کنترل ارتفاع مایع در مخزن بخار

آشنایی با دیگ بخار
آشنایی با دیگ بخار
دی ۲۸, ۱۳۹۸
استاندارد PTC 4.1 تست كارآيي بويلر
استاندارد PTC 4.1 تست كارآيي بويلر
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۹

کنترل ارتفاع مایع در مخزن بخار

 

هدف از کنترل مقدار آب ورودي به بویلر، کنترل مقدار ارتفاع آب در مخزن بخار در حد مجاز و مورد نظر می باشد .در صورتیکه سطح مایع در مخزن بخار پایین آید، آب کافی در داخل لوله ها قرار نداشته و شدن و خرابی آنها وجود دارد .در صورتیکه سطح مایع بر اثر حرارت دیدن زیاد لوله ها overheat  در داخل مخزن بخار بالا رود، جداسازي آب و بخار به درستی انجام نمی گیرد و پدیده carry over به وجود می آید و باعث کاهش بازده بویلر می گردد. این کنترل به   سه صورت انجام می گیرد:

Single element feed water control -1 :

کنترل تک جزئی یا سیستم تک جزئی صرفا از یک کنترل کننده سطح مایع تشکیل شده است .این روش، ساده ترین در عین حال ناکار آمدترین روش کنترل سطح مایع است .مکانیزم عمل بدین صورت است که اندازه گیر ارتفاع مایع درمخزن بخار در صورت بالا رفتن سطح مایع، به شیر کنترل آب ورودي به بویلر فرمان بسته شدن و در صورت پایین رفتن سطح مایع فرمان باز شدن می دهد و بدین ترتیب سطح مایع را کنترل می کند .در حقیقت سطح مایع در مخزن بخار را با تغییر دادن شدت جریان آب ورودي به بویلر تنظیم می کند.

Two element feed water control -2 :

کنترل دو جزئی یا در این روش سطح مایع از دو طریق کنترل می گردد:

  •  اندازه گیر دبی جرمی بخار خروجی از درام روش کنترل آن بدین صورت است که مقدار جرمی از آب که به شکل بخار از درام خارج م یگردد بوسیله ورود آب از طریق باز شدن شیر کنترل جبران می گردد .از اینرو خروجی بخار با مقدار آب مساوي با آن از طریق ورودي جبران می گردد.
  • انداز ه گیري سطح مایع در درام در مواردي که بلودان صورت م یگیرد مقدار آب خارج شده از درام از طریق اندازه گیر سطح مایع تشخیص داده شده و به شیر کنترل آب ورودي به بویلر دستور باز شدن می دهد .در مجموع از طریق این دو جزء، کنترل بهتري نسبت به حالت تکجزئی وجود خواهد داشت.

 Three element feed water control _3 :

کنترل سه جزئی یا این روش کنترلی براي مواقعی که آب ورودي به بویلر بدلیل استفاده از چندین پمپ ممکن است داراي تغییراتی در فشار و شدت جریان باشد، مناسب می باشد .علاوه بر دو متغیر فوق الذکر، نوسانات شدت جریان آب ورودي به عنوان متغیر سوم است .چراکه این نوسانات در میزان کنترل سطح مایع سبب مشکل می نماید .به عنوان مثال دبی مورد نظر ما با بازبودن 40 درصد شیر کنترل تامین می گردد، ناگهان شدت جریان ورودي به بویلر کم می گردد و در صورتیکه هنوز شیر کنترل در همان مقدار 40 درصد باقی بماند، مقدار مورد نیاز آب ورودي به بویلر تامین نمی گردد و مقدار نوسانات زیاد شده و دیرتر سطح مایع کنترل می گردد .این مشکلی است که در کنترل کننده هاي دو جزئی وجود دارد .ولی در این سیستم با اندازه گیري شدت جریان ورودي و به محض کم شدن شدت جریان و قبل از آنکه اثر این نوسان در مخزن بخار نمایان شود، فرمان بازشدن بیشتر شیر کنترل داده شده تا اثر کم شدن شدت جریان آب ورودي بر طرف گردد.

کنترل فشار بخار در هدر اصلی

سوختی که در بویلر سوزانده م یشود سبب ایجاد گرما و در نهایت تولید بخار م یگردد .واضح است که با افزایش مقدار سوخت یا به عبارتی افزایش مقدار اشتعال، حرارت بیشتري تولید شده و نهایتا بخار تولیدي بیشتري نیز خواهیم داشت .لذا براي کنترل فشار بخار در هدر اصلی می توان از تغییرات شدت اشتعال استفاده نمود که آن نیز به عوامل دیگري چون مقدار سوخت و هواي ورودي بستگی دارد .در صورتیکه فشار بخار کم شود باید میزان سوخت بیشتري براي ایجادحرارت بیشتر و تولید بخار بیشتر وارد بویلر گردد تا کمبود فشار جبران گردد و در صورت بالا بودن فشار باید مقدارسوخت کم گردد .سیستم کنترل احتراق بطوري طراحی می گردد تا وضعیت آتش گیري سوخت در مشعل به صورت پایدار بوده و نسبت هوا-سوخت براي شرایط عادي و یا اضطراري عملیات تنظیم گردد .روش عمل بدین صورت است که در زمان افزایش دادن شدت اشتعال، کنترل کننده هاي احتراق سبب می گردند تا ابتدا شدت جریان هوا زیاد شده و سپس شدت جریان سوخت افزایش یابد، و در زمان کاهش دادن شدت احتراق، ابتدا شدت سوخت کم شده و سپس و سپس شدت هوا کاهش می یابد.

ممکن است عوامل دیگري نیز بر شدت اشتعال، بطور مستقیم و بر فشار بخار در هدر، بطور غیر مستقیم تاثیر بگذارد، یکی از این موارد تغییر ارزش حرارتی سوخت می باشد .عموما در زمان استفاده از سوخت هاي گازي، ممکن است ترکیب گاز ورودي تغییر نماید و به عبارتی، ارزش حرارتی گاز ورودي کم و یا زیاد شود .به عنوان مثال، در صورت بالا رفتن ارزش حرارتی مقدار حرارت ایجاد شده افزایش یافته و تولید بخار و فشار در هدر بخار بیشتر می گردد .در اینگونه موارد و براي جلوگیري از بروز چنین مشکلاتی در بویلر، از سنسورهایی که ارزش حرارتی سوخت را تعیین می نمایند، استفاده می گردد .با بروز تغییر در ارزش حرارتی و قبل از آنکه اثر آن در سیستم با تغییر روي فشار هدر مشخص گردد، فرمانی از مرکز کنترل سیستم احتراق به شیرکنترل ارسال شده و مقدار سوخت به جهت جبران اثر تغییرات ارزش حرارتی تغییر مینماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *