكلاو و نياز به يك اپراتور ماهر و متخصص  ميباشد تا بتوان از اين فرآيند بطور گسترده اي در استريل نمودن لوازم جراحي و وسايل و لوازم باكتريولوژيكي استفاده نمود . بر حسب ميزان مواد زائد  ميتوان از اندازه هاي گوناگون اتوكلاو استفاده كرد . بعضي از انواع آن داراي دستگاه تراكم مي باشند در نتيجه حجم مواد زائد پس از گندزدايي از طريق فشردن تا 60 درصد كاهش مي يابد . يكي از مزاياي عمل اتوكلاو ،عدم ايجاد آلودگي مي باشد .

گندزدايي از طريق پرتودهي

يكي از روشهاي گندزدايي بكارگيري اشعه x ويا اشعه δ مي باشد . عمل گندزدايي از اين طريق بسيار مؤثر و داراي بازدهي بالا مي باشد . البته اگر مواد زائد قبل از گندزدايي خرد و يا آسياب شوند در بهبود عمل گندزدايي موثر است گندزدايي از طريق پرتودهي فرآيندي است كه حداقل آلودگي و مزاحمت را ايجاد مي كند البته بايد خاطر نشان ساخت كه پرتودهي در مقايسه با روشهاي گندزدايي شيميايي وحرارتي گرانتر  ميباشد .

سوزاندن

سوزندان مواد روش قديمي است كه علاوه بر اينكه تا 95 درصد حجم مواد زائد را كاهش مي دهد عمل گندزدايي مواد زائد مانند مواد پاتولوژي و مواد نوك تيز را انجام مي دهد . امروزه اكثر كشورهاي دنيا جهت انهدام مواد زائد بيمارستاني به خصوص مواد زائد عفوني از پروسه سوزاندن از طريق دستگاههاي زباله سوز استفاده مي كنند در آمريكا حدود دو سوم بيمارستانها زباله سوز كه اكثر آنها غير متمركز بوده و در داخل بيمارستان مستقر هستند مثلاً شهر نيويورك  داراي ب يش از 60 زباله سوز بيمارستاني است . نظارت و كنترل آلاينده هاي ناشي از زباله سوزهاي غير متمركز بسيار مشكل مي باشد . به همين جهت بعضي از كشورهاي اروپايي مثل كشور سوئيس و آلمان جهت سوزاندن مواد زائدبيمارستاني از زباله سوزهاي متمركز كه داراي سيستم مجهز و پيشرفته كنترل آلودگي هوا مي باشد استفاده مي نمايند . البته يكي از معايب سيستم متمركز اين است كه زباله ها بايد به خارج از بيمارستان و به مركز زباله سوزي حمل شوند كه اگر نكات بهداشتي در مورد بسته بندي ، جمع آوري و حمل ونقل اينگونه مواد رعايت نگردد خطر پراكند گي آلودگي مواد زائد خطرناك عفوني سلامت جامعه را تهديد  ميكند .

در سوئيس و آلمان طبق قوانين موجود  زباله هاي عفوني ، پاتولوژيك و انواع مواد نوك تيز و برنده مثل سوزنها و اسكارپلها بطور جداگانه در  كيسههاي دو جداره بسيار محكم پلاستيكي بسته بندي  ميشوند بطوري كه درب كيسه ها پس از بسته شدن به آساني باز  نميگردند و علامت خطر كه هشدار دهنده  ميباشد بر روي ظروف حاوي اينگونه مواد زائد خطرناك قرار دارد . مواد زائد خطرناك در مركز زباله سوزي توسط نقاله هايي به كوره زباله سوز هدايت و تخليه مي گردند در كشورهاي در حال توسعه تقريباً 57 تا 92 درصد از زباله سوزها داراي نقص فني بوده و در نتيجه در اكثر بيمارستانها از اين زباله سوزها عملاً استفاده  نميشود و در صورت استفاده در اكثر موارد توليدي آلودگي هوا مي كنند زيرا علاوه بر نقص فني دستگاه ، افرادي كه حمل و نقل و تخليه  زبالهها را به درون زباله سوز به عهده دارند هيچگونه اطلاعاتي در مورد انواع زباله هاي بيمارستاني و طرز كار زباله سوزها ندارند . در اغلب موارد كليه زباله ها به طور مخلوط و بدون جدا سازي وارد كوره زباله سوز مي شوند . در صورتي كه اگر مواد زائد بي خطر مانند مواد آشپزخانه و مواد زائد بخش اداري و ساير مواد  بيخطر در زمان توليد يعني در مبدأ از ساير انواع مواد خطرناك بيمارستاني جدا شده و بطور جداگانه بسته بندي گردند ، حجم مواد ورودي به زباله سوز كاهش يافته و مواد معمولي با مواد خطرناك مخلوط نمي گردند بنابراين بهتر است انواع مواد خطرناك مانند مواد نوك تيز و برنده ، بافتهاي پاتولوژي ، كيسه هاي خون ، مواد زائد بخش عفوني ، باقيمانده داروها و غيره در كيسه هاي بزرگ مخصوص و بطور جداگانه بسته بندي و  جمعآوري مي شوند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *