محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي در بویلر – بخش 1

محاسبه راندمان به كمك روش تلفات حرارتي در بویلر
محاسبه راندمان به كمك روش تلفات حرارتي در بویلر
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۹
محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي در بویلر - بخش 2
محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي در بویلر – بخش 2
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۹

محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي در بویلر

تعيين راندمان واحد بخاري توسط روش ورودي – خروجي

اين روش براساس نسبت خروجي به مجموع سوخت ورودي به اضافه قرضه هاي حرارتي مي‌باشد. اين روش نياز به اندازه گيري دقيق مقدار و ارزش حرارتي سوخت و گرماي جذب شده توسط واحد بخاري دارد.

اندازه گيري ورودي

پاراگرافهاي زير روش هاي تعيين ورودي واحد بخار را توضيح مي دهند. اين روش ها براي ارزيابي واحد بخار به كمك روش ورودي – خروجي استفاده مي گردند.

اندازه گيري مقدار سوخت جامد

سوخت بايستي در نزديكي محل استفاده وزن گردد. تلفات سوخت بين محل توزين و محل ورودي به واحد بخار بايد اندازه‌گيري و محاسبه شود. مقياس هاي اندازه گيري قبل و بعد از تست بايستي كاليبره گردند. تجربه نشان مي دهد كه در اندازه گيري هاي انجام شده تا مقدار 25/0 درصد احتمال خطاي اندازه گيري وجود دارد.

به منظور اطمينان و راهنمايي ترجيحاً اندازه گيري ها بايستي هر ساعت يكبار در طول اجراء انجام پذيرد در صورتيكه فقط مجموع در محاسبات نهايي استفاده مي‌گردد.

نمونه برداري از سوخت جامد

نمونه برداري از سوخت بايستي بر طبق كدهاي تست براي سوخت جامد PTC 3.2 انجام گيرد.

  • به علت تغييراتي كه در شرايط نمونه برداري انجام مي گيرد و همچنين طبيعت مواد نمونه برداري شده، نمونه ها بايستي توسط يك نمونه بردار تعليم ديده و با تجربه جمع آوري گردند. تغييراتي كه در روش نمونه برداري وجود دارد به اين علت مي باشد كه نمي توان توسط قوانين قاطعانه و بدون تغيير روش دقيقي براي جمع آوري نمونه تعيين كرد. اصول نمونه برداري صحيح بايد بر طبق شرايط ايجاد شده بكار برده شوند.
  • اولين اصل نمونه برداري از سوخت براي تست بويلر، گرفتن نمونه از يك جريان متحرك مي باشد. اصل دوم اين است كه حتي الامكان دريافت نمونه با افزايش همراه مي باشد. اين افزايش در ASTM فهرست شده و روش نمونه برداري به منظور خاص بايد براي سوختهاي يكسان كه از يك منبع تهيه شده اند اجراء گردد.
  • نمونه مخصوص براي تعيين رطوبت بايستي از نمونه كلي جدا شود و سريعاً در يك ظرف آب بندي شده با هواي غير خورنده محكم قرار گيرد. اين نمونه خاص نبايد قبل از تعيين رطوبت در آزمايشگاه خرد و يا تقسيم شود. براي اجتناب از كاهش يا از بين رفتن رطوبت در محل نمونه برداري بعلت درخت قوي بايستي تلاش نمود (براي مثال ممكن است در تغذيه به پودر كننده اين اتفاق بيفتد.)

محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي در بویلر - بخش 1

تجزيه و تحليل سوخت جامد و ارزش گرمائي

بررسي سوخت و تعيين ارزش گرمايي آن بايستي برطبق كدهاي تست براي سوخت جامد PTC 3.2 و روشهاي استاندارد نمونه برداري و تجزيه و تحليل آزمايشگاهي ذغال سنگ سوخته (كك) ASTM D 271 انجام گيرد. اين روش ها براساس حجم ثابت مي باشند. اما سوخت در يك مولد بخار در فشار ثابت محترق مي شود و بنابراين ارزش گرمايي در حجم ثابت كه توسط بمب كالريمتر تعيين شده است بايد به ارزش گرمايي در فشار ثابت تبديل گردد. ارزش گرمايي در احتراق با فشار ثابت در اين روش استفاده شده و بعنوان ارزش گرمايي در اين تست شناخته شده است. هنگام تست طبق روش ورودي – خروجي فقط مقدار رطوبت سوخت و ارزش گرمايي آن را نياز داريم.

سوخت مايع – اندازه گيري مقدار ترجيحاً توسط تانكهاي توزين كاليبره شده انجام مي پذيرد، اگر چنين امكاني موجود نباشد تانكهاي حجمي كاليبره شده استفاده مي گردند. تجربه نشان مي دهد كه در حالت اول امكان خطاي 1/0± درصد و در حالت دوم امكان خطاي 25/0± درصد وجود دارد. كاليبراسيون راه اندازي تانك ها در طي تست بايد به نحوي باشد كه به اين دقت ها برسيم دستگاه هاي اندازه گيري جابجائي مثبت نيز ممكن است استفاده گردند اگر بطور دقيقي تحت شرايط مشابه با شرايط موجود در طي تست نسبت به درجه سوخت، درجه حرارت، فشار، نسبت فلو و محل سوخت كاليبره گردند. دقت كاليبره شده دستگاه بايد در حدود 5/0± درصد باشد.

  • نشتي سوخت بين نقطه اندازه گيري و محل احتراق بايستي اندازه گيري شود و در كاليبراسيون فلو در نظر گرفته شود. اتصالات فرعي در لوله هاي سوخت يا كاملاً بسته شوند و يا توسط شيرهاي دوگانه و زيركش هاي TELLTALE مناسب براي تشخيص نشتي مجهز باشند. از نشتي سوخت در كاسه نمد شيرها بايد جلوگيري شود. هر نوع نشتي غير قابل اجتناب در كاسه نمد پمپها يا هر جاي ديگر، بايستي جمع آوري و گزارش گردند وقتيكه يك سيستم برگشت روغن از مشعل استفاده مي شود هم فلوي تغذيه و هم فلوي برگشتي بايد توسط اندازه گيرهاي كاليبره شده اندازه گيري گردند.
  • عمليات و احتياط هاي لازم در استفاده از تانكهاي وزني و حجمي براي اندازه گيري سوخت مايع بايد طبق موارد بيان شده باشد.

نمونه برداري از سوخت مايع يك نمونه از سوخت بايد طبق كدهاي تست TEST CODE FOR DIESEL AND BURNER (PTC 3.1) FUELS باشد.

تجزيه و تحليل طوخت مايع و ارزش حرارتي: تعيين ارزش حرارتي، دانسيته، ويسكوزيته و تجزيه و تحليل سوخت بايد بر طبق

TEST CODE FOR DIESEL AND BURNER FUELS PTC 3.1 و استاندارد ASTM روشهاي استاندارد براي گرماي احتراق سوختهاي هيدروكربن مايع توسط كالريمتر D240، تعيين دانسيته PTC 19.16، تعيين ويسكوزيته مايعات PTC 19.17 انجام پذيرد.

در اين روشها حجم ثابت مي باشد. اما سوخت در مولد بخاري در فشار ثابت محترف مي گردد بنابراين ارزش حرارتي در حجم ثابت كه در بمب كالريمتر تعيين شده بايد به ارزش حرارتي در فشار ثابت تبديل شود ارزش حرارتي براي احتراق در فشار ثابت در اين روش استفاده مي گردد و بعنوان ارزش گرمائي در اين تست شناخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *