محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي در بویلر – بخش 2

محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي در بویلر - بخش 1
محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي در بویلر – بخش 1
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۹
اندازه گيري درجه حرارت گاز خروجي و هوا در بویلر
اندازه گيري درجه حرارت گاز خروجي و هوا در بویلر
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۹

محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي در بویلر

 سوخت گازي

اندازه گيري مقدار، اندازه گيري هاي حجم هاي زياد از سوخت گازي براي تست واحدهاي بخاري نياز به استفاده ازاريفيس، شيپوره جريان يا ونتوري (VENTURI) دارد ابزار اندازه گيري قبل و بعد از تست بايد كاليبره گردند.

توصيه هاي PTC 19.5 ,I&A  نه تنها در طراحي، ساخت، كاليبراسيون و استفاده از المانهاي اندازه گيري جريان بلكه در محل و نصب اين المانها در خطوط و نصب سيستم لوله كشي اتصالات بين المان اندازه گيري اوليه و مانومتر بايد رعايت گردد. تمام محاسبات مربوط به جريان ناشي از اختلافات مشاهده شده در فشار و درجه حرارت بايستي بر طبق اصلاحات PTC 19.5 باشد. در حاليكه گاز طبيعي استفاده مي شود استفاده از روش ”اندازه گيري اريفيس گاز طبيعي“ بسيار مفيد خواهد بود.

اگر در فلو نوساناتي وجود داشته باشد كه ناشي از ابزار جبراني و ياديگر منابع نوسان باشد بايد تفاوت بين حداكثر و حداقل فلوي اندازه گيري شده به حداقل رسيده و كمتر از 5± درصد فلوي متوسط باشد كه اين عمل توسط اضافه كردن اتاق CUSHION (لايه گذاري)، اتاق SURGE (موج) يا ديگر ابزار جذب كننده نوسانات بين منبع نوسان و ابزار اوليه انجام مي گيرد كه بايستي قبل از انجام يك اندازه گيري قابل قبول اين كار را انجام داد.

فشار سوخت گازي در نقطه تعيين حجم و در نقاط لازم ديگر بايستي توسط يك مانومتر مناسب با يك گيچ فشار كه در بخش ابزار و وسايل اندازه گيري فشار PTC 19.2 توصيف شده است انجام پذيرد درجه حرارت نيز بايد توسط ترمومترهاي تعريف شده انجام گيرد.

نمونه برداري از سوخت گازي

گاز بايد بطور مناسبي بر طبق كدهاي تست براي سوختهاي گازي PTC 3.3 نمونه برداري شود.

تجزيه و تحليل سوخت گازي و ارزش حرارتي بالا

تجزيه و تحليل سوخت و تعيين ارزش بالاي آن بايد طبق كدهاي تست براي سوختهاي گازي PTC 3.3 و روشهاي استاندارد تست براي مقدار ارزش حرارتي سوختهاي گازي توسط كالريمتر D 900 يا روش تجربي تست براي ارزش كالريك گازها در گاز طبيعي توسط كالريمتر ثبات پيوسته ASTM d 1826 انجام پذيرد.

محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي در بویلر - بخش 2

قرضه هاي حرارتي

قرضه هاي حرارتي عبارتند از گرماهاي محسوس اضافه شده به محدوده واحد بخار. حرارت هر كدام از آنها توسط اندازه گيري مقدار كه توسط تفاوت آنتالپي يا تبديل به واحدهاي حرارتي چند برابر مي شود تعيين مي گردد.

روش اندازه گيري جريان خروجي در اتصالات با روش ورودي – خروجي، اندازه گيري جريان آب ورودي به واحد می باشد و همچنين در PTC 6 كدهاي تست براي توربين هاي بخار عنوان شده مي باشد اين روشها تنها اندازه گيريهاي فلوي خروجي قابل قبول براي تست مي‌باشند.

تانك هاي وزني

تانك هاي مناسب و مقياس ها بايستي قبل و بعد از تست براي احتمال خطاي اندازه گيري كمتر از 1/0± درصد كاليبره گردند. وزن آب مصرفي بايد براي هر نوع بخار يا چگالي ورودي يا خروجي از سيكل بعد از نقطه توزين بايد تصحيح گردد يك دياگرام تعادل حرارتي به منظور آشكار سازي منابع تغذيه اضافي به مدار تغذيه آب در صورت وجود بايستي تهيه گردد.

 • طراحي، ساخت، كاليبراسيون و عملكرد تانكهاي وزني بر طبق I&A اندازه گيري مقدار مواد PTC 19.5 انجام گيرد.

تانكهاي حجمي

تانكهاي حجمي بايستي قبل و بعد از تست و به منظور كم كردن احتمال خطاي اندازه گيري به ميزان 25/0+  درصد كاليبره گردند.

 • تانكهاي حجمي بايستي با افزايشهاي وزني در آب و در يك درجه حرارت ثابت و دقت اندازه گيري 2 + فارنهايت كاليبره شوند. در استافده از تانكهاي حجمي، تصحيحات دانسيته براي تفاوتهاي درجه حرارت آب در طي تست و كاليبراسيون بايد انجام پذيرد در اين تصحيحات بايد تغيير در انبساط حرارتي فلز نيز در نظر گرفته شود.
 • احتياطهاي لازمه در بخش 14-4 داده شده و موارد لازم بايد در مورد تانكهاي حجمي بكار برده شود.
 • طراحي، ساخت، كاليبراسيون عملكرد تانكهاي حجمي بايد بر طبق I&A اندازه گيري مقدار مواد PTC 19.5 انجام گيرد.

لوله و تئوري شيپوره جريان يا اوريفيس با صفحه نازك

مقدار آب ممكن است توسط لوله و نتوري نازل فلو و يا اوريفس با سفحه نازك اندازه گيري گردد. ابزارهاي اندازه گيري شامل مانومترهايي است كه بايستي قبل و بعد از تست كاليبره گردند تا دقت 35/0+ درصد در اندازه گيري وجود داشته باشد.

 • توصيه هاي I&A اندازه گيري مقدار مواد PTC 19.5 بايستي نه تنها در طراحي، ساخت، كاليبراسيون و استفاده از المانهاي اندازه گيري فلو بلكه نسبت به محل و نصب آنها در خطوط لوله و نصب سيستم لوله كشي اتصالات بين المان اوليه و مانومتر بايد بكار برده شوند.
 • لوله و نتوري VENTURI، نازلها يا اوريفيس ORIFICE بايد طوري انتخاب گردند كه اختلاف فشار در هر نوع تست خروجي نشان داده شده با مانومتر حداقل 5 اينچ مانومتريك مايع باشد.
 • اگر نوساناتي در جريان وجود داشته باشد كه ناشي از ابزار دقت و برگشتي و ياديگر منابع نوسان باشد بايد تفاوت بين حداقل و حداكثر فلوي اندازه گيري شذده، كاهش يافته و نبايد بيش از 5 درصد فلوي متوسط باشد كه اين عمل توسط اضافه كردن اتاق CUSHION(لايه گذاري)، اتاق SURGE(موج) يا ديگر ابزار جذب كننده نوسانات بين منبع نوسان و ابزار اوليه انجام مي گيرد كه بايد قبل از انجام يك اندازه گيري قابل قبول اين كار را انجام داد.
 • اختلاف فشار در المان اندازه گيري اوليه بايستي توسط دوتا سيستم مانومتري كامل كه تا 2/0+ درصد با يكديگر همخواني داشته باشند انجام گيرد هر دو مانومتر در اين سيتم بايد بر طبق I&A اندازه گيري فشار PTC 19.5 باشد.

اندازه گيري فلوي بخار

فلوي بخار خروجي كه در روش ورودي – خروجي استفاده مي گردد بايد از اندازه گيري آب تغذيه گرفته شود و كدهاي تست براي توربين هاي بخار PTC 6 كه براي اضافه كردن يا پس گرفتن سيال تحت المان اندازه گيري تصحيح گرديده اند مانند بلودان Blow Down پيوسته، آب اسپري سوپرهيتر، آب تزريقي پمپ چرخش بويلر، توضيح داده شده است.

 • براي تعيين ظرفيت يا هر مشخصه عملكردي ديگر مقدار خروجي اصلي و بخاري ري هيت را مي توان توسط نازلهاي يا اوريفيس ORIFICE با صفحه نازك تعيين نمود اگر عمل كاليبراسيون را قبلاً انجام داده باشند مي توان از كاهش فشار خط بخار به منظور فوق استفاده نمود.
 • فلوي بخار ري هيت از تفريق بخار بيرون كشيده، نشتي توربين فشار بالا و بخار كمكي از فلوي بخار اصلي و اضافه كردن فلوي دي سوپرهيتر (درحاليكه دي سوپر هيتر استفاده بشود) بدست مي‌آيد.
 • توصيه هاي I&A اندازه گيري مقدار مواد PTC 19.5 فصل 4 نه تنها در طراحي، ساخت، كاليبراسيون و استفاده از نازلهاي فلو واوريفيس ها ORIFICE بلكه در محل و نصب اين المانها در خطوط لوله و نصب سيستم لوله كشي اتصالات بين المان اوليه و مانومتر بايد انجام داد تمام محاسبات مربوط به فلو از اختلاف مشاهده شده در فشار و درجه حرارت بايد انجام گيرد.
 • اختلاف فشار در المان اندازه گيري مقدار مواد PTC 19.5  انجام گيرد.

پيش بيني ها و تصحيحات مربوط به اندازه گيري مقدار خروجي

كل نشتي‌هايي كه ممكن است بر روي نتايج تست اثر بگذارد رفع گردند اگر قابل بر طرف كردن نباشند مقدار نشتي ها بايد اندازه گيري و محاسبه گردد.

 • مقدار آب در جاهايي كه آب مي تواند جمع بشود بين نقطه اندازه گيري و بويلر مثل تانكهاي SURGE (موج) عيترهاي آب تغذيه و تانكهاس دريافتي كه تانكهاي اندازه گيري را در آنها تخليه مي‌كنند همگي بايد در شروع تست ثبت گردند و نتيجه اجراء تست نيز ثبت گردد.
 • در طول اجراء حتي الامكان از بلودان جلوگيري نمود اگر چنين كاري ممكن نباشد مقدار گرما را مي‌توان توسط تعادل حرارتي سيستم گرماس بلودان تعيين نمود. تصحيحات لازم در مورد بخار يا آبي كه براي تعيين ذرات يا آناليزهاي شيميايي نمونه برداري شده است قابل انجام مي‌باشد.
 • عمل سوت بلاور در طول اجراء يا بايد حذف گردد يا مقدار مجاز معين شود.

محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي در بویلر - بخش 2

درجه حرارت بخار و آب تغذيه

درجه حرارت، بخار اشباع بهتر است در نقطه‌اي از خط بخار كه به بخار خروجي اشباع نزديكتر باشد اندازه گيري گردد. درجه حرارت بخار سوپر هيتر بايستي هر چه نزديگتر به سوپر هيتر و يا خروجي‌هاي ري هيتر انجام گيرد تا خطاي تلفات حرارتي را حداقل نمائيم. درجه حرارتهاي آب تغذيه بايستي در نزديکترين نقطه به ورودي اكونومايزر و ورودي بويلر انجام گيرد.

درجه حرارت بخار و آب تغذيه كه از پارامترهاي مهم اوليه هستند و هر كدام بايد از دو نقطه متفاوت و حتي الامكان نزديك بهم و از طريق دوبار اندازه گيري و قرائت (بعد از تصحيح ) كه هر يك درجه حرارت سيال مي باشد، اندازه گيري مي گردند. تفاوت بين دو قرائت در مورد بخار نبايستي بيش از 25/0 درصد در مورد آب نباشد بيش از 5/0 درصد داشته باشند.

 • ترمومترهاي جيوه اي، مقاومتي يا ترموكوپل تادرجه حرارت 700F فارنهايت قابل قبول هستند و در 700 يا بالاتر بايد از ترمومترهاي مقاومتي و ياتنرموكوپل استفاده نمود.
 • همه ابزارهاي اندازه گيري درجه حرارت قبل و بعد از تست بايد كاليبره گردند. در صورت استفاده از ترمومترهاي جيوه‌اي بايد حدود مجاز مناسبي براي تفاوت بين درجه حرارت بخهار ترمومتر در طي كاليبراسيون و تست در نظر گرفته شود.
 • احتياط هاي زير بايستي در استفاده از ابزار اندازه گيري درجه حرارت به كار بسته شوند.
 • تمام ابزارهاي اندازه گيري درجه حرارت، بايستي بر طبق I&A اندازه گيري درجه حرارت PTC 19.3 ساخته نصب كاليبره عمل نمايد.
 • ابزارهاي اندازه گيري درجه حرارت بايد طوري نصب گردند كه تحت تاثير تششع يا هدايت گرمايي قرار نگيرند.
 • بخش دريافت گرما در ابزار اندازه گيري نبايد در يك محفظه بسته از سيال كه درجه آن مورد نظر مي باشد قرار گيرد.

رطوبت در بخار

رطوبت در بخار در درجه حرارت اشباع در ارتباط با تعيين خروجي با يك كالريمتر مناسب اندازه گيري مي‌شود كه اين كاريمتر بايد طبق I&A روشهاي تعيين مقدار و خلوص بخار PTC 19.11 ساخته، نصب و عمل كند.

فشار بخار و آب تغذيه

گيج هاي فشار بايد در حالي قرار گيرند كه تحت تاثير هيچگونه نوسانات مزاحم مثل گرما و سرماي خيلي زياد و لرزش قرار نگرفته همچنين قرائت آنها به راحتي انجام پذيرد در صورتيكه امكان استفاده از گيج هاي تست BOURDON يا گيج هاي DEADWEIGHT باشد، مورد دوم ترجيح داده مي‌شود.

 • اتصالات گيج حتي الامكان بايد كوتاه و مستقيم باشد.
 • گيج ها بايد توسط سيفونها يا وسايل معادل آنها حفاظت شوند. حلقه هاي سيفون حتي المكان بايد به مقدار كم باشند و گيج ها  سرد بمانند و اين مسئله به اين خاطر است كه ستونها نا متعادل آب در حلقه هاي سيفون ايجاد خطا مي نمايند.
 • اتصالات گيج بايد بسيار محكم باشند.
 • اتصالات مربوط به فشار بايد با دقت بسيار زيادي نصب گردند تا از خطاهاي ناشي از تحت فشار بودن و جريانهاي مخالف جلوگيري گردد. نوسانات گيج فشار را نبايد به كمك بستن اتصالات گيج استفاده از دمپرهاي تجاري گيج از بين برد بلكه براي حذف اين نوسانات بايد از يك اتاق حجمي استفاده كرد. در اين صورت اگر حداكثر و حداقل فشار لحظه اي بيش از 2 درصد از مقدار متوسط تفاوت نداشته باشند قابل قبول خواهد بود گيج هاي تست بوردون BOURDON بايد بر طبق I&A اندازه گيري فشار PTC 19.2 كاليبره، نصب و استفاده گردند. اين گيج ها بايد قبل و بعد از تست و در صورت ادامه تست در فواصل زماني كمتر از يك هفته كاليبره گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *