گرم کردن لوله های بخار دیگ بخار

دیگ بخار سری RS
روش کار آماده کردن بویلر(پیش آماده کردن)دیگ بخار
مهر ۱۶, ۱۳۹۷
انتخاب کردن نوع سوخت ديگ بخار
انتخاب کردن نوع سوخت دیگ بخار
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

گرم کردن لوله های بخار دیگ بخار

در طی بالا بردن فشار بویلر، هدرهای (شاخه های اصلی) بخار فشار بالا، متوسط و فشار پایین در قسمت pipe rack باید گرم شوند بوسیله استفاده از بخار دیگ شماره یک ، در مورد گرم کردن لوله های بخار دیگ بخار میتوان توضیحات زیر را توضیح دهیم

گرم کردن باید مانند دستور زیر انجام شود :

 • هدرهای بخار 40 بار(Hps)
 • لوله های بخار قسمت تقلیل فشار تبدیل 20-40 بار هدرهای بخار 20 بار.
 • لوله های بخار تبدیل20-40 بار هدرهای بخار 4 بار.

 

گرم کردن هر یک از هدرهای بخار باید به شرح زیر انجام گیرد :

 1. Block valve را باز کنید و شاخه اصلی را با بخار پر کنید.
 2. شیر by-pass تله بخار نصب شده برای هر هدر را باز کنید.
 3. بعد از کامل شدن عمل گرم کردن شیر by-pass تله بخار را ببندید.

احتیاط

 • در موقع باز کردن by-pass valve, block valve، ابتدا شیرby pass را باز کنید و شیر block valve را به تدریج باز کنید.
 • Block valve لوله های بخار ورودی برای تجهیزات باید تا زمان راه اندازی تجهیزات بسته باشند.

آماده کردن بخار ورودی به طرف توربین گرداننده ها، هواگیر و شاخه های آب تغذیه فشار بالا

a) بخار توربین گرداننده

بعد از اینکه بخار فشار بالا و فشار پایین آماده و قابل استفاده شد، لوله توربین دمندهاو توربین پمپ آب تغذیه باید گرم شوند و توربینهای بالا باید آماده شوند برای بهره برداری.

b) بخار هواگیری

بعد از اینکهLps آماده و فایل استفاده شد ، Lps باید تهیه شود به سمت هواگیرها. باید تهیه شود به سمت هواگیرها.

 

بار دیگ بخار و تعداد مشعلهای روشن دیگ بخار

 1. بار دیگ بخار باید مطابق با احتیاجات بخار قسمتهای مختلف پالایشگاه افزایش داده شود.
 2. به هر حال تجهیزات آتش (مشعلها و سیستم کنترل) طوری طراحی شده اند که دیگ بخار بطور اتوماتیک بهره برداری شود حدود حداقل 23 % حداکثر ادامه تولید دیگ تا حداکثر 115% حداکثر ادامه تولید با همه مشعلهای در سرویس، و برای اطمینان بیشتر و بهره برداری یکنواخت بویلر تعداد مشعلهای روشن زیر توصیه میشود:
 • تاMCR 50% (حداکثر ادامه میزان)، مشعلهای شماره 1تا 3 در سرویس باشند.
 • بیشتر از MCR 50% : تعداد 6 مشعل در سرویس باشد.

احتیاط

هنگامی که تعداد مشعلها افزایش داده میشود، کنترل جریان سوخت سنگین و جریان هوا باید بطور دستی انجام شود. (کنترل دستی دوردست)

تهیه و آماده کردن بخار بطرف توربین مولدهای برق و تجهیزات کمکی دیگ بخار

a)بار دیگ بخار باید با توجه به افزایش مصرف توربوژنراتورها و تجهیزات کمکی افزایش داده شود.

b)لوله های بخار ورودی به تجهیزات ووسایل نامبرده بالا باید گرم و آماده شوند جهت بهره برداری.

راه اندازی سیستم تقلیل فشاردیگ بخار

بعد از اینکه فشار بویلر بالا رفت، سیستم تقلیل فشار بخار باید گرم و در سرویس قرار داده شود .

گرم کردن لوله های بخار دیگ بخار

 تست احتراق در دیگ های بخار

 1. وقتیکه بویلر شماره 1 توانایی حداکثر میزان تولید را داشت، جریان هوای احتراق باید مطابق با جریان سوخت دربارهای مختلف بویلر معین شود .
 2. دیگ بخار باید در هر لود پیوسته برای مدت تقریباً 2 ساعت و جریان هوای مناسب باید بطور دستی دربارهای مختلف بویلر معین شود .
 3. نسبت هوا به سوخت باید مطابق با منحنی پیش بینی شده اجرای کار برجسته بویلر قرار داده شود و نسبت باید دربارهای 100,75,50,30% حداکثر تولید پیوسته بویلر تنظیم شود .
 4. بعد از اینکه مقادیر بالا انجام شد، کنترل کننده جریان هوا و ایستگاه انتخاب کننده باید در حالت اتوماتیک گذاشته شود .
 5. اقلام زیر باید در طی تست احتراق اندازه گیری شود .

a) جریان بخار

b) فلوی آب تغذیه

c) فلوی هوا

d) فلوی سوخت سنگین

e) درصد اکسیژن در گازها حاصل از احتراق

f) دمای بخار خروجی سوپر هیتر

g) فلوی آب معتدل کننده

h) دمای آب تغذیه ورودی اکونرمایزر

i) سطح آب درام

j) فشار خروجی سوپر هیتر

k) دمای گازهای خروجی از اکونومایزر

l) فرمال خروجی کنترل کننده اصلی

m) فرمال کنترل کننده جریان سوخت سنگین

n) مقدار باز بودن انتخاب کننده های کنترل فلوی هوا

F.D.F (o سرعت توربین

p) فرمان خروجی کنترل کننده آب تغذیه

q) باز بودن دمپرهای مجزا و دمپرهای پشت مشعلها

 1. در طی ادامه داشتن راه اندازی اولیه بویلر ، هر یک از کنترل کننده ها مانند کنترل کننده سطح درام ، کنترل کننده فشار بویلر کنترل کننده دمای سوپر هیتر، و کنترل کننده های محلی تجهیزات کمکی تنظیم میشوند. بعد از قرار دادن نسبت جریان هوا به جریان سوخت هر کدام از اقلام تنظیم شده گذشته بویلر پابرجا و ثابت خواهند ماند برای بهره برداری ثابت .
 2. کنترل کننده های بویلر باید چک و تائید شوند بطوری که از تغییر بار بویلر( لودشناور) پیروی کنند .
 3. روش تغییر بار بویلر در شرح زیر نشان داده شده است : میزان تغییرloocl  (بار): 2% در هر دقیقه – مدت زمان هر بار ثابت : حداقل 30 دقیقه .
 4. برنامه ذکر شده بالا جهت راهنمایی بار بویلر معین شده است و تغییرات جزئی قابل قبول خواهد بود .
 5. سیستم کنترل بویلر مانند شرح نشان داده شده در زیر تنظیم میشود .

a) کنترل کننده اصلی بویلر (boiler master) کنترل کننده جریان سوخت و کنترل کننده جریان هوا (فشار و جریان بخار)

b) سطح آب درام  : کنترل کننده آب تغذیه.

c) دمای بخار :  کنترل کننده جریان آب اسپری.

روش روشن کردن بویلر

a) احتیاطهای کلی (عمومی)

b) پاك کردن کوره

پاك کردن کوره باید قبل از روشن کردن مشعلها انجام شود. عمل پاك کردن باید مطابق باروش زیر (برای حالت مشترك سوزاندن سوخت گاز و سوخت مازوت و سوخت نفتا، به استثناء جایی که توضیح مخصوص باشد) انجام گیرد.

a) تصدیق و تائید کردن، ذخیره نبودن سوخت گاز یا مازوت در کوره.

b) چک کردن تفنگی های مشعلها که با سر مشعل مخصوص قرار داده شده باشند.

c) چک کردن اینکه تمام شیرهای قطع کننده اطمینان اختصاصی مشعلها و شیرهای قطع کننده اصلی بسته باشند. اگر شیرهای آنها بسته نباشد عمل پاك کردن نمی تواند شروع شود.

d) چک کردن اینکه شیر کنترل جریان سوخت بسته باشد(شیر گاز و سوخت مایع)

e) چک کردن اینکه تفنگی مشعلها در وضعیت آماده روشن کردن هستند.

f) چک کردن اینکه شیرهای قطع کننده اطمینان اصلی بسته باشند، به استثنای شیر قطع کننده اصلی سوخت مازوت

g) اگر مازوت سوخت آتش است، شیر راه فرعی (by pass) شیر کنترل سو خت مازوت، شیر اصلی قطع کننده سوخت مازوت وشیر برگشتی سوخت مازوت باز شوند جهت گردش سوخت گرم ازمیان شاخه اصلی ورودی مشعل

h)اگر سوخت مازوت می خواهید استفاده کنید برای مشعلها لوله بخار اتومایز آن باید آماده شود. چک کردن تله بخارهای شاخه اصلی تا در وضعیت آماده به کار باشند.

i)همه دمپرهای پشت مشعلها را باز کنید.

j) دمنده را روشن کنید ( درسرویس بگذارید)

k) میزان جریان هوا باید افزایش داده شود و کمتر از 25 % حداکثر میزان جریان هوا نباشد.

l) بعد از اینکه حالتهای اجازه دهنده پاك کردن کوره که  شرح داده شد تصدیق شد، پاك کردن کوره شروع می شود بوسیله فشار دادن پوشش باتوم راه اندازی (شروع) پاك کردن کوره روی پانل راه اندازی مشعلها.

m) پاك کوره کامل می شود بعد از 5 دقیقه

n)در مدت 5 دقیقه بعد از اینکه پاك کردن کوره کامل شد.اگر هیچیک از مشعلها اصلی یا پابلوت ها نتوانند در سرویس گذاشته شوند ، پاك کردن کوره دوباره باید تکرار شود.

1. روشن کردن اولین پایلوت مشعل

بعد از کامل شدن پاك کردن کوره، اولین پابلوت مشعل باید به شرح زیر روشن شود.

a) مقدار جریان هوا نباید کمتر از 25 % مقدار جریان هوا در حداکثر لود بویلر، نگهداشته شود.

b) بستن دمپر پشت مشعل مورد نظر و باز کردن دمپر بقیه مشعلها.

c) روشن کردن اولین پابلوت مشعل بوسیله فشار دادن سوئیچ شیر گاز پابلوت در پانل راه اندازی مشعلها و تائید شعله ثابت با روشن شدن لامپ در پانل راه اندازی مشعله ا.اگر شعله در مدت 15 ثانیه بعد از روشن کردن پابلوت ثابت نباشد، شیر قطع کننده اختصاص پابلوت بسته می شود و جرقه زدن پابلوت به طور اتوماتیک دی انرژایر می شود.

d) اگر شعله پابلوت مشعل ثابت نماند، آشکارا تصیح کنید علت نقص را فوراً.

پیچ کلاهک هوای مشعل (دمپر پشت مشعل)  باید به اندازه بیشتر از یک دقیقه قبل از تکرار روشن کردن پابلوت باز شود.

2. روشن کردن اولین مشعل دیگ بخار

روشن کردن اولین مشعل باید به شرح زیر باشد :

a)استفاده از سوخت مازوت یا نفتا .

 1. چک شود که دمپر پشت مشعل بسته باشد. و تصدیق شود اینکه جریان هوا کمتر از 25 % حداکثر جریان هوا نباشد .
 2. چک شود که شعله پابلوت مشعل نمایان باشد. وقتی که شعله از دست برود (خاموش شود) پابلوت مشعل بطور اتوماتیک بسته می شود .
 3. چک شود اینکه فشار مازوت در شاخه اصلی ورودی به مشعل برای آتش زدن (روشن  کردن) مناسب باشد. اگر لازم است شیر گردش سوخت (شیر سوزنی در مسیر لوله برگشتی سوخت مازوت) برای  ثابت نگهداشتن فشار سوخت مازوت تنظیم شود. (لوله سوخت مازوت در حالت گرم است) .
 4. باز شود شیر بخار اتومایز برای ورودی بخار به نفتگی مشعل و چک شود که فشار بخار اتومایز به اندازه لازم است .
 5. چک شود که شیر تمیز کردن مشعل (بوسیله بخار) بسته باشد .
 6. شیر قطع کننده اختصاص سوخت مازوت باز شود، بوسیله فشار دادن سوئیچ شیر قطع کننده اطمینان اختصاص سوخت مازوت مشعل در پانل راه اندازی مشعل . پایلوت مشعل باید بعد از نمایان شدن شعله مشعل اصلی در کوره،بسته شود. (شیر اختصاصی پابلوت بسته شود ) .
 7. تائید ثابت بودن شعله با روشن شدن لامپ در پانل راه اندازی مشعل و یا در پانل کنترل است اگر شعله مشعل ثابت نباشد به مدت 15 ثانیه بعد از روشن کردن ، (MFT) مستر فیول تریپ رخ خواهد داد .
 8. اگر شعله اولین مشعل ثابت نماند، فوراً علت نقص را پیدا و تصحیح کنید و عمل پاك کردن کوره را تکرار کنید .
 9. بعد از اینکه شعله مشعل تائید شد، دمیر پشت مشعل را در وضعیت مناسب تنظیم کنید .
 10. شیر رو ی مسیر برگشتی سوخت سنگین را ببندید .

 

b) سوزاندن سوخت گازدر دیگ بخار

 1. چک کنید که دمپر پشت مشعل بسته باشد. تائید شود که مقدار جریان هوا کمتر از 25 % حداکثر جریان هوا نباشد .
 2. چک کردن اینکه شعله پایلوت مشعل نمایان است. وقتیکه نقص شعله رخ دهد (شعله پابلوت خاموش شود)  پابلوت مشعل بطور اتوماتیک بسته میشود .
 3. باز کردن شیر اصلی قطع کننده سوخت گاز، بوسیله فشار دادن سوئیچ شیر اصلی قطع کننده سوخت گاز کننده سوخت گاز .
 4. چک شود که فشار سوخت گاز در شاخه ورودی به مشعل کافی باشد .
 5. باز کردن شیر قطع کننده اختصاصی مشعل بوسیله فشار دادن سوئیچ شیر اصلی قطع کننده اختصاصی مشعل سوخت گاز در روی پانل راه اندازی مشعل.)پابلوت مشعل باید بعد از تثبیت شعله مشعل بسته شود و شیر اختصاصی پابلوت مشعل بسته شود .
 6. تائیدثابت بودن شعله با روشن شدن چراغ در پانل راه اندازی مشعل ویا در پانل کنترل.)اگر شعله مشعل در مدت 15 ثانیه، بعد از روشن کردن مشعل، ثابت نماند مستر فیول تریپ (MFT) میدهد .
 7. اگر شعله اولین مشعل ثابت نماند، فوراً عیب را پیدا و رفع عیب کرده و پاك کردن کوره را تکرار کنید .
 8. بعد از اینکه شعله ثابت شد، دمپر پشت مشعل را در وضعیت مناسب مشعل روشن قرار دهید .
 9. پایلوت مشعل پس از ثابت ماندن شعله مشعل باید بسته شود .
 10. چک کردن ثبات شعله مشعل .
 11. روشن کردن پابلوت مشعلهای بعدی .

 

طرز عمل برای روشن کردن پابلوت مشعلهای بعدی به شرح زیر است :

a) بستن دمپر پشت مشعل .

تائید شود اینکه مقدار جریان هوا کمتر از 25 % مقدار جریان هوا در حداکثر میزان هوا نباشد.

b) روشن کردن پابلوت مشعل بعدی بوسیله فشار روی سوئیچ شیر گاز پابلوت در پانل راه اندازی مشعل و تائید ثبات شعله با روشن شدن چراغ در پانل راه اندازی مشعل.اگر شعله بعد از روشن کردن ثابت نشد، شیر اختصاصی گاز پابلوت بسته می شود و جرقه زدن قطع میشود بطور اتوماتیک.

c) اگر شعله پابلوت مشعل ثابت نمی ماند، فوراً علت اشکال را پیدا و رفع عیب کنید.دمپر پشت مشعل باید باز شود به مدت بیشتر از یک دقیقه، قبل از تکرارروشن کردن

پیشنهاد غلظت سوخت مازوت

غلظت سوخت مایع باید کمتر از 220 ثانیه در RED WOOD شماره 1 برای موفقیت آمیز بودن و مطمئن بودن جهت آتش گرفتن در مشعلهای سوخت مایع با اتومایز هوا یا بخار .

از هوای اتومایز ممکن است تنها برای راه اندازی اولیه استفاده شود در طی بهره برداری نرمال (هوای اتومایز استفاده نمی شود) و تحت شرایط غلظت یادداشت شده در بالا.

آماده کردن وسایل کمکی

چک در سرویس آمدن وسایل کمکی زیر باید قبل از راه اندازی انجام شود:

a) پمپ های تغذیه .

b) دمنده های بویلرهای شماره 3،2 یا 4 و گرداننده ها.

c) پمپ های تزریق مواد شیمیائی (فسفات) برای بویلر های 3،2 و یا شماره 4

d) کولرهای سیستم نمونه گیری برای بویلرهای 3،2 ویا4

همچنین آماده کردن و راه اندازی کولرهای نمونه گیری باید به شرح زیر انجام شود :

 1. آب سرد (کولینگ) برای کولرهای نمونه گیری در دسترس باشد .
 2. کالیبره کردن نشان دهنده اندازهPH کالیبره کردن نشان دهنده اندازه .
 3. لوله نمونه گیری برای هر نمونه گیر نباید استفاده شود تا زمانیکه جوشاندن بویلر کامل نشده است .
 4. در طی بالا بردن فشار بویلر در عمل فلش کردن (وزیدن) هر لوله نمونه گیری باید تمیز شود با بخار تولید شده خود بویلر .
 5. بعد از تمیز کردن لوله نمونه گیر، آب یا بخار نمونه میتواند عب ور داده شود از داخل کولرهای نمونه گیری .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *