سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم(فصل پن%

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم
سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم(فصل چهار)
مهر ۳, ۱۳۹۷
سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم
سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم (فصل شش)
مهر ۴, ۱۳۹۷

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

برای مشاهده سرویس انواع دیگ بخار وآبگرم کلیک کنید

تنظیم شیربرقی مشعل گازسوز

ابزارووسایل لازم

1-مشعل گازی

2-آچارآلن در اندازه های متفاوت

3-آچارتخت در اندازه های مختلف

4-پیچ گوشتی چهارسو ودوسو

مراحل اجرای کار

1-شیر دستی گاز ورودی به مشعل را به حالت باز قراردهید

2-کلید فشار گاز راروی عدد5میلی متر(mbar) تنظیم کنید.

3-به وسیله ی آب صابون از نداشتن نشت گاز،اطمینان حاصل کنید

4-پس از اطمینان از نداشتن نشتی در اتصالات وشیر آلات مشعل ،در پوش شیر برقی را باز کنید

5-به وسیله درپوش شیر،زمان باز شدن کامل شیر راتنظیم کنید

6-در حضور مربی کارگاه مشعل راروشن کنید.

7-برای تنظیم شیر برقی جهت عبور جریان گازبه میزان مورد نیاز،که بستگی به نوع محفظه ی احتراق ومیزان هوای در نظر گرفته شده برای احتراق رادارد.باید پیچ قفل کننده(شماره2)را به وسیله پیچ گوشتی شل کنید.

8-سپس با چرخانیدن فلکه ی تنظیم مقدار نهایی گازمیزان گاز عبوری از شیر راتنظیم کنید

9-بعد از تنظیم میزان نهایی گاز عبوری از شیر،پیچ قفل کننده را ببندید

10-در حضور مربی کارگاه،پس از بحث وتبادل نظردرخصوص تنظیم شعله،مشعل را خاموش کنید.

11-وسایل وابزار را جمع کنیدوتحویل انبار دهید.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

سیم کشی مشعل گاز سوز

نقشه زیر مربوط به سیم کشی داخل مشعل که توسط کارخانه ی سازنده صورت گرفته است مربوط به سیم کشی خارج مشعل است که توسط نصاب باید در محل اجرا گردد.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

سیم کشی مشعل گاز سوز

ابزار و وسایل لازم

1-مشعل گازسوز

2-پیچ گوشتی دوسو وچهار سو

3-آچار آلن در اندازه های مختلف

4-آچار تخت در اندازه های مختلف

مراحل اجرای کار

1-ارتباط تابلوی برق به مشعل را توسط کلید ویا فیوز اصلی قطع کنید

2-سر سیم های قسمت های مختلف مشعل از پایه ی رله جدا شود این کار توسط مربی کارگاه اجرا شود.

3-مشعل را در سیم های مربوط به قسمت های مختلف مشخص نمایید وبه ترمینال مربوط در پایه رله وصل کنید

4-سیم کشی بیرون مشعل را مطابق شکل وصل کنید

5-پس از تایید صحت سیم کشی توسط مربی کارگاه ودر حضور وی فیوز اصلی وکلید اصلی برق را در حالت وصل قرار دهید ومشعل راروشن کنید

در جدول زیرعیوب ،علل احتمالی وچگونگی رفع عیب آن ها را در مشعل گازی دمنده دار ملاحظه می کنید.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

مشعل گاز سوز اتمسفریک

تنظیم وتعویض قطعات مشعل گاز سوزاتمسفریک

1-تنظیم شعله ی پیلوت

برای تنظیم شعله ی پیلوت،پیچ برنجی مطابق شکل با آچارپیچ گوشتی می چرخانیم.چرخش در جهت عقربه های ساعت ،شعله پیلوت را کم ودر جهت عقربه های ساعت،شعله پیلوت را کم ودر جهت عکس زیاد کنیدشعله پیلوت باید به رنگ آبی کم رنگ بوده واز نوک ترموکوپل به فاصله ی 10تا13میلی متربا آن در تماس باشدوشعله پیلوت حداقل 5 میلی متردر مقابل دهانه ی نتوری باشد.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

2-تنظیم شعله اصلی

برای تنظیم شعله اصلی،پیچ درپوش را مطابق شکل برداریدوبا چرخانیدن پیچ پلاستیکی در جهت عقربه های ساعت،شعله زیاد ودرجهت عکس آن کم می شود

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

3- خاموش کردن موقت مشعل.

کلید برق را از تابلو قطع کنیددر این حالت شعله ی پیلوت باقی می ماندوشعله اصلی روشن نمی شود.

4-خاموش کردن دایم مشعل.

همین که دکمه قرمز را فشار دهید،پیلوت وشعله اصلی قطع می گردد.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

5-تنظیم سه راهی دامپر

در صورتی که شعله پیلوت از محل خود جدا شود ویا به عبارتی پرش داشته باشد،دریچه ی سه راهی دامپر روی دود کش رابیش تر باز کنیدتا اشکال برطرف شودچنان چه شعله به داخل مشعل کشیده شودویا بوی گاز نسوخته اشتشمام گردد سه راهی دمپر را باید کاملا بسته نگه داشت.

6-تعویض الکترود جرقه

در صورتیکه چینی الکترود شکسته شود یا ترک برداشته باشدآن را تعویض کنیدمطابق شکل با شل کردن پیچ الکترود جرقه وخارج کردن فیش الکتریکی انتهای الکترود آن را خارج کنید الکترود سالم را در محل مربوطه قرار دهید سپس پیچ را محکم وفیش اتصال را وصل کنید.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

7-تعویض ترموکوپل

در صورتیکه شعله ی پیلوت ثابت نشودوعیب به ترموکوپل مربوط باشدبا شل کردن پیچ،ترموکوپل آزاد می شودضمنا باید اتصال آن را از بوبین آزاد کردوترموکوپل سالم را درمحل صحیح نصب کرد.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

8-تعویض بوبین

در صورتی که شعله پیلوت ثابت نشودوعیب مربوط به بوبین باشد با باز کردن مهره ی برنجی،بوبین معیوب را خارج سازیدوبوبین سالم را در محل آن قراردهید.وسپس مهره را محکم کنید.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

عیب یابی مشعل گاز سوزاتمسفریک

در جدول زیر عیوب وعلل احتمالی وچگونگی رفع عیب آن ها درمشعل گازی اتمسفریک را ملاحظه می کنید.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

 

 

دیدگاه ها بسته شده است