هزينه تخليه دیگ بخار

روش های تخليه ديگ بخار
شهریور ۲, ۱۳۹۸
تغيير در شرايط جوشش در ديگ بخار
تغيير در شرايط جوشش در ديگ بخار
شهریور ۲۶, ۱۳۹۸

هزينه تخليه دیگ بخار

هزينه تخليه دیگ بخار

هزينه تخليه دیگ بخار

در توضیح هزينه تخليه دیگ بخار اجازه دهيد براي چند لحظه تامل کرده و يادآور شويم که خريدن آب، تصفيه آن، پمپ کردن آن به داخل ديگبخار و حرارت دادن آن تا نقطه جوش و بالاخره دور ريختن آب، شرايط اوليه لازم براي توليد بخار ميباشد اما تا زمانيکه اين فرآيند بطور مناسب كنترل نشود توليد بخار ميتواند انرژي زيادي را تلف كند.

استفاده وسيع از شبکه آبرسانی

همچنين بايد بخاطر داشت که با استفاده وسيع از شبکه آبرساني، ثابت ماندن كيفيت آن از نظر مقدار TDS تضمين نميشود و ممکن است براي رفع اين مشکل روش تخلية تناوبي کافي نباشد. هزينه هاي تخليه بندرت مـشخص ميباشند زيرا اين هزينه ها در بطن هزينه هاي کلي واحد توليد بخار نظير هزينه هاي آب،

تصفيه آب و سوخت مستتر ميباشند. به مثال زير توجه كنيد

مثال:
ديگب خاري با بازده %٨٠ کـار مـيکند و حـداکـثر بـخاردهي آن (١٠٠٠٠Ib/h) ٤٥٣٦ kg/h در فشار (١٥٠Ib/in٢) ١٠/٣barميباشد و با آب 140o f 60o c تغـذيه ميشود. ديگبخار در هرساعت (٩٠٠٠ Ib) ٤٠٨٢kgبخار توليد ميكند وميزان تخليه در هر ساعت (١٠٠٠Ib) ٤٥٤kg ميباشد. توان گرمايي ورودي لازم عبارت است از

هزينه تخليه دیگ بخار

لذا در اين مئال كه نمونة عامي ميباشد، %٩٧/٧از انرژي سوخت مستقيماًبراي توليد بخار و %٢/٣ آن براي گرمكردن آب تخليه شده صرف ميشود. ممکن است رقم %٢/٣ ناچيز بنظر برسد. اما اگر اين ديگ بخار ٣٠٠٠ساعت در سال کار کند مصرف سوختي در حدود: ٨٦٠٠ترم هر ترم ١٠٠٠٠٠٠ Btu انرژي دارد و يا ٢٤٠٠٠مترمکعب گاز طبيعي، ٢٢٠٠٠ليـتر و يـا ٤٩٠٠ گـالن مـازوت و ٣٩ تـن زغال سنگ خواهد داشت.

به مقاديرفوق بايد هزينه هاي ١٣٥٠٠٠٠ليتر ٣٠٠٠٠٠ گالن آب، تصفيه آب، پمپ كردن آن و تخليه فاضلاب را اضافه كردکه بسته به نوع سوخت، هزينهاي بالغ بر ٢٥٠٠ تا ٥٠٠٠ پوند در سال دارد. اگر ديگ بخار ٨٠٠٠ ساعت در سال كار كند هزينه كل به ٦٠٠٠ تا ١٢٠٠٠پوند در سال افزايش مييابد توجه كنيد كه ارقام مذكور گرد شده اند. شکل ٣رابطه بين مقدارتخليه و درصد سوخت که بصورت گرماي نهان تبخير و گرم شدن آب تخليه شده هدر ميرود را نشانم يدهد.

هزينه تخليه دیگ بخار

با پذيرفتن اينکه تخليه ذرات محلول براي سلامت ديگ بخار وكيفيت بخاري كه تامين ميکند، ضروري است دو مطلب قابل توجه ديگر باقي ميماند :
  1. اولين و مهمترين مطلب اينکه مقدار تخليه نبايد از حداقل مقدار لازم تجاوز كند وهر مقدار اضافي باعث تلف شدن انرژي ميشود. مهمترين گام، كنترل صحيح است.
  2. هنگامي که شرايط مرحله ١تامين شد، بازيابي حرارت از آب تخليه شده مورد مطالعه قرار ميگيرد تا معلوم شود که آيا بازيابي انـرژي از آب تـخليه شده اقتصادي است يا خير. بطور متوسط حدود %٥٠ از اين انرژي قابل بازيابي است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *