شرح سیستم کنترل بویلر و دیگ بخار

تعمیر و نگهداری دیگ های بخار
تشکیلات تولیدکننده های دیگ بخار و وسایل نقل و انتقالات
مهر ۱۴, ۱۳۹۷
دیگ بخار سری RS
روش کار آماده کردن بویلر(پیش آماده کردن)دیگ بخار
مهر ۱۶, ۱۳۹۷

شرح سیستم کنترل بویلر و دیگ بخار

شرح سیستم کنترل بویلر

این شرح سیستم کنترل اتوماتیک برای بویلر با ظرفیت 226.8T/H را توضیح میدهد و معرفی می کند و یکی از لوازمی است که برای پالایشگاه اراك طراحی و نصب شده است. این سیستم شامل حلقه کنترل زیر جهت حفاظت دیگهای بخار می باشد.

-کنترل احتراق

-کنترل آب تغذیه

-کنترل دمای بخار

-کنترلهای دور دست

– رکن اصلی و اولیه آسوده کننده سیستم، انتقال دهنده ها (ترانسمیترها) هستند.

سیستم کنترل شرح داده شده یا ماتاك هانی ول TDCS  3000 میلی آمپر را به فرمان هوایی تبدیل میکند و شیر کنترلها را تحریک و ظرفیتها را کنترل میکند. شروع راه اندازی بویلر مانند: روشن کردن یا بستن بویلر، بهره برداری و ادار ه پمپها، فنها، شیرها و غیره بوسیله پانل محلی بطور اساسی انجام میشود. تنظیم و کنترل مانند کنترل احتراق (جریان سوخت و هوا)، جریان آب تغذیه(کنترل سطح آب درام)  کنترل دمای بخار از داخل اتاق کنترل مرکزی، از روی صفحۀ مانیتوها انجام میشود. سیستم تنظیم و کنترل بطور اتوماتیک در بهره برداری عادی طوری طراحی شده که عمل کنترل را انجام میدهد، به هر حال در شروع راه اندازی و زمانی که تولید بخار کم است (در کمترین مقدار) عمل کنترل بوسیله متصدی انجام میشود.

کنترل احتراق

کنترل احتراق طوری طراحی شده که مقدار جریان سوخت و هوا را برای ثابت نگهداشتن فشار بخار در حد طراحی شده میزان کند. این کنترل شامل کنترل جریان سوخت، کنترل جریان هوا غیر از کنترل اکسیژن از کنترل کننده اصلی بویلر می باشد.

 1. کنترل کننده اصلی بویلر (Boiler Master Control)

سیستم مستر کنترل بویلر از دو مدار کنترل تشکیل شده است.

 1. مستر کنترل مشترك

وقتی که بهره برداری همانند (موازی)  دیگهای بخار مورد نیاز باشد، این روش بوسیله سوئیچ انتخاب (com/ind) در (CRT) مانیتورها انتخاب میشود.

مستر کنترل مشترك دو عدد ترانسمیتر فشار دار د (PT-21001 , PT-21002) که فرمانهایشان بوسیله متصدی در اتاق کنترل (CRT) انتخاب میشود.

فرمان از  HS-21103 به طرف کنترل کننده و نشان دهندة فشار PIC-21003 می رود.

در آنجا این فرمان مقایسه و ارزیابی میشود با مقدار تعیین شده (Set point) و عمل کنترل را انجام می دهد.

فرمان خروجی PIC-21003 (out put) اضافه می شود با فرمانی که از مجموع جریان بخا ر Fy-21001 A می آید در HIC-21004.

فرمان جریان بخار بصورت فرمان پیش تغذیه (Feed forward) یا جلوتر جهت بهتر کنترل کردن (یا بهبود دادن به کنترل) مورد استفاده قرار میگیرد. فرمان کنترل کننده اصلی HIC-21004 (unit master) به طرف مرکز کنترل هر یک از دیگهای بخار می رود.

 

 1. مستر کنترل اخصاصی بویلر

زمانیکه در دیگ بخار نوسانات و تغییرات بوجود بیاید، دیگ بخار باید بطور جداگانه کنترل و اداره شود این روش باید بوسیلۀ سوئیچ انتخا ب (HS-21101-COM/ IND) در CRT انتخاب شود، وقتیکه بهره برداری یکسان از بویلرها انجام میشود، این روش نباید انتخاب شود.

چگونگی کنترل و کار کردن در این روش مانند روش مستر کنترل مشترك می باشد.

 

 1. فشار بخار برای کنترل استفاده میشود به شرح زیر:

برای مستر کنترل مشترك (حالتCOM)

از فشار خط اصلی بخار فشار بالا HPS استفاده می شود. (PT-21001- PT-21002)

برای مستر کنترل اختصاصی بویلر (حالت IND)

از فشار بخار خط خروجی دیگ بخار استفاده میشود (PT-211102)

 

 1. توزیع مقدار بخار تولیدی

درهر یک از دیگهای بخار می تواند به وسیله تغییر دادن (HC-21124) هر یک از بویلرها انجام شود.

 

 1. مدار ممانعت کننده از حد تعیین شده

نسبت سوخت و هوا بوسیله این حلقه کنترل نگهداشته میشود. فرمان بویلرمستر از HC-21124 با فلوی هوا بر اساس فرمانی که از برنامه داده شده از فلو رله انتخاب کننده بالا و پایین (FY-21101 F&G) می آید مقایسه میشود.

اگر فرمان بویلر مستر بالا یا پایین تر از فرمان برنامه باشد، این فرمان انتخاب میشود ومی آید و فرمان فلوی سوخت را میسازد. (سوخت را کم یا زیاد میکند) همین مدار برای حلقه کنترل جریان هوا هم استفاده میشود. (عملی است) در این مورد ارزیابی برنامه ماقبل بر اساس جریان سوخت مشخص میشود.

نسبت جریان سوخت

فرمان مدار جلوگیری از حد، فرمان ورودی مدار تعیین کننده نسبت جریان سوخت می باشد که مرکب است از فلو رله تفریق کننده و مضاعف کننده (FY-211101) و تعیین کننده نسبت نسبت جریان سوخت بوسیله متصدی در اتاق کنترل (CRT) تعیین میشود. (HC-211138).

 1. روش ترکیب سوخت

در شرح زیر احتراق دو نوع سوخت موجود است، زمانیکه ترکیب سوخت موردنیاز باشد. در شرح زیر روش ترکیب سه نوع سوخت تهیه شده است.

1 -ترکیب سوختهای گاز و مازوت

2 -ترکیب سوختهای گاز و نفتا

3 -ترکیب سوختهای مازوت و نفتا

روش ترکیب سوخت بوسیله سوییچ ((روش ترکیب سوخت)) در اتاق کنترل روی صفحه CRT انتخاب میشود. البته زمانیکه همه حلقه کنترلهای سوخت روی حالت ((MAN)) دستی باشند. در مورد ترکیب سوختهای نفتا و مازوت کار لازم و ضروری این است که هر کدام از مشعلها بوسیله صحفه کنترل محلی روشن شوند، قبل از انتخاب روش ((ترکیب سوخته)) زیرا دو نوع سوخت سبک و سنگین نمی توانند همزمان در یک مشعل روشن شوند.

اگر روش (FG/FO) انتخاب شود، فرمان ایجاد شده توسط نفتا صفر می باشد. (فرمان مورد احتیاج نفتا بوسیله رله انتقال دهنده (YS-211103) از فرمان خروجی مدار روش ترکیب سوخت بطرف فرمان صفر درصد انتقال داده میشود).

برای جریان سوختهای گاز و مازوت همان تابعیت آماده می باشد. ترکیب سوخت و دستگاه کنترل نسبت تنها برای حلقه کنترل دو نوع سوخت قادر است انتخاب شود و به طور اتوماتیک کنترل کند. وقتیکه یک یا دو حلقه کنترل روی حالت دستی باشد، فرمان نسبت اندازه گیری و محاسبه میشود به نسبت فرمان هر کدام بر اساس فلوی واقعی سوخت بطوریکه وقتیکه حلقه کنترل را از حالت دستی به اتوماتیک تغییر میدهند انتقال یکنواخت انجام میشود.

کنترل جریان سوخت

بعلت اینکه سه نوع سوخت (گاز، نفتا، مازوت)  برای مشعلهای بویلر استفاده میشود، به سه نوع حلقه کنترل سوخت مجهز می باشد.

 

کنترل جریان سوخت گاز

جریان سوخت گاز بوسیله صحفه اورفیس(FE-211105) انداز ه گیری و بوسیله ترانسمیتر (FT-21105) انتقال داده میشود.

فرمان خروجی ترانسمیتر (FT-21105) متحد میشود بطرف رله جذرگیرنده FY-21105 A فرمان خروجی فلو رله FY-21105 A بوسیله دستگاه گراویتی سنج دمای سوخت گازتصحیح و فشار سوخت گاز جبران میشود.

فشار گاز بوسیله PT-21112  اندازه گیری و انتقال داده میشود و بوسیله رله مضاعف کننده فلو .(FY-21105c)

این فرمان تصحیح میشود بوسیله نشان دهنده کالری وسپس مقایسه میشود با فرمان ایجاد شده از ys-21101 در کنترل کننده FIC-21105.

فرمان خروجی FIC-21105 با فرمان کنترل حداقل فشار مقایسه میشود

هر کدام از این فرمانهای فشار ورودی سوخت پشت مشعل (PT-21114-PIC-21114) از میان انتخاب کننده بالا (High Selector) می گذر د.  (یعنی فرمان خروجیFIC-21105 و PIC-21114 هر کدام بزرگتر باشد انتخاب میشود ) و سپس این فرمان، فرمان مورد احتیاج میشود و به طرف شیر کنترل سوخت گاز (FV-21105)  می رود.

کنترل جریان سوخت سنگین

جریان سوخت سنگین اندازه گرفته و انتقال داده میشود توسط  (FE-21107)و (FT-21107)   فرمان خروجی ترانسمیتر(FT-21107) با عبور از میان فلورله جذرگیرنده (FY-21107 A) به طرف کنترل کننده فلو (FIC-21107) می رود.

این فرمان با فرمان مورد احتیاج از YS-21105 در کنترل کننده (FIC-21107) مقایسه میشود و سپس به طرف شیر کنترل سوخت سنگین (FV-21107) می رود.

 

کنترل جریان سوخت نفتا

وضعیت و تابعیت این حلقه کنترل مانند حلقه کنترل سوخت سنگین می باشد بجزء در مورد کالری سنج آن.

 

کنترل جریان هوا

جریان هوا به وسیله پره های ورودی به F.D.FAN کنترل میشود بنابراین احتراق مطمئن وخوب ثابت نگهداشته میشود.

1-جریان هوا بوسیله ونچوری (Venchory) موجود در کانال هوا انداز ه گیری و بوسیله FT-21103 انتقال داده میشود. فرمان خروجی FT-21103 پس از عبور از رله جذرگیرنده (FY-21103 A) به طرف کنترل کننده FIC-21103 م یرود. مدار جبرا ن کننده دما مرکب است از حس کننده دما (TT-21103) و رله مضاعف کننده و بوسیله حلقه کنترل اکسیژن تصحیح میشود.

این فرمان با فرمان هوای مورد احتیاج در رله تفویض کننده (FY-21103 B) و سپس حلقه کنترل گین جبران کننده بر اساس شماره F.D.FAN در سرویس مقایسه میشود و بوسیله رله مضاعف کننده (FY-21103 F) فرمان کنترل جاری میشود.

فرمان خروجی (Out Put) FT-21103 ورودی FIC-21103 می باشد.

فرمان خروجی FIC-21103   به طرف دمند ههای شماره 1 و 2 پس از عبور از میان ایستگاههای اتوماتیک/دستی HIC-21107-HIC-21108  منشعب میشود و فرمان مورد احتیاج دمنده میشود.

فرمان مورد احتیاج پس از عبور از میان مدار جلوگیری از حد و مدار قرار داده شده حداقل فلوی هوا FY-21101 M بطرف کنترل کننده روانه میشود.

حداقل فلوی هوایی که از پیش قرار داده شده است 25% حداکثر میزان هوا در حداکثر میزان بخار تولیدی بطور پیوسته می باشد.

 1. کنترل اکسیژن موجود در گازهای حاصل از احتراق بویلر

کنترل نسبت هوای اضافی، بوسیله اندازه گرفتن حجم اکسیژن موجود در گازهای حاصل از احتراق و اضافات جریان هوا انجام میشود.

حجم اکسیژن در گازهای حاصل از احتراق بوسیله اکسیژن آنالایزر AT-21107 اندازه گیری میشود. فرمان خروجی اکسیژن آنالایزر به طرف کنترل کننده اکسیژن در گازهای حاصل از احتراق

متحد میشود. میزان حجم اکسیژن بر اساس مقدار فلوی بخار تعیین میشود.

همچنین میزان حجم اکسیژن میتواند بوسیله استفاده از HIC-21104 (بیاض اکسیژن) تغییر داده شود. فرمان اکسیژن آنالایزر و میزان تعیین شده مقایسه شده و فرمان خروجی را می سازد. فرمان خروجی این کنترل کننده به طرف حلقه کنترل جریان هوا م ی رود و جریان هوا را اضافه می کند.

کنترل جریان آب تغذیه

سطح آب درام بوسیله تنظیم کننده جریان آب تغذیه کنترل میشود. سه عامل اصلی جهت این کنترل مورد استفاده قرار میگیرد.

سطح آب درام بوسیله اختلاف فشار ترانسمیتر LT-21103 اندازه گیری میشود. فرمان LT-21103 با مقدار داده شده در کنترل کننده های اصلی سطح آب درام LIC-21103 B و LIC-21103 A مقایسه میشود.

فرمان خروجی کنترل کننده اصلی سطح آب درام با فرمان مقدار جریان بخار جمع شده و بطرف FIC-21102 می رود جهت آسان ساختن کار کنترل و Set Point میشود برای جریان آب تغذیه. فرمان خروجی این کنترل کننده درصد باز بودن شیر کنترل آب تغذیه را تغییر می دهد. برای شروع راه اندازی بویلر و بهره برداری در لود پایین، کنترل سطح آب دروام بصورت یک

عنصره انجام میشود یعنی فقط از سطح آب درام فرمان میگیرد.

تغییر از حالت یک Element به حالت Element 3 بر اساس لود بویلر انجام میشود (تا 80 تن در ساعت یک Element و از 80 T/H به بالا به Element 3 تبدیل میشود و موقع کاهش لود بویلر تا 45T/H Element 3 و پایین تر از آن به Element 1 تبدیل می شو د) و همچنین بوسیله سوئیچ انتخاب درCRT (صفحه مانیتور) HS-21146 و HS-21147 نیز میتوان حالتهای Element 3  به Element 1 را تغییر داد.

 

کنترل دمای بخار در دیگ های بخار

کنترل دمای بخار سوپرهیت خروجی بویلر

این کنترل کننده دمای بخار را در مقدار موردنظر نگه میدار د. بوسیله تنظیم جریان اب اسپری، که محل نصب و تزریق آن بین لوله های ابتدایی (اولیه) و نهایی(ثانویه) سوپرهی ت کننده قرار دارد. دمای بخار خروجی بوسیله ترانسمیتر TT-21101 اندازه گرفته میشود، فرمان خروجی TT-21101 به طرف TIC-21101 می رود و سپس با مقدار دمای قرار داده شده برای بخار مقایسه میشود.

فرمان خروجی کنترل کننده دما بطرف رله جمع کننده TY-21101 A می رود، جایی که فرمان جریان هوا نیز اضافه میشود. این فرمان جریان هوا به صورت فرمان جلوتر Feed Forward عمل کرده و بکار برده میشود تا کار متصدی کنترل را آسان کند و میتواند بوسیله سوئیچ انتخاب کننده HS-21145 ارتباط آن قطع شود.

جریان آب اسپری جهت پایین آوردن دما، بوسیله شیر کنترل TV-21101 تنظیم میشود که وضعیت آن بر حسب فرمان خروجی TY-21101 A تغییر میکند.

 کنترل متفرقه

 1. کنترل فشار بخار پودرننده سوخت مازوت

فشار بخار پودرکننده سوخت سنگین (مازوت)  جهت ثابت نگهداشتن و اطمینان وضعیت شعله مشعلها بوسیله شیر کنترل بخار اتومایز تنظیم و کنترل میگردد (PDV-21125).

مقدار آن (Set Point) بوسیله فرمانی که از فشار سوخت می آید مشخص میشود

 1. کنترل فشار بخار سوخت نفتا

چگونگی عمل این حلقه کنترل مانند کنترل فشار بخار اتومایز سوخت سنگین می باشد.

3-کنترل دمای هوای خروجی از هیتر بخاری گرم کننده هوا

منظور از این کنترل نگهداشتن دمای هوای خروجی از هیتر بخاری هوا در دمای تعیین شده می باشد. اگر فشار بخار هیتر هوا (S.A.H) کاهش یابد (از مقدارSET POINT آن) فرمان این حلقه کنترل بوسیله رله انتخاب کننده بالا (TY-21103 A) با حق تقدم انتخاب میشود. بطوریکه کنترل کنننده فوق فشار بخار هیتر ه وا را همیشه در یک مقدار معین ثابت نگهمیدارد. (PT-21108)

دمای هوای خروجی از هیتر بوسیله تنظیم شیر کنترل TV-21103 که روی مسیر بخار ورودی هیتر می باشد انجام میشود.

4-کنترل سطح آب مخزن تخلیه دائم

مقصود از این کنترل، نگهداشتن سطح آب مخزن تخلیه دائم در یک مقدار معین برای آن می باشد که بوسیله تنظیم مقدار تخلیه خروجی کولر تخلیه دائم، با شیرکنتر لهای LV-21102 و LV-21101 انجام میشود. این حلقه های کنترل از دو حلقه در چهار بویلر تهیه شده است

5-تنظیم سرعت توربین دمنده

سرعت توربین بوسیله تنظیم کننده دستی میزان میشود عمل فوق همچنین از روی مانیتور (CRT) در اتاق کنترل نیز قابل اجرا است.

 

نگهداری و کنترل شعله

سیستم نگهداری و کنترل شعله جهت اطمینان از بهره برداری و اداره بویلر و مشعلها نصب شده است. شکل طراحی این کنترل به شرح زیر است:

 1. رله از نوع الکترومغناطیسی
 2. از نوع انرژایز در حال نرمال (کم انرژی در حالت تریپ)
 3. از نوع کنار گذاشتن وضعیت اتصال بوسیله سوئیچ By Pass

هر بویلر جهت بهره برداری مطمئن و با موفقیت به تابعیت کنترل مجهز است.

 

برای روشن کردن دیگ های بخار

 1. تابعیت پاك کردن کوره
 2. تابعیت باز کردن شیر اصلی قطع کننده سوخت سنگین
 3. تابعیت باز کردن شیر اصلی قطع کننده سوخت گاز
 4. تابعیت باز کردن شیر اصلی قطع کننده سوخت نفتا
 5. تابعیت روشن کردن پایلوت
 6. تابعیت روشن کردن مشعل سوخت سنگین
 7. تابعیت روشن کردن مشعل سوخت گاز
 8. تابعیت روشن کردن مشعل سوخت نفتا

 

برای بستن مشعلها و دیگ بخار

 

 1. تابعیت تریپ سوخت اصلی (Master Fuel Trip)
 2. تابعیت تریپ سوخت سنگین اصلی
 3. تابعیت تریپ سوخت گاز اصلی
 4. تابعیت تریپ سوخت نفتا
 5. تابعیت بستن پایلوت
 6. تابعیت بستن(از سرویس خارج شدن) مشعل سوخت سنگین
 7. تابعیت بستن(از سرویس خارج شدن) مشعل سوخت گاز
 8. تابعیت بستن(از سرویس خارج شدن) مشعل سوخت نفتا

 

(یاداشت) معنی علائم و نشانها در نقشه(شماتیک) تابعیت به شرح زیر می باشد:

 

نگهداری و کنترل شعله دیگ بخار

سیستم نگهداری و کنترل شعله جهت اطمینان از بهره برداری و اداره بویلر و مشعلها نصب شده است. شکل طراحی این کنترل به شرح زیر است:

 1. رله از نوع الکترومغناطیسی
 2. از نوع انرژایز در حال نرمال (کم انرژی در حالت تریپ)
 3. از نوع کنار گذاشتن وضعیت اتصال بوسیله سوئیچ By Pass

هر بویلر جهت بهره برداری مطمئن و با موفقیت به تابعیت کنترل مجهز است.

 

برای روشن کردن دیگ بخار

 1. تابعیت پاك کردن کوره
 2. تابعیت باز کردن شیر اصلی قطع کننده سوخت سنگین
 3. تابعیت باز کردن شیر اصلی قطع کننده سوخت گاز
 4. تابعیت باز کردن شیر اصلی قطع کننده سوخت نفتا
 5. تابعیت روشن کردن پایلوت
 6. تابعیت روشن کردن مشعل سوخت سنگین
 7. تابعیت روشن کردن مشعل سوخت گاز
 8. تابعیت روشن کردن مشعل سوخت نفتا

 

برای بستن مشعلها و دیگ بخار

 1. تابعیت تریپ سوخت اصلی (Master Fuel Trip)
 2. تابعیت تریپ سوخت سنگین اصلی
 3. تابعیت تریپ سوخت گاز اصلی
 4. تابعیت تریپ سوخت نفتا
 5. تابعیت بستن پایلوت
 6. تابعیت بستن(از سرویس خارج شدن) مشعل سوخت سنگین
 7. تابعیت بستن(از سرویس خارج شدن) مشعل سوخت گاز
 8. تابعیت بستن(از سرویس خارج شدن) مشعل سوخت نفتا

 

(یاداشت) معنی علائم و نشانها در نقشه(شماتیک) تابعیت به شرح زیر می باشد:

 

1-حالت (چگونگی) اتصال پیدا کردن

2-نتیجه اتصال پیدا کردن

3-اداره دستی

4-لامپ نشاندهنده وضعیت

 

شرح سیستم کنترل بویلرودیگ بخار

 

 

5-دکمه فشاری (Push Button)   ((PB))

6-سوئیچ کنترل (Control Switch)  ((CS))

شرح سیستم کنترل بویلرودیگ بخار

تابعیت پاك کردن کوره (Purge)

پاك کردن کوره بطور اتوماتیک جهت محافظت بویلر از انفجار صورت میگیرد و بوسیله هوای احتراق توسط دمنده ها، قبل از روشن کردن بویلر انجام میشود. وضعیتهای اجازه دهنده پاك کردن کوره به شرح زیر می باشد:

 1. رله مسترفیول تریپ MFT در حال تریپ باشد.
 2. D.FAN در سرویس باشد.
 3. جریان هوای احتراق نباید کمتر از 25% حداکثر ادامه میزان (MCR) باشد. (FSLL-21104)
 4. همه شیرهای اختصاصی قطع کننده سوخت مشعلها (Shut Off Valve) در حالت بسته باشند.
 5. همه شیرهای تریپ دهنده اصلی سوخت در حالت بسته باشند.
 6. شیر تریپ دهنده گاز پایلوتها در حالت بسته باشند.
 7. دمپر خروجی بویلر در حالت باز باشد.
 8. پوش باتون (Push Button) مستر تریپ در حالت دستی باشد. (روی پانل اتاق کنترل و پانل راه اندازی مشعلها )

 

تابعیت تریپ سوختهای اصلی (MFT)

 

همه سوختها در زمان اضطراری بطور اتوماتیک بسته میشوند. در این زمان همه شیرهای سوختهای اصلی و شیرهای قطع کننده اختصاصی مشعلها بطور تابعی بسته میشوند.

حالتهای (شروط)  تریپ رله مسترفیول تریپ (MFT) به شرح زیر میباشد:

 1. متوقف شدن D.FAN
 2. سطح آب درام خیلی پایین بیاید. (LSLL-21101,21102)
 3. جریان هوای احتراق زیر 25% حداکثر ادامه میزان برسد (FSLL-21104)
 4. از دست دادن شعله در داخل کوره
 5. بستن تمام تریپ ولوهای سوخت
 6. زیاد پایین آمدن فشار سوخت سنگین (PSLL-21128) در شاخه اصلی پشت مشعلها به زیر مقدار تعیین شده برای بهره برداری.
 7. زیاد پایین آمدن فشار سوخت نفتا (PSLL-21122) در شاخه اصلی پشت مشعلها به زیر مقدار تعیین شده برای بهره برداری.
 8. زیاد پایین آمدن فشار سوخت گاز (PSLL-21113) در شاخه اصلی پشت مشعلها به زیر مقدار تعیین شده برای بهره برداری.

 

نکته:در موردهای شمارهء 6و 7و 8 زمانیکه در بویلر از دو نوع سوخت استفاده میشود تنها تریپ ولوهای سوخت مورد نظر بسته خواهند شد.

 

تابعیت باز کردن تریپ ولو اصلی سوخت سنگین

قبل از روشن کردن مشعل تریپ ولو اصلی سوخت سنگین باز میشود و سوخت آماده میشود

تابعیت باز کردن تریپ ولو سوخت سنگین به شرح زیر انجام میشود:

این تابعیت از امور عادی روشن کردن مشعل سوخت سنگین است

 1. همه حالتهای تریپ دهنده اصلی سوخت سنگین پابرجا نباشد.
 2. همه شیرهای قطع کننده اختصاصی مشعلها در حالت بسته باشند.
 3. فشار دادن (PB) (OPEN) تریپ ولو اصلی سوخت سنگین
 4. سونولوئیدولو آن انرژایز شده و در نتیجه تریپ ولو باز می شود.

تابعیت تریپ سوخت سنگین اصلی

در حالت اضطراری تریپ ولو اصلی سوخت سنگین بطور اتوماتیک بسته میشود و سوخت سنگین ورودی به مشعل متوقف میشود.

حالتهای تریپ سوخت سنگین اصلی به شرح زیر است:

 1. تریپ کردن رلهMFT
 2. بستن تمام شیرهای مشعلهای سوخت سنگین
 3. زیاد پایین آمدن فشار سوخت سنیگن در شاخه اصلی پشت مشعلها (PSLL-21128)

 

تابعیت باز کردن تریپ ولو اصلی سوخت گاز و نفتا

شرح این قسمت مانند)پاراگراف 3) تابعیت باز کردن سوخت سنگین می باشد.

حالتهای تریپ سوخت اصلی گاز و نفتا به شرح زیر است.

 

 1. تریپ کردن رلهMFT
 2. بسته شدن تمام شیرهای سوخت گاز یا نفتای مشعلها (بعد از یک ثانیه این فرمان پاك میشود)
 3. زیاد پایین آمدن فشار سوخت گاز در شاخه اصلی مشعلها (PSLL-21113)
 4. زیاد پایین آمدن فشار سوخت نفتا در شاخه اصلی مشعلها (PSLL-21122)

تابعیت باز کردن تریپ اصلی گاز پایلوت

تریپ ولو اصلی گاز پایلوت باز میشود و گاز پایلوت آماده میشود بطرف مشع لها، قبل از روشن کردن مشعلها.

باز کردن تریپ ولو گاز پایلوت به طور تابعی انجام میشود به شرح زیر:

این تابعیت یکی از امور عادی روشن کردن پایلوت مشعلها می باشد:

 • شماتیک تابعیت باز کردن
 1. رله Reset ،MFT شود.
 2. تمام شیرهای گاز پایلوت ها بسته باشند
 3. زدن (PB) (OPEN) مربوط به شیر اصلی گاز پایلوت

تریپ ولو اصلی گاز پایلوت باز میشود. (Main Pilot Gas Trip Valve Open)

تابعیت باز کردن تریپ اصلی گاز پایلوت

 تابعیت تریپ اصلی گاز پایلوت

در حالت اضطراری، تریپ ولو اصلی گاز پایلوت بطور اتوماتیک بسته و گاز ورودی پایلوت بطرف مشعل متوقف میشود به شرح زیر:

حالتهایی که باعث تریپ گاز اصلی پایلوت میشود به شرح زیر است:

 1. تریپ دادن رله (Master Fuel Trip) MFT
 2. فشار دادن دکمه Close تریپ ولو اصلی گاز پایلوت از روی پانل محلی برنرها

 

تابعیت روشن کردن پایلوت مشعل

هر یک از پایلوت مشعلها به شرح زیر روشن میشوند.

 1. رله Reset ،MFT شده باشد.
 2. باز کردن تریپ ولو اصلی گاز پایلوت( از طریق PB)
 3. باز کردن شیر اختصاصی پایلوت موردنظر( از طریق PB)

در این هنگام جرقه زدن الکتریکی پایلوت به مدت 8 ثانیه(البته تایمر آن قابل تغییر است) جرقه می زند. اگر در این مدت 15 ثانیه پایلوت روشن شود شعله آشکار شده و چراغ Flam Rod(FR) روشن میشود. در غیر اینصورت فرمان روی شیر اختصاصی گاز پایلوت رفته و آن را می بندد که آلارم میدهد.

 

تابعیت بسته شدن پایلوت مشعلها

در حالت اضطراری، شیر اختصاصی گاز پایلوت مشعل بطور اتوماتیک بسته و گاز روشن کننده ورودی به مشعل متوقف می شود.

 1. تریپ دادن رلهMFT
 2. بسته شدن تریپ ولو اصلی گاز پایلوت
 3. نقص شعله پایلوت مشعل بعد از 15 ثانیه که پایلوت روشن شد.

 

تابعیت روشن کردن مشعل سوخت سنگین

 

هر یک از مشعلهای سوخت سنگین به شرح زیر روشن میشود.

 1. همه حالتهایی که باعث بسته شدن مشعل سوخت سنگین می شود برقرار نباشد.
 2. همه حالتهایی که اجازه می دهد مشعل روشن شود وجود داشته باشد.
 3. فشار دادنPB و باز کردن شیر اختصاصی سوخت سنگین مشعل

 

در این هنگام اگر مشعل روشن شود شعله بوسیله یکی از اسکانرهای ماورای بنفش UV  (Ultra Vilot) یا مادون قرمزIR (Infra Red) دیده شده و نشان میدهد که مشعل در سرویس قرار گرفته در غیر اینصورت بعد از 15 ثانیه فرمان بسته شدن شیر اختصاصی سوخت سنگین مشعل صادر میشود.

حالتهایی که اجازه میدهد مشعل سوخت سنگین روشن شود به شرح زیر است:

 1. باز بودن شیر بخار پودرکننده سوخت سنگین
 2. بسته بودن شیر نفتای مشترك با مشعل اصلی

حالتهایی که باعث بسته شدن مشعل سوخت سنگین میشود به شرح زیر است:

 1. تریپ دادن رلهMFT
 2. بسته شدن تریپ ولو اصلی سوخت سنگین
 3. نقص )از بین رفتن( شعله مشعل بعد از 15 ثانیه باز بودن شیر سوخت سنگین

تابعیت روشن کردن مشعل سوخت گاز

هر یک از مشعلهای سوخت گاز به شرح زیر روشن میشود.

 1. همه حالتهایی که اجازه میدهد مشعل سوخت گاز روشن شود، برقرار باشد.
 2. فشار دادن دکمه OPEN و باز کردن شیر اختصاصی مشعل سوخت گاز
 3. روشن شدن مشعل و آشکار شدن شعله بوسیله اسکانرهایUV وIR

تابعیت بسته شدن مشعل سوخت گاز

 1. هر یک از حالتهایی که باعث بسته شدن مشعل سوخت گاز میشود برقرار شود.
 2. شیر اختصاصی سوخت گاز بوسیله PB

حالتهایی که باعث بسته شدن مشعل سوخت گاز میشود به شرح زیر است:

 1. تریپ دادن رلهMFT
 2. بسته شدن تریپ ولو اصلی سوخت گاز
 3. خاموش شدن شعله مشعل اصلی بعد از 15 ثانیه باز بودن شیر گاز

تابعیت روشن کردن مشعل سوخت نفتا

 هر یک از مشعلهای سوخت نفتا به شرح زیر روشن میشود.

 1. همه حالتهایی که باعث بسته شدن مشعل سوخت نفتا می شود برقرار نباشد.
 2. همه حالتهایی که اجازه می دهد مشعل روشن شود وجود داشته باشد.
 3. فشار دادنPB و باز کردن شیر اختصاصی سوخت نفتا مشعل

در این هنگام اگر مشعل روشن شود شعله بوسیله یکی از اسکانرهای ماورای بنفشUV یا مادون قرمزIR دیده شده و نشان میدهد که مشعل در سرویس قرار گرفته در غیر اینصورت بعد از 15 ثانیه فرمان بسته شدن شیر اختصاصی سوخت نفتا مشعل صادر میشود.

حالتهایی که اجازه میدهد مشعل سوخت نفتا روشن شود به شرح زیر است:

 1. باز بودن شیر بخار پودرکننده سوخت نفتا
 2. بسته بودن شیر سوخت سنگین مشترك با مشعل اصلی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *