طبقه بندي مواد زايد بيمارستاني  

طبقه بندي مواد زايد جامد
طبقه بندي مواد زايد جامد
تیر ۲۶, ۱۳۹۹
اثر هواي اضافي روي راندمان بویلر در ارتباط با متغيرهاي ديگر
اثر هواي اضافي روي راندمان بویلر در ارتباط با متغيرهاي ديگر
تیر ۲۸, ۱۳۹۹

طبقه بندي مواد زايد بيمارستاني  

طبقه بندي مواد زايد بيمارستاني

طبقه بندي مواد زايد بيمارستاني

طبقه بندي و جدا سازي زباله هاي بيمارستاني به دلايل زير الزامي است:

 • از بعد بهداشتي و زيست محيطي براي تأمين سلامت شاغلين ،بيماران ،همراهان ،ملاقات كنندگان ،عدم تداخل مواد ،كنترل بهينه جمع آوري ،دفع وتصفيه .
 • از بعد اقتصادي و تكنيكي شامل در آمدهاي حاصل از فروش موادي كه مي توانند باز يافت شوند ، صرفه جويي در حمل ونقل و مواد ضد عفوني كننده ، انضباط شغلي ، سهولت بارگيري و دفع .

مواد زايد معمولي

اين زايدات شبيه  زباله هاي خانگي بوده و بيشتر مربوط به قسمتهاي اداري بيمارستان هستند . از نظر حمل ونقل ، مشكل خاصي ندارند و جزء مواد زايد خطرناك محسوب  نميشوند .

مواد زايد پاتولوژيك

اين زايدات شامل  بافتها و قسمتهاي اعضاء  مختلف بدن مي باشند كه در عمل نمونه برداري يا كالبد شكافي و جراحي ايجاد مي گردند . اين زايدات بطور  بالقوهاي امكان ايجاد بيماري داشته و عامل بيماريزا در آنها بسيار زياد است .

مواد زايد راديو اكتيو

اين زايدات شامل زايدات جامد ، مايع و گازي آلوده به مواد راديو اكتيو هستند . كاربرد مواد راديو اكتيو در عكسبرداريها و پرتودرمانيها معمول است

مواد زايد شيميايي  

اين زايدات شامل اَشكال مختلفي از مواد زايد شيميايي بوده كه بطور مثال از آزمايشگاه ها و  فعاليتهايي نظير نظافت و ضد عفوني حاصل  ميشوند . اين زايدات ممكن است خطرناك باشند . طبق موازين بين المللي ، خصوصيات سمي بودن ،خورندگي ، قابل اشتعال بودن واكنش دهندگي ، سرطانزايي باعث طبقه بندي مواد زايد شيميايي در زمره مواد زايد خطرناك مي گردند . مواد شيميايي غير خطرناك ، موادي هستند كه خصوصيات فوق را نداشته باشند . مثل قندها ، آمينو اسيدها و بعضي از نمكهاي معدني و آلي .

طبقه بندي مواد زايد بيمارستاني

مواد زايد عفوني

طبق تعريف مواد زايد عفوني ، زايداتي هستند كه قادرند حداقل يك بيماري عفوني را منتقل سـازند بدليل اينكه روش قابل قبول براي عفوني بودن اين گونه زايدات در دست نيست ، مـراكز قانوني اينگونه  مواد را بر حسب اينكه از كجا و با چه محتوياتي توليد مي شوند ، شناسايي و تعريف  ميكنند . بر اين اساس حداقل 3 درصد و حداكثر 90 درصد زايدات بيمارستاني را مواد زايد عفوني تشكيل مي دهند .

طبق طبقه بندي 5EPA و WHO مواد زايد عفوني ، حداقل شامل مواد زايد آزمايشگاهي ، نظير محيطهاي كشت و مواد زايد بخشهاي جراحي و كالبد شكافي و بخشهاي ايزوله مي باشند كه بيماران عفوني در آن بستري مي گردند . مواد زايدي كه از  بخشهاي همودياليز بيماران بدست  ميآيد (مثل فيلترها ولوله ها،  حوله هاي يكبار مصرف ، روپوش ها ، پيش بندها و دستكش ها و…) و نيز مواد زايد حيوانات تلقيح شده در زمره اين گروه زايدات قرار دارند .

طبق نظريه Liber man مواد زايد عفوني در 12 نوع مشخص طبقه بندي شده اند

الف) طبقه بندي مواد زايد عفوني طبق نظريهLiber man   1 مواد زايد بخشهاي ايزوله :

بيماران اين بخش به دليل داشتن بيماري عفوني قابل انتقال ، از ساير بيماران مجزا شده اند .بديهي است از نظر انتقال ويروس ايدز و هپاتيت B مراقبت هاي لازم در دفع زباله هاي خونين و مايعات بدن بيماران بستري در بيمارستان ها و بخش هاي ايزوله ضرورت كامل دارد .

مواد زايد محيطهاي كشت و ديگر عوامل عفوني

اين مواد از آزمايشگاههاي تشخيص طبي ،آزمايشگاههاي پاتولوژي و ميكروب شناسي وتحقيقاتي توليد  ميشوند كه شامل كشت هاي تهيه شده از نمونه هاي اخذ شده از بيماران است نمونه هاي نگهداري شده براي تحقيق و زايدات فرآورده هاي معين دارويي ، قسمت ديگري از اين مواد زايد عفوني قلمداد ميگردند .

فرآورده هاي خوني

اينگونه زايدات توسط بانكهاي خون ، آزمايشگاههاي تشخيص طبي ، مراكز دياليز و شركتهاي دارويي توليد مي شوند اين مواد به طور بالقوه عفوني بوده و امكان وجود عوامل بيماري زا در آنها بسيار زياد است . اين مواد ممكن است علاوه بر ويروس ايدز و هپاتيت ، ساير بيماريهاي قابل انتقال بوسيله خون نظير مالاريا سرخجه مادرزادي و… را منتقل نمايند .

مواد زايد  ناشي از اعمال جراحي و كالبد شكافي

مواد زايدي كه در جريان عمل جراحي و كالبد شكافي بدست  ميآيد همراه با عوامل بيماري زا به عنوان مواد زايد عفوني تلقي مي گردند . از ديدگاه مراقبت هاي جهاني تمام مواد زايدي كه در تماس با خون و جريان خون هستند را بايد به عنوان مواد زايد عفوني تلقي كرد .

مواد زايد آلوده آزمايشگاهي

اين دسته از مواد زايد ، ظروف كشت و وسايلي كه براي تهيه محيط كشت و انتقال آنها بكار مي رود را شامل مي گردند . بديهي است پارچه هايي كه در تماس با محيط هاي كشت هستند نيز آلوده  ميباشند . در هر صورت مواد زايد آزمايشگاهي شامل تمام مواد زايدي هستند كه در تماس با عوامل بيماري زا بوده و ممكن است حاوي  كشتها و نمونه هاي آزمايشگاهي آلوده باشند .

وسايل آلوده نوك تيز و برنده

مثل سوزن ها و سرنگ ها ، شيشه هاي شكسته ، چاقوهاي جراحي و نظاير آنها .

مواد زايد بخش دياليز

اين مواد زايداتي هستند كه در اثر تماس با خون بيماران همو دياليز بوجود آمده و شامل وسايل و ابزار موادي هستند كه به علت مصرف در اين بخش ايجاد مي گردند .

مواد زايد آلوده بخش نگهداري حيوانات

اين مواد شامل لاشه و قسمتهاي مختلف آلوده حيواناتي است كه جهت انجام آزمايشهاي مختلف تحقيقاتي در معرض عوامل بيماري زا قرار  ميگيرند .

مواد زايد بيولوژيكي ودارويي

اين زايدات شامل  واكسنها و ساير مواد زايدي هستند كه در جريان توليد  فرآورده هاي بيولوژيكي شركتهاي دارويي توليد مي شوند . اين مواد به علت عدم استاندارد بودن يا گذشت تاريخ مصرف  و خروج از رده به بازار ، دور ريخته مي شوند . بيمارستانها و مراكز تحقيقاتي ، بيولوژكي ، كلينيكها ، داروخانه ها و… منبع اصلي مواد زايد بيولوژيكي مخاطره آميز مي باشند . از جمله خصوصيات مهم مواد زايد بيولوژيكي ، قدرت آلوده سازي ، عفونت زايي وايجاد مسموميت براي موجودات زنده مي باشد . مواد زايدي كه در اين گروه قرار  ميگيرند عبارتند از :بافتهاي بدخيم حاصل از جراحي ، مواد آلوده مثل سوزنها ، باند ها و… مواد زايد بيولوژيكي به عنوان محصول فرعي حاصل از فرآيندهاي بيولوژيكي يك كارخانه نيز مي تواند باشد .

طبقه بندي مواد زايد بيمارستاني

مواد زايد غذايي وساير فرآورده هاي آلوده

اين مواد زايد شامل مواد غذايي آلوده (پس مانده غذايي بيماران عفوني ) ، داروها و مواد بهداشتي كه آلوده وغير قابل مصرف تشخيص داده  شدهاند ،مي باشند .

لوازم وابزار آلوده

وسايلي كه در آزمايشگاههاي پزشكي و ميكروبيولوژي و تحقيقاتي كه با عوامل عفوني در تماس بوده و در توليد و آزمايش فرآورده هاي دارويي، آلوده  ميگردند در اين گروه قرار مي گيرند . اگر قرار است اين وسايل ضد عفوني گرديده و مجدداً مورد استفاده قرار گيرند ، دقت لازم در خصوص رفع آلودگي از آنها ضروري است .

زباله هاي پاتولوژيك

نسوج ، اعضاء  و قسمتهايي از بدن انسان كه در عمل بيوپسي ، اتوپسي و اتاقهاي عمل جراحي برداشته  ميشوند ، اصطلاحاً زباله هاي بيولوژيك خوانده  ميشوند . اين  زبالهها به دليل امكان وجود عوامل  بيماريزاي بالقوه ، ايجاد بيماري مي كنند .

ب) طبقه بندي هاي مواد زايد عفوني كه توسط CDC پيشنهاد شده است  به قرار زير  ميباشد.

 • مواد زايد آزمايشگاهي ميكروبيولوژي .
 • مواد زايد پاتولوژيك .
 • نمونه هاي خون و فرآوردهاي خوني .
 • مواد تيز و برنده .
 • مواد زايد بخشهاي ايزوله .

ج) طبقه بندي مواد زايد عفوني كه توسط EPA به قرار زير است.

1ـ مواد زايد بخشهاي ايزوله .

2 ـ كشت هاي ميكروبي و مواد بيولوژيكي مربوطه

3ـ خون و فرآورده هاي خوني .

4ـ مواد زايد پاتولوژيك .

 • مواد تيز آلوده .
 • لاشه حيوانات ،اعضاء بدن و ملافه هاي آلوده .
 • مواد زايد حاصل از جراحي و كالبد شكافي .
 • زايدات آزمايشگاهي آلوده.
 • زايدات واحد دياليز
 • مواد تيز استفاده نشده

زباله هاي عفوني از منابع متعددي توليد مي شوند به طوركلي 90ـ3 درصد زباله هاي بيمارستاني مي توانند عفوني باشند . بر اساس تحقيات بعمل آمده در ساير كشورها مشخص شده است كه معمولاً 10ـ15 درصد از زباله هاي بيمارستاني را زباله هاي عفوني تشكيل مي دهند .

در تقسيم بندي ديگر ،مواد زايد ويژه بيمارستاني شامل 6 گروه زير هستند:

الف) مواد زايد آناتوميك ،شامل مواد زايد اطاق عمل ،مواد زايد اطاق زايمان ،اعضاء و اندامهاي قطع شده ، جنين مرده و جفت و مواد آناتوميك ناشي از جراحيهاي سطحي است .

ب) مواد زياد بيولوژيكي حاصل از تمام بخشها شامل :

1 ـ پارچه هاي آغشته به الكل و اتر و خون

2ـ اجسام يكبار مصرف فلزي ،نظير سرنگ،سوزنهاي تزريق زير جلدي ، تيغههاي چاقوي جراحي، اجسام پلاستيكي مثل ظروف ادرار، لوله هاي پلاستيكي، بطريهاي پلاستيكي ، سرنگ و ماسك و دستكش

3ـ بسته بندي مثل ظروف شيشه اي سرم خون ،بطريهاي شيشه داروها، انواع آمپولها، كارتون كاغذ و جعبه هاي دارو .

 • مواد زايد ويژه مثل : فيلترهاي دياليز كليه ، گچ شكسته بندي و قالب گيري .
 • مواد زايد بخش راديولوژي ، آزمايشگاههاي شيميائي و باكتريولوژي شامل :

1ـ نمك هاي نقره ،فيلمهاي اشعه ايكس ،ظاهر كننده فيلم

2-اجساد حيوانات آزميشگاهي 3

-ابزار مربوط به تجزيه كه ممكن است شيشه اي ويا پلاستيكي باشند ،پيپت و  لوله هاي آزمايشگاهي .

هـ) مواد زايد راديو اكتيو

و) مواد زايد دارويي شامل :

1ـ داروهايي كه تاريخ صرفشان گذشته 2-مواد زايد ناشي از بسته بندي داروها

مواد زايد آشپزخانه و مواد زايد شبيه مواد خانگي

الف) مواد زايد آشپزخانه

مواد زايد شبيه مواد خانگي شامل:

 • مواد زايدي كه در بخشها توسط بيماران ويا ملاقات كنندگان  توليد مي شود مثل روزنامه، كاغذ، گل و سيگار .
 • مواد زايد ناشي از نظافت
 • كيسه هاي كاغذي وپلاستيكي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *