اطلاعات متفرقه در محاسبات بویلر

منبع توليد زباله هاي شهري
منبع توليد زباله هاي شهري 
خرداد ۲۳, ۱۳۹۹
كميت زباله هاي شهري
كميت زباله هاي شهري
خرداد ۲۵, ۱۳۹۹

اطلاعات متفرقه در محاسبات بویلر

تعيين انرژي مصرفي راه اندازهاي كمكي بخار كه براي عملكرد مولد بخاري ضروري مي باشند، نياز به اندازه گيري مقادير دبي جريان بخار، و فشار بخار ورودي و خروجي، درجه حرارتها و كيفيت بخار دارد. مقادير بخار ممكن است توسط محاسبات تعادل حرارتي در گرمكن هاي آب تغذيه و … تعيين گردند. تصحيحات و احتياطات لازم در رابطه با نشتي، تلفات حرارتي و غيره بايستي انجام گ

تست دستگاههاي كمكي براي تعيين انرژي مصرفي دستگاههاي كمكي اطلاعات فهرست شده در زير مورد نياز است يرند.

تعيين انرژي مصرفي دستگاههاي كمكي راه انداز الكتريكي به اين منظور بطور كلي كنتورها (وات ساعت سنج) به انواع ديگر ابزار ترجيح داده مي شوند.

در ارزيابي، معادل هاي حرارتي دستگاههاي كمكي، اين تجهيزات حتي الامكان بايستي تحت شرايطي نزديك به وضعيت طراحي عمل نمايند.

راندمان خالص

عملكرد واحدهاي مولد بخار تنها براساس راندمان ناخالص مي باشد. راندمان خالص هر چند از حد و حدود اين كد خارج است بعضي مواقع بسيار مورد علاقه مي باشد و بنابراين عبارات زير يك راهنمايي براي در نظر گرفتن اين نوع عملكرد مي باشد. راندمان خالص خروجي مولد بخار است كه حرارت جذب شده توسط سيال عامل مي‌باشد كه به كل حرارت موجود در سوخت به اضافه قرضه هاي حرارتي، به اضافه حرارت معادل با دستگاههاي كمكي خارج از كل محفظه، به اضافه حرارت معادل تلفات راه انداز دستگاههاي كمكي داخل محفظه تقسيم شده است.

دستگاههاي زير دستگاه هاي كمكي معمول را در خارج از محفظه تشكيل داده و بنابراين بايستي در محاسبات راندمان خالص در نظر گرفته شوند.

 • D.FAN
 • D.FAN
 • فن هاي چرخشي.
 • سوت بلاورها.
 • سيستمهاي مربوط به خاكستر يا جريان ذرات اضافي (CLINKER، آسياب، حمل كننده و غيره).
 • ته نشين كننده هاي الكتريكي (تسريع كننده هاي الكتريكي).
 • راه اندازهاي كنترلي.
 • سيستم‌هاي مربوط به سوخت(نسبت‌به‌سوخت‌مصرفي‌در‌مولد‌تحت تست).
 • پمپهاي سوخت (در مورد سيستم مركزي نسبت به سوخت مصرفي در مولد تحت تست).
 • سيستم هاي آماده سازي ذغال (خرد كننده ذغال يا مخزن يا سيستمهاي جاي ذغال نسبت به سوخت مصرفي در مولد تحت تست).
 • راه اندازي هاي STOKER.
 • بويلرهاي كمكي (نسبت به سوخت مصرفي در مولد تحت تست).
 • آب خنك كننده (نسبت به سوخت مصرفي در مولد تحت تست).
 • نور و گرما (نسبت به سطح اشغال شده از واحد توسط مولد بخار تخت تست).

اطلاعات متفرقه در محاسبات بویلر

به معادله حرارت وسايل كمكي خارج از محفظه كه در بالا ليست شده بايستي حرارت معادل تلفات راه انداز دستگاههاي كمكي داخل محفظه شامل موتورها، توربين‌ها، كوپلينگهاي هيدروليكي و الكتريكي و دنده ها نيز اضافه گردد كه اين وسايل در رابطه با ابزار زير مي باشند:

 • پودر كننده.
 • خارج كننده.
 • خرد كننده.
 • پمپهاي چرخش بويلر.
 • فن هاي چرخش گاز.
 • گرمكن هاي هوا.

معادل حرارتي براي‌ همه دستگاههاي كمكي‌راه اندازبخاربشرح زير است:

BTUدرساعت= (آنتالپي آيزنتروپيك(ISENTROPIC) بخارخروجي– آنتالپي در بخارورودي)×فلوي بخارساعتي
كه فلوي بخار = فلوي اندازه گيري شده بر حسب پوند در ساعت.

آنتالپي بخار ورودي، انتالپي در فشار و درجه حرارت يا كيفيت مي باشد.

آنتالپي آيزنتروپيك (ISENTROPIC) بخار خروجي، آنتالپي در فشار خروجي و آنتروپي ورودي است.

اين محاسبات نياز به اندازه گيري بخار و تعيين فشار ورودي، درجه حرارت بخار ورودي يا رطوبت و فشار خروجي دارد. مقادير بخار مي تواند به كمك محاسبات تعادل حرارتي در سيكل حرارت واحد تعيين گردد در صورتي كه نوع سيكل و ترتيب آن، اين اجازه را بدهد.

اندازه گيري جريان بخار، درجه حرارت فشار و رطوبت بايستي بر طبق روشهاي ضميمه انجام گيرد.

معادل حرارتي همه دستگاههاي كمكي راه انداز الكتريكي طبق رابطه زير مي باشد:

BTU در ساعت = 3413 × كيلو وات ورودي.

قدرت ورودي ترجيحاً توسط وات سنج يا كنتور (وات ساعت سنج) تعيين مي گردد اما در صورتيكه استفاده از اين دو امكان نداشته باشد، آمپرامترها، ولتمتر و ضريب قدرت سنج مطمئن قابل استفاده خواهند بود، معادله حرارت براي قدرت هاي سه فاز معمول طبق رابطه زير مشخص مي گردد:

اندازه گيري هاي الكتريكي بايستي براساس اندازه گيريهاي الكتريكي در مدارات PTC 19.6 ,I&A انجام گيرد.

دستورالعملهاي مخصوص براي تست بويلر W.H (بويلر سيكل هاي تركيبي و يا بويلر بيوگاز): روشهاي تست بويلر W.H با روشهاي بكار برده شده در مولد هاي بخاري كه انرژي اصلي بشكل سوخت وارد مي گردد تفاوت دارند.

ورودي شامل كل گرماي نهان و محسوس در جريان گاز ورودي، هر نوع تشعشعات به بويلر و حرارت شيميايي احتراق درنتيجه احتراق سوخت تغذيه شده يا مواد قابل احتراق در گاز ورودي، در اين معادله به انرژي سوخت ورودي ممكن است قرضه هاي حرارتي نيز اضافه گردد ممكن است شامل حرارت محسوس در سوخت ورودي و هواي احتراق ورودي بويلر و غيره باشد.

تعيين مقادير ورودي و خروجي بايستي در هر جا كه عملي باشد براساس روشهايي كه در بخش 4 به آن اشاره شد انجام گيرد.

وشهاي بكار برده شده در تعيين كردن يا در غير اين صورت مجاز دانستن تشعشعات گرماي ورودي به واحد به شرايط خاص بستگي خواهد داشت گرماي اضافه شده از تشعشعات خارجي ممكن است از درجه حرارت منابع گرما و سطوح جاذب گرما و سطوح صاف منابع تشعشع تعيين گردد.

تعيين گرماي درون گاز ورودي به بويلر نياز به اندازه گيري درجه حرارت و جريان گاز دارد.

اندازه گيري درجه حرارت گاز ورودي بويلر نياز به روشها و تجهيزات خاصي دارد بعلت اينكه معمولاً با درجه حرارتهاي بالا روبرو هستيم پرابها بايد با آب سرد شوند، اگر اندازه گيري درجه حرارت ورودي در محلي انجام گيرد كه به ترموكوپل سطحي با درجه حرارت كمتر از گاز بتاباند، همه اندازه گيري ها بايد با ترمومترهاي طراحي شده براي حرارت بالا و مناسب انجام گيرد به I&A اندازه‌گيري درجه حرارت PTC 19.3 مراجعه كنيد.

مقدار گاز ورودي مي تواند توسط روشهاي زير تعيين گردد:

 • محاسبه از مقدار سوخت محترق شده در پروسه، تجزيه و تحليل اين سوخت و تركيب گاز خرد شده (WASTE)
 • اندازه گيري واقعي مقدار گاز ورودي
 • اندازه گيري مقدار گاز خروجي از بويلر، تجزيه و تحليل گازهاي ورودي و خروجي از بويلر و محاسبه هاي مربوط به مواد قابل احتراق ورودي – براي روش اول مقدار سوخت و تجزيه و تحليل آن باشد، روش دوم نياز به استفاده از نازلهاي فلو، اوريفيسها يا لوله هاي پيتوت سرد شده با آب كه كاليبره شده باشند و همچنين پرابهاي درجه حرارت بر طبق PTC 19.5, PTC 19.3 I&A مي باشد. روش سوم، مشكلات مربوط به اندازه گيري در جريان گاز با حرارت بالا را حداقل كرده اما هنوز هم نياز به پرابهاي نمونه برداري سرد شونده با آب در ورودي بويلر به منظور جلوگيري از واكنش بين پراب فلزي و نمونه گاز داريم. نمونه برداري بايد انجام گيرد.

گرماي درون مواد ورودي و خروجي براي محاسبه كل گرماي گاز، هدر رفته (WASTE) بايد تعيين گردد. نمونه برداري از مواد خاص انجام پذيرد. تلفات بسته به نوع ورودي متفاوت خواهد بود.

اطلاعات متفرقه در محاسبات بویلر

براي بويلرهايي كه احتراق درون واحد حرارت هدر رفته (WASTE) ندارند، تلفات حرارتي شامل: 1. تلفات بين گرماي محسوس درون گاز بين درجه حرارت گاز خروجي و درجه حرارت هواي مرجع (معمولاً درجه حرارت متعارفي) (تلفات گاز خشك)می باشد. تلفات بين حرارت نهان درون گاز بين درجه حرارت گاز خروجي و درجه حرارت مرجع (تلفات ناشي از وجود رطوبت در دودكش گاز) می باشد. تلفات ناشي از تشعشعات و كنوكسيون كه مي تواند از روي چارت تلفات تشعشعات ABMA به كمك بدست آوردن درصد تلفات و ضرب آن درصد برابر حرارت ناخالص ورودي آن را بدست آورد.

براي بويلرهايي كه احتراق درونشان انجام مي پذيرد، تلفات معمولي واحد بخار همانگونه كه در بخش 5 بيان شده محاسبه گردد و با يك نسبت به تلفات حساب شده در قسمت هاي قبلي اضافه گردد تا كل تلفات واحد بدست آيد، يا به اين تناسب يك نسبت از وزن كل مواد ورودي به اتاق احتراق به وزن كل گاز مي باشد. تعيين راندمان در يك دوره اجراء نبايد كمتر از 4 ساعت بشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *