نصب مشعل و راهنمائی های لازم

انواع دیگ های بخار
انواع دیگ های بخار
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷
دیگ بخار
دیگ بخار
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷

نصب مشعل برروی دیگ

معمولا مشعل توسط فلانچ به دیگ بسته میشود ویك واشر از جنس گرینگریت بین این دو باید قرار گیرد تا ارتباط بدون درزی تأمین شود.

جهت نصب مشعل و راهنمائی های لازم ابتدا از این نقطه شروع میکنیم برای اجتناب از خسارت به مشعل هنگام خارج كردن آن از جعبه مخصوص نهایت دقت بعمل آید از بلند كردن مشعل با استفاده از كابلها و یا جعبه دمپر ، اكیدا  خودداری شود

تنها با استفاده از فلانچ یا محفظه احتراق مشعل جابجا شود.

برای نصب مشعل، به توصیه های زیر توجه شود:

 • – باید دیگ و بویلر سرویس شده وتمام پره ها یا سطوح داخلی دیگ و دودكش تمیز شود
 • قبلا از تمیزی سوراخ های مهره مانند پیچ های نگهدارنده مشعل اطمینان حاصل شود
 • ورق گرینگریت را در محل خود قرار دهید
 • مشعل را به دیگ وصل كنیدبطوریكه گرینگریت فوق الذكربین فلانچ مشعل و روزنه دیگ قرارگیرد
 • با استفاده از پیچ یا مهره ( بسته به نیاز ) وواشر مخصوص مشعل را درجای خود به دیگ بشكل یكنواخت بدون  ایجاد تنش  محكم كنید.
 • حال كه مشعل در سر جای خود قرار گرفته است با استفاده از شلنگ مخصوص یا اتصالات لوله گاز ارتباط بین شیر اصلی گاز دیگ ومشعل را براساس توصیه های شركت گاز بر قرار نمائید.
 • ارتباط های الكتریكی وكنترل را براساس نقشه قرارداده شده در داخل جعبه تقسیم مشعل بین تابلوی برق موتورخانه وترموستات های روی دیگ یا لوله اصلی آب گرم خروجی از آن وجعبه كنترل مشعل بر قرار نمائید.
 • دقت شود شعله پوش ( كلاهك ) مشعل بطور صحیح در سوراخ دیگ قرارگیرد .بدین صورت كه انتهای كلاهك لب به لب بتون درب دیگ قرار گرفته وقطر سوراخ دیگ حداكثر یك سانتیمتر بزرگتر از قطر كلاهك مشعل باشدتا از تغییرشكل وسوختن كلاهك جلوگیری شود
 • دورالكترموتور بررسی شودكه برعكس نباشد.درموردموتورهای سه فاز باجابجاكردن دوفاز، دور الكتروموتور برعكس می شود.

تدابیر ایمنی درمشعل های كاوه ساخت ایران

به منظور بهره برداری مطمئن و بی خطر نصب مشعل از تأسیسات گرمایش تدابیر ایمنی زیرتوسط تجهیزات كنترل تأمین گردیده است :

1 – اگر در شروع راه اندازی مشعل جرقه ظاهر نشود یا احتراق حاصل نگردد عملیات بطور خودكار بعداز چند ثانیه با عمل كرد كلید ریست INTERFERENCE SWITCH متوقف میشودوالكترموتور فن هم از كار میافتد.

2 – اگر در اثنای كار هرمشعل شعله بهردلیلی خاموش شود بلا فاصله جریان گاز بطور خودكار قطع شده وپس از یك ثانیه رله علامت  خطر در بهره برداری  رانمایان میسازد.

3 – اگر در مرحله اولیه تهویه مقدار هوای دمیده شده كم باشدعملیات راه اندازی متوقف میشود .

4 – در صورت كمبود هوا درحین بهره برداری كلیدریست عمل كرده وبازهم كل عملیات در جهت تامین ایمنی متوقف میشود.

5 – در صورت كمبود گاز در حین راه ندازی باز هم عملیات متوقف می شود با كمبود گاز در حین بهره برداری شیر گاز بسته میشود مشعل متوقف شده ولی كلیدریست عمل نمی كند

6 – به محض عادی شدن فشار گاز مشعل بطور خودكار آماده بهره برداری شده وعملیات راه اندازی آغاز میشود

7 – در صورت قطع برق بهردلیلی مشعل بطور خودكار خاموش شده وشیر گاز بسته میشود.در صورت برقرارشدن جریان عادی برق عملیات راه اندازی شروع میشود

8 – اگر كنترل UV شعله روشنائی كافی دریافت نكند كلید قفل lockout رله عمل كرده و مشعل متوقف میشود.

9- اگر در حین تهویه اولیه شعله ای نمایان شود عملیات راه اندازی متوقف شده و رله علامت “خطر در بهره برداری را نمایان می سازد

اولین اشتعال مشعل و بهره برداری معمولی از آن

قبل از شروع بهره برداری باید یك بار دیگر مدارهای گاز و برق كنترل شده و اطمینان حاصل گردد كه اشتباهی در نصب تأسیسات و یا ارتباط های الكتریكی روی نداده باشد. از آنجا كه تجهیزات و اجزاء هر مشعلی قبلا ” در كارخانه براساس نقشه ها وتوصیه ها در محل خود سوار شده اند وآزمایشهای لازم برروی انجام شده است معمولا كنترل خاصی ضرورت ندارد.

اگر در حین حمل و نقل مشعل فشارهای غیر مجاز بر قطعات آن وارد آمده باشد تكنسین مجاز نصب تا آنجا كه مقدور باشد بدون باز كردن قطعات اصلی با مشاهده ظاهری باید اطمینان حاصل نماید پس از نصب مشكلی دربین نخواهد بود در غیر اینصورت خودش یا با همكاری مسئولین مجاز دیگر نسبت به ترمیم و تصحیح اشكالات اقدام نماید.

موارد اولین اشتعال به صورت زیر می باشد :

 1. لوله گاز ارتباطی به مشعل قبل ازشروع بهره برداری باید تخلیه شودتا آب بخار آب یا مواد زائد دیگری در آن نمانده باشد
 2. توجه شودكه اطاق احتراق دیگ بنحو مطلوبی تهویه شده وحرارت داخل آن خیلی بالا نباشد حداكثر  30 سانتی گراد
 3. دمپر دود خروجی دیگ باید در حالت باز باشد اگر كلید محدود كننده روی دمپر دیگ تعبیه شده است باید اطمینان حاصل شود تنها در حالت دمپر باز كلید اجازه عمل احتراق توسط واحد كنترل را بدهد .
 4. اطمینان حاصل شود كه فشار آب در داخل دیگ درحد مطلوب باشد ویا در دیگهای بخار سطح آب دیگ در آب نما از حد مجاز پایین تر نباشد.
 5. همه توصیه های دیگر سازنده دیگ ویا شركت گاز قبل از شروع راه اندازی باید رعایت شده باشد.
 6. راه اندازی اولیه باید با دمپر تمام باز هوا به عنوان تخلیه هوا purge و میزان حداقل گازهنگام استارت مشعل انجام شود و برای این كار باید پیچ مخصوص میزان گاز بر روی شیر خودكار كاملا” بسته شده و سپس كمی آنرا باز كرد تا حداقل گاز را عبور دهد. وهمچنین پرشرسوئیچ گاز نسبت به فشارگاز كاركرد مشعل تنظیم شود.
 7. با تنظیم رگلاتور فشار گاز ودمپر هوا ( بعد از گرم شدن دیگ ) حجم شعله را با تنظیم پیچ روی شیر خودكار متناسب با نیاز ودرخواست میزان نمائید.
 8. بعداز تنظیم های فوق الذكر از نظر كنترل جریان برای آزمایش یك میكرو آمپر در مسیر كابل لامپ UV فتوسل و دستگاه كنترل قرارداده شود این جریان درحال عادی كار مشعل باید حداقل 7 میكروآمپر وحداكثر 20 میكروآمپر باشد.
 9. با شیر اصلی گاز و یا رگلاتور فشار گاز میزان ورودی به مشعل را تا 25 % كم نمائید و بعدا” حساب كنید میزان CO در گازخروجی چقدر است اگر CO زیاد تشخیص دا ده شد باید با تنظیم گاز ورودی را تغییر دهید بنحوی كه در حال عادی میزان گاز ورودی به مشعل كمی بیشتر شود وبعدا” جریان برق یونیزاسیون برای حالت راه اندازی وكار عادی مجددا” كنترل شود .
 10. قطع كننده حالت گاز كم باید طوری تنظیم شود كه درصورت افت فشار درگاز مشعل خاموش شود وخاموش بماند بعدا” از بالا آمدن فشار گاز دستگاه كنترل فرمان راه اندازی را صادر نماید.
 11. بعد از تنظیم فوق مجددا فشار گاز برای كار عادی مشعل میزان شود.

اندازه گیری بر روی دود خروجی

با تغییر هوای ورودی به مشعل میزان CO.CO محتوی دردود خروجی تغییر می كند چنانچه میزان هوا كمتر از حد مطلوب باشد CO زیاد شده ودودتا حدی تیره به نظر میرسد. حد متناسب 1/. % است .  اگر میزان هوا زیاد باشد CO كم شده ومیزان CO بالا رفته واز حد مطلوب 12 – 2 – 11% تجاوز میکند خلاصه با تنظیم هوای ورودی به مشعل ( درحالیكه دیگ گرم است ) باید حتی الامكان حد مطلوب CO.CO بدست آید تا تأسیسات با راندمان مطلوب و كمترین آلودگی برای محیط بهره برداری شود.

مشعل گازوئیلی

نصب مشعل و راهنمائی های لازم

در مقاله نصب مشعل و راهنمائی های لازم به صورت کامل در مورد نکات مهم و ایمنی خواهیم پرداخت .

  هنگام راه اندازی مشعلهای گازوئیلی مسائل زیر باید دقیقا رعایت شود .

 • خط فاز ونول باید درست بسته شود.
 • درصورتیكه مشعل دارای جعبه تقسیم باشد تابلوی جداگانه سیم كشی از تابلوی برق به جعبه تقسیم باید دقیقا” مطابق نقشه ء داخل جعبه تقسیم مشعل انجام گیرد.
 • قبل از استارت مشعل سوخت گازوئیل با فشارمناسب وكاملا” تمیز شده توسط فیلتر گازوئیل ) با سایز مناسب لوله سوخت باید به ورودی  مكش  پمپ اتصال یافته باشد.
 • قبل از استارت مشعل پمپ باید با دست به آرامی چرخیده شود و بطور دستی از قسمت هواگیری پمپ باید سوخت گازوئیل وارد پمپ گردد تاتمام قطعات داخلی پمپ غرق در گازوئیل گردد و پمپ پس از هواگیری با چند تك استارت اولیه راه اندازی گردد. پمپ را درصورتیكه مخزن گازوئیل بالا نباشد سیستم دولوله ای با پیچ بای پاس نصب شود اتصالات را كاملا” آب بندی باید كرد كه هوا وارد پمپ نگردد وگرنه در اثر فقدان گازوئیل وسرعت زیاد پمپ برای همیشه از كارخواهد افتاد و باید تعویض گردد.
 • جهت گردش موتور فن و پمپ چك شود كه درست باشد.
 • فاصلة الكترودهای جرقه از یكدیگر باید حدود5-6 باشد و در وضعیت مناسبی نسبت به نازل قرار داشته mm باشد برای ترانس های جرقه 7 * 2 می توان فاصلة الكترودها را تا حداكثر10mm تنظیم نمود.
 • پس از استارت مشعل نسبت سوخت و هوا باید تنظیم گردد.
 • بدنه مشعل وسایر قطعات مخصوصآ” رله فرمان مشعل باید به سیستم ارت ( اتصال زمین ) وصل شود .
 • بازدید كامل دودكش كه بدون گرفتگی و اندازه آن مناسب مشعل ودیگ باشد درصورت مكش زیاد دریچه تنظیم هوا نصب گردد. همچنین دریچه ء انفجار قبل از دودكش نصب شود.
 • در مورد دیگهای آبگرم وبخار قبل از استارت مشعل دیگ باید به مقدارمناسب آب داشته باشد و در مورد كوره ها اگر فن مكنده در دودكش وجود داشته باشد ابتداء بایدآن فن روشن و بعد مشعل استارت شود.
 • طول شعله مشعل بایدحداكثر ¾ طول محفظه احتراق دیگ باشد، به جزدرمور ددیگ های شعله معكوس درصورت بلندتر بودن شعله ، امكان خسارت به دیگ وجود خواهد داشت
 • فیلتر مناسب گازوئیل قبل از پمپ نصب گردد.

مشعل مازوتی

 • تمام موارد ذكر شده در راه اندازی مشعلهای گازوئیلی باید رعایت گردد
 • به جای فیلتر معمولی گازوئیل باید فیلتر هیتر دار مخصوص مازوت قبل از پمپ نصب گردد كه دارای ترموستات هم می باشد این فیلتر ها باید مداوما نظارت گردد تاكثیف نشود.
 • درجه حرارت مازوت قبل از ورود به پمپ باید حدود 80 وفشار مناسب طبق كاتالوگ پمپ  باشد. C
 • ترموستات فرمان هیتر اصلی مشعل باید بگونه ای تنظیم شود كه درجه حرارت مازوت را به حدود 110C برساند. علاوه براین ترموستات  ترموستات دیگری بصورت سری به عنوان ترموستات حد قرار دارد كه باید كمی بالاتر از ترموستات فرمان تنظیم گردد.
 • درصورتیكه هیتر لوله نازل دارای ترموستات باشد درجة آن باید 120 C تنظیم گردد و در صورتیكه ترموستات نداشته باشد هیتر نازل باید همزمان با روشن شدن موتور فن روشن گردد.
 • درمشعل هایی كه مجهز به شیربرقی مازوت جهت سیركوله می باشند هنگام از شروع عملكرد پمپ شیر مربوطه باید باز باشد و با برقرار شدن شیربرقی مازوت نازل اول شیربرقی سیركوله باید بسته شود.
 • روی خط سوخت رسانی به مشعل لازم است ازپمپ انتقال سوخت مازوت وپرشرسوئیچ سوخت مازوت استفاده گردد.
 • نقشه شماتیك خط سوخت رسانی مازوت از سازنده مشعل دریافت گردد.
 • تمام لوله كشی سوخت رسانی مازوت وحتی مخزن روزانه مازوت جهت جلوگیری از اتلاف حرارتی باید ایزوله عایقكاری شود.
 • سایز لوله كشی سوخت رسانی مازوت براساس طول مسیرودبی مصرفی مشعل تعیین می شود كه باید با مشورت سازنده مشعل انتخاب واجرا شود.

مشعل گازی

برخی مسائل كه هنگام راه اندازی مشعل های گازی باید دقیقا” رعایت شوند به شرح زیر است

 1.  خط فاز ونول باید درست بسته شود.
 2. درصورتیكه مشعل دارای جعبه تقسیم باشد( تابلوی جداگانه ) سیم كشی از تابلوی برق به جعبه تقسیم باید دقیقا” مطابق نقشة داخل جعبه تقسیم مشعل انجام گیرد.
برخی مسائل كه هنگام راه اندازی مشعلهای گازی باید دقیقا” رعایت شوند به شرح زیر است
 1.  خط فاز ونول باید درست بسته شود.
 2. درصورتیكه مشعل دارای جعبه تقسیم باشد( تابلوی جداگانه ) سیم كشی از تابلوی برق به جعبه تقسیم باید دقیقا” مطابق نقشة داخل جعبه تقسیم مشعل انجام گیرد.
 3. قبل از استارت مشعل فشار گاز مورد نیاز مشعل توسط رگلاتور تنظیم گردد و از تمیز بودن نمد داخل فیلتر گاز اطمینان حاصل كرد.
 4. جهت گردش موتور فن وپمپ چك شود كه درست باشد.
 5. فاصله الكترودهای جرقه از یكدیگر باید حدود MM5.6  و در وضعیت مناسبی نسبت به شعله پخش كن چدنی اصلی گاز  برای مشعلهای ظرفیت پایین ) و یا پیلوت گاز ( برای مشعلهای با ظرفیت بالا ) قرار داشته باشد.
 6. پس از استارت مشعل نسبت سوخت و هوا باید تنظیم گردد.
 7. بدنه مشعل وسایر قطعات برقی مخصوصا رله فرمان مشعل باید به سیستم ارت  اتصال زمین ) وصل شود.
 8. بازدید كامل دودكش كه بدون گرفتگی و اندازه آن مناسب ظرفیت مشعل و دیگ باشد در صورت مكش زیاد دریچه تنظیم هوا نصب گردد همچنین دریچة انفجار قبل از دودكش نصب شود.
 9. در مورد دیگ های آبگرم و بخار قبل از استارت مشعل دیگ باید به مقدار مناسب آب داشته باشد و در مورد كوره ها اگر فن مكنده در دودكش وجود داشته باشد ابتداء باید آن فن روشن و بعد مشعل استارت شود.

توجه :

كلیه مشعل ها باید توسط تكنسین های مجرب سالیانه سرویس كلی شوند در صورت بروز اشكالات مقطعی در مشعل به جدول رفع عیب مشعل ها موجود در كاتالوگ مراجعه شود.

عیب یابی مشعل های گازی

میزان مصرف سوخت مشعلهای گازوئیلی تولیدی مشعل كاوه تا ظرفیت 6/000/000/- kcal/h

معمولا مشخصات زیر برروی نازل سوخت مشعل نوشته میشود

 1. ظرفیت نازل : معمولا برحسب USGAL/H ودرفشار 7 اتمسفر محاسبه گردیده است وطبیعی است كه با افزایش فشارپشت نازل ( فشارتولیدشده پمپ ) ظرفیت نازل افزایش می یابد.
 2. زاویه پاشش سوخت .معمولا 30 درجه – 45 درجه ویا 60 درجه میباشد
 3. نوع پا شش سوخت . سه نوع میباشد. الف – پر S ب – B نیمه پر ج  تو خالی H

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *