شاخص‌هاي ديگر كاركرد مولد بخار

مديريت زباله هاي شهري
مديريت زباله هاي شهري – بخش 2
تیر ۱۰, ۱۳۹۹
اﻧﻮاع زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻓﻊ آﻧﻬﺎ
اﻧﻮاع زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻓﻊ آﻧﻬﺎ
تیر ۱۲, ۱۳۹۹

شاخص‌هاي ديگر كاركرد مولد بخار

ارئه عملكرد رضايتمندانه يك مولد بخار نياز به تعيين چند مشخصه عملي جدا از توانايي واحد و ظرفيت طراحي شده و راندمان ضمانت شده دارد. اين بخش عوامل مؤثر بر عملكرد و چگونگي تعيين اين عوامل توسط تست را توضيح مي‌دهد.

اندازه‌گيري نشتي هوا يا (نفوذ)

هر گاه بخواهيم تعداد هواي نفوذي يا نشتي درون هر قسمت از ضمائم واحد مولد بخار در آن طرف خروجي كوره را تعيين نماييم بايستي هواي اضافي تعيين شده از آناليز گاز خروجي را بسنجيم. محل‌هاي نمونه‌برداري ترجيحاً بايد در صفحات عمود بر جريان گاز خروجي و حتي‌الامكان هر چه نزديكتر به مناطق مقايسه قرار داشته باشند. پريود نمونه‌برداري از نقاط بايستي «آناليز و نمونه‌برداري از گاز خروجي – محل‌هاي نمونه‌برداري» باشد. درجه حرارت گاز در محل‌هاي نمونه‌برداري تعيين مي‌نمايد كه آيا آب سرد‌كننده نمونه مورد نياز هست يا خير؟ توصبه مي‌گردد كه در درجه‌حرارت‌هاي بالاي 950 F از آب سرد‌كننده نمونه استفاده گردد.

مقدار هواي نفوذي يا نشتي معمولاً بر حسب افزايش در هواي اضافي، كاهش در CO2 يا درصد نشتي بيان مي‌گردد كه آخرين آن به شكل زير مي‌باشد:

شاخص‌هاي ديگر كاركرد مولد بخار

اندازه‌گيري نشتي هواي يك گرمكن هواي احياء كننده در كدهاي تست براي گرمكن هوا PTC  4.3‌ گفته شده است.

شاخص‌هاي ديگر كاركرد مولد بخار

ظرفيت بار پيك

اگر بخواهيم توانايي واحد مولد بخار براي حفظ ظرفيت بار حداكثر پيش‌بيني شده را ايجاد نماييم بايستي از ثباتهاي جريان بخار يا آب تغذيه استفاده نماييم. اين جريان‌ها به منظور جبران انحراف درجه حرارت‌ها و فشارهاي تست در شيپورة جريان يا (اوريفيس orifice ) نسبت به درجه حرارت‌هاي و فشار شرايط طراحي بايستي تصحيح شده و ابزارهاي اندازه‌گيري درست قبل از هر تست كاليبره گردند.

اگر آب اسپري در سوپر هيت بعنوان بخشي از تعيين ظرفيت اندازه‌گيري يا محاسبه شده باشد و جريان اين آب اندازه‌گيري نشده باشد، نرخ جريان اسپري توسط تعادل حرارتي و با استفاده از جريان بخار در ورودي يا خروجي دي‌سوپر‌هيتر، درجه حرارت‌ها و فشارهاي بخار در ورودي و خروجي دي سوپر هيتر و درجه حرارت آب اسپري تعيين مي‌گردد.

نحوه‌ي اندازه‌گيري درجه حرارت‌ها و فشارها «درجه حرارت آب تغذيه و بخار» و «فشار آب تغذيه و بخار» بيان شده است.

درجه حرارت بخار

اگر مشخصات درجه حرارت بخار سوپرهيتر و يا ري‌هيتر و حدود كنترلي مربوط به آن بايستي توسط تست بررسي شود اندازه‌گيري درجه حرارت بخار بايستي «درجه حرارت آب تغذيه و بخار» انجام پذيرد.

شرايط عملي كه بر روي درجه حرارت تست اثر مي‌گذارد مثل جريان بخار، فشار بخار، درجه حرارت آب تغذيه، هواي اضافي، درجه حرارت و فشار ري‌هيت سرد و مشخصات سوخت محترقه بايستي در طراحي توصيف شده باشند وسايل كنترلي براي حفظ و تنظيم درجه حرارت مثل مشعلهاي چرخان، فنهاي گاز چرخشي، شيرهاي اسپري، دمپرهاي باي‌پس و غيره قبل از تست بايد تنظيم گردند. انتخاب و چيدن مشعلها نيز بايد بر همين اساس انجام گيرد.

دورة قبل از اجراي چنين تستي بايستي به اندازه كافي طولاني باشد تا بتوان نسبت به پايداري كوره اطمينان داشته باشيم. كليه سطوح انتقال حرارات، هم داخلي و هم خارجي، بايستي قبل از شروع تست تميز گردند (نظافت عمومي كار) در طي تست مقدار نظافت مجاز به اندازه ضروري براي حفظ نظافت معمولي كار مي‌باشد.

درجه حرارت گاز خروجي

اگر بخواهيم درجه حرارت در خروجي واحد مولد بخار را توسط تست بررسي نماييم اصول عنوان شده در تست 08 .5 تحت عنوان «درجه‌ حرارت گاز خروجي» را بايد پيگيري نماييم.

فشار استاتيكي گاز و هوا

اتصالات مربوط به فشار استاتيكي بايستي به روشي نصب گردد كه خطاهاي ناشي از سرعت گاز را از بين ببرد. ترجيحاً لوله‌كشي يا لوله‌گذاري بايستي مخصوص تست انجام پذيرد و حتماً با قوانين وضع شده براي نظافت و تخليه تطابق داشته باشند.

تلفات درفت، يا مقاومت نسبت به هوا يا جريان گازي اگر تلفات درفت يا مقاومت يك واحد مولد بخار يا بخشي از يك واحد را بخواهيم اندازه‌گيري نماييم مانومترهاي ديفرانسيلي (تفاضلي) به گيج‌هاي فشار يا درفت مطلق برتري دارند.

افت فشار

وقتي كه افت فشار بخار، آب يا هر سيال ديگر را در يك واحد مولد بخار يا بخار يا بخشي از يك واحد بخواهيم تعيين نماييم.

  • علاوه بر تكنيك اندازه‌گيري فوق‌الذكر فشار از همه نقاط يا بايستي توسط گيج‌هاي خاص (daedweight) بدون يك راهگاه گرفته شود يا توسط يك راهگاه كه در آنها يك فشارسنج بوردون نصب و استفاده شود. در حالت دوم اتصالات به راهگاه بايد دو شير داشته باشد همچنين مانومترهاي با ساختمان و رنج‌هاي مناسب استفاده گردد. گيج‌هاي ديفرانسيلي (تفاضلي) كاليبره شده يا ترانسديوسرها طبق توافق قابل استفاده مي‌باشند.
  • فلو درجه حرارت و فشار بخار: آب و ديگر سيالات بايستي طبق شرايط طراحي باشد تا تلفات ناشي از فشار با مقدار پيش‌بيني شده يكسان باشد.

شاخص‌هاي ديگر كاركرد مولد بخار

اندازه‌گيري براي تعيين مواد جامد

نمونه‌هايي از بخار متراكم براي تعيين مواد جامد در I & A «روشهاي تعيين كيفيت و خلوص بخار» 11 .19 PTC داده شده است. سه روش قابل قبول براي تعيين مواد جامد در بخار ارائه شده است.

اين سه روش عبارتند از:

  • روش وزني (Gravimetric) براي همه مواد جامد
  • روش هدايت الكتريكي براي مواد جامد حل شده
  • روش فتومتري (نوسنجي) شعله

براي اندازه‌گيري عملكرد طبق روش وزني، نتايج بصورت مقدار متوسط سه بار اندازه‌گيري بر اساس يك نمونه مركب كه در طول كل دورة پريود گرفته شده است، ارائه مي‌گردد.

تعيين هدايت الكتريكي مواد حل شده در بخار متراكم در I & A «روش‌هاي تعيين كيفيت و خلوص بخار» 11 .19 PTC انجام مي‌گيرد. هر گونه گازهاي محلول را به كاملترين صورت ممكن و به كمك وسايل مكانيكي بدون آلوده‌كردن نمونه با هر نوع مواد اضافي كه هدايت آن را افزايش دهد، از نمونه جدا كنيد. هدايت الكتريكي بخاطر باقيمانده آمونياك، دي‌اكسيد كربن يا ديگر گازهاي باقيمانده در نمونه بايستي اصلاح گردد و مواد جامد حل شده بايستي از اين هدايت تصحيح شده محاسبه گردد. براي اندازه‌گيري عملكرد توسط روش هدايت الكتريكي متوسط ده تا اندازه‌گيري كه در محدوده‌هاي زماني مشخص و يكسان در طول دورة تست انجام مي‌گيرد، مقدار نهايي را به ما مي‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *