سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل اول

اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دیگ های ﺑﺨﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دیگ های ﺑﺨﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
شهریور ۲۶, ۱۳۹۷
وظیفه دیگ بخار
وظیفه دیگ بخار-فصل اول
مهر ۱, ۱۳۹۷

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم  فصل اول

مقاله در مورد سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم (فصل اول) که در زیر به صورت کامل به شرح آن خواهیم پرداخت

ابزارو وسایل کار جهت تعمیرات و سرویس دیگ بخار

1-برس مخصوص سرویس دیگ 2-ماسک دهنی3-فاز متر4-آچارآلن 5-پیچ گوشتی 6-آچار تخت 7-آچار فرانسه8-شیللنگ آب9-روغندان10-چراغ قوه11-طناب12-پارچه تنظیف13-گونی کنفی14-ماسه15-برس دستی یا جارو

مراحل کار

1-ابتدا کلید برق مشعل را در تابلوی برق موتور خانه در حالت قطع قرار دهید.

2-رله ی مشعل را از روی پایه رله جدا کنید، سپس سیم های فاز ونول را با رعایت نکات ایمنی ، از روی پایه رله باز کنید.همچنین برای ایمنی بیشتر،سر سیم های فاز ونول رابطور موقت با چسب برق بپوشانید.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل اولدیگ چدنی مدل 300

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل اولسرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل اول

3-شیر فلکه خط گازوئیل را ببندیدوشیلنگ های گازوئیل رابه وسیله آچار تخت یا آچار فرانسه از مشعل جدا کنید.

4-پیچ هایی که مشعل را به دیگ متصل کرده است باز کنید.سپس مشعل را از دیگ جدا کنید ودر محل مناسبی قرار دهید.

5-لوله های رابط دودکش دیگ رااز دیگ ودود کش عمودی جدا کنید،سپس آنها را به محل مناسبی ببریدوتمیز کنید(برای این کار از ماسک استفاده کنید)

6-دریچه ها ی بالا وپایین دیگ را در قسمت جلوودریچه پشت دیگ رااز بدنه دیگ باز کنید

7-با یک برس دستی یا جاروداخل محفظه احتراق دیگ راتمیز کنیدومواد زاید را به بیرون انتقال دهید.

8-با یک برس سیمی مخصوص فضای بالای پره های دیگ را از طریق دریچه بالایی تمیز کنید.

9-با استفاده از شیلنگ آب قسمت های مختلف دیگ رابطور کامل شست شووتمیز کنید.

10-برای تمیز کردن دودکش عمودی،قسمت پایین آن را بطور موقت از داخل موتور خانه مسدود کنید.

11-مقداری ماسه را(بسته به قطر دود کش عمودی )درون گونی میریزیم.سپس در گونی را با طنابی می بندیم بر روی پشت بام کلاهک های دود کش را برمی داریم وگونی را به آهستگی درون دود کش عمودی به طرف پایین وبالا حرکت می دهیم تا دوده های جداره دود کش رابتراشد ودود کش را کاملا تمیز کند(از استحکام گونی وطناب قبل از تمیز کردن دود کش مطمئن شوید).پس از اتمام کار،کلاهک دود کش را،در محل خود قرار دهید.

12-در داخل موتور خانه،قسمت پایین دود کش را،که بطور موقت بسته بودید،باز کنید ودوده های آن رانیز تخلیه وتمیز نمایید.

13-هم دریچه های بالا وپایین دیگ را در قسمت جلو،وهم دریچه پشت دیگ را با استفاده ازنخ نسوز وخمیر نسوز در محل خود قرار دهید وپیچ های آن را پس از روغنکاری سفت کنید.

14-لوله های دود کش افقی را،بین دیگ ودودکش عمودی بار دیگر نصب کنید.

15-مشعل را مجددا برروی دیگ نصب کنیدواتصالات الکتریکی وگازئیل آن رانیز ببندید.

16-محل موتور خانه وروی دیگ را بطور کامل بشویید وتمیز کنید.

17-در حین سرویس دیگ ودود کش،استفاده ازلباس کار وماسک الزامی است.هم چنین محل موتور خانه باید دارای تهویه مناسبی باشد.در ضمن لازم است،سرویس کارانی که بطور مرتب کار سرویس دیگ ومشعل رابه عهده دارند،روزانه مقداری شیر بنوشید.

18-نحوه تعویض پره ی معیوب دیگ چدنی

ابزار و وسایل کار

1-پره سالم دیگ

2-ضد زنگ

3-خمیر نسوز

4-نخ نسوز دیگ

5-دیگ جمع کن

6-چکش آهنی

7-چکش چوبی یا پلاستیکی

8-تراز بنایی

9-آچار رینگی

10-پیچ گوشتی

11-آچار تخت

12-گوه(قلم)

13-آچاربرای میله دیگ جمع کن.

مرحله اجرای کار

1-کلید اصلی وفیوز مربوط به مشعل را به حالت قطع در آورید .

2-شیر فلکه های خط رفت وبرگشت دیگ و شیر فلکه ی پر کن مخزن انبساط را ببندید وبا باز کردن شیر تخلیه ی دیگ، آب داخل دیگ ومخزن انبساط را تخلیه کنید.

3-رله ی مشعل را از روی پایه رله جدا کنید وسپس سیم های فاز ونول را، با رعایت نکات ایمنی،از پایه رله باز کنید.سر سیم های فاز ونول را بطور موقت با چسب برق بپوشانید.

4-شیر فلکه خط گازوئیل راببندید وشیلنگ های گازوئیل رابا آچار تخت یا آچار فرانسه از مشعل جدا کنید.

5-پیچ هایی را که مشعل را به دیگ متصل کرده است باز ونشعل را از دیگ جدا کنیدودر محل مناسبی قرار دهید.

6-سیم های آکوستات مستغرق را باز وآکوستات را از روی دیگ جدا کنید

7-مانومتر وترمومتر نصب شده روی دیگ را باز کنید

8-دودکش اتصال به دیگ را از بدنه دیگ جدا کنید

9-با آچار مناسب،فلنج اتصال لوله رفت وبرگشت به دیگ را از بدنه دیگ باز کنید.

10مهره ی میل مهار های دیگ را با استفاده از آچار تخت مناسب باز ومیل مهار ها را از دیگ جدا کنید.

11-پره ی معیوب را با استفاده از قلم (گوه)وقرار دادن آن بین دو پره وبا ضربات چکش آهنی از پره های سالم جدا کنید

12-پس از جدا کردن پره ی معیوب،بوش های بالا وپایین پره ی معیوب،پوش های بالا وپایین پره ی معیوب را از روی بدنه پره بیرون آورید ومحل پوش ها را کاملا تمیز کنید.

13-بوش های نو (متناسب بودن بوش وپره ی دیگ الزامی است. در غیر اینصورت پره ی تعویض شده،آب بندی نخواهد شد)ومحل سوراخ روی پره ی دیگ را کاملابه ضدزنگ آغشته کنید.

مرحله اجرای کار

1-کلید اصلی وفیوز مربوط به مشعل را به حالت قطع در آورید .

2-شیر فلکه های خط رفت وبرگشت دیگ و شیر فلکه ی پر کن مخزن انبساط را ببندید وبا باز کردن شیر تخلیه ی دیگ، آب داخل دیگ ومخزن انبساط را تخلیه کنید.

3-رله ی مشعل را از روی پایه رله جدا کنید وسپس سیم های فاز ونول را، با رعایت نکات ایمنی،از پایه رله باز کنید.سر سیم های فاز ونول را بطور موقت با چسب برق بپوشانید.

4-شیر فلکه خط گازوئیل راببندید وشیلنگ های گازوئیل رابا آچار تخت یا آچار فرانسه از مشعل جدا کنید.

5-پیچ هایی را که مشعل را به دیگ متصل کرده است باز ونشعل را از دیگ جدا کنیدودر محل مناسبی قرار دهید.

6-سیم های آکوستات مستغرق را باز وآکوستات را از روی دیگ جدا کنید

7-مانومتر وترمومتر نصب شده روی دیگ را باز کنید

8-دودکش اتصال به دیگ را از بدنه دیگ جدا کنید

9-با آچار مناسب،فلنج اتصال لوله رفت وبرگشت به دیگ را از بدنه دیگ باز کنید.

10مهره ی میل مهار های دیگ را با استفاده از آچار تخت مناسب باز ومیل مهار ها را از دیگ جدا کنید.

11-پره ی معیوب را با استفاده از قلم (گوه)وقرار دادن آن بین دو پره وبا ضربات چکش آهنی از پره های سالم جدا کنید

12-پس از جدا کردن پره ی معیوب،بوش های بالا وپایین پره ی معیوب،پوش های بالا وپایین پره ی معیوب را از روی بدنه پره بیرون آورید ومحل پوش ها را کاملا تمیز کنید.

13-بوش های نو (متناسب بودن بوش وپره ی دیگ الزامی است. در غیر اینصورت پره ی تعویض شده،آب بندی نخواهد شد)ومحل سوراخ روی پره ی دیگ را کاملابه ضدزنگ آغشته کنید.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل اول

14-بوش ها را بطور یکنواخت وافقی در محل قرار گیری جا بزنید.جهت جا زدن بوش ها باید از چکش لاستیکی استفاده شودتا در بوش ها تغییر فرم ولهیدگی بوجود نیاید.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل اول

15-نخ نسوز را داخل شیار قرار دهیدوبا چکش لاستیکی آن را محکم کنید

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل اول

16- پره ی نو را مقابل بوش ها قرار دهید به وسیله ضربات ملایم چکش لاستیکی پره را در محل خود،تا اندازه ای که مقدور است، جا بزنید.

17-در صورتیکه پره نعویضی از پره های میانی دیگ باشد بوش های بالا وپایین ومحل قرار گیری آن ها را به ضد زنگ آغشته کنیدوبوسیله چکش لاستیکی در محل خود قرار دهید.

18-در داخل شیار پره های باز شده از نخ نسوز استفاده کنید.

19-میله دیگ جمع کن را از داخل محل بوش ها از تمام پره های دیگ عبور دهید(از بالا وپایین)وجمع کن پره ی نو را (در میان پره های قبلی )شروع کنید

20-به هنگام مونتاژپره نومیان پره های قبلی دیگ،باید دقت کنید که فاصله بین دو پره در بالاوپایین یکسان باشد تا بوش ها دوچار تغییر فرم نگردندوعمل مونتاژ بطور مطلوب صورت پذیرد.از این جهت پیچ ومهره دیگ جمع کن در بالا وپایین باید به تناسب با هم سفت گردند

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل اول

21-پس از سوار کردن پره نودرمیان سایر پره ها،درز بین پره نوودوطرف آن راباخمیردیگ بطور کامل آب بندی کنید.

22-پس از اجرای عمل مونتاژودرز بندی کامل،قبل از اینکه میله دیگ جمع کن را باز کنید،لازم است که میل مهار ها را برروی دیگ نصب کنید وپس از اطمینان از محکم بسته شدن آن ها،مهره دیگ جمع کن را باز کنید

23-دقت کنید که قرار دادن واشر فنری پشت مهره های میل مهار،جهت انبساط احتمالی دیگ، ضروری است مهره های میل مهارباید تا حدی سفت شوند که واشر فنری اندکی باز بماند.

24-پس از مونتاژکامل دیگ،با قرار دادن واشرنسوز بین فلنج وبدنه دیگ،فلنج های رفت وبرگشت رابطور ضربدری وهماهنگ ببندید.

25-مسیر آب ورودی به دیگ راباز کنیدتادیگ پر شودواز نداشتن نشتی دیگ اطمینان حاصل کنید.

26-مشعل،آکوستات مستغرق،ترمومتر،مانومترودودکش ها رابروی دیگ نصب کنید.

27-روپوش دیگ را جابزنید وتمام قطعات واتصالات وشیرآلات رابه حالت اول درآورید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *