بویلر بخار

دیگ روغن داغ سری اسپیرال
دیگ های روغن داغ
آذر ۲, ۱۳۹۸
بویلر _ قیمت دیگ بخار
بویلر تولید بخار
آذر ۱۶, ۱۳۹۸

بویلر بخار

دیگ بخار وتجهیزات جانبى آن :

مقدمه :

یکى ازمهمترین تجهیزات درنیروگاههاى بخارى، دیگ بخار می باشد که درآن، آب تغذیه شده توسط پمپ تغذیه با جذب حرارت، به بخار سوپرهیت تبدیل می گردد .  

تقسیم بندي دیگ بخار از دیدگاه هاي مختلف :

1-ازدیدگاه نوع استفاده 

الف)ـ بعضی از آنها براي تولید انرژي الکتریکی به کار می روند

ب)ـ تعدادي براي تهیه آب داغ یا تهیه ي بخار خشک واشباع ساخته می شوند

2ـ از دیدگاه فشار سیکل آب بخار 

الف ـبویلر هاي مینیاتوري با حداکثر فشار 7 بار جهت تولیدآب داغ یا بخار خشک واشباع با حداکثر سطوح تبادل حرارتی

  • ـ بویلرهاي کم فشار که براي تولید آب داغ وبخار خشک واشباع بکار می روند وبراي حداکثر فشار ودماي 120درجه سانتی گراد ساخته می شوند .
  • ـ بویلر هاي قدرتمند یا فشار قوي یا نیروگاهی که براي تهیه بخار اشباع یا بخار داغ با فشار بالا ساخته می شوند .

 3ـ از دیدگاه مواد یا مصالح صنعتی ومتالوژیکی

الف ـ بویلر هاي میناتوري معمولاً از جنسهایی مثل مس ـ فولاد ضد زنگ وموادي از این قبیل ساخته می شود.

ب ـ بویلرهاي فشار ضعیف از چدن یا فولاد  ج ـ بویلر هاي نیروگاهی معمولاً از جنس فولاد آلیاژي ساخته می شوند .

4ـ از دیدگاه اندازه وسطوح تبادل حرارتی بطور کلی بویلرها در اندازه سطوح حرارتی ومقدار BTUبر ساعت هاي مختلف ساخته شده اند که مؤسسات مختلف تقسیم بندي هاي خاصی رادر این گروه انجام داده اند . ولی بطور اجمالی بسته به میزان واندازه ي حرارت تولید شده ، اندازه ي بویلرها تغییر می کند .

 5 ـ از دیدگاه محتواي لوله ها (نوع لوله ها) 

  • الف ـ بویلر هاي لوله آتشین (fire tube)

بویلرهائی که آتش وگازهاي حاصل از احتراق از درون لوله ها جریان دارد سیال انرژي گیرنده (آب) در خارج لوله هامی جوشد

  • ـ بویلر هاي لوله آبی: (water tube)

بویلرهائی که سیال انرژي گیرنده (آب ) دردرون لوله ها جریان دارند ومحصولات احتراق در بیرون لوله ها حرکت می کنند .

عکس

6ـ از دیدگاه موقعیت قرار گرفتن لوله ها  الف ـ لوله عمودي  ب ـ شیب دار

  • ـ افقی دربویلرها ي مورد استفاده دارد .

 7ـ از دیدگاه نوع احتراق یا محفظه احتراق

الف ـ بویلر با محفظه آتش با احتراق درونی : حرارت از سوختن سوخت تأمین می شود وکوره داراي مشعل ولوازم لازم براي احتراق خواهد بود . مانند بویلرهاي نیروگاهی

ب ـ بویلر با محفظه بدون آتش یا محفظه جدا : در این نوع بویلر ها ماحصل محصولات احتراق به سیستم هاي دیگر تخلیه می شوند وازانرژي آنها براي جوشاندن آب استفاده می شود مانند صنایع شیمیائی ـ نیروگاه سیکل ترکیبی

8ـ از دیدگاه منیع حرارتی : 

الف ـ الکتریکی

ب ـ سوخت هاي فسیلی ( مایع ـ جامد ـ گاز )  ج ـ محصولات احتراق سیستمهاي دیگر  دـ هسته اي

 9ـ از دیدگاه نوع سیال عامل

الف ـ بویلر هاي مصرف کننده آب یا بخار آب

  • ـ بویلر هائی که درصنایع شیمیائی مخصوص مثل دئوترم بکار گرفته می شوند .
  • ـ بویلرهاي مصرف کننده جیوه

 10ـ از دیدگاه نوع سیرکولاسیون  

الف ـ بویلر با سیرکولاسیون طبیعی که در این صورت نیروي ایجاد شده از اختلاف دانستیه ي سیال عامل قبل از انتقال حرارت وبعد از انتقال حرارت ،عامل سیرکولاسیون خواهد بود

  • ـ بویلر با سیرکولاسیون اجباري ـ که در این صورت حرکت سیال مولد هاي خارجی خواهند بود ومحدودیت فشار ندارند وبه دونوع زیر بحرانی وفوق بحرانی تقسیم می شوند که نوع زیر بحرانی آن درام دار یا بدون درام می باشند .

 11ـ از دیدگاه فشار کوره بویلر

  •  الف ـ تحت فشار  ب ـ فشار اتمفسر یک
  • ـ تحت خلاء لازم بع ذکر است که نوع کوره از نظر فشار آن درپیدایش لوازمی نظیر دمنده ي هواي احتراق ومکنده دودوگازها دخیل می باشد .

12ـ از دیدگاه تیپ وشکل بویلر :

 الف : کوره دوگذره(دوپاس) : که کوره دوگذره بوده وسطوح انتقال حرارت ، نظیر لوله هاي آبی ، سوپر هیترهاي دما بالا در گذر اول وسوپر هیترهاي دما پائین ـ ري هیترها واکونرمایزر در گذردوم خواهند بود .

 ب ـ کوره هاي برجی  در این نوع دیواره هاي آبی ، سوپر هیترها ـ ري هیترها واکرنرمایزر دریک گذر وپشت سرهم از پائین به بالا نصب می شوند ج ـ کوره هاي جعبه اي

دـ کوره هاي 3 گذره که ممکن است بویلرهای بزرگ فولادی بدین صورت ساخته شوند .

 12ـ از دیدگاه سازنده بویلر. اغلب سازندگان بویلر، اسم بویلر را طوري انتخاب کرده اند که نه تنها از نظر کیفیت طرح ،بلکه از نظر شکل ، نوع سیر کولاسیون ،نوع فشار کوره ، جنس لوله ها ،نوع لوله ها و …….. می تواند براي مصرف کننده مشکل گشا باشد . براي مثال   یک بویلر(( لامونت))

یک بویلر درام وزیر نقطه بحرانی است . اما  (( بن سون ))    یک بویلر بدون درام وبالاي نقطه بحرانی است .

دیگ بخار نیروگاه ها ازنظر چگونگى گرم کردن آب ورودى به دونوع تقسیم مى شود : 

الف) دیگ بخار درام دار

بویلر بخار

دیگ بخار درام دار

ب) دیگ هاى بخار یک بار گذر 

بویلر بخار

دیگ هاى بخار یک بار گذر

الف ) دیگ بخاردرام دار :

در این نوع دیگ بخار،آب ورودى به آن پس ازعبوراز لوله هاى اکونومایزر (که درانتهاى مسیردود وگازهاى داغ حاصل ازاحتراق نصب شده اند) واردمخزن درام مى شود .آ ب موجود در درام ازطریق لوله هایى (دان کامر) به پایین دیگ بخارمنتقل مى گردد و سپس توسط لوله هاى دیواره اى به نام اواپراتور (واتروال) به سمت بالا انتقال مى یابد این لوله ها در معرض شعله هاى حاصل از احتراق در کوره ها هستند بدین ترتیب ، آب داخل لوله هاى اواپراتور با جذب انرژي مجدداً به درام  باز می گردند و در ورود به درام مقداري در اثر تغییر سطح به بخار تبدیل  میشود که معمولا رنج فشتر کاري آنها بین Bar 150130  

در این درام ، قطرات آب از بخار خروجى اواپراتور جدا شده و بخار اشباع به سمت لوله هایى به نام سوپرهیتر هدایت مى شود تا در آنجا به بخار سوپرهیت تبدیل شود . این نوع دیگ هاى بخار ، از نظر سیر کولا سیون آب وبخار به دو صورت سیر کولا سیون طبیعى واجبارى طراحى وساخته  مى شوند . اکثر نیروگاه هاى بخارى موجود در کشور ، از دیگ هاى بخار درام دار استفاده مى کنند که نمونه هایى ازاین نوع دیگ هاى بخارى را مى توان در نیروگاه هاى اسلام آباد ، شهید محمد منتظرى، بندرعباس ، تبریز وطوس مشاهده نمود .

البته درنیروگاه تبریز و اسلام آباد ، دیگ بخار آن از نوع سیرکولا سیون اجبارى مى باشد . در دیگهاى بخار درام دار با گردش اجبارى ، پمپ چرخش اجبارى آب(B.C.P) ، موجب گردش اجبارى آب اشباع در لوله هاى اواپراتور(واتروال) مى شود. نیرو گاه هاى بخارى با  قدرت زیاد وفشار بالا (نزدیک بحرانى) از این نوع دیگ بخار استفاده مى کنند . که معمولا فشار کاري آنها بین 185 Bar150 می باشد

ب) دیگ هاى بخاریک بارگذر:

دراین نوع دیگ هاى بخار، آب ورودى به آن ، با یک بار عبور از داخل لوله هاى اواپراتور به بخار اشباع تبدیل مى شود . سپس بخار اشباع باعبور از سوپرهیتر به صورت بخار سوپرهیت درمى آید. این نوع دیگ هاى بخار از نظر نوع سیرکولاسیون ، اجبارى هستند . در نتیجه در این نوع دیگ هاى بخار دیگرنیازى به استفاده از درام نمى باشد . که این نوع بویلرها در فشار فوق بحرانی 225 Bar طراحی و کار می کنند.

البته به جاى درام مى توان از یک جدا کننده استفاده نمود . طرح کلى این دیگ هاى بخار  درشکلهاآورده شده است . دراین نوع دیگ ها مجموعه محفظه احتراق (کوره) ولوله هاى اواپراتور به نحوى طراحى مى شوند که کلیه آبهاى موجود در لوله هاى اواپراتور پس از طى محفظه احتراق به بخار تبدیل شده و مستقیماً به سوپرهیترها هدایت می شوند . این نوع دیگ بخار را مى توان در نیروگاه نکا مشاهده نمود . دراین نیروگاه آب تغذیه کننده دیگ بخار پس ازعبور از اکونومایزر، وارد لوله هاى اواپراتور می شود وپس از آن به منظور جدا کردن قطرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *