اندازه گيري درجه حرارت گاز خروجي و هوا در بویلر

محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي در بویلر - بخش 2
محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي در بویلر – بخش 2
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۹
روش های تبدیل پسماند بهRDF
روش های تبدیل پسماند به RDF
خرداد ۳, ۱۳۹۹

اندازه گيري درجه حرارت گاز خروجي و هوا در بویلر

درجه حرارت گاز خروجي

نياز به اندازه گيري درجه حزارت گاز خروجي در منطقه خروجي مولد بخار داريم، اين اندازه گيري، بسته به تجهيزاتي كه در مولد بخار قرار دارند انجام مي گيرد در مواقع ممكت است اين اندازه گيري در نقاط ديگري مثل نقطه ورود به بويلر اتلاف حرارت يا در ورودي و خروجي فن هاي چرخش گاز يا هوا نيز انجام پذيرد.

  • به منظور حداقل نمودن تاثير لايه بندي درجه حرارت در گاز اين درجه حرارت بايستي در همان نقاطي براي نمونه برداري استفاده شده اند اندازه گيري گردد.
  • اگر برآورد اوليه از گاز خروجي لايه بندي شديدي را نشان بدهد توصيه مي گردد كه اندازه گيري درجه حرارت در محلهاي منحصر بفردي در سطح مقطع كانال نسبت به فلو گاز در آن محل گرفته شود و يك مقدار متوسط از درجه حرارت گاز در آن سطح مقطع مشخص گردد.
  • انتخاب ابزار اندازه گيري درجه حرارت بستگي به شرايط در حالت هاي ويژه دارد. انتخاب، طراحي، ساخت، كاليبراسيون، نصب و عملكرد ابزار اندازه گيري درجه حرارت بايد بر طبق I&A اندازه گيري درجه حرارت PTC 19.3 انجام گيرد.

درجه حرارت هوا و گاز چرخش مجدد همان روش هاي كلي براي تعيين درجه حرارت هواي ثانويه هواي چرخش مجدد يا گاز خروجي و درجه حرارت هواي ورودي و خروجي گرمكن هوا بكار برده مي شود.

اندازه گيري درجه حرارت گاز خروجي و هوا در بویلر

وزن هوا و گاز خروجي

تعيين وزن : مقدار گاز خروجي بايد توسط آناليز سوخت و تركيب گاز خروجي محاسبه و بدست ايد. روش محاسبات براي وزن گاز در واحد حرارتي سوخت بيان شده است.

در بعضي موارد دانستن مقادير هوا يا گاز در مقايسه با كل واحد مثل گاز چرخش مجدد هواي اوليه، هواي ثانويه و غيره بيشتر مورد نظر مي باشد كه اين مقادير را مي توان توسط تعادل هاي حرارتي، توسط اختلاف محاسبه گردد و يا در صورت عدم امكان محاسبه ، توسط اندازه گيري بدست آورد .

تئوري و كاربرد روشهاي اندازه گجيري قابل دسترس براي مقادير هوا و گاز به منظور تست در انتشارات سيال سنج هاي انجمن مهندسين آمريكا (ASME FLUID METERS) بيان شده است در جائيكه دانستن مقادير جريان ها بطور پيوسته مورد نياز باشد مي توان شيپورهاي جريان، و نتوري VENTURI يا اريفيس هاي ORIFICE با صفحه نازك را طبق روشهاي ذكر شده در I&A نصب نمود.

دیدگاه ها بسته شده است