وظیفه دیگ بخار-فصل چهارم

وظیفه دیگ بخار-فصل سوم
وظیفه دیگ بخار-فصل سوم
مهر 2, 1397
سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم
سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم(فصل سوم)
مهر 2, 1397

وظیفه دیگ بخار-فصل چهارم

جهت مشاهده فصل سوم مقاله کلیک کنید.

38) خلوص آب دیگ بخار و نمونه گیری از آن :


خلوص آب دیگ بخار بسیار مهم است. زیرا وجود ناخالصی ها در آب باعث بروز مشکلات زیادی در اجزائ مختلف دیگ بخار و مصرف کننده های بخار می کند. بنابراین آب تغذه دیگ بخار در ابتدا تصفیه(de-mineralized)می شود که در اصطلاح به آن آب DMگفته می شود
در استاندارد های مختلف  JISویا (AMBM) حد مجاز آب DMمشخص شده است. بنابریاین وضعیت یون های سختی ، میزان رسوب موجود در آب تغذیه به دیگ بخار باید کنترل گردد.
( T.D.S. : Total Dissolved Solids)
مشکلات و کاربرد های املاح و یون های موجود در آب تغذیه به دیگ بخار :

وظیفه دیگ بخار

وجود ناخالصی ها در بخار ورودی به توربین باعث “کیپ کردن” توربین میشود. چون توربینها با دقت خاص بسیار بالایی ساخته میشوند لذا فاصله قطعات ثابت و متحرک آن از یکدیگر بسیار کم است. لذا هرگونه ارتعاش اثر مخرب روی توربین خواهد داشت. وجود مایع موجب سایش پرههای توربین شده و رسوبات به معیوب شدن پرهها و تغییر شکل مجرای ورودی بخار به توربین خواهد شد. قرار گرفتن رسوبات زیاد روی پرههای توربین موجب خارج نمودن آنها از تعادل و ارتعاشات مخرب میگردد.

بهطور کلی رسوبات موجود در توربین نتیجه تراوش املاح و خوردگی میباشد. تراوش املاح ناخواسته در دیگ بخار میتواند به علت بالا بودن جامدات در آب تغذیه به دیگ بخار، قلیائیت بالای آب دیگ بخار، کیفیت نامناسب آب تغذیه به دیگ بخار، آلودگیهای مقطعی، از کار افتادن تجهیزات مکانیکی نظیر جدا کنندهها و یا تغییر سریع بار روی توربین باشد. به هرحال رسوبات حاصل از موارد فوق روی پرههای توربین را میشود با آب مقطر حاصل از بخار زمانی که توربین به آهستگی کار کرده و یا زیر بار نمیباشد تمیز نمود.
تراوش املاح برای سوپرهیترها مشکلات جدی به وجود میآورند. مشکلات تشکیل دهنده در چنین حالتی شامل مواد فرار و محلول در بخار در دیگهای بخار میباشند. در دیگهای بخار با فشار بالا سیلیس از عمومیترین جزء املاحی است که بهصورت فرار همراه بخار حرکت میکند. میزان فراریت سیلیس در هر فشار از دیگ بخار بستگی به غلظت سیلیس و PHآب دیگ بخار دارد. رسوبات سیلیسی شیشهای شکل و سخت بوده و از طریق آب مقطر جدا نمیگردند. تمیز کردن این رسوبات مستلزم استفاده از پاشیدن با شن و یا ذرات آهن با فشار بالا میباشد.
در دیسوپرهیترها خلوص آب اسپری بسیار مهم است. زیرا وجود ناخالصی ها در آب باعث بروز مشکل در سیستم مصرف کننده می کند. ازاینرو به آب اسپری آب کثیف نیز می گویند زیرا از آب دیگ بخار کثیفتر میباشد و خلوص بخار را خراب می کند. بنابراین فراهم نمودن آب اسپری با درجه خلوص نزدیک آب دیگ بخارهزینه بالایی در بر خواهد داشت.
میزان رسوب داخل لوله های دیگ بخار با استفاده از رشد دمای لوله های Water wallدر طول زمان مشخص می گردد. سختی گیری آب ورودی در هنگام تعمیرات Overhall شستشوی شیمیایی آب ورودی جهت رفع مشکل مواد سختی موجود در آب انجام می گیرد. انواع محلول های مختلف وجود دارند که با محلولیت خود سختی آب را می گیرند.در دیگ بخار ها معمولا در طی 7الی 10سال رسوب شکل گرفته و منجر به سوختن لوله هاا خواهد شد.

نمونه گیری از آب دیگ بخار

نمونه گیری از آب دیگ بخار در چند نقطه انجام می گیرد:
1-نمونه گیری از آب دیگ بخار بعد از واحد تسویه آب ( water de-mineralizing) که در اصطلاح به آن آب DMگفته می شود.
2-نمونه گیری از آب دیگ بخار در بعد از دی اریتور  (Deaerator) – نمونه گیری جهت اندازه گیری میزان اکسیژن آب دیگ بخار
3-نمونه گیری از آب موجود در Water Drumدیگ بخار – نمونه گیری جهت اندازه گیری غلظت و PH آب دیگ بخار.
آب دیگ بخار باید غلیظ باشد اما حد مجاز دارد به دلیل مسائل اقتصادی آب غلیظ دیگ بخار را به طور کامل بیرون نمی ریزند.
PHآب دیگ بخار باید بین 7تا 9باشد یعنی آب دیگ بخار بازی (قلیلیایی می باشد).زیرا این PHباعث کاهش میزان رسوب روی لوله ها می شود.
تغییرات ترکیب آب ورودی ، میزان PHتنظیمی را تغییر می دهد.

-4-نمونه گیری از بخار اشباع موجود در Steam Drumدیگ بخار. آزمایش بخار اشباع میزان Carry overرا نشان می دهد. که Carry overمیزان حمل ذرات سختی و املاح به همراه بخار در هنگام تبخیر را نشان می دهد . این مقدار توسط اندازه گیری Conductivityبدست می آید.
5-نمونه گیری از بخار دیگ بخار در سوپر هیتر. به دلیل حساسیت توربین بخار، میزان PHو Conductivityبخار خروجی از سوپر هیتر اندازه گیری می شود.
6-نمونه گیری از آب کنداسه (اصطلاحا معروف به اشک چشم). همه عامل ها اندازه گیری می شود .
فقط عامل PHو Co2مطرح می گردد. که در کندانسور وجود Co2به صورت خوردگی خود را نشان میدهد و این عامل با محلول های شیمیایی(مانند هیدرازین و سولفید سدیم) در کندانسور و با هوازدایی در دی اریتور حذف میگردند. از آنجایی که آب جبرانی Make Upبه دی اریتور وارد می شود، آخرین مرحله حذف Co2و O2در دی اریتور می باشد.
زمانی که نمونه ای از آب بویلر گرفته می شود این آب فشارش را از دست داده و به بخار اسیدی تبدیل می گردد. اگر این بخار بدون میعان به فضا منتقل گردد ، این نمونه بیشترین میزان TDSدر بویلر را که واقعا در آب بویلر وجود دارد نشان می دهد. برای بهینه سازی و رسیدن به نمونه ای درست باید این بخار میعان یابد. سمپل کولر درجه حرارت بخار دیگ را تا حدود 25درجه سیلسیوس کاهش می دهد و به سرعت آن را آماده ی استفاده می گرداند.

عواملی که باید قبل و بعد از هوازدا اندازه گیری شود :
قبل از هوازدا : هدایت آب (pH ، (Conductivity،اکسیژن، سختی آب(Hardness)،دی اکسید کربن و سیلیس
بعد از هوازدا: اکسیژن
در دیگ بخار این نکته را باید مدنظر داشت که ناخالصیهای موجود در آب، در Drumو لوله ها  (bank) باقیخواهد ماند پس حتی الامکان ناخالصیهای موجود قبل از ورود به دیگ کمینه شود. از مهمترین ناخالصیها نمک می باشد که همراه ذرات دیگر carry-overشده و در توربین و superheater ته نشین و ایجاد خرابی و خوردگی می کند.
water wall (1 دچار رسوب می شوند
Superheater (2 نشت می کند و سوراخ می شود
3)پره های توربین خورده می شود
CO2 (4موجود در آب کندانس ایجاد می کند
·وجود scavengerکه باعث حذف اکسیژن بعد از هوازدا می شود در تغییر میزان CO2بدون اثر میباشد.
نمونه گیری (Sampling):
1)بخار سوپرهیت که وارد توربین می شود(دما، فشار و …)
2)دود که وضعیت احتراق در مشعل را نشان می دهد

آنالیز دود :

اگر دود سیاه باشد نشان دهنده اکسیژن کم در فرایند احتراق، اگر دود بی رنگ باشد نشان دهنده اکسیژن زیاد در فرایند احتراق، اگر دود سفید باشد نشان دهنده سولفور زیاد است.
در این نمونه گیری مقدار اکسیژن به سیستم کنترل متصل می شود که چنانچه هوا زیاد باشد damper بسته شود و بالعکس.
با تنظیم میزان اکسیژن مقدار NOx تغییر نمی کند ولی با تزریق دود به شعله دمای احتراق کاهش می یابد که می تواند منجر به تشکیل NOx کمتر شود.
برای SOx هم جهت باد در سایت حائز اهمیت است چرا که باد غالب می تواند باعث شود نشست سولفور روی واحد می شود. در اینجا نوع سوخت هم تاثیرگذار است که میزان SOx آن چه مقدار است (گاز طبیعی تقریبا بدون SOx است).
کربن مونوکسید COهم در آنالیز دود احتراق ناکامل را نشان می دهد. (اسیدی و خورنده)
اکسید وانادیوم (نیروگاه نکا) لوله ها را سوراخ سوراخ می کند (نه خوردگی) که با تغییر درصد ترکیب نیکل در لوله های Superheater می توان از اثر آن جلوگیری کرد.

آنالیز سوخت :


با بررسی آنالیز سوخت در بسیاری موارد می توان علت بیماری دیگ بخار را متوجه شد ! !
·سولفور در دمای بالا ایجاد خوردگی می کند که با توجه به شرایط سوخت(سولفور بالا) در دیواره داخلی
کوره، نسوز قرار داده می شود و اینکه در دمای پایین به نقطه شبنم نرسد.
برای نمونه گیری با توجه به دما و فشار بالای خروجی دیگ بخار باید شرایط فیزیکی را تغییر داد(محدودهprotectionانسانیC  50~ C است).
برای این کار ازsample cooler در بخار اشباع،suprheater و آب هوازدا استفاده می شود ولی برای مواردی مثل آب کندانسه نیاز به استفاده sample نیست.

 • بخارهای سوپرهیت را می توان با افزایش سرعت آب خنک تر کرد.
  ·اگر در مواردی که دما و فشار خیلی زیاد باشد که ممکن است در اثر وجود sample coolerآنالایزر
  آسیب ببیند، نیاز به شیر اطمینان وجود دارد که اپراتور آسیب نبیند.
  ·از عوامل مهم در انتخاب sample coolerدبی جریان است، هر چه دبی بخار اشباع و superheater
  بیشتر باشد با یک مقدار معین آب آن را خنک کرد.
  mc∆T)Steam, Fuel=(mc∆T)Cooling Water)
 • 39) تزریق شیمیایی:
  1- اولین محل برای تزریق Scavenger شمیمیایی در Deaerator است.
  – بهترین محل برای تزریق این ماده قسمت Storageاست. با تزریق این ماده در قسمت Storage زمان ماند مورد نیاز برای فعل و انفعالات شمیمیایی این ماده را فراهم می کنیم.
  – هیچوقت تمام اکسیژن را نباید به کمک Scavenger گرفت. تزریق ماده شیمیایی به آب خلوص و کیفیت بخار را کم می کند.
  – هوازداهای بخاری در ارتفاع بالا (نزدیک به 30متر) نصب می شود. به دلیل سختی مسائل مربوط به لوله کشی ماده شیمیایی، دومین محل مناسب برا تزریق شیمیایی قبل از Boiler Feed Pump است. با این کار اختلاط در پمپ اتفاق می افتد.
  – هیدرازین به عنوان ماده شیمیایی متداول جهت اکسیژن زدایی استفاده می شود.
  – در جاهایی که قرار است از آب استفاده خوراکی شود استفاده از هیدرازین ممنوع است. در این مکانها از سولفید سدیم که غیر سمی است استفاده می کنند.

2-دیگر ماده شیمیایی که باید تزریق شود، ماده ای است که بتواند PH آب را کنترل کند. آب ورودی به Deaerator باید خاصیت بازی داشته باشد. (PH between 9 ~ 11)
دلیل آن این است که از رسوب گیری در داخل دیگ بخار جلوگیری شود. چنانچه آب خاصیت قلیایی
داشته باشد میزان رسوب گیری کم می شود.
بدین منظور واحد دو تزریق شیمیایی الزامی می شود. که واحد تزریق آمونیاک است.
بهترین مکان برای تزریق آمونیاک در Steam Drumاست.
به طور متداول واحد های بخار این دو واحد را دارا هستند.
نکته:
اگر یک پمپ شیمیایی 25یار داشتیم، نمی توانیم به طور هم زمان آن را به یک خط کم فشار و یک خط پر فشار وصل کنیم. طبق APIاین کار مجاز نیست.
3-سومین واحد تزریق شیمیایی مادهی شمیمیایی جهت حذف Co2است. این تزریق در واحد های آب کندانس صورت می پذیرد.

اجزاء پکیج های شیمیایی
پکیج های شیمیایی شامل اجزاء زیر می باشد
1-پمپ شیمیایی
انواع پمپ های شیمیایی:

اجزاء پکیج های شیمیایی
پکیج های شیمیایی شامل اجزاء زیر می باشد
1-پمپ شیمیایی
انواع پمپ های شیمیایی:

پمپ های شیمیایی به دو دسته پلانجری و دیافراگمی تقسیم می شوند.
– پمپهای پلانجری ارزانتراند اما مشکل leakageدارند. نمونه ای از پمپ پلانجری در زیر دیده می شود.

وظیفه دیگ بخار

– مشکل پمپهای دیافراگمی ، خراب شدن دیافراگم است. برای کاهش احتمال خرابی دیافراگم از مدل Double Diaphragm استفاده می کنند.

وظیفه دیگ بخار

– اگر جلوی پمپ های رفت و برگشتی را بگیریم خورد می شوند. از این رو وجود PSVطبق API 675 اجباری است.
Storage Tank -2

– مخزن به منظور ذخیره سازی و ایجاد زمان ماند چهت اختلاط مناسب ماده شیمیایی با آب استفاده می شود.
– اگر قابلیت حلالیت ماده شیمیایی %100باشد نیازی به Mixerوجود ندارد. اما در غیر این صورت Mixer الزامی است. به طور مثال در واحد تزریق آمونیاک، Mixerباید وجود داشته باشد.

وظیفه دیگ بخار

– برای جلوگیری از تشکیل گردابه ها در مخزن از Anti Vortex Baffleاستفاده می شود. Anti Vortex Baffle عبارت است از تیغه هایی که در جداره داخلی مخزن نصب می کنند تا بتوان از به وجود آمدن ورتکس ها جلوگیری کند.
– اگر مواد شیمیایی داخل مخزن خطرناک باشد باید از روش Blanketingاستفاده کرد. Blanketing به دو روش مکانیکی و غیر مکانیکی انجام می شود.
در روش مکانیکی توپ های پلاستیکی در بالای مخزن می ریزند تا جلوی عبور بخارات سمی
را بگیرد.

وظیفه دیگ بخار

در روش دیگر از N2 Blanketingاستفاده می کنند تا مواد سمی بیرون نیاید. این دسته از مخازن اتمسفریک نیستند.
Pulsation Damper -3
پمپ های رفت و برگشتی جریان سینوسی مثبت می دهند. در جاهایی که فاصله پمپ تا محل تزریق زیاد است نوسانات این موج سینوسی دمپ می شود. اما اگر محل تزریق نزدیک به پمپ شیمیایی بود و یا جریانی با دقت بالا مورد نیاز بود از اینوسیله استفاده می کنند. این وسیله موجب کم شدن دامنه سینوسی می شود.
Calibration Pot -4
در پمپ های شیمیایی با تنظیم استروک می توان جریان خروجی را کنترل کرد. در جاهایی که جساسیت زیادی بر روی دبی خروجی باشد از Calibration Potاستفاده می کنند.
– پمپ های شیمیایی طبق APIمی بایست Turndown Ratioیک به 10داشته باشند. وجود حجم مرده باعث می شود اجازه استفاده از 10درصد اولیه وجود نداشته باشد.

کنترل دیگ بخار


سیستم های کنترل دیگ بخار به سه دسته تک المانی، دو المانی و سه المانی تقسیم می شوند.

 •  در سیستم تک المانی تنها سطح آب بالای درام عامل کنترلی است.
 • در سیستم دو المانی دبی بخار و سطح آب بالای درام عامل کنترلی است.
 • در سیستم سه المانی دبی بخار، سطح آب بالای درام و دبی آب ورودی عامل های کنترلی هستند.(دیگ های جدید)
 • پمپهای جابجایی مثبت (Positive Displacement Pump)

پمپ های جابجایی مثبت به دو دسته کلی دورانی  (Rotary)و رفت و برگشتی  (Reciprocating) تقسیم میشوند. پمپهای رفت و برگشتی معمولا برای تزریق شیمیایی و پمپهای دورانی برای پمپاژ سوخت کاربرد دارند. سیستک کارکرد این پمپها بدین صورت است که سیال را در یک حجم ثابت به سمت جلو هول می دهند.
در پمپهای جابجایی مثبت دبی تقریبا ثابت بوده و فشار پمپاژ آنها به فشار مقاوم مسیر بستگی دارد. این نوع از پمپها برای سیالهای ویسکوز مناسب میباشند.
در شکل زیر منحنی مشخصه یک پمپ جابجایی مثبت در مقایسه با یک پمپ سانتریفیوژ نشان داده شده است.

وظیفه دیگ بخار

نحوه انتخاب پمپ جابجایی مثبت: معیار انتخاب این پمپها فشار مقاوم مسیر میباشد. پس اولین مرحله برای
انتخاب پمپ مناسب از این نوع مشخص کردن فشار مقاوم میباشد.
(فشار مقاوم↓ ↔ فشار در سیستم پمپ جابجایی ↓)
تاثیر ویسکوزیته سیال در پمپهای جابجایی مثبت بسیار اندک میباشد (در مقایسه با پمپهای سانتریفیوژ) و در
اغلب اوقات از این تاثیر صرفنظر میشود. این تاثیر اندک در منحنی زیر نشان داده شده است.

وظیفه دیگ بخار

به طور کلی میتوان گفت برای پمپاژ سیالهای با ویسکوزیته بالا از( پمپ جابجایی مثبت )خصوصا Rotary پمپها( و برای پمپاژ سیالهای با ویسکوزیته پایین از پمپهای سانتریفیوژ استفاده میشود.
مشکل اصلی پمپهای رفت و برگشتی نشتی (Leakage ) آنها میباشد. این مشکل در پمپهای Plunger بیشتر و در پمپهای دیافراگمی کمتر میباشد. به همین علت پمپهای دیافراگمی گرانتر هستند.
مقدار جریان در پمپهای رفت و برگشتی با دقت خوبی قابل کنترل کردن میباشد. این کار با تغییر طول کورس پیستون (Stork ) انجام میگیرد. بنابراین در مواردی که تغییرات دبی وجود دارد و هماهنگی دقیق پمپ با سیستم مورد نیاز میباشد، از پمپهای Reciprocatingبه جای Rotaryپمپها استفاده میشود چون از قابلیت تنظیم بالاتر و دقیقتری برخوردار هستند.
نمونه هایی از پمپهای جابجایی مثبت و اصول کارکرد آنها در شکلهای زیر قابل مشاهده میباشد.

وظیفه دیگ بخار

وظیفه دیگ بخارپمپهای سانتریفیوژ پر کاربردترین پمپ ها در صنعت میباشند.
هر پمپ سانتریفیوژ دارای یک منحنی مشخصه میباشد که توسط سازنده آن ارائه میشود و از برخورد این
منحنی با منحنی مقاوم مسیر، نقطه کارکرد پمپ حاصل میشود.

وظیفه دیگ بخار

همانطور که در شکل بالا دیده میشود در یک پمپ با تراش دادن قطر پروانه (Impeller) و ایجاد پروانه با قطرهای مختلف، منحنیهای عملکرد متفاوتی برای یک پمپ حاصل میشود.
در منحنی عملکرد عملکرد پمپ سانتریفیوژ یک نقطه به عنوان ( Best Efficiency Point (BEPمشخص میگردد که پپ در آن نقطه بالاترین راندمان کاری را دارد و توصیه میگردد که نقطه کارکرد پمپ در محدوده  75% – 120% نقطه BEP انتخاب گردد.
بر اساس استاندادرد ،APIپ مپهای سانتریفیوژ به سه دسته کلی تقسیم میشوند که هرکدام خواص و مشخصات خاص خود را دارند:
-(Over Hang Pump (OH
-(Between Bearing Pump (BB

-(Vertical Suspend Pump (VS
پمپ های سانتریفیوژ بزرگ و چند مرحلهای اغلب Axial Split Casingهستند تا تعمیر و نگهداری راحت- تری داشته باشند.
در شکلهای زیر نمونه هایی از پمپهای سانتریفیوژ قابل مشاهده میباشد.

وظیفه دیگ بخار

وظیفه دیگ بخار

40) طراحی کوره

اولین و یکی از پایه های اصلی محاسبات و طراحی کوره، محاسبه میزان دود و انرژی تولیدی میباشد. زیرا انرژی اولیه حاصل از احتراق که موجود میباشد قابل محاسبه است. اگر میزان انرژی موجود در دود خروجی از کوره نیز مشخص باشد، مقدار انرژی جذب شده در کوره حاصل میشود که هدف اصلی وجود کوره میباشد.
← IDSFبر اساس رطوبت موجود در سوخت میزان انرژی دود را از روی نمودار میخوانیم.
دود حاوی چندین جزء  (Component)میباشد (H2O ،CO2 ،N2،گوگرد و سایر ناخالصیهایموجود درسوخت). به همین خاطر آنتالپی آن را به راحتی مثلا مانند ـب از روی جداول ترمودینامیکی قابل خواندن نیست.

H2Oچون حرارت زیادی را جذب میکند، دمای دود را پایین میآورد و قدرت انتقال حرارت را میگیرد. از این رو میزان رطوبت موچود در سوخت از اهمیت بالایی برخوردار میباشد.
چون در احتراق کوره هوای اضافه داریم از ضرایب و معادلات علمی نمیتوان استفاده کرد. لذا منحنیهای تاثیرهوای اضافه در سوخت، منحنی NOxو منحنیهای دیگر موجود پرکاربرد میباشند.
IHIبرای سوخت های مختلف محصولات احتراق را مشخص کرده و ضرایب آنتالپی تشکیل هر جزء را داده است.

در واقع ابتدا معادلات احتراق را بر اساس حالت استوکیومتری بررسی کرده است. اما به دلیل حجم بالای محاسبات، در واقعیت از یک سری ضرایب سادهتر استفاده میکند.
Babckok بر اساس درصد H2Oو CO2 موجود در دود نمودار داده است و تمام خواص دود را بیان میکند.
– با استفاده از معادلات تئوری )در بابکوک معادلات کامل احتراق موجود است( و ایجاد یک نرم افزار مثلا در،Excel میتوان با وارد کردن اجزاء سوخت، محاسبات دود خروجی را انجام داد.
– ضریب تشعشعی در کوره بالاترین سهم را در انتقال حرارت دارد. پس هرچه ضریب دید در کوره بالاتر باشد بهتر است.

با کنترل میزان CO ،CO2و O2موجود در دود میزان Excess Airقابل تنظیم میباشد. (Dynamic Control)
– پیشنهاد IHI برای میزان : Excess Air
← سوخت گازی: %8
←سوختOil: ده درصد
منحنی مقابل تاثیر میزان اکسژن را در احتراق در مقایسه با حالت استوکیومتری نشان میدهد

– در نمودار زیر میزان تولید NOxبا توجه به میزان Excess Air بررسی شده است.

وظیفه دیگ بخار

وظیفه دیگ بخار

–  این منحنی منطقه Best Combustion Efficiency ، همینطور درصد گازهای مختلف خروجی از Stackرا با توجه به میزان هوای موجود در احتراق نشان میدهد.

وظیفه دیگ بخار

– در شکل زیر نحوه اتمیزه شدن ذرات سوخت و تکامل پروسه احتراق قابل مشاهده میباشد.

وظیفه دیگ بخار

– H2O موجود در دود از دو منبع ناشی میشود:
H2O .1تولید شده در اثر انجام احتراق(بر اساس معادله احتراق)
2. رطوبت موجود در هوای احتراق
– در مناطق مختلف جغرافیایی معمولا رطوبت نسبی گزارش میشود که با استفاده از نمودار ارائه شده در Babckok و دانستن مقدار دمای هوا، رطوبت مطلق (kgwater / kgAir ) به دست میآید.
– رطوبت هوای ورودی عامل نامطلوب میباشد. چون باعث اتلاف میشود.
– با افزایش دمای شعله تولید NOx زیاد میشود.

– مقدار NOxدر محاسبات حرارتی تاثیر ناچیزی دارد. اما در محاسبات محیط زیستی، آلودگی ناشی از NOx بسیار حائز اهمیت است.

وظیفه دیگ بخار

در طراحی کوره، شعله بسیار اهمیت دارد. فرم شعله و تعداد مشعل پایه طراحی هر کوره ای است.
روشهای کاهش NOx
– تزریق دود در محفظه احتراق (حجم شعله بالا رفته، اکسیژن شانس بیشتری برای رسیدن به سوخت
پیدا میکند. پس میزان Excess Airکاهش یافته و نتیجتاً میزان تولید NOxکم میشود.)
– افزایش تعداد مشعل (بچه مشعل)
– زدن هوای اضافه در 3تا 4متر بالاتر از فضای مشعل (تا روند احتراق در مسیر به تدریج کامل شود)

41) شکل کوره ها

1.کوره های استوانه ای: مانند دیگهای Fir Tube

وظیفه دیگ بخار

2.کوره های مکعب مستطیلی: کورههای بزرگ هستند که محفظه آنها با Water Wallپوشیده میشود.

وظیفه دیگ بخار

3.کوره های Box Type: با شعله گردابهای به جهت ایجاد شعله با طول و حجم زیاد (مانند کوره های زغال سنگ)

وظیفه دیگ بخار

Opposite Firing .4: روی دیواره روبرو هم مشعل داریم. معمولا در کورههای بزرگ مثل کوره های
نیروگاهی این حالت را داریم. (کوره نیروگاه شهید رجایی 20مشعل دارد)

وظیفه دیگ بخار

Front Firing .5: روی یک دیواره فقط مشعل داریم.

در طراحی کوره عوامل زیادی وجود دارد. IHIکمک کرده است که این عوامل را کاهش دهیم و سرعت دود در مقاطع کوره بر اساس سوخت ها و محصولات احتراق مختلف، محدود کرده است.
– شیب دیواره های کوره:
برای اینکه لوله های Water Wall اطراف کوره نسوزند، برای آنها شیب کمی در نظر می گیرند تا بخار داخل آنها در حرکت بوده و ثابت نماند.

برای لوله های کف 1.5%  شیب کافی است. پون نسوزکاری میشوند.
-IHI در کوره های نیروگاهی زاویه دماغه را 30یا 35درجه اعلام میکند. همچنین زاویه Hopper پایین کوره را روی 45درجه فیکس کرده است تا زباله ها تماماً به سمت پایین هدایت شوند. (لازم به ذکر است این ناحیه که زیر Burner قرار میگیرد جزء منطقه تشعشعی محسوب نمیگردد.)

– نرخ انتقال حرارت کوره از مهمترین عوامل است. با کوچکتر شدن کوره نرخ جذب افزایش مییابد. اما این کوچک کردن مرز دارد. گاهی کارفرما میزان حداقل سطح حرارتی را مشخص میکند.

 

این نکته قابل توجه است که در جذب حرارت کوره، مهم معدل جذب حرارتی سطوح میباشد نه حداکثر جذب یک سطح خاص.

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش