ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ

نيروگاههاي زباله سوز
ارزيابي ويژگيهاي فني، اقتصادي و زيست محيطي نيروگاههاي زباله سوز با راكتور پلاسما
خرداد ۱۹, ۱۳۹۹
منبع توليد زباله هاي شهري
منبع توليد زباله هاي شهري 
خرداد ۲۳, ۱۳۹۹

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ

معدوم كردن پسماندهاي خطرناك يكي ازمعضلات نگران كننده و مهم مي باشد و شايسته است در اولويتهاي نخسـت مـديريت شهري قرار گيرد. مديريت پسماندها با توجه به مشكلات خاص خود، بيانگر وضعيت فرهنگي، اجتماعي  و اقتصادي يك كشـور اسـت و نياز به طراحي دقيق و آينده نگر دارد. براي رفع اين معضل اساسي بايد درنظر داشت كه تاكنون جهت معدوم كردن زبالـه هـاي كـلان شهرهاي كشورمان اقدامات زيربنايي صورت نگرفته است و هنوز از روشهاي موقتي كه براي شهرهاي كوچك بكارمي رود، استفاده مـيگردد.

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ

بر آورد ميزان توليد پسماندها در مراكز درماني

 • 80% شامل زباله هاي عمومي مراكز درماني كه در رده زباله هاي عمومي شهري قرار مي گيرند.
 • 15% پسماندهاي پاتولوژيك و عفوني
 • 1% اجسام تيز
 • 3% پسماندهاي شيميايي و دارويي
 • كمتر از 1% پسماندهاي مخصوص مانند پسماندهاي راديواكتيو، كپسولهاي گاز تحت فشار، دماسنج هاي جيوه اي شكسته و باتريهاي استفاده شده.

روشهاي معدوم سازي پسماندها

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، سازمان صلح سبز، متن دايركتيو مصـوب در اتحاديـه اروپـا، كنفـرانس باسـل و شـوراي همكاري كشورهاي حاشيه خليج فارس، استفاده از زباله سوزهاي نسل جديد يا دو محفظه اي همراه با كنترل گازهاي خروجي بهتـرين روش براي معدوم كردن پسماندهاي بيمارستاني مي باشد.

محصولات كمپاني Group ATI (نمايندگي انحصاري درايران : شركت پارسيان طب)

كمپاني Group ATI با سابقه اي درحدود هشتاد سال در زمينه طراحـي ، سـاخت ، توليـد و  نصـب انـواع كـوره هـاي صـنعتي و  زباله سوز ها در دنيا و  با كارنامه نصب در حدود 3000 دستگاه در دنيا، اكنون بعنوان يكي از سرشـناش تـرين كمپاني هـا در ايـن زمـره شناخته شده است.

زباله سوزهاي ساخت اين كمپاني در مدلهاي متنوعي مانند زباله سوزهاي صنعتي (از قبيل زباله سوزهاي پسابهاي شركتهاي نفتي، صنعتي، شيميايي، دارويي و بهداشتي، زباله سوزهاي از بين برنـده  رنگهـاي صـنعتي مـورد اسـتفاده در  كارخانجـات اتومبيـل سـازي)، زباله سوزهاي بيمارستاني در انواع اندازههاي 5 كيلوگرم در ساعت تا 5/3 تن در ساعت و همچنـين لاشـه سـوزهاي مـورد اسـتفاده در كشتارگاهها و زباله سوزهاي مخصوص نيروگاههاي اتمي عرضه مي شوند. (كليه زباله سوزهاي بكـار  بـرده شـده در نيروگاههـاي اتمـيفرانسه، ساخت كمپاني مذكوراست.)

با توجه به فعاليت و تجربه طولاني مدت اين كمپاني، تكنولوژي بكار رفته در اين سيسـتمهاي زبالـه سـوز تـاكنون بصـورت ثبـتانحصاري اختراع مورد بهره برداري قرارگرفته است. همچنين اين كمپاني توانسته است با پشت سرگذاشـتن كليـه رقبـا، ظـرف 4سـالگذشته، برنده 4 مناقصه بزرگ بين المللي از 5 مناقصه صورت گرفته در منطقه خاورميانه باشد كه اين زباله سوزها مربوط به زباله هاي ويژه بيمارستاني و در اندازه هاي بزرگ مي باشند. حدود 50 تا 60 سيستم نيز در ابعاد كوچك (مورد استفاده در بيمارستانها)، تنها درمنطقه خاورميانه نصب شده است.

اهداف مورد نظر و دست يافته شده در زباله سوزهاي بيمارستاني نسل جديد اين كمپاني به شرح زير است:

 • عدم توليد هرگونه آلودگي مربوط به آب، خاك و يا هوا
 • عدم توليد هرگونه دود و يا بو از خروجي دودكش دستگاه
 • احتراق كامل پسماندها ( ايجاد 3% خاكستر )
 • عملكرد كاملاً مكانيزه و اتوماتيك

باتوجه به اينكه Group ATI  يك كمپاني فرانسوي بوده، لازم است از استانداردهاي محيط زيستي اروپا تبعيت نمايـد ، همچنـين بـا مقايسه استانداردهاي اروپايي در اين زمينه با استانداردهاي مشابه آمريكايي به راحتي مي توان دريافت كه ميزان توليـد گازهـاي مضـر توسط دستگاههاي اين كمپاني نه تنها از بهترين استانداردها تبعيت مينمايد، بلكه از حد استاندارد اروپايي كه سخت گيرانه تـر  نسـبتبه محيط زيست جلوه مي كند نيز بهتر طراحي شده است.

در دايركتيو جديد اتحاديه اروپا در زمينه زباله سوزها، علاوه بر تاييد اين روش موارد قانوني جهت ساخت و نصب ايـن دسـتگاهها ارائـه شده است كه در زير به قسمتهايي از آنها اشاره مي شود.

 • زباله سوز بايد شامل دو محفظه باشد.
 • دماي محفظه ابتدايي كه زباله در آن سوخته مي شود، بايد در حدود 850 درجه سانتيگراد باشد.
 • دماي محفظه ثانويه براي سوزاندن زباله هاي بيمارستاني بايد بالاتر از 1100 درجه سانتيگراد باشد.
 • ميزان گازهاي مضر خروجي از دستگاه بايد طبق اين استاندارد باشد.

با درنظر گرفتن موارد فوق و مقايسه سيستمهاي شركت  Group ATI  با اين استاندارد به راحتي قابل مشاهده اسـت كـه عـلاوه بـر تامين نظر استاندارد مذكور، دستگاههاي اين شركت بهتر از خواسته استاندارد نيز عمل مي كنند.

دو عامل اساسي در گازهاي خروجي زباله سوزها كه به عنوان آلاينده هاي بسيار خطرناك شناخته شده است، Dioxin و Furan نـامدارد كه اين عوامل بعد از گذر گازهاي خروجي از محفظه ثانويه در زباله سوزهاي ساخت ايـن كمپـاني  بـه حـدي بسـيار زيـاد كـاهش مييابند.

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ

اصول كارسيستمهاي زباله سوزي بزرگ ساخت كمپاني Group ATI

 • جمع آوري پسماندهاي بيمارستاني در پالتهاي بزرگ دربسته با قفل و داراي چرخ جهت حمل و نقل آسان.
 • انتقال پالتها توسط كاميونهاي دربسته به كارخانه.
 • توزين و اندازه گيري راديواكتيوتيه توسط سنسور و ارجاع پالت درصورت بالابودن فعاليت راديو اكتيو پسماند از حد مجاز (اين پسماندها بايد با روشهاي ويژه ديگر معدوم شوند).
 • تخليه اتوماتيك پسماندها در زباله سوز.
 • زباله در محفظه اوليه در دماي850 درجه سانتيگراد به بالا مي سوزد.
 • گازهاي خروجي از محفظه اوليه وارد محفظه ثانويه مي شود و از حفره هايي مي گذرد تا با هـوا مخلـوط شـود. (ايـن بخـشتوسط كمپاني Group ATI بصورت انحصاري ثبت اختراع شده است.) گازها در اين محفظه به مـدت 2 ثانيـه در مجـاورتدماي بالاتر از 1100 درجه سانتيگراد قرار مي گيرند.
 • انرژي گرمايي گازهاي خارج شده از محفظه ثانويه توسط يك سيستم مبرد گرفته شده و دماي گازها كم مي شود. درايـن بخش خروجي مبرد توليد آب داغ مي كند كه جهت بازيافت انرژي بكار مي رود.
 • گاز خروجي از قسمت قبل به سيستم شستشوي گاز مي رود. در اين بخش كليه گازهاي اسيدي حاصل از سوختن پسماندها مانند HCl ،NOX ، SO2 و تركيبات حاوي فلزات سنگين از گازهاي خروجي گرفته ميشود.
 • گازها توسط يك پمپ هوا از ميان فيلترهاي سراميكي عبور مي كنند كه در اين قسمت، ذرات معلـق بخشـي از مـواد سـمي مانند Dioxin  وFuran  و بخش ديگري از تركيبات حاوي فلزات سنگين گرفته مي شود.
 • در انتها در دودكش خروجي، سنسورهاي CO و O2 و آنالايزر ذرات معلـق وجـود دارد كـه بوسـيله ايـن پارامترهـا ميـزان احتراق و توليد آلودگي را كنترل مي كنند.
 • خروج گازهاي عاري از آلودگي به محيط  اطراف.
 • خاكستر حاصل از اين سيستم جمع آوري شده و با نسبتهاي مناسب با شن و سيمان مخلوط شده و در توليد بلوك سيماني و جاده سازي بكار مي رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *