نصب انواع دیگ بخار و دیگ آبگرم

مشعل گازی دمنده دار در دیگ بخار و آبگرم
مشعل گازی دمنده دار در دیگ بخار و آبگرم
شهریور ۱, ۱۳۹۷
سرویس و نگهداری دیگهای بخار و دستگاه های سختی گیری آب
سرویس و نگهداری دیگ های بخار و دستگاه های سختی گیری آب
شهریور ۱۲, ۱۳۹۷

نصب انواع دیگ بخار و دیگ آبگرم

دیگ های گرمایش توسط پیمانکار یا یک نصاب با تجربه نصب می شوند.در بسیاری از قوانین، مقرراتی برای جوازنصاب دیگ وجود دارد.در بعضی از قوانین، باید یک نصاب دارای جواز، اقدام به نصب دیگ نماید.چه نیاز به جواز باشد چه نباشد،هر فرد یا شرکتی که اقدام به نصب می کند باید تجربه ودانش کافی درباره آیین نامه ها ومقتضیات قوانین محلی داشته باشد.یک نصاب مجاز معمولا پس از تکمیل نصب، اولین بازرسی را انجام میدهد، تا یک گواهی کارکرد صادر کند.علاوه بر توصیه های سازنده، تجهیزات موجود در  اتاق دیگ نیز باید مطابق با مقررات محلی نصب شوند. در بسیاری از قوانین؛آمریکا و کانادا، آیین نامه های زیربرای ساخت ونصب اقتباس شده است:

 • آیین نامهASME بخش4:مقررات ساخت دیگ های گرمایش
 • آیین نامهASME بخش6:مقررات توصیه شده برای مراقبت وکارکرد دیگ های گرمایش
 • آیین نامه ASME CSD-1:دستگاه های کنترلگروایمنی برای دیگ های خودکار
 • NFPA 54-آیین نامه گاز ملی
 • NFPA 70-آیین نامه برق ملی
 • UL834-دیگ های گرمایش برقی وتامین آب

هر پیمانکارباید 5 عامل اساسی را نصب دیگ درنظر بگیرد که عبارت اند از:اتاق دیگ،هوای احتراق، تهویه، مکان دیگ، وآزمون کارکرد.

اتاق دیگ بخار و دیگ ابگرم

اتاق دیگ بخار و دیگ ابگرم ، مکانی است که دیگ وتجهیزات مربوطه برای تامین بخاریا آب گرم در آنجا

نصب می شوند.متصدیان ومهندسان دیگ، وظایف خود را در اتاق دیگ انجام می دهند واوراق سابقه را درآنجا نگه می دارند.قطعات دیگ، ابزارها، وسایر لوازم نیز ممکن است در اتاق دیگ گذاشته شوند.

اندازه اتاق دیگ به اندازه فیزیکی وتعداد دیگ ها،ابعاد فیزیکی تجهیزات کارگاهی دیگ،تجهیزات تصفیه آب، ونحوه استفاده از فضای لازم برای نگهداری لوازم مربوطه بستگی دارد.اتاق دیگ باید مطابق با آیین نامه های محلی ساخته شود وتاییدیه آن باید از مقامات قانونی گرفته شود.مالک یا استفاده کننده از دیگ مسئول تهیه تمامی مقتضیات قانونی نقشه ها،گواهی ها،مجوزها(شامل مجوز محیط زیست)، وغیره قبل ازنصب دیگ وتجهیزات مربوطه دراتاق دیگ است.

خروجی:تمامی اتاق های دیگ که مساحت کف آنها از500ft² بیشتر است وحاوی یک یا چند دیگ با ظرفیت 1000.000Btuهستند،دست کم باید دو خروجی داشته باشند.هر خروجی باید دو مسیرمجزا داشته باشد.

نردبان وگذرگاه:تمامی راهروها، گذر گاه ها وسکو ها در اتاق دیگ باید دارای ساختمان فلزی بوده و مجهز به نرده دستی به ارتفاع 42in(107cm)  یا یک ریل میانی وحاشیه 4in(10cm) وبین وبالای دیگ ها واقع باشند، بطوری که 8ft(2.8m) از کف عملیاتی بالاتر باشدتا امکان دسترسی برای عملیات ونگهداری وجود داشته باشد. در راهرو ها گذر گاه ها یا سکو هایی که طول آنها بیش از 6ft(183cm) است، دست کم باید دو خروجی وجود داشته باشد .

پلکان هایی که به عنوان مسیر دسترسی به راهروها، گذرگاه ها یا سکوها مورد استفاده قرارمی گیرند نباید با زاویه ای برزگتراز45درجه نسبت به افق باشند.

نردبان هایی که به عنوان مسیر دسترسی به راهروها،گذر گاه ها یا سکوها مورد استفاده قرارمی گیرند باید دارای ساختمان فلزی بوده وعرض آنها از18in(46mm)کمتر نباشند، وپله های آنهال تا طزفین کشیده باشدوبه طور دایمی محکم شده باشند.نردبان ها باید دارای فاصله آزادی دست کم15in(39mm)از مرکز نردبان تا جلوی نردبان باشد.

ایمنی دیگ بخار و دیگ آب گرم

عملیات ایمنی یک دیگ بخار ، دیگ آب گرم ، تاحد زیادی به مهارت وجمع بودن حواس متصدی دیگ بستگی

دارد.مقررات ایمنی اتاق دیگ،که بسته به نوع واندازه کارخانه متفاوت است، باید توسط متصدی دیگ در هر زمان به کار گرفته شود.سوخت های مورد استفاده در اتاق دیگ آتش زا هستند وممکن است باعث آتش سوزی شوند.متصدی دیگ مسئول ایمنی در برابر آتش دراتاق دیگ است. مالکان باید ازمتصدیان ومهندسان آزموده برای کار روی تجهیزات میکانیکی استفاده کنند.

لوله های آب وتخلیه دیگ بخار

لوله آب:مسیری برای افزودن آب یا پرکردن دیگ، که تحت فشار نباشد،باید فراهم شود.برای قطع کردن این لوله هنگامی که دیگ درحال کارکردن نباشد، می توان ازیک شیر یا درپوش رزوه داراستفاده کرد.در هراتاق دیگ باید مناسباتی برای تامین آب تدارک شود تا بتوان دیگ وکف اتاق را شستشوداد.

لوله تخلیه:درهر اتاق دیگ دست کم باید یک لوله تخلیه برای تخلیه دیگ وتمیزکاری اتاق

وجود داشته باشد.لوله های زیر آب بایدازطریق مخزن تخلیه یاجداکننده یایک فاصله هوایی

به فاضلاب بهداشتی متصل باشند تا امکان سرد شدن آب تخلیه به دمای دست کم

140°F(60°C)وکاهش فشاربه 5psi(35kpa)یاکمتروجود داشته باشد.

حفاظت در برابرآتش دراتاق دیگ

روشهای حفاظت در برابرآتش لازم است زیرا در اتاق دیگ ازمواد آتش زا استفاده می شود. روش ها ووسایل حفاظت آتش در اتاق دیگ باید مطابق با استانداردهای «انجمن ملی حفاظت آتش» (NFPA) باشند.متصدی دیگ بایددرباره روش های مقابله در برابرآتش دراتاق دیگ آموزش ببیند.

امورداخلی اتاق دیگ بخار ، آبگرم

ازاتاق دیگ فقط باید برای تجهیزات وموادلازم برای کارکرد ونگهداری سیستم گرمایش استفاده شود.یک اتاق دیگ تمیزحوادث کمتری دارد زیرا بسیاری ازعوامل حادثه وجود ندارند.امور داخلی خوب برای مرتب وتمیز نگه داشته شدن اتاق دیگ لازم است.از اتاق دیگ نباید برای انبارکردن کالا ومواد استفاده شود.

اعلان گواهی ها دراتاق دیگ بخار دیگ آبگرم

دربعضی ازقوانین، نصب گواهی های بازرسی زیر شیشه دراتاق دیگ الزامی است.معمولا بازرسان مجازطی بازرسی دیگ،گواهی های بازرسی را بررسی می کنند.به علاوه،گواهی متصدیان ومهندسان دیگ نیزبایددراتاق دیگ نصب شود.بسیاری ازمقامات قانونی کنترل می کنند که این گواهی ها اعلان شده باشند،بطوریکه نشان دهند دیگ بازرسی شده اند و افراد صلاحیت دار با دیگ کارمی کنند.مهندس مسئول باید کنترل کند که تمامی گواهی ها دراتاق دیگ نصب شده باشند.

حفظ سوابق دیگ بخار و دیگ آبگرم

نقشه ها،نمودارها،دفاتربازرسی:سوابق دیگ ازقبیل نقشه ها،نمودارهای سیم کشی،نفشه های شماتیک،کتابچه های عملیاتی وخدماتی،لیست لوازم یدکی،ومشابه آن بسیارمهم اند وباید درطول عمر یک دیگ حفظ شوند.اگر تغییر یا اضافاتی صورت پذیرد،این سوابق نیز باید به روز شوند.سوابق باید دائما دراتاق دیگ یا درمحل مناسب دیگری نزدیک به اتاق دیگ نگهداری شوند.

دفترسوابق:یک دفترسوابق حاوی سوابق نگهداری،تعمیرات بازرسی،آزمون،وسایر داده های مرتبط باید بطور دائم دراتاق دیگ وچود داشته باشد.جزئیات تعمیرات وتغییرات باید ثبت شود.هرگونه بازرسی انجام شده توسط بازرس قانونی یا بازرس شرکت بیمه باید دردفترسوابق ثبت شود.

زمانبندی وسوابق نگهداری وسوابق آن:یک برگه سوابق نگهداری،آزمون،وبازرسی درشکل17-6(برای دیگ گرمایش بخار) وشکل17-7(برای دیگ گرمایش آب گرم) نشان داده شده است.این برگ سابقه باید دست کم به مدت یک سال در اتاق دیگ نگهداری شود.

هوای احتراق دراتاق دیگ های بخار و دیگ های آبگرم

اتاق دیگ باید ورودی هوای کافی برای تامین احتراق ایمن وتمیز وتشکیل کمترین دوده داشته باشد.یک اتاق با تهویه نامناسب، بیش ازاندازه گرم شده وباعث فرسایش قطعات الکتریکی وکنترل کننده ها می گردد.حداقل 19.5درصداکسیژن درهوای اتاق دیگ باید وجود داشته باشد.هوای احتراق وتهویه بایدازطریق یک سوراخ بدون مانع یا توسط فن یا تهویه برقی تامین گردد.اتاق دیگ باید دارای سوراخ های مناسب برای تامین هوای احتراق و تهویه مناسب باشد.

بطورکلی،دوسوراخ ورود هوا باید مستقیما دردیوار روبه هوای خارج وجود داشته باشد،یکی درفاصله 12اینچ ازسقف،دیگری درفاصله 12 اینچ ازکف. هرسوراخ دست کم بایددارایمساحت آزاد1 in(6/5 cm²) به ازای هر2000 Btu/hr نرخ ورود کلیه مشعل های واقع دراتاق دیگ یامشخص شده دراستانداردهای NFPA باشد.

هنگامی که ازیک دمنده برای تامین هوای احتراق استفاده می شود، بایدیک کلید مناسب در مدارکنترل دیگ تعبیه شودتا درزمانی که دمنده روشن نباشد، دیگ کار نکند.

سوراخ هوای احتراق با توری با شبکه های1/4 اینچی محافظت می شود.به منظور امنیت،اغلب روی دیوارهای خارجی کرکره نصب می شود.برای منطقه ای که براثر توری یا کرکره پنهان شده است،جبرانی لازم است.

نیاز کل مشعل های ظروف فشاردراتاق دیگ برای تعیین مساحت خالص کرکره به فوت مربع به شرح زیر است:

اتاق دیگ نباید تحت فشارمنفی باشد. درجایی که ازخفه کن هوای احتراق خودکاراستفاده می شود،باید طوری بامشعل ارتباط داشته باشد که در زمانی که خفه کن باز نباشد،مشعل روشن نشود.روی عضومتحرک خفه کن باید کلید حد وجود داشته باشد.

تهویه اتاق دیگ بخار وانواع دیگ آبگرم

اتاق دیگ نیازمند تهویه مناسب برای خارج کردن کامل محصولات احتراق است.تهویه اتاق دیگ نیازمند یک لوله تهویه ویک دودکش است، که درشکل14-1نشان داده شده است.

ازیک لوله تهویه مناسب برای دودکش استفاده می شود.مواد این لوله باید برای سوخت مورد استفاده،مناسب باشد.به عنوان مثال،ازتهویه نوعBفقط برای گاز،ونه برای نفت، استفاده می شود.هنگامی که بیش ازیک تهویه به یک دودکش متصل شود،سطح مقطع دودکش باید بزرگتریا مساوی مساحت بزرگترین تهویه بعلاوه نیمی ازمساحت سایرتهویه های متصل باشد.اگریک دیگ دارای تهویه مستقیم باشد،باید ازتوصیه های سازنده پیروی

کرد

 

دودکش:ازدودکش برای تخلیه محصولات احتراق به اتمسفر استفاده می شود.با طراحی دیگ های جدید بانرخ انتقال حرارت زیاد، که باعث افزایش تلفات هوا می شود، کاربرد دودکش دم طبیعی محدود شده است.وقتی که این اتلاف هوا با کاهش دمای گاز همراه شود، یک دودکش بلند تر لازم است.دودکش ها براساس واحد های هوا مکنده وکوره فشاری انتخاب شده ومحصولات احتراق درارتفاع بالاترتخلیه می شوند.

دودکش ها باید مطابق با قوانین محلی،مقتضیات محیطی،وتوصیه های سازنده نصب شوند.

تهویه های برقی:اندازه تهویه های برقی یا فن براساس0.2ft³/min(0.028m³/min)

به ازای هر1000 Btu/hrسوخت ورودی درمجموع مشعل های موجود دراتاق دیگ تعیین می شود.نصاب باید کنترل کند که دمنده یا فن،مکش ایجادنکند،زیرا باعث خاموش شدن مشعل می شود.سرعت هوای فن تهویه نبایداز500ft/minبیشترباشد.

مکان دیگ بخار و دیگ آبگرم

دیگ های گرمایش باید براساس قوانین محلی نصب شوند.پیمانکار نصب باید قبل ازنصب دیگ، درخواست مجوز نصب بدهد.این درخواست نصب همراه با نقشه ها، مشخصات، و پلان های دیگ برای بازنگری توسط مقامات قانونی ارائه می شود.تنها پس ازصدورمجوز نصب توسط مقامات قانونی می توان دیگ را نصب کرد.

مکان دیگ بخار و دیگ آبگرم

فاصله آزادی: هردیگ در اتاق دیگ باید با فاصله دست کم 36in(91.5cm)ازهرطرف

دیگ به منظور عملیات، نگهداری، وبازرسی آسان نصب شود.دیگ های سری نباید دارای فاصله کمتراز36in(91.5cm) ازیکدیگر باشندحداقل ارتفاع36in(91.5cm) باید بین بالای دیگ گرمایش وسقف وجود داشته باشد.در دیگ های گرمایش دارایدریچه آدم روباید دست کم60in(153cm)بین دریچه آدم رو ودیوار،لوله کشی،یاسایر تجهیزاتی که ازورود شخص به دیگ جلوگیری می کنند.فاصله باشد.بایدفاصله آزادی مطابق باتوصیه های سازنده

داشته باشند.

فاصله ازسطوح احتراق:همه دیگ ها باید روی کف غیرقابل اشتعال، نه روی کف مفروش،نصب شوند.فاصله ازسطوح قابل احتراق باید کمترین باشد.جدول14-1کمترین فاصله لازم ازسطوح قابل احتراق رانشان می دهد.

نصب شیر کاهش فشار

شیر های ایمنی واطمینان:شیرهای ایمنی واطمینان باید در بالا یا کنار دیگ نصب شوند.

این شیرها باید مستقیمابه یک سوراخ دیگ یا به یک کلکتور رابط بخار یا آب به دیگ متصل شوند.این شیرها باید درحالت محور عمودی نصب شوند.هنگامی که یک دیگ دریک لوله دارای دو یا چند شیر ایمنی باشد،سطح مقطع این لوله نباید ازمجموع مساحت لوله های ورودی همه شیرهای ایمنی کمترباشد.هنگامی که ازدویا چند شیر ایمنی دریک دیگ استفاده می شود، آنها بایدتک تک ومستقیم به دیگ متصل شده یا روی یک پایهY نصب شوند.

شیرهای ایمنی واطمینان نباید به یک لوله داخلی دردیگ متصل شوند.بین شیرهای ایمنی یا اطمینانودیگ، یادرلوله های تخلیه بین شیر واتمسفر،نباید هیچ گونه شیر قطع نصب شود.

لوله کشی تخلیه:درخروجی شیرایمنی یا اطمینان ازلوله خروجی به منظورتخلیه بخاریا آب استفاده می شود.سطح مقطع لوله تخلیه نبایدازسطح کل دهانه خروجی شیر کمترباشد. لوله تخلیه باید کوتاه وراست باشد.تخلیه ازشیرایمنی یا اطمینان باید دوراز دیگ به یک نقطه امن وبطور صحیح انجام شود

شیر اطمینانT&P:در یک دیگ گرمایش با آب گرم یادیگ تامین آب گرم محدود به دمای آب210ºF(99ºC)، ازشیراطمینانT&Pفشار ودما استفاده می شود.شیرT&Pباید مستقیما به دیگ متصل شود.این شیررامی توان در وضعیت افقی دهانه خروجی نصب کرد.به طوری که لوله تخلیه آن روبه پایین باشد.

لوله آب ورودی وآب جبرانی

دیگ بخار:لوله آب ورودی دریک دیگ بخار بایدیک لوله مستقل یا از طریق سیستم لوله برگشت باشد.جریان آب ورودی ازاین لوله مستقل نباید مستقیما روی قطعاتی ازدیگ که درمعرض تابش مستقیم گرما ازکوره هستند،تخلیه شود.یک شیر یک طرفه باید روی خط  آب ورودی نزدیک دیگ نصب شود.یک شیر قطع باید بین شیریک طرفه ودیگ، یا بین شیر یکطرفه وسیستم لوله برگشت نصب شود.

لوله آب ورودی وآب جبرانی

دیگ آب گرم:آب جبرانی معمولا به دیگ آب گرم افزوده می شود.آب ورودی باید از طریق یک لوله مستقل یا ازطریق سیستم لوله کشی وارد شود.آب جبرانی نباید مستقیما روی قطعاتی که درمعرض گرمای مستقیم هستند بریزد.یک شیر یک طرفه باید روی خط آب ورودی نزدیک دیگ نصب شود.یک شیرقطع بایدبین شیریک طرفه ودیگ،یا بین شیر یک طرفه وسیستم لوله کشی نصب شود.

گرمکن نفت دیگ بخار

ازگرمکن نفت برای گرم کردن نفت قبل ازورود به مشعل استفاده می شود.موارد زیردر

آیین نامهASME بخش 4الزامی است

 • اگرگرمکن نفت برای کارکرد دیگ مضراست، نباید مستقیما در فضای بخاریاآب درون دیگ نصب شود.
 • برای جلوگیری از ورود نفت مضربرای کارکرد دیگ،باید تدبیری اندیشیده شود.

نصب انواع دیگ بخار و دیگ آبگرم

مخزن ذخیره دیگ بخار و دیگ آبگرم

به طور کلی،هنگامی که ظرفیت یک سیستم از120گالن بیشترشود،از یک مخزن ذخیره آب استفاده می گردد.این مخزن ذخیره رامی توان تحت«آیین نامهASME  بخش8،جزء 1»یا«آیین نامه ASMEبخش10»طراحی کرد.درمخازنی که مطابق«آیین نامهASME بخش 10»ساخته می شوند،حداکثر دمای مجازعلامت کذاری شده روی مخزن باید بزرگتر یا مساوی حداکثردمای آب علامت گذاری شده روی دیگ باشد.

مخزن انبساط

ازمخزن انبساط برایر ایجادانبساط حرارتی درسیستم آب گرم استفاده می شود.یک مخزن انبساط می توان ازنوع باز یا بسته باشد.

سیستم گرمایش با مخزن انبساط باز:یک سریز داخلی ازقسمت فوقانی مخزن انبساط باز علاوه بر سوراخ باز، فراهم شده است. این سریز درداخل ساختمان به لوله مناسب یا به زیرزمین برده می شود.

سیستم گرمایش با مخزن انبساط بسته:یک مخزن انبساط بسته با اندازه مناسب به منظور تامین ظرفیت سیستم نصب می شود.اگر سیستم برای فشارکاری30psi(207kpa) یا کمترطراحی شده باشد،مخزن بایدبرای حداقل فشارآزمون هیدروستاتیک  75psi (520kpa)طراحی شود.اگر سیستم برای فشار کاری  بیش از30psi(207kpa)

طراحی شده باشد،مخزن بایدمطابق با آیین نامهASME بخش8،جزء1طراحی شود.باید امکاناتی برای تخیله مخزن،غیر از مخزن های تحت فشار،بدون تخلیه سیستم فراهم شود.

حداقل ظرفیت مخزن انبساط بسته ازجدول 14-2تعیین می شود.

سیستم تامین آب گرم:اگرسیستم دارای شیر یکطرفه یا شیرکاهش فشاردر خط آب سرد باشد،باید یک مخزن انبساط هوابسته یا یک بالش بادی مناسب نصب شود.درغیر اینصورت شیر اطمینان ممکن استبراثر انبساط حرارتی آب به طور مکرر باز شود.

شیر قطع دیگ بخار

در خطوط آب ورودی اصلی ازسمت تخلیه پمپ آب ورودی به سمت دیگ بخار، ازیک شیر قطع استفاده می شود.این شیر قطع باید انوع کشویی یا کروی باشد.اگر از شیر کروی استفاده شود،باید طوری نصب شود که فشار پمپ آب ورودی، از نشیمن شیر کمتر باشد.

دریک دیگ بخار:اگر ازیک شیر قطع در لوله تغذیه یک دیگ بخار استفاده شود،باید از نوعی باشدکه در لوله برگشت به کار رفته است.

در یک دیگ آب گرم:شیر قطع باید دریک نقطه قابل دسترس در لوله تغذیه یا برگشت نزدیک نازل دیگ واقع باشد.این حالت،امکان تخلیه دیگ بدون تخلیه سیستم رافراهم می کند.

اگردیگ دربالای سیستم واقع باشدوبتوان آن را بدون تخلیه کل سیستم تخلیه کرد،شیر قطع لازم نیست.

درچند دیگ:درهرلوله تغذیه وبرگشت دو یا چند دیگ متصل به یک سیستم مشترک،باید یک شیر قطع نصب شود.

نوع شیر:کمترین نرخ فشارهمه شیرهاباید دست کم برابربافشارمهرشده روی دیگ باشد،ونرخ دما نبایداز250ºF(121ºC)کمتر باشد.شیرها باید لبه دار و رزه دارباشندیا سرآنها برای جوشکاری مناسب باشد.

شناسایی شیرقطع:شیر قطع باید توسط برچسب فلزی یا سایراجسامی که به شیر بسته میشوند مشخص شود:

شیر تغذیه شماره()

بدون…بسته نشود

بستن شیربرگشت:شماره()

شیر برگشت:شماره()

بدون …بسته نشود

بستن شیرتغذیه:شماره()

شیرتخلیه تحتانی وشیرزیرآب

شیرتخلیه تحتانی:یک لوله تخلیه تحتانی بایک شیر بایدبه پایین ترین فضای آب متصل شود.

اندازه لوله وشیر تخلیه تحتانی درجدول 14-3داده شده است.

شیر زیر آب:یک یا چند لوله زیر آب همراه شیرباید به پایین ترین بخش حاوی آب یک

دیگ بخاریا آب گرم متصل شود.کمترین اندازه لوله وشیرزیر آب باید3/4in(19mm)

باشد.لوله تخلیه بایدبه نقطه تخلیه متصل شود.

کمترین نرخ فشار:کمترین نرخ فشارشیر تخلیه باید دست کم مساوی فشارمهرشده روی

دیگ باشد،امادرهیچ حالتی نبایداز30psi(207kpa)کمتر باشد.نرخ دمای این شیرنباید

از250°F(121°C) کمترباشد.

روش های حمایت

باز:در طراحی واتصال گیره ها،قلاب ها،زین ها،وسایر حمایل ها،تنش ناشی از فشار هیدروستاتیک باید درمحاسبه ضخامت در نظر گرفته شود.

یک دیگ برگشت افقی با قطربیش از72in(1800mm) بایدبا قلاب های فولادی با آرایش معلق خارجی مستقل از دیواره کوره،حمایت شود.این قلاب ها باید طوری طراحی شوند که بار بدرستی توزیع شود.

گیره وقلاب :گیره ها،قلاب ها،یا پایه های ساخته شده مطابق بامقتضیات آیین نامه را،اگربا جوش زاویه متصل می شوند،می توان جوش ذوبی داد.صفحات پایه باید حداقل 2.5in(64mm) ازیکدیگرفاصله داشته باشند،امااگرلازم باشد می توان این فاصله را افزایش داد.اگر اتصال گیره،قلاب،یا پایه ها توسط جوشکاری ممکن نباشد، می توان ازمیل پیچ هایی بابیش از10 رزوه دراینچ (تقریبا4 رزوه درسانتی متر)استفاده کرد.

تنظیم:دردیگ های فولادی کف مرطوب باعرض خارجی بزرگتراز36in(900mm)،فاصله بین کف دیگ وکف زمین نبایداز12in(300mm)کمتر باشد.اگرعرض برابربا 36in(900mm)یا کمترباشد، فاصله بین کف دیگ وکف زمین نباید از6in(150mm) کمترباشد.

لوله کشی:هر لوله با اعمال گرما منبسط شده وبا تماس باسیال سرد،منقبض می شود.بافراهم کردن لنگر کافی درنقاط مناسب وبا فراهم کردن اتصالات لولایی هنگام نصب دیگ بطور سری، بایدپیش بینی لازم برای برخورد با انبساط وانقباض لوله های آب گرم وبخارمتصل به دیگ انجام شود تاهیچ کرنش نامناسبی به دیگ منتقل نگردد.

آرایش شماتیک لوله کشی دیگ های گرمایش با بخار وگرمایش با آب گرم را نشان می دهند.

لوله برگشت:لوله برگشت هر سیستم گرمایش بخاربا برگشت گرانشی باید طوری باشد که تشکیل یک حلقه دهدبه طوری که آب هردیگ نتواند به زیرسطح آب ایمن رانده شود

نصب انواع دیگ بخار و دیگ آبگرم

برای تمیزکاری درون لوله برگشت در دیگ یا نزدیگ دیگ، باید پیش بینی لازم انجام شود ازسوراخ شستشوودرپوش شستشوبه شکل تی یا ضربدری به طوری که درپوش نزدیک سوراخ دیگ باشد،می توان برای لوله برگشت استفاده کرد.

آزمون کارکرد

واحد دیگ باید پس ازتکمیل نصب،آزمایش شود. نماینده سازنده می تواندعملکرد دیگ را آزمایش کند.اگرواحدبه خوبی کارنمی کند،مالک نبایدتجهیزات را بپذیرد.نماینده سازنده یا پیمانکارنصب بایدیک گزارش آزمون کارکرد ارائه دهد.این گزارش نشان می دهد که تمامی لوازم،اتصالات،اسباب،کنترل کننده ها،ودستگاه های ایمنی آزمایش شده وبه درستی کارمی کنند.این گزارش حاوی اطلاعات آزمون بازده دیگ است وبازده ضمانت شده سازنده رانشان می دهد.درشکل9-14 یک فرم آزمون کارکرد نمونه برای دیگ گرمایش نشان داده شده است.

مستندسازی

پس از نصب دیگ، پیمانکار باید یک گزارش نصب به مالک ارائه دهد.پیمانکارباید مطمئن شود که دیگ بدرستی کارمی کندوتمامی سنجه ها ودستگاه ها آزمایش شده وبه خوبی کار می کنند. دربسیاری ازقوانین، درجایی که ازآیین نامهASME CSD-1 استفاده می شود نصاب باید یک گزارشCSD-1 مطابق پیوست«ل» تکمیل کند. مالک باید یک نسخه ازاین گزارش را درپرونده داشته باشد تادرزمان اولین بازرسی پس از نصب دیگ به بازرس مجازارائه دهد.

1 Comment

 1. مهدی بیگطاش گفت:

  با سلام من از یک کارگاه دیگ آب گرم گرفتم از کجا بفهمم این دیگ به ظرفیت ۶۰۰۰۰۰ کیلو کالری هستش . لطفا طول لوله آتشخوار و قطر بدنه اصلی رو برای دیگ ۶۰۰۰۰۰ کیلو کالری رو برا بنده راهنمایی بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *