شاخص هاي ديگر كاركرد مولد بخار

افزايش راندمان بویلر با صرف هزينه و سرمايه گذاري مجدد
افزايش راندمان بویلر با صرف هزينه و سرمايه گذاري مجدد
مرداد ۹, ۱۳۹۹
بدست آوردن وزن هواي خشك - بویلر
بدست آوردن وزن هواي خشك – بویلر
مرداد ۲۱, ۱۳۹۹

شاخص هاي ديگر كاركرد مولد بخار

ارائه عملكرد رضايتمندانه يك مولد بخار نياز به تعيين چند مشخصه ي عملي جدا از توانايي واحد وظرفيت طراحي شده و راندمان ضمانت شده دارد0اين بخش عوامل مؤثر برعملكرد و چگونگي تعيين اين عوامل توسط تست را توضيح مي دهد.

اندازه گيري نشتي هوا يا (نفوذ)

هرگاه بخواهيم تعداد هواي نفوذي يا نشتي درون هرقسمت از ضمائم واحد مولد بخار در آن طرف خروجي كوره را تعيين شده از آناليز گاز خروجي را بسنجيم.

محل نمونه برداري ترجيحاً بايد در صفحات عممود بر جريان گاز خروجي وحتي الامكان هر چه نزديكتر به مناطق مقايسه قرار داشنه باشند. پريود نمونه برداري از نقاط بايستي  «آناليز ونمونه برداري از گازخروجي- محلهاي نمونه برداري» باشد. درجه حرارت گاز درمحلهاي نمونه برداري تعيين مي نمايد كه آيا آب سرد كننده نمونه مورد نياز هست يا خير؟ توصيه مي گردد كه دردرجه حرارت هاي بالاي 950F  از آب سرد كننده نمونه استفاده گردد0

(درصد كل وزن هوا در محلS1) – (درصد كل وزن هوا در محل S2)

(درصد وزن كل هوا در محل S1)

مقدار هواي نفوذي يا نشتي معمولاًبرحسب افزايش درهواي اضافي ‏‏،كاهش درCO2 يا درصد نشتي بيان مي گردد كه آخرين آن به شكل زير مي باشد :

WL= (درصد) باشيم.

كليه سطوح انتقال حرارت ،هم داخلي و هم خارجي، بايستي قبل از شروع تست تميز گردند (نظافت عمومي كار ) در طي تست مقدار نظافت مجاز به اندازه ضروري براي حفظ نظافت معمولي كار مي باشد.

شاخص هاي ديگر كاركرد مولد بخار

درجه حرارت گاز خروجي

اگر بخواهيم درجه حرارت در خروجي واحد مولد بخار را توسط تست بررسي نماييم اصول عنوان شده درتست 08. 5 تحت عنوان « درجه حرارت گاز خروجي» را بايد پيگيري نماييم.

فشار استاتيكي گاز و هوا

اتصالات مربوط به فشار استاتيكي بايستي به روشي نصب گردد كه خطاهاي ناشي از سرعت گاز را از بين ببرد. ترجيحاً لوله كشي يا لوله گذاري بايستي مخصوص تست انجام پذيرد.

افت فشار

وقتي كه افت فشار بخار، آب يا هر سيال ديگر را در يك واحد مولد بخار يا بخشي از يك واحد بخواهيم تعيين نماييم.

علاوه بر تكنيك اندازه گيري فوق الذكر فشار از همه نقاط يا بايستي توسط گيج هاي خاص (deadweight) بدون يك راهگاه گرفته شود يا توسط يك راهگاه كه در آن ها يك فشارسنج بوردون نصب واستفاده شود. درحالت دوم اتصالات به راهگاه بايد دو شير داشته باشد همچنين مانومترهايي با ساختمان و رنج هاي مناسب استفاده گردد. گيج هاي ديفرانسيلي (تفاضلي) كاليبره شده يا ترانسديوسرها طبق شرايط طراحي باشد تا تلفات ناشي از فشار با مقدار پيش بيني شده يكسان باشد.

اندازه گيري ها براي تعيين مواد جامد نمونه هايي از بخار متراكم براي مواد جامد در A   &  I «روشهاي تعيين كيفيت و خلوص بخار» 11. 19 PTC  داده شده است. سه روش قابل قبول براي تعيين مواد جامد در بخار ارائه شده است.

اين سه روش عبارتند از:

  • روش وزني (Gravimetric) براي همه مواد جامد
  • روش هدايت الكتريكي براي مواد جامد حل شده
  • روش فوتومتري (نور سنجي ) شعله

تعيين وزني همه مواد جامد در بخار متراكم شده را مي توان طبق اصول بخش 3 در A &I «روشهايي براي تعيين كيفيت و خلوص بخار» 11. 19 PTC  انجام داد. براي اندازه گيري عملكرد طبق روش وزني، نتايج بصورت مقدار متوسط سه بار اندازه گيري بر اساس يك نمونه مركب كه در طول كل دوره ي پريود گرفته شده است، ارائه مي گردد.

شاخص هاي ديگر كاركرد مولد بخار

تعيين هدايت الكتريكي مواد حل شده دربخار متراكم بر طبق اصول بخش 4 در I  & A  «روشهاي تعيين كيفيت وخلوص بخار» 11. 19 PTC  انجام مي گيرد. هر گونه گازهاي محلول را به كاملترين صورت ممكن و به كمك وسايل مكانيكي بدون آلوده كردن نمونه با هر نوع مواد اضافي كه هدايت آن را افزايش دهد، از نمونه جدا كنيد . هدايت الكتريكي بخاطر باقيمانده آمونياك، دي اكسيد كربن يا ديگر گازهاي باقي مانده درنمونه بايستي اصلاح گردد و مواد جامد حل شده بايستي از اين هدايت تصحيح شده محاسبه گردد. براي اندازه گيري عملكرد توسط روش هدايت الكتريكي متوسط ده تا اندازه گيري كه در محدوده هاي زماني مشخص ويكسان در طول دوره ي تست انجام مي گيرد، مقدار نهايي را به ما مي دهد.

گر خلوص‌بسيار‌زيادي مورد نياز باشد از‌روش«عنصرترسيمي»، روش B  طبق‌ASTMD 14 «سديم وپتاسيم درآب صنعتي وتركيبات بشكل آب توسط نورسنجي شعله» بايد استفاده كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *