شرح قسمت های شناسنامه فنی موتورخانه

بهینه سازی وبازرسی دوره ای موتورخانه ها و دیگ های بخار
بهینه سازی وبازرسی دوره ای موتورخانه ها و دیگ های بخار
مهر 21, 1397
انواع دیگ های فولادی،بخار وآبگرم
انواع دیگ های فولادی،بخار وآبگرم
مهر 21, 1397

شرح قسمت های شناسنامه فنی موتورخانه

برای مطالعه مطالب قبلی اینجا راکلیک کنید

مشخصات عمومی ساختمان و موتورخانه

نام محل آزمون، نشانی دقیق محل، تلفن تماس،تاریخ و ساعت پروژه  موارد فوق باید به دقت در شناسنامه فنی موتورخانه(پیوست الف) ثبت گردد.

   شناسه موتورخانه

گروه بندی کاربری ساختمان مطابق مبحث 19 مقررات ملی ساختمان بر اساس عوامل زیر تعیین شده است:

 • نوع تداوم استفاده از ساختمان درطول سال و در طول شبانه روز
 • شدت اختلاف دمای احتمالی بین داخل و خارج ساختمان
 • اهمیت تثبیت دمای فضاهای داخل ساختمان

بر این اساس ساختمانها به 4 گروه اصلی تقسیم میگردند که حروف انگلیسی و اعداد مقابل هر گروه به عنوان شناسه آن ساختمان تعیین میگردد.

نوع کاربری الف (A)

مسکونی (1)، بیمارستان (2)، هتل (3)، مهمانسرا (4)، آسایشگاه (5)، آزمایشگاه (6)، مرکز تحقیقاتی (7)، خوابگاه (8)، زایشگاه (9)، سردخانه (10).

نوع کاربری ب (B)

ایستگاه  رادیو و تلویزیون (1)، مرکز اصلی یا فرعی مخابرات (2)، مرکز اصلی یا شعبه بانک (3)، ایستگاه اصلی و مرکز کنترل مترو (4)، بخش اداری ساختمان صنعتی (5)، ساختمان آموزشی (6)، خانه بهداشت(7)، ساختمان پست و پلیس و آتشنشانی (8)، مجتمع فنی-  حرفه ای (9)، سالن غذاخوری (10)، دانشسرا و مرکز تربیت معلم (11)، ساختمان آموزشی دانشگاهی (12)، ساختمان اداری یا تجاری بزرگ (13)،  کتابخانه (14) نوع کاربری ج (C):

اردوگاه جهانگردی (1)، بنای یادبود (2)، ترمینال فرودگاه بین المللی یا داخلی (3)، استادیوم ورزشی سرپوشیده (4)، فروشگاه، تعمیرگاه بزرگ (5)، کارخانه صنعتی (غیر از موارد ذکر شده درکاربری د) (6)، نمایشگاه (7)، باشگاه (8)، تأتر (9)، سینما (10)، سالن اجتماع وکنفرانس (11).

نوع کاربری د (D)

انبار(1)، تعمیرگاه کوچک (2)، کارگاه کوچک (3)، ساختمان ایستگاه وسایل نقلیه زمینی (4)، ساختمان میدانهای میوه وترهبار (5)، ایستگاه فرعی مترو (6)، ترمینال (7)، راه آهن (8)، پناهگاه (9)، ساختمان کشتارگاه

در قسمت اول شناسه موتورخانه کد لاتین و عدد هر ساختمان ذکر میگردد. به عنوان مثال اگر این ساختمان یک بیمارستان بود قسمت اول کد آن A2 میباشد.  قسمت دوم نیز  بر مبنای کدپستی مجموعه تعیین میگردد.

سایر قسمتهای شناسنامه فنی موتورخانه با استفاده از بخش الزامات عمومی و ساختاری و عملکردی تکمیل میگردد.

گزارش معاینه فنی دورهای موتورخانه و راهنمای تکمیل آن

  ب -تکمیل گزارش بازرسی و آزمون معاینه فنی دورهای موتورخانه

گزارش معاینه فنی دورهای موتورخانه در حقیقت چکیدهای از شناسنامه فنی موتورخانه است. ابعاد برگ باید حداکثر در قطع استانداردA4 ارائه شده و اعتبار آن 6 ماه از زمان تکمیل میباشد. یک نسخه از این برگ باید در اختیار مدیر ساختمان (مدیر تأسیسات و یا حفاظت فیزیکی) قرار گرفته و به گونهای محافظت شود که آسیب نبیند. نسخه دیگر نیز در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار میگیرد.

ب 1-ساختمان موتورخانه

وجود فضای کافی در موتورخانه، وضعیت مجاری عبور هوا، وضعیت درب و دیوارهای موتورخانه و همچنین وجود سیستم ایمنی در موتورخانه، در این بند مورد نظر قرار میگیرد.

ب2-چیدمان اجزای موتورخانه

در این بند نحوه قرارگیری اجزاء موتورخانه نسبت به یکدیگر مورد توجه قرار میگیرد.

ب 3-وضعیت خط سوخت

بندهای موجود در قسمت مشخصات خط سوخت در این قسمت مورد توجه قرار میگیرند. نشتی سیستم سوخت رسانی، فیلتر سوخت، ایمنی و نصب صحیح شیلنگ گاز/گازوییل، سلامت کنتور در مورد سیستمهای گازسوز، محل قرار گرفتن مخزن گازوییل در مورد سیستمهای گازوییل سوز، موارد بحرانی محسوب میگردند و نقص هریک موجب عدم انطباق کل وضعیت مشعل و خط سوخت با استاندارد می شود.   

ب 4-تناسب ظرفیت دیگ و مشعل

در این قسمت تناسب ظرفیت حرارتی دیگ و مشعل مورد توجه قرار میگیرد.

ب 5-وضعیت عملکرد مشعل

تمام بندهای موجود در قسمت مشخصات مشعل به غیر از ردیف اول در این قسمت مورد توجه قرار میگیرند. عملکرد شیر برقی، سیمکشی مشعل و نصب درست مشعل موارد بحرانی محسوب میگردند و نقص هریک موجب نامطلوب بودن کل وضعیت مشعل و خط سوخت گشته و عدم تطابق با استاندارد اعلام میگردد.   

ب 6-وضعیت عملکرد دیگ

تمام بندهای موجود در قسمت مشخصات دیگ به غیر از ردیف اول در این قسمت مورد توجه قرار میگیرند.

نصب و مونتاژ صحیح دیگ، عدم نشتی دیگ و عایق کاری حرارتی دیگ از موارد بحرانی محسوب میگردند و نقص هریک موجب نامطلوب بودن کل وضعیت مشعل و خط سوخت گشته و عدم تطابق با استاندارد اعلام میگردد.   

  ب 7-وضعیت دودکش

تمام بندهای موجود در قسمت مشخصات دودکش در این قسمت مورد توجه قرار میگیرند. فشار دودکش، وجود پوسیدگی و خرابی در دودکش و وجود کلاهک در سر دودکش از موارد عمده محسوب میگردند و نقص هریک موجب نامطلوب بودن کل وضعیت دودکشها میگردد.

ب 8-عملکرد احتراقی

عملکرد احتراقی هر کدام از دیگها به صورت جداگانه و پس از آنالیز گازهای خروجی از دودکش پس از بهینهسازی، مورد بررسی قرار میگیرد. موارد اصلی در این بند، مقدار آلایندههای خروجی از دودکش میباشد. در صورتی که آلایندههای اصلی (مطابق بند 5) دیگهای موجود در موتورخانه حداکثر 10% از حد مجاز استاندارد بیشتر باشد، وضعیت عملکرد احتراقی موتورخانه تایید میشود و در غیر این صورت مردود اعلام میشود. جدول مربوط به این بند در قسمت پایین برگ معاینه فنی موتورخانه قرار داده شده است.

ب 9-عملکرد موتورخانه

در صورتیکه مطابق بند ب-8 عملکرد احتراقی هر یک از دیگ ها در محدوده مجاز باشد عملکرد موتورخانه مورد تائید می باشد.

شرح قسمت های شناسنامه فنی موتورخانه

گزارش معاینه فنی دورهای موتورخانه و راهنمای تکمیل آنتکمیل گزارش بازرسی و آزمون معاینه فنی دورهای موتورخانه

موقعیت مناسب بر روی دودکش به منظور اندازه گیری محصولات احتراق

  به منظور تعیین بهترین نقطه بر روی دودکش برای اندازهگیری محصولات احتراق باید به نکات زیر توجه کرد:

1- اندازهگیری باید قبل از متعادل کنندههای فشار و یا هر قسمت باز دودکش مانند فرسودگی و برش انجام گیرد.

2- محل اندازهگیری باید به شکلی تعبیه شود که پروب موازی با افق در دودکش قرار گیرید.

3- محل اندازهگیری بایستی حداقل 15 سانتیمتر با محلهای باز ذکر شده در بند 1 فاصله داشته باشد.

4- محل اندازهگیری بایستی به اندازه 2 برابر قطر دودکش از انتهای دیگ فاصله داشتهباشد.

5- محل اندازهگیری بایستی در قسمت عمودی دودکش واقع باشد.

در صورتیکه ایجاد شرایط برای دستیابی همزمان به کلیه الزامات بالا فراهم نباشد، الویتبندی به ترتیب شماره های 1 تا 5 صورت میگیرد.

اندازه گیری کیفیت احتراق

الف) اندازه گیری عدد دود

اندازهگیری عدد دود به وسیله دستگاه دودسنج1 انجام میشود. به این منظور کاغذ فیلترمخصوص در مکندهای قرار گرفته و عمل مکیدن گازهای درون دودکش 10 بار انجام میگیرد. لکه ایجاد شده بر روی کاغذ مخصوص با معیار استاندارد، که از 0 تا 9 بر اساس رنگ روشن تا تیره مرتب شدهاند،  مقایسه میشود. این عمل 3 بار تکرار شده و میانگین آن به عنوان عدد دود تعیین میگردد.

ب) اندازه گیری محصولات احتراق

به منظور اندازهگیری مقادیر محصولات احتراق، پروب به اندازه  قطر دودکش وارد میگردد.

1- اندازه گیری مقادیر COو NOx میبایست توسط سنسورهای الکتروشیمیایی (دارای 3 الکترود) انجام گیرد.

2- اندازه گیری مقدار2O میبایست توسط سنسور الکتروشیمیایی (دارای 2 الکترود) انجام گیرد.

3- اندازه گیری مقدار 2CO به دو روش انجام میگیرد:

1- استفاده از سنسور مادون قرمز

محاسبه مطابق رابطه زیر:اندازه گیری محصولات احتراق

که در آن:                               

2O: مقدار اکسیژن اندازهگیری شده  CO2max: باید بر اساس ترکیب شیمیایی استعلام شده از شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مطابق با روابط ترمودینامیک احتراق برای گاز طبیعی و گازوییل محاسبه گردند.

4- اندازه گیری مقدار هیدروکربورهای نسوخته (HC) به دو روش انجام میگیرد:

1- روش رشته کاتالیستی  2- روش آشکارساز یونی شعلهای

اندازه گیری مکش دودکش

اندازه گیری مکش دودکش (draught) مماس بر دیواره دودکش انجام میگیرد.

بازرس

نماینده یا نمایندگان شرکت تأیید صلاحیت شده از جانب سازمان ملی استاندارد ایران، به منظور انجام بازرسی و آزمون دورهای موتورخانه مطابق با دستورالعمل ارائه شده در این استاندارد میباشند.

تجهیزات و وسایل مورد نیاز

تجهیزات لازم جهت انجام معاینه فنی دورهای موتورخانه شامل موارد ذیل میباشد:

 • دستگاه آنالیز محصولات احتراق
 • دستگاه سنجش عدد دود
 • کولیس و متر
 • نشتیاب گاز
 • دوربین عکاسی
 • دریل و جعبه ابزار
 • فرم شناسنامه فنی موتورخانه (فرم پیوست الف)
 • گزارش بازرسی و آزمون معاینه فنی دورهای موتورخانه (فرم پیوست ب)
 • زونکن کاتالوگ تجهیزات موجود در موتورخانه

 مستندسازی

نماهای ضروری جهت عکسبرداری

جهت تکمیل مستندات بایستی از نماهای ذکر شده در ذیل عکسبرداری شود.

1- سردر ساختمان و تابلوی آن (خوانا باشد)

2- ورودی موتورخانه (محل موتورخانه در ساختمان را نشان بدهد)

3- نمای باز دیگ، مشعل و کلکتور اصلی

4- نمای باز منبع آب گرم بهداشتی و پمپ آن

5- نمای باز پمپ های سیرکولاسیون آب گرم شوفاژ (که موقعیت آن را نشان بدهد)

6- نمای بسته خط سوخت و مشعل

7- نمای بسته مشعل و دیگ (از روبرو)

8- نمای باز دودکش در موتورخانه

9- نمای بسته تجهیزات جانبی (سختی گیر، کنترل هوشمند)

10- نمای باز منبع انبساط (محل قرار گرفتن آن را نشان دهد)

11- نمای بسته از کارت برچسب معاینه فنی نصب شده در موتورخانه به طوریکه قابل خواندن باشد.

    مراحل و روش اجرایی معاینه فنی دورهای موتورخانه

   مراحل معاینه فنی دورهای موتورخانه

مراحل معاینه فنی دورهای موتورخانه به شرح زیر برای تعیین حدود آلایندگی و بهینه سازی  مصـرف سـوخت درموتورخانه باید انجام شوند.

1- به مدیر ساختمان، جهت معرفی گروه بازرسی مراجعه شده و برنامه کاری ا رائه شود.

2- به همراه مسؤول موتورخانه به موتورخانه مراجعه شود.

3- مشعل و پمپ ها توسط مسؤول موتورخانه  روشن شده و وضعیت اولیه تعیین شود. پـس از اطمینـان از سـالم بودن مشعل و پمپ ها، شروع به کار شود.

4- سایر مصارف حتی الامکان قطع شده و عدد کنتور خوانده شود.

5- عدد ترموستات دیگ و پمپ ثبت شود.

6- مطابق پیوست ث محل اندازه گیری محصولات احتراق بر روی دودکش تعیین شده و بـه انـدازه قطـر پـروب دستگاه آنالیز محصولات احتراق سوراخ در آن ایجاد شود.

7- اندازه گیری غلظت محصولات احتراق توسط دستگاه آنالیز محصولات احتراق مطابق پیوست ج انجام گیرد.

یادآوری – در موتورخانههاییکه از مشعل گازوییل سوز استفاده میشود، باید علاوه بر اندازه گیری غلظت محصـولات احتـراق، آنـالیزدود نیز مطابق استاندارد ملی 7594 انجام گیرد.

8- با تنظیم ترموستات دیگ در دمای مناسب، از خاموش نشدن آن در زمـان انـدازه گیـری دبـی گـاز اطمینـان حاصل شده و با قطع کردن سایر مصارف، در مدت 60 ثانیه دبی گاز ورودی به مشعل با استفاده از کنتـور انـدازه گیری گردد.

یادآوری – در صورتیکه مشعل مدت زیادی خاموش بوده و دمای آب داخل دیگ کمتر از دمای معمول بود لازم است ابتدا مشعل به مدت کافی روشن شود تا آب گرم شده و به دمای حداقل 60 درجه برسد، سپس مرحله 8 انجام شود.

9- عدد کنتور برای مشعل های گازسوز به همراه زمان روشن بودن ثبت گردد.

10- آنالیز اولیه احتراق در شناسنامه فنی (پیوست الف) ثبت شود.

11- ظرفیت اسمی اولیه مشعل محاسبه گردد.

یادآوری- در موتورخانه هاییکه از مشعل گازوییل سوز استفاده میشود، در صورت امکان اندازه گیری دبـی مصـرف سـوخت ظرفیـت اسمی مشعل محاسبه گردد.

12- ظرفیت دیگ تعیین گردد.

13- ظرفیت اسمی بهینه مشعل تعیین گردد.

14- دبی مصرف گاز/ گازوییل در حالت بهینه تعیین گردد.

15- وضعیت درزبندی و یا نشتی دیگ بررسی شده و در صورت امکان اصلاح شود.

16- سایر منافذ (مانند اطراف محل نصب مشعل) نیز در صـورت امکـان بـا چسـب آلومینیـوم یـا خمیـر دیـگ درزبندی شود.

17- توصیه می شود در صورت امکان دمپر مناسب روی دودکش نصب شود.

18- توصیه می شود در صورتیکه نیاز به تعویض بخشی از دودکش بود با هماهنگی مسؤول موتورخانه این کـار انجام شود.

19- در صورتیکه مکش دودکش مثبت یا صفر بود توسط بازبینی آن (و یا گرفتن draught) در حالـت خـاموش از عدم گرفتگی مسیر دودکش اطمینان حاصل شود.

20- خط سوخت بازبینی و اشکالات آن مشخص گردد.

21- فیلتر بازبینی گردد.

22- مشعل سرویس گردد. سرویس مشعل حداقل شامل موارد زیر میباشد:

الف – باز کردن در پوش اصلی، تمیز کردن فن و لوله حس کننده فشار هوا

ب – بازبینی جرقه زن و یون شعله و در صورت لزوم تعویض آن با توافق متصدی تأسیسات       پ – بازبینی شعله پوش و شعله پخش کن و تنظیم آن در صورت نیاز

یادآوری – در موتورخانه هاییکه از مشعل گازوییل سوز استفاده میشود، عملکرد پمپ و نازل گازوییل به صورت چشمی بررسی شود.

23- بازرسی لقی و نصب صحیح مشعل در محل خود

24- بازدید حس کننده فشار گاز و هوا و رله و اطمینان از استقرار و تنظیم  صحیح آنها.

25- به منظور ایجاد تطابق نسبی میان ظرفیت دیگ و مشعل، با مقایسه مقدار مصرف اولیه گاز و مقدار مصـرف بهینه بدست آمده، مقدار گاز ورودی مشعل به صورت متناسب کم یا زیاد شود.

26- در این حالت شعله به ته دیگ نخورده و حتی الامکان80% طول دیگ را بپوشاند.

27- پس از تنظیم اولیه دبی گاز/گازوییل، دریچه هوا طوری تنظیم شـود کـه  مقـدار CO درمحـدوده اسـتاندارد

(مطابق با الزامات عملکردی ارائه شده در بند 5) قرار گیرد و هوای اضافه به کمترین مقـدار ممکـن (توصـیه مـیگردد این مقدار کمتر از 30% باشد) برسد.

28- اگر با تنظیم دریچه هوای مشعل، رسیدن به این نقطه امکانپذیر نبود میتـوان بـا کـم کـردن تـدریجی واندک دبی گاز/گازوییل و تغییر دریچه هوا به سمت نقطه مطلوب حرکت کرد.

29- در صورتیکه در ظرفیتهای پایین تر رسیدن به این نقطه امکانپذیر نبود،ظرفیـت را بـه صـورت تـدریجی افزایش داده تا به نقطه مطلوب دست یافت. در این حالت نیز باید توجه داشت که نباید شـعله بـه انتهـای دیـگ برخورد کند.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش