طراحی و محاسبات سیکل احتراق پایلوت زباله سوز

فضولات یا پسماند در بویلر - بخش 1
فضولات یا پسماند در بویلر – بخش 1
خرداد ۶, ۱۳۹۹
اجزاء زباله سوزها
اجزاء زباله سوزها
خرداد ۹, ۱۳۹۹

طراحی و محاسبات سیکل احتراق پایلوت زباله سوز

طراحی و محاسبات سیکل احتراق پایلوت زباله سوز

طراحی و محاسبات سیکل احتراق پایلوت زباله سوز

مسیر احتراق پایلوت زباله سوز مورد نظر داراي المانهاي اصلی سیستم تغذیه اتوماتیک زباله، کوره، بازیاب حرارت، فن ها اسکرابرتر و غبارگیر بوده که بایستی با توجه به نرخ زباله ورودي محاسبه و طراحی گردند. طراحی ترمودینامیکی اجزاء بر اساس قوانین بقاي جرم و انرژي صورت میگیرد و پس از نتایج این محاسبات در  صورت لزوم ابعاد و سایر مشخصات اجزاء و مجموعه با توجه به روابط موجود، محاسبه و تعیین خواهد گردید. بدیهی است که محاسبات انجام شده با توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زباله مورد نظر انجام خواهد شد و اعتبار محاسبات و طراحی این زباله سوز فقط براي این زباله معتبر خواهد بود.

طراحی سیستم تغذیه اتوماتیک زباله

اصولاً سیستم هاي تغذیه مکانیکی اتوماتیک به دلایل زیر بر تغذیه دستی برتري دارند:

 • این گونه تجهیزات ایمنی بیشتري در مقابل شعله هاي آتش و محصولات احتراق آزاد شده از زباله سوز را در طی شارژ کوره فراهم می کنند.
 • از ورود هواي اضافی به زباله سوز جلوگیري می کند که این کار سبب کنترل احتراق می گردند.
 • شارژ مقدار معینی از زباله را در فواصل زمانی مشخص ممکن می سازند.

طراحی تجهیزات کنترل آلودگی هوا

فرایند زباله سوزي ، ضرورتاً آلاینده هایی را تولید میکند که بایستی از جریان گاز تولید شده قبل از تخلیه به محیط زدوده شوند. عمومی ترین آلاینده هاي منتشر شده از کوره که بایستی از جریان گاز حذف شود عبارتند از :

 • ذرات جامد معلق
 • گازهاي آلاینده

طراحی و محاسبات سیکل احتراق پایلوت زباله سوز

گازهاي آلاینده هوا که از اهمیت برخوردارند عبارتند از :

 • اکسیدهاي سولفور
 • اکسیدهاي کربن
 • اکسیدهاي نیتروژن
 • هیدروکربن ها
 • گازهاي اسیدي

بنابراین تجهیزات کنترل آلودگی هوا که در زباله سوز بکار میرود بایستی داراي ویژگیهاي زیر باشد .

 1. قادر به جمع آوري گردو غبار فرار که همراه گازهاي حاصل از احتراق می شوند، باشد.
 2. تا حد امکان گازهاي آلاینده حاصل از احتراق را بصورت شیمیایی تصفیه نماید.

فرآیند کنترل آلودگی هوا براي زدودن ذرات جامد گرد و غبار با روشها و تکنیکهاي مختلفی امکانپذیر است. از جمله این روشها میتوان به محفظه هاي ته نشین گرانشی، جمع کننده هاي سانتریفوژ، شوینده هاي مرطوب، رسوب دهنده هاي الکترواستاتیک و فیلترها اشاره کرد که هر یک از این تجهیزات براي کاربرد خاصی مناسب است.

فرایند کنترل آلودگی هوا براي تصفیه گازهاي آلاینده نیز به کمک روشهاي مختلفی انجام پذیر است از جمله این روشها عبارتند از :

جذب سطحی، شستشوي مرطوب، شستشوي خشک و … که انتخاب هر یک از این روشها نیز با توجه به نوع و مقدار گازهاي آلاینده و دیگر عوامل فنی و اقتصادي امکانپذیر است.

انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا براي کاربردها و ظرفیتهاي گوناگون یکسان نبوده و به طور کلی با افزایش ظرفیت مقررات و محدودیت ها براي مقدار آلاینده ها بیشتر می شود. همچنین براي زباله هاي صنعتی وبیمارستانی موضوع حساس تر بوده و مستلزم مونیتورینگ دقیق گازهاي خروجی می باشد. با توجه به این که زباله سوز مورد نظر داراي حداقل ظرفیت بوده و براي امحاء زباله هاي شهري تست می گردد، داراي محدودیت کمتري می باشد. همچنین با توجه به این که از فناوري کوره هاي مودلار استفاده شده ، داراي حداقل آلودگی می باشد . چرا که زباله ها در محفظه اولیه با  هواي کمتر از استوکیومتري و به طور ملایم به صورت شبه پیرولیز محترق می گردد ، بنابر این داراي حداقل انتشار ذرات می باشد.

اما جهت اطمینان بیشتر و جلوگیري از هر گونه آلایندگی یک دستگاه اسکرابر تر از نوع برج پاشنده براي کاهش ذرات به حد مجاز و همچنین کاهش غلظت گازهاي اسیدي و سایر آلاینده ها در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که شوینده هاي تر نسبت به خشک داراي کارائی به مراتب بهتري می باشند. همچنین مشکلات ناشی از بهره برداري فیلترهاي کیسهاي حذف می گردد.

طراحی و محاسبات سیکل احتراق پایلوت زباله سوز

استاندارد آلاینده هاي خروجی از دود کش زباله سوزها

استاندارد هاي آلودگی هوا توسط زباله سوز ها بر اساس ظرفیت و کاربرد متفاوت است. اما در سالهاي اخیر مقررات زسیت محیطی انتشار گازهاي آلاینده سختگیرانه تر شده و زباله سوزها را ملزم ساخته اند تا غلظت ذرات منتشر شده را به0,08 gr/ft3  کاهش دهند.

برج پاشنده

قطرات مایع از قسمت فوقانی اسکرابر از طریق یک سري اسپري ها که آنرا بصورت یکنواخت پخش می کنند. بر اساس نیروي جاذبه بطرف پائین حرکت می کنند. گاز از قسمت تحتانی اسکرابر وارد شده و بصورت یکنواخت بطرف بالا حرکت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *