شرح قسمت های شناسنامه فنی موتورخانه

بهینه سازی وبازرسی دوره ای موتورخانه ها و دیگ های بخار
بهینه سازی وبازرسی دوره ای موتورخانه ها و دیگ های بخار
مهر ۲۰, ۱۳۹۷
انواع دیگ های فولادی،بخار وآبگرم
انواع دیگ های فولادی،بخار وآبگرم
مهر ۲۳, ۱۳۹۷

شرح قسمت های شناسنامه فنی موتورخانه

برای مطالعه مطالب قبلی اینجا راکلیک کنید

مشخصات عمومي ساختمان و موتورخانه

نام محل آزمون، نشاني دقيق محل، تلفن تماس،تاريخ و ساعت پروژه  موارد فوق بايد به دقت در شناسنامه فني موتورخانه(پيوست الف) ثبت گردد.

   شناسه موتورخانه

گروه بندي كاربري ساختمان مطابق مبحث 19 مقررات ملي ساختمان بر اساس عوامل زير تعيين شده است:

 • نوع تداوم استفاده از ساختمان درطول سال و در طول شبانه روز
 • شدت اختلاف دماي احتمالي بين داخل و خارج ساختمان
 • اهميت تثبيت دماي فضاهاي داخل ساختمان

بر اين اساس ساختمانها به 4 گروه اصلي تقسيم ميگردند كه حروف انگليسي و اعداد مقابل هر گروه به عنوان شناسه آن ساختمان تعيين ميگردد.

نوع كاربري الف (A)

مسكوني (1)، بيمارستان (2)، هتل (3)، مهمانسرا (4)، آسايشگاه (5)، آزمايشگاه (6)، مركز تحقيقاتي (7)، خوابگاه (8)، زايشگاه (9)، سردخانه (10).

نوع كاربري ب (B)

ايستگاه  راديو و تلويزيون (1)، مركز اصلي يا فرعي مخابرات (2)، مركز اصلي يا شعبه بانك (3)، ايستگاه اصلي و مركز كنترل مترو (4)، بخش اداري ساختمان صنعتي (5)، ساختمان آموزشي (6)، خانه بهداشت(7)، ساختمان پست و پليس و آتشنشاني (8)، مجتمع فني-  حرفه اي (9)، سالن غذاخوري (10)، دانشسرا و مركز تربيت معلم (11)، ساختمان آموزشي دانشگاهي (12)، ساختمان اداري يا تجاري بزرگ (13)،  كتابخانه (14) نوع كاربري ج (C):

اردوگاه جهانگردي (1)، بناي يادبود (2)، ترمينال فرودگاه بين المللي يا داخلي (3)، استاديوم ورزشي سرپوشيده (4)، فروشگاه، تعميرگاه بزرگ (5)، كارخانه صنعتي (غير از موارد ذكر شده دركاربري د) (6)، نمايشگاه (7)، باشگاه (8)، تأتر (9)، سينما (10)، سالن اجتماع وكنفرانس (11).

نوع كاربري د (D)

انبار(1)، تعميرگاه كوچك (2)، كارگاه كوچك (3)، ساختمان ايستگاه وسايل نقليه زميني (4)، ساختمان ميدانهاي ميوه وترهبار (5)، ايستگاه فرعي مترو (6)، ترمينال (7)، راه آهن (8)، پناهگاه (9)، ساختمان كشتارگاه

در قسمت اول شناسه موتورخانه كد لاتين و عدد هر ساختمان ذكر ميگردد. به عنوان مثال اگر اين ساختمان يك بيمارستان بود قسمت اول كد آن A2 ميباشد.  قسمت دوم نيز  بر مبناي كدپستي مجموعه تعيين ميگردد.

ساير قسمتهاي شناسنامه فني موتورخانه با استفاده از بخش الزامات عمومي و ساختاري و عملكردي تكميل ميگردد.

گزارش معاينه فني دورهای موتورخانه و راهنمای تكميل آن

  ب -تكميل گزارش بازرسي و آزمون معاينه فني دورهاي موتورخانه

گزارش معاينه فني دورهاي موتورخانه در حقيقت چكيدهاي از شناسنامه فني موتورخانه است. ابعاد برگ بايد حداكثر در قطع استانداردA4 ارائه شده و اعتبار آن 6 ماه از زمان تكميل ميباشد. يك نسخه از اين برگ بايد در اختيار مدير ساختمان (مدير تأسيسات و يا حفاظت فيزيكي) قرار گرفته و به گونهاي محافظت شود كه آسيب نبيند. نسخه ديگر نيز در اختيار سازمان ملي استاندارد قرار ميگيرد.

ب 1-ساختمان موتورخانه

وجود فضاي كافي در موتورخانه، وضعيت مجاري عبور هوا، وضعيت درب و ديوارهاي موتورخانه و همچنين وجود سيستم ايمني در موتورخانه، در اين بند مورد نظر قرار ميگيرد.

ب2-چيدمان اجزاي موتورخانه

در اين بند نحوه قرارگيري اجزاء موتورخانه نسبت به يكديگر مورد توجه قرار ميگيرد.

ب 3-وضعيت خط سوخت

بندهاي موجود در قسمت مشخصات خط سوخت در اين قسمت مورد توجه قرار ميگيرند. نشتي سيستم سوخت رساني، فيلتر سوخت، ايمني و نصب صحيح شيلنگ گاز/گازوييل، سلامت كنتور در مورد سيستمهاي گازسوز، محل قرار گرفتن مخزن گازوييل در مورد سيستمهاي گازوييل سوز، موارد بحراني محسوب ميگردند و نقص هريك موجب عدم انطباق كل وضعيت مشعل و خط سوخت با استاندارد مي شود.   

ب 4-تناسب ظرفيت ديگ و مشعل

در اين قسمت تناسب ظرفيت حرارتي ديگ و مشعل مورد توجه قرار ميگيرد.

ب 5-وضعيت عملكرد مشعل

تمام بندهاي موجود در قسمت مشخصات مشعل به غير از رديف اول در اين قسمت مورد توجه قرار ميگيرند. عملكرد شير برقي، سيمكشي مشعل و نصب درست مشعل موارد بحراني محسوب ميگردند و نقص هريك موجب نامطلوب بودن كل وضعيت مشعل و خط سوخت گشته و عدم تطابق با استاندارد اعلام ميگردد.   

ب 6-وضعيت عملكرد ديگ

تمام بندهاي موجود در قسمت مشخصات ديگ به غير از رديف اول در اين قسمت مورد توجه قرار ميگيرند.

نصب و مونتاژ صحيح ديگ، عدم نشتي ديگ و عايق كاري حرارتي ديگ از موارد بحراني محسوب ميگردند و نقص هريك موجب نامطلوب بودن كل وضعيت مشعل و خط سوخت گشته و عدم تطابق با استاندارد اعلام ميگردد.   

  ب 7-وضعيت دودكش

تمام بندهاي موجود در قسمت مشخصات دودكش در اين قسمت مورد توجه قرار ميگيرند. فشار دودكش، وجود پوسيدگي و خرابي در دودكش و وجود كلاهك در سر دودكش از موارد عمده محسوب ميگردند و نقص هريك موجب نامطلوب بودن كل وضعيت دودكشها ميگردد.

ب 8-عملكرد احتراقی

عملكرد احتراقي هر كدام از ديگها به صورت جداگانه و پس از آناليز گازهاي خروجي از دودكش پس از بهينهسازي، مورد بررسي قرار ميگيرد. موارد اصلي در اين بند، مقدار آلايندههاي خروجي از دودكش ميباشد. در صورتي كه آلايندههاي اصلي (مطابق بند 5) ديگهاي موجود در موتورخانه حداكثر 10% از حد مجاز استاندارد بيشتر باشد، وضعيت عملكرد احتراقي موتورخانه تاييد ميشود و در غير اين صورت مردود اعلام ميشود. جدول مربوط به اين بند در قسمت پايين برگ معاينه فني موتورخانه قرار داده شده است.

ب 9-عملكرد موتورخانه

در صورتيكه مطابق بند ب-8 عملكرد احتراقي هر يك از ديگ ها در محدوده مجاز باشد عملكرد موتورخانه مورد تائيد مي باشد.

شرح قسمت های شناسنامه فنی موتورخانه

گزارش معاينه فني دورهای موتورخانه و راهنمای تكميل آنتكميل گزارش بازرسي و آزمون معاينه فني دورهاي موتورخانه

موقعيت مناسب بر روی دودكش به منظور اندازه گيری محصولات احتراق

  به منظور تعيين بهترين نقطه بر روي دودكش براي اندازهگيري محصولات احتراق بايد به نكات زير توجه كرد:

1- اندازهگيري بايد قبل از متعادل كنندههاي فشار و يا هر قسمت باز دودكش مانند فرسودگي و برش انجام گيرد.

2- محل اندازهگيري بايد به شكلي تعبيه شود كه پروب موازي با افق در دودكش قرار گيريد.

3- محل اندازهگيري بايستي حداقل 15 سانتيمتر با محلهاي باز ذكر شده در بند 1 فاصله داشته باشد.

4- محل اندازهگيري بايستي به اندازه 2 برابر قطر دودكش از انتهاي ديگ فاصله داشتهباشد.

5- محل اندازهگيري بايستي در قسمت عمودي دودكش واقع باشد.

در صورتيكه ايجاد شرايط براي دستيابي همزمان به كليه الزامات بالا فراهم نباشد، الويتبندي به ترتيب شماره هاي 1 تا 5 صورت ميگيرد.

اندازه گيری كيفيت احتراق

الف) اندازه گيری عدد دود

اندازهگيري عدد دود به وسيله دستگاه دودسنج1 انجام ميشود. به اين منظور كاغذ فيلترمخصوص در مكندهاي قرار گرفته و عمل مكيدن گازهاي درون دودكش 10 بار انجام ميگيرد. لكه ايجاد شده بر روي كاغذ مخصوص با معيار استاندارد، كه از 0 تا 9 بر اساس رنگ روشن تا تيره مرتب شدهاند،  مقايسه ميشود. اين عمل 3 بار تكرار شده و ميانگين آن به عنوان عدد دود تعيين ميگردد.

ب) اندازه گيری محصولات احتراق

به منظور اندازهگيري مقادير محصولات احتراق، پروب به اندازه  قطر دودكش وارد ميگردد.

1- اندازه گيري مقادير COو NOx ميبايست توسط سنسورهاي الكتروشيميايي (داراي 3 الكترود) انجام گيرد.

2- اندازه گيري مقدار2O ميبايست توسط سنسور الكتروشيميايي (داراي 2 الكترود) انجام گيرد.

3- اندازه گيري مقدار 2CO به دو روش انجام ميگيرد:

1- استفاده از سنسور مادون قرمز

محاسبه مطابق رابطه زير:اندازه گيری محصولات احتراق

كه در آن:                               

2O: مقدار اكسيژن اندازهگيري شده  CO2max: بايد بر اساس تركيب شيميايي استعلام شده از شركت ملي گاز ايران و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مطابق با روابط ترموديناميك احتراق براي گاز طبيعي و گازوييل محاسبه گردند.

4- اندازه گيري مقدار هيدروكربورهاي نسوخته (HC) به دو روش انجام ميگيرد:

1- روش رشته كاتاليستي  2- روش آشكارساز يوني شعلهاي

اندازه گيری مكش دودكش

اندازه گيري مكش دودكش (draught) مماس بر ديواره دودكش انجام ميگيرد.

بازرس

نماينده يا نمايندگان شركت تأييد صلاحيت شده از جانب سازمان ملي استاندارد ايران، به منظور انجام بازرسي و آزمون دورهاي موتورخانه مطابق با دستورالعمل ارائه شده در اين استاندارد ميباشند.

تجهيزات و وسايل مورد نياز

تجهيزات لازم جهت انجام معاينه فني دورهاي موتورخانه شامل موارد ذيل ميباشد:

 • دستگاه آناليز محصولات احتراق
 • دستگاه سنجش عدد دود
 • كوليس و متر
 • نشتياب گاز
 • دوربين عكاسي
 • دريل و جعبه ابزار
 • فرم شناسنامه فني موتورخانه (فرم پيوست الف)
 • گزارش بازرسي و آزمون معاينه فني دورهاي موتورخانه (فرم پيوست ب)
 • زونكن كاتالوگ تجهيزات موجود در موتورخانه

 مستندسازي

نماهای ضروری جهت عكسبرداری

جهت تكميل مستندات بايستي از نماهاي ذكر شده در ذيل عكسبرداري شود.

1- سردر ساختمان و تابلوي آن (خوانا باشد)

2- ورودي موتورخانه (محل موتورخانه در ساختمان را نشان بدهد)

3- نماي باز ديگ، مشعل و كلكتور اصلي

4- نماي باز منبع آب گرم بهداشتي و پمپ آن

5- نماي باز پمپ هاي سيركولاسيون آب گرم شوفاژ (كه موقعيت آن را نشان بدهد)

6- نماي بسته خط سوخت و مشعل

7- نماي بسته مشعل و ديگ (از روبرو)

8- نماي باز دودكش در موتورخانه

9- نماي بسته تجهيزات جانبي (سختي گير، كنترل هوشمند)

10- نماي باز منبع انبساط (محل قرار گرفتن آن را نشان دهد)

11- نماي بسته از كارت برچسب معاينه فني نصب شده در موتورخانه به طوريكه قابل خواندن باشد.

    مراحل و روش اجرايی معاينه فني دورهای موتورخانه

   مراحل معاينه فنی دورهای موتورخانه

مراحل معاينه فني دورهاي موتورخانه به شرح زير براي تعيين حدود آلايندگي و بهينه سازي  مصـرف سـوخت درموتورخانه بايد انجام شوند.

1- به مدير ساختمان، جهت معرفي گروه بازرسي مراجعه شده و برنامه كاري ا رائه شود.

2- به همراه مسؤول موتورخانه به موتورخانه مراجعه شود.

3- مشعل و پمپ ها توسط مسؤول موتورخانه  روشن شده و وضعيت اوليه تعيين شود. پـس از اطمينـان از سـالم بودن مشعل و پمپ ها، شروع به كار شود.

4- ساير مصارف حتي الامكان قطع شده و عدد كنتور خوانده شود.

5- عدد ترموستات ديگ و پمپ ثبت شود.

6- مطابق پيوست ث محل اندازه گيري محصولات احتراق بر روي دودكش تعيين شده و بـه انـدازه قطـر پـروب دستگاه آناليز محصولات احتراق سوراخ در آن ايجاد شود.

7- اندازه گيري غلظت محصولات احتراق توسط دستگاه آناليز محصولات احتراق مطابق پيوست ج انجام گيرد.

يادآوری – در موتورخانههاييكه از مشعل گازوييل سوز استفاده ميشود، بايد علاوه بر اندازه گيري غلظت محصـولات احتـراق، آنـاليزدود نيز مطابق استاندارد ملي 7594 انجام گيرد.

8- با تنظيم ترموستات ديگ در دماي مناسب، از خاموش نشدن آن در زمـان انـدازه گيـري دبـي گـاز اطمينـان حاصل شده و با قطع كردن ساير مصارف، در مدت 60 ثانيه دبي گاز ورودي به مشعل با استفاده از كنتـور انـدازه گيري گردد.

يادآوری – در صورتيكه مشعل مدت زيادي خاموش بوده و دماي آب داخل ديگ كمتر از دماي معمول بود لازم است ابتدا مشعل به مدت كافي روشن شود تا آب گرم شده و به دماي حداقل 60 درجه برسد، سپس مرحله 8 انجام شود.

9- عدد كنتور براي مشعل هاي گازسوز به همراه زمان روشن بودن ثبت گردد.

10- آناليز اوليه احتراق در شناسنامه فني (پيوست الف) ثبت شود.

11- ظرفيت اسمي اوليه مشعل محاسبه گردد.

يادآوری- در موتورخانه هاييكه از مشعل گازوييل سوز استفاده ميشود، در صورت امكان اندازه گيري دبـي مصـرف سـوخت ظرفيـت اسمي مشعل محاسبه گردد.

12- ظرفيت ديگ تعيين گردد.

13- ظرفيت اسمي بهينه مشعل تعيين گردد.

14- دبي مصرف گاز/ گازوييل در حالت بهينه تعيين گردد.

15- وضعيت درزبندي و يا نشتي ديگ بررسي شده و در صورت امكان اصلاح شود.

16- ساير منافذ (مانند اطراف محل نصب مشعل) نيز در صـورت امكـان بـا چسـب آلومينيـوم يـا خميـر ديـگ درزبندي شود.

17- توصيه مي شود در صورت امكان دمپر مناسب روي دودكش نصب شود.

18- توصيه مي شود در صورتيكه نياز به تعويض بخشي از دودكش بود با هماهنگي مسؤول موتورخانه اين كـار انجام شود.

19- در صورتيكه مكش دودكش مثبت يا صفر بود توسط بازبيني آن (و يا گرفتن draught) در حالـت خـاموش از عدم گرفتگي مسير دودكش اطمينان حاصل شود.

20- خط سوخت بازبيني و اشكالات آن مشخص گردد.

21- فيلتر بازبيني گردد.

22- مشعل سرويس گردد. سرويس مشعل حداقل شامل موارد زير ميباشد:

الف – باز كردن در پوش اصلي، تميز كردن فن و لوله حس كننده فشار هوا

ب – بازبيني جرقه زن و يون شعله و در صورت لزوم تعويض آن با توافق متصدي تأسيسات       پ – بازبيني شعله پوش و شعله پخش كن و تنظيم آن در صورت نياز

يادآوری – در موتورخانه هاييكه از مشعل گازوييل سوز استفاده ميشود، عملكرد پمپ و نازل گازوييل به صورت چشمي بررسي شود.

23- بازرسي لقي و نصب صحيح مشعل در محل خود

24- بازديد حس كننده فشار گاز و هوا و رله و اطمينان از استقرار و تنظيم  صحيح آنها.

25- به منظور ايجاد تطابق نسبي ميان ظرفيت ديگ و مشعل، با مقايسه مقدار مصرف اوليه گاز و مقدار مصـرف بهينه بدست آمده، مقدار گاز ورودي مشعل به صورت متناسب كم يا زياد شود.

26- در اين حالت شعله به ته ديگ نخورده و حتي الامكان80% طول ديگ را بپوشاند.

27- پس از تنظيم اوليه دبي گاز/گازوييل، دريچه هوا طوري تنظيم شـود كـه  مقـدار CO درمحـدوده اسـتاندارد

(مطابق با الزامات عملكردي ارائه شده در بند 5) قرار گيرد و هواي اضافه به كمترين مقـدار ممكـن (توصـيه مـيگردد اين مقدار كمتر از 30% باشد) برسد.

28- اگر با تنظيم دريچه هواي مشعل، رسيدن به اين نقطه امكانپذير نبود ميتـوان بـا كـم كـردن تـدريجي واندك دبي گاز/گازوييل و تغيير دريچه هوا به سمت نقطه مطلوب حركت كرد.

29- در صورتيكه در ظرفيتهاي پايين تر رسيدن به اين نقطه امكانپذير نبود،ظرفيـت را بـه صـورت تـدريجي افزايش داده تا به نقطه مطلوب دست يافت. در اين حالت نيز بايد توجه داشت كه نبايد شـعله بـه انتهـاي ديـگ برخورد كند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *