مخازن تحت فشار

مخزن تحت فشار(pressure vessel) یک منبع بسته است که برای نگه داشتن گازها و یا مایعات در فشار بسیار متفاوت از فشار محیط به کار می‌رود.

اختلاف فشار خطرناک است و حوادث منجر به مرگ زیادی در تاریخ توسعه و بهره‌برداری مخازن تحت فشار رخ داده است. به همین سبب مقررات طراحی، ساخت و بهره‌برداری مخازن تحت فشار توسط مقامات مهندسی مورد حمایت قانون تنظیم می‌شود. به این دلایل، تعریف یک مخزن تحت فشار از کشوری تا کشور دیگر متفاوت است اما شامل پارامترهایی مانند حداکثر فشار و دمای عملیاتی ایمن می‌شود.