تعیین مشخصات فنی پایلوت بازیافت انرژي از زباله

روش های تبدیل پسماند بهRDF
روش های تبدیل پسماند به RDF
خرداد ۳, ۱۳۹۹
فضولات یا پسماند در بویلر - بخش 1
فضولات یا پسماند در بویلر – بخش 1
خرداد ۶, ۱۳۹۹

تعیین مشخصات فنی پایلوت بازیافت انرژي از زباله

تعیین مشخصات فنی پایلوت بازیافت انرژي از زباله

تعیین مشخصات فنی پایلوت بازیافت انرژي از زباله

زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي اﺻﻮﻟﻲ و راﻳﺞ اﻧﻬﺪام ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و . . . در دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﻮاي زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮزﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻤﺘﺎز آﻧﻬﺎ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻳﻦ ﻓﺘﺎوري زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮزﻫﺎ در دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . در اﻳﻦ ﻧﻮع زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮزﻫﺎ، زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﺔ اوﻟﻴﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺲ از اﺣﺘﺮاق اوﻟﻴﺔ آن ﺑﺼﻮرت ﺷﺒﻪ ﭘﻴﺮوﻟﻴﺰ، ﮔﺎزﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق در ﻣﺤﻔ ﻈﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮق ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ . ﺣﺮارت ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ از ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮت زدوده و ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻛﺎﻫﺶ داده ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺣﺘﺮاق ﻋﻤﻠﻜﺮد ُ و ﻛﻼ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داده ﻣﻴﺸﻮد .

تعیین مشخصات فنی پایلوت بازیافت انرژي از زباله

اﺟﺰاء اﺻﻠﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮت زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻐﺪﻳﺔ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز، ﻛﻮره، ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﻲ، اﺳﻜﺮاﺑﺮ و ﻏﺒﺎرﮔﻴﺮ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮران ﭘﺎﻳﻠﻮت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﻜﻞ آب ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻧﻬﺎ ﮔﺮدد ﻳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲ . ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﻳﻠﻮت زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﺑﺎ ﻫﺪف آزﻣﺎﻳﺶ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻤﻠﻲ اﺣﺘﺮاق زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎ و ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ اﺣﺘﺮاق ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺮا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻧﻴﺮوﮔﺎه زﺑﺎﻟﻪ آور ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﻨﻮع ﻓ زﺑﺎﻟﻪ ﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻋﻢ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻏﻴﺮه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن دﻓﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻧﻘﺶ زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮزﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ را ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ  ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺶ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺳﺎزد . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺗﻮﺳ اﻧﺪ ﻌﻪ داده ﺷﺪه . زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮزﻫﺎي از ﻧﻮع ﻣﻮدﻻر ﺑﺎ ﻫﻮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺣﺘﺮاق آن داراي ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻮده و در ﺣﻴﻦ ﺣﺎل داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺗﻼف ﺣﺮاﺗﻲ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺣﺮارت ﺑﻴﺸﺘﺮي از آن را ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد . ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻬﻴﻨﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮزﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد .زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﻮز داراي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﻗﺒﻞ از ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﺟﺰاء ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻇﺮﻓﻴﺖ زﺑﺎﻟﻪ ورودي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪك در ﺗﺮﻛﻴﺐ و ارزش ﺣﺮارﺗﻲ زﺑﺎﻟﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﺣﺘﺮاق ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﻛﻤﻜﻲ و ﻫﻮاي اﺿﺎﻓﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺣﺘﺮاق را ﺑﺼﻮرت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮد . ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺘﺮاق ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃﻮري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دا را ﺑﻮدن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ً راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ از ﻛﻮره ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز، ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻜﺮاﺑﺮ و ﻏﺒﺎرﮔﻴﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﮕﺮم ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﭘﺲ از اﻧﻬﺪام زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ . و ﮔﺎﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و آﺛﺎر ﺳﻮء زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺼﺮف آن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژي از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﮔﺎﻣﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد .

طراحی مفهومی پایلوت زباله سوز از نوع مودلار با هواي کنترل شده و ظرفیت اسمی 50kg/hr انجام خواهد گردید.  لازم به یادآوري است که پس از بررسی هاي فنی بعمل آمده بین فناوری هاي گوناگون زباله سوزي، فناوري زباله سوزي فوق الذکر که داراي کمترین آلایندگی در بین فناوریهاي دیگر بوده،انتخاب گردیده است. طراحی شامل تعیین مشخصات فنی و ابعادي سیستم تغذیه اتوماتیک زباله، کوره هاي مودلار، مبدل حرارتی، سیستم کنترل آلودگی هوا، فن هاي دمشی و مکشی و همچنین طراحی مسیر آب پایلوت زباله سوز میباشد.

تشریح عملکرد سیکل احتراق پایلوت زباله سوز

شکل (1) نماي کلی از سیکل احتراق پایلوت زباله سوز را نشان میدهد. در چنین طراحی در ابتدا زباله هاي جمع آوري شده با همدیگر مخلوط شده و به اندازه هاي 12,5 کیلوگرمی توسط اپراتور در مخزن تغذیه کنندة اتوماتیک قرار داده می شود. زباله ها در پریدهاي زمانی 15 دقیقه بصورت اتوماتیک به محفظه اولیه تغذیه می شود. دهانه ورودي کوره طوري طراحی شده است که فقط هنگام تغذیه زباله باز می شود و در بقیه مواقع جهت جلوگیري از ورود هواي اضافی و یا اتلاف حرارتی کوره بسته می ماند. کوره مورد نظر از نوع کوره با دیواره نسوز انتخاب می شود. جنس عایقهاي نسوز بستگی از جنس سیمان نسوز با ترکیبات آلومینا و مواد دیگري که قابلیت مقاومت در مقابل شوکهاي حرارتی را داشته باشند، انتخاب می گردد. عایقها وظیفه کاهش انتقال حرارت از دیواره هاي کوره و حتی بازتاباندن حرارت به کوره را دارند. این عایقها همچنین بایستی قابلیت مقاومت در مقابل سایش و خوردگی ناشی از برخورد فیزیکی زباله با  آنها و یا ناشی از وجود سیالات اسیدي را داشته باشند و ی اینکه توسط مواد دیگري پوشانده می شوند.  دیواره کوره توسط هواي جریان یافته بر روي دیواره هاي خارجی کوره و بکارگیري درصد هواي اضافی بیشتر براي پائین آوردن دماي شعله در محدوده مجاز کنترل میگردد. لازم بذکر است که با بالا رفتن درصد هواي اضافی، حجم کوره و همچنین ظرفیت تجهیزات پائین دست کوره نظیر فن ها، تجهیزات کنترل آلودگی هوا و دودکش بیشتر می شود که هزینه سرمایه گذاري بیشتري را بدنبال خواهد داشت. با توجه به اینکه در این طرح ظرفیت بسیار پائین بوده لذا امکان بکارگیري شبکه غیر ممکن می گردد.و تنها راه تلاطم زباله ها اغتشاش بوجود آمده توسط هواي زیر شعله است. جریان هواي زیر شعله از طریق منافذ موجود در دو طرف محفظه اولیه صورت می گیرد.

تعیین مشخصات فنی پایلوت بازیافت انرژي از زباله

بخش اعظم هواي مورد نیاز جهت احتراق توسط هواي زیر شعله تأمین می گردد. برخورد هوا با زباله سبب اختلاط بهتر هوا با زباله شده و در صورتی که سرعت هواي زیر شعله از حد مجاز بیشر باشد، تولید حجم زیادي از خاکستر معلق در کوره می نماید. در محفظه اولیه بخشی از زباله تبدیل به خاکستر و بخش اعظم بقیه به مواد آلی نسوخته و یا بصورت ناقص سوخته تبدیل می گردد. همچنین آب موجود در زباله و رطوبت هوا نیز بصورت بخار همراه با گازهاي دیگر از کانال خروجی به محفظه ثانویه تخلیه می گردد.در محفظه ثانویه هواي اضافی از طریق نازلهاي مخصوصی که در طرفین محفظه کار گذاشته شده است با گازهاي حاصل از احتراق در محفظه اولیه مخلوط شده و همچنین اکسیژن لازم جهت تکمیل احتراق را نیز فراهم می نماید.خاکستر باقیمانده از احتراق زباله ها در قسمت انتهایی کوره بصورت دستی به بیرون از کوره هدایت می شوند.

سوخت کمکی در هنگام شروع بکار کوره و قبل از سوخت اندازي زباله به درون آن توسط مشعلهاي اولیه به کوره پاشیده می شود و سبب رساندن دماي کوره به  F 1400˚می گردد. پس از آن مشعلهاي ثانویه وظیفه رساندن دماي گازهاي حاصل از احتراق زباله ها از دماي به 1600˚ F درجه فارنهایت را بر عهده دارند. لازم به یاد آوري است که همانطوري که در بخشهاي قبلی توضیح داده شده بود، تعیین دماي گازهاي خروجی بر اساس مقررات زیست محیطی بوده و بر اساس نوع زباله متقاوت می باشد. گازهاي حاصل از احتراق پس از خروج از محفظه ثانویه وارد واحد بازیاب انرژي می شوند. براي بازیافت انرژي از یک مبدل حرارتی پوسته لوله اي از نوع واترتیوب می شود. جریان گاز و آب در این مبدل بصورت متقاطع بوده و آب خروجی از مبدل با دماي حدود 90 درجه سانتیگراد از مبدل خارج می گردد. ذرات معلق در گازها در اسکرابر و غبار گیر زدوده می شوند. آلاینده هاي گازي نظیر گازهاي اسیدي SO2,HClمطابق آنچه که پیشتر بررسی گردید تا حدود زیادي حذف می گردند و در نهایت گازها به کمک یک فن مکشی از طریق دودکش به اتمسفر تخلیه می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *