تصفیه معمولی با فسفات در بویلر

رسوبات و خورندگی در دیگ های بخار
کنترل خوردگی در بویلر
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸
تخليه ديگ بخار
روش تصفیه هم ارز فسفات بویلر
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

تصفیه معمولی با فسفات در بویلر

در روش تصفیه معمولی با فسفات در بویلر کنترل روش تصفیه متعارف با فسفات مستلزم حفظ مقادیر باقیمانده فسفات و هیدروکسید در آب بویلر است. مقدار باقیمانده فسفات معمولا در محدوده 20- 40 mg/l PO4 حفظ می شود.

در صورتی که بتوان سطح قلیائیت هیدروکسیدی را بدون انجام زیر آب زنی اضافی کنترل نمود، میزان مجاز آن در آب لزوما 125-145 mg/l بر حسب CaCO3 خواهد بود.

انجام روش تصفیه ای فوق شرایط مطلوبی را برای رسوبگذاری کلسیم به فرم کلسیم هیدروکسی آپاتیت و منیزیم به فرم سرپنیت فراهم خواهد نمود. در ضمن با این روش قلیائیت مازاد جهت خنثی سازی هرگونه آلودگی اسیدی تامین خواهد شد. اعمال این روش مخصوصا در صورت ورود آلاینده های آلی به بویلر می تواند شرایط ایجاد کف را تسهیل نماید. به کار گیری روش تصفیه ای فوق برای بویلرهایی که در فشارهای بالای 1000 Psi کار می کنند می تواند احتمال اثر تخریبی هیدروکسید سدیم تغلیظ شده را افزایش دهد. در بویلرهایی که با فشارهای زیر 1000 Psi کار می کنند، اثرات تخریبی ناشی از سود تغلیظ شده نادر می باشد.

روش تصفیه هماهنگ فسفات بویلر

روش تصفیه هماهنگ کنترل فسفات برای حذف مشکل مربوط به اثر تخریبی هیدروکسید سدیم تغلیظ شده ابداع شده است. با این روش توانایی بهبود آلودگی آلی اندکی کاهش یافته و در ضمن امکان خنثی سازی آلودگیهای اسیدی متناسب با روش هماهنگ کنترل فسفات تقلیل می یابد. انجام روش تصفیه هماهنگ فسفات مستلزم عدم وجود قلیائیت در آب جبرانی است.آب جبرانی معمولا از طریق واحد تبخیر و واحد پیش تصفیه آب بی یون تامین می گردد.

روش تصفیه هماهنگ فسفات مستلزم حفظ مقدار مازادتری سدیم فسفات و فقدان حضور هیدروکسید سدیم است.مقدار اضافی فسفات معمولا در محدوده 5-25 mg/l PO4 حفظ می شود.

به دلیل هیدرولیز تری سدیم فسفات همواره مقادیر اندکی از یون هیدروکسید وجود خواهد داشت.

PO4    H2O    HPO4     OH                 (VI)

به دلیل فقدان یون هیدروکسید آزاد (هیدروکسید مازاد بر هیدروکسید تشکیل شده بر اثر هیدرولیز تری سدیم فسفات) ، هیدروکسید سدیم نمی تواند به فرم تغلیظ شده در آب حضور داشته باشد.

در صورت تغلیظ مواد جامد بر روی سطوح لوله امکان معکوس شدن واکنش هیدرولیز (معادله (VI در بویلر وجود خواهد داشت.مقادیر اندک آلودگیهای اسیدی یا قلیایی می تواند وارد (آب) بویلر شود.

به همین علت برای بازیابی نسبت مطلوب فسفات به pH لازم است سدیم هیدروکسید، دی سدیم فسفات یا مونوسدیم فسفات را به آب بویلر افزود.خط نسبت Na / PO4  3 در شکل 7 بیانگر این رابطه است.

روش تصفیه هماهنگ فسفات معمولا برای بویلرهایی بسیار سودمند خواهد بود که در محدوده فشار 1000-1500 Psi کار کنند. هر چند کاربرد روش کنترل هماهنگ فسفات برای بویلرهای که در فشارهای بالاتر از 1500 Psiکار می کنند، غالباً منجر به اثر تخریبی سدیم هیدروکسید تغلیظ شده می گردد.

اثر تخریبی هیدروکسید سدیم

اثر تخریبی هیدروکسید سدیم در روش تصفیه هماهنگ فسفات به طور غیر مستقیم از پدیده Hide Out ناشی می گردد. مواد جامد موجود در آب بویلر تغلیظ شده و یا در سطوح انتقال حرارت بویلر به فرم خشک در می آیند.

با این حال تری سدیم فسفات هرگز به فرم تری سدیم فسفات خشک ته نشین نخواهد شد.

فرم جامد خشک ترکیبی با فرمول تقریبی Na2.8 + H0. 2 PO4 بوده و متفاوت از Na3PO4 است. به محض وقوع پدیده -Hide Out در بویلری که حاوی تری سدیم فسفات می باشد، مطابق واکنش زیر هیدروکسید

سدیم در آب بویلر تشکل می شود:

Na3 PO4    0.2H2O    Na 2 / 8H 0.2PO4    0.2 NaOH            (VII )

در این صورت هیدروکسید سدیم تشکیل شده بر روی سطوح لوله تغلیظ خواهد شد.

بیشترین احتمال وقوع تغلیظ هیدروکسید سدیم در زیر محل تجمع بالای محصولات خوردگی یا لوله های شیبداری است که در آنها جریان حاصله جمع شده و مانع آبکشی مواد جامد تغلیظ شده از دیواره لوله می گردند. نسبت مولی سدیم به فسفات در یک ترکیب ته نشین شده از روی نسبتهای هم ارز تعیین می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *