مقاومت بدنه و فشار کار دیگ بخار و ابگرم

چک لیست استقرار دیگ فولادی
استقرار دیگ فولادی روی فونداسیون
مرداد 28, 1397
نازل قطعه مخروطی
اجزای مشعل گازوئیلی دیگ بخار و دیگ آبگرم
مرداد 28, 1397

مقاومت بدنه و فشار کار دیگ بخار و ابگرم

مقاومت بدنه وفشار کار

مقاومت بدنه و فشار کار دیگ بخار و ابگرم

در مورد مقاومت بدنه و فشار کار دیگ بخار و ابگرم ، ضخامت بدنه دیگ حدود6میلیمتر بوده و قسمت هایی که در مقابل احتراق میباشند با تعدادی زیادی از فینهای برجسته پوشیده شدهاند، این فینها مقاومت مکانیکی دیگ را افزایش داده و همچنین سطح گرمایی سمت احتراق را شدیداً بالا میبرد.از طرفی طراحیهای مشابه در خصوص مقاومسازی در مدار گردشی سیال موجب میشود تا دیگ، فشارهای کاری حاصل از ستون آب در محل مصرف را به خوبی تحمل نماید. فشار کار دیگ در محدوده 4بار میباشد که در روند تولید محصول تا 8بار تست میگردد. فشارتخریب این پرهها 30بار بوده و دمای کاری آنها میتواند با استفاده از منابع انبساط بسته تا 105درجه سلسیوس باشد. (اعداد نامبرده شده مربوط به اطلاعات شرکت سازنده میباشد).
لازم است به هنرجویان در مورد تفاوت این اعداد با استانداردی که در کتاب نام برده شده توضیح داده شود.
در این آزمایش به هنرآموزان توصیه میشود، در مورد استفاده بهینه از آب و جلوگیری از هدر رفت آب توصیههای لازم را به هنرجویان بدهند. مراحل زیر را برای تست آببندی دیگ اجرا نمایید

مقاومت بدنه وفشار کار ارزشیابی تکوینی (آزمایش آببندی دیگ چدنی)

نمره
کسب
شده
غیرقابل
قبول ( ١نمره)
قابل قبول ( ٢نمره) بالاتر
از حد
انتظار
(٣نمره)
ردیف طرح فعالیت
شناخت وانتخاب ابزار مناسب
1 آمادهسازی
کنترل لوازم و تجهیزات
توانایی تشخیصقسمتهایمختلف
دیگ
آمادهسازی مراحل تست آببندی
2 آزمایش آببندی دیگ چدنی
بستن تمامی محفظههای دیگ
بستن گیج فشار درمحل مناسب
روی دیگ
تنظیم فشار تست
کنترل زمان تست
اتصال شیلنگ وسایر لوازم جانبی
آن به دیگ
انجام صحیح مراحل تست
جمع نمره
رعایت ایمنی در هنگام تست فشار رعایت ایمنی شخصی و
کارگاهی
3
4 دقت وسرعت در انجام کار زمانبندی شروع و پایان کار
1ـ رعایت مسایل زیستمحیطی
2ـ تمیز نمودن محیط کار پس از
خاتمه کار
رعایت نکات زیستمحیطی
در محیط کار
5
ساماندهی ـ پاکیزهسازی ـ نظم
وترتیب ـ استانداردسازی ـ انضباط
6 پیادهسازی 5sدر محیط کار
جمع نمر


پوشش های دیگ بخار و ابگرم


دیگ بخار و ابگرم و لوله های متصل به آن باید به خوبی عایق شوند تا از هدر رفتن انرژی
از طریق حرارت بدنه و لوله ها جلوگیری شود. این موضوع در این قسمت به
هنرجویان توضیح داده شود.

 

ارزشیابی تکوینی (بستن پوشش دیگ)

نمره
کسب
شده
غیرقابل
قبول ( ١نمره)
قابل قبول ( ٢نمره) بالاتر
از حد
انتظار
(٣نمره)
ردیف طرح فعالیت
شناخت وانتخاب ابزار مناسب
1 آمادهسازی
استفاده صحیح از وسایل وابزار
آمادهسازی قطعات و چیدمان ابزار
قراردادن صحیح عایق حرارتی روی
بدنه دیگ
2 بستن پوشش دیگ
بستن صحیح روپوشهای دیگ
بستن پیچها در محل مناسب
رویروپوش دیگ
جمع نمره

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش