سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم(فصل سوم)

وظیفه دیگ بخار-فصل چهارم
وظیفه دیگ بخار-فصل چهارم
مهر ۲, ۱۳۹۷
دیگ بویلر روغن داغ
دیگ بویلر روغن داغ
مهر ۳, ۱۳۹۷

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

برای مشاهده سرویس انواع دیگ بخار وآبگرم کلیک کنید

تنظیم شعله پخش کن والکترود های جرقه

قسمت جلوی مشعل،که مربوط به تنظیم شعله پخش کن است نشان داده شده است .برای تنةیم شعله پخش کن،یعنی تثبیت شعله وتضمین بهترین شرایط اختلاط گازوئیل با هوا ودر نتیجه احتراق کامل،بایستی مهره قفل تنظیم را شل کنیدتا امکان حرکت مجموعه ی شعله پخش کن در امتداد محور مشعل بوجود آیدبعبعد از این کار با پیچاندن مهره ی تنظیم شعله مجموعه شعله پخش کن ،در امتداد محور مشعل به جلو وعقب رانده می شود این عمل را تا زمانی ادامه دهید که شعله ایجاد شده بطور کامل وبه رنگ زرد خوش رنگ در آید پس از تنظیم شعله با سفت کردن مهره ی قفل تنظیم به روی بدنه مشعل ،مجموعه شعله پخش کن بطور ثابت در محل مورد نظر باقی می ماند.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

در شکل موقعیت شعله پخش کن نسبت به نازل والکترود های جرقه وهم چنین نحوه استقرار صحیح الکترود های جرقه نسبت بهم ونسبت به نازل نشان داده شده است

مراحل اجرای کار

1-با قطع فیوز تابلوی برق ،مشعل را در حالت خاموش قرار دهید

2-با آچار آلن مناسب در مشعل را باز کنید.

3-لاستیک وابرالکترود را از الکترد جرقه بیرون بکشید.

4-مهره مغزی ارتباطی بین شیر برقی ومشعل را با استفاده ازدو آچار تخت مناسب باز کنید.

5-مهره قفل تنظیم را با استفاده از آچار تخت شل کنید.

6-مجموعه الکترود ها ،لوله گازوئیل ،نازل وشعله پخش کن را از محل خود خارج کنید.

7-مجموعه ی الکترود ها ی جرقه با استفاده ازآچار آلن مناسب بست مخصوص نگه دارنده ی الکترود ها را شل کنید.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

8-با شل شدن بست فوق هر دو الکترود می توانند در امتداد محور مشعل به عقب وجلو وهمچنین دور خود بچرخند.

9-الکترود های جرقه نسبت به همدیگر3میلی متر ونسبت به محور نازل 9-8میلی متر تنظیم کنیدکاملا دقت کنید ابعاد وفاصله های نشان داده شده در شکل رعایت شده باشد تا از بروز هر گونه جرقه بین الکترود ها واجزای دیگر مشعل مانند شعله پخش کن ونازل ،جلوگیری بعمل آیدجرقه فقط بایستی بین دوسر الکترود ها تنظیم کنید.

10-با آچار آلن یا آچار مناسب دیگری،پیچ گلویی شعله پخش کن را شل کنیدشعله پخش کن را نسبت به سر نازل والکترود ها تنظیم وجددا پیچ مربوطه را سفت کند.

11-مجموعه ی فوق را در محل خود قراردهید وپیچ های اتصالات ولاستیک وابرالکترود جرقه را به حالت اولیه برگردانید.

12-فیوز اصلی تابلوی برق را به حالت اولیه بر گردانید.

تعویض بلبرینگ های الکتروموتور مشعل

ابزار ووسایل کار

1-مشعل

2-آچار آلن در اندازه های مختلف

3-آچار تخت در اندازه های مختلف

4-دستگاه فولی کش

5-چکش-پیچ گوشتی (چهار سو-دوسو)

6-بوش مخصوص ومتناسب با اندازه ی بلبرینگ

7-آوومتر

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

مراحل اجرای کار

1-کلید اصلی برق مشعل را به حالت خاموش برگرادنید.

2-با پیچ گوشتی دوسویا چهارسورله ی حرارتی را ازروی پایه ی رله باز کنید.

3-سر سیم های مربوط به الکتروموتور را از روی پایه ی رله باز کنید.

4-پیچ های نگه دارنده ی الکتروموتور را از روی بدنه ی مشعل باز کنید.

5-با باز شدن پیچ های مربوطه به آهستگی،الکتروموتور را از بدنه ی مشعل جدا کنید به همراه الکتروموتور ونتیلاتور وکوپلینگ پلاستیکی نیز آزاد می شود.

6-باد زن (ونتیلاتور)را با باز کردن پیچ نگه دارنده وخارروی شفت ،بیرون بیاورید دقت کنید که هنگام بیرون کشیدن ونتیلاتور به آن فشار وارد نیاورید زیراپروانه ی دمنده از نظر دینامیکی در کارخانه ی سازنده بالانس شده است وممکن است آسیب ببیند.

7-پیچ نگه دارنده ی کاوربلبرینگ ها را،در دو طرف الکتروموتوربه وسیله آچار مخصوص باز کنید(آچار مخصوص عکس پیچ گوشتی دوسو).

8-با باز کردن پیچ هایی که در امتداد طول بدنه ی الکترو موتور ادامه دارند قسمت های نگه دارنده ی بلبرینگ ها آزاد می شود.

9-در این موقعیت،با سرو ته کردن الکترو موتور و وارد آوردن یک ضربه ی مناسب به آن شفت به همراه بلبرینگ ها از داخلذ الکترو موتور خارچ می شود.

10-به وسیله ی فولی کش بلبرینگ ها را به آرامی وبدون هیچ گونه ضربه از محل خود خارج کنید.

11-در صورتی که بلبرینگ روی شفت سر خورده باشدلازم است محل بلبرینک در روی شفت (در کار گاه تراش کاری)

به وسیله ی جوش برق پر شود سپس آن را متناسب با بلبرینگ مورد نظر تراش دهند.

12-در صورت خراب بودن بلبرینگ،جهت جا گذاری بلبرینگ نوروی شفت، باید بلبرینگ به وسیله بوش مخصوص(به عنوان مثال از لوله ی متناسب با رینگ داخلی بلیرینگ )تا محل مورد نظر جا زده شود.

13-پس از جا زدن بلبرینگ نوتمام پیچ ها وقطعات باز شده را به ترتیب ببندید.در هنگام جا زدن الکتروموتور در داخل بدنه ی مشعل ،از جا افتادن صحیح کوپلینگ پمپ گازوئیل نامی،مراحل مونتاز را مراحل مونتاژ را مجددا تست کنید.

14-پس از مونتاژکامل مشعل کلید برق اصلی مشعل را در حضور مربی کارگاه وصل کنید واستارت بزنید.

15-به وسیله ی آمپر متر انبری،جریان عبوری را با جریان نامی مشعل مقایسه کنید در صورت عبور آمپربیش از آمپر نامی،مراحل مونتاژ را مجددا تست کنید.

16-ابزار و وسایل کا را جمع آوری ومرتب کنید وتحویل انبار دهید.

سرویس سیستم سوخت رسانی مشعل گازوئیل سوز

ابزار ووسایل کار

1-آچار آلن در اندازه های  متفاوت

2-شیر فلکه ی گازوئیل را ببندید

3-صافی مسیر گازوئیل را باز وتمیز نمایید در صورت نیاز صافی را تعویض کنید

4-صافی داخل پمپ گازوئیل (ورودی پمپ) را با باز کردن درپوش پمپ،که معمولا به وسیله چنذعدد پیچ آلن خور بسته است،بیرون آورید

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

5-پس از شست شوی کامل با گازوئیل وتمیز کردن،آن را داخل پمپ قرار دهید وپیچ های مربوطه را ببندید.

6-نازل را باز وصافی آن را تمیز کنید.

7-تمام مراحل باز شده را مجددا به حالت اول برگردانید.

8-در حضور مربی کار گاه،فیوز مربوط به مشعل را وصل کنید ومشعل را استارت بزنید.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

مدار برقی( سیم کشی )مشعل گازوئیل سوز

شکل 20-5 مربوط به پایه رله ورله در مشعل گازوئیل سوز می باشد همان طور که مشخص است،روی پایه رله در ردیف اول 9عددپیچ از شماره ی 1تا9وجود دارد.در ردیف پایین پایه رله نیز پیچ هایی با حروف A وBواتصال زمین وپیچ های نول نصب شده است

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

پیچ شماره ی 1وپیچ شماره ی 2،جهت اتصال فتوسل (چشم الکترونیک)

پیچ شماره ی 3،مربوط به اتصال ترانس جرقه

پیچ شماره ی 4،مربوط به اتصال الکتروموتور مشعل

پیچ شماره ی 5،مربوط به اتصال شیر برقی شماره ی یک مشعل

پیچ شماره 6،مربوط به اتصال شیر برقی شماره ی 2مشعل (اگر مشعل دارای دو شیر برقی باشد)

پیچ شماره ی 7،مربوط به لامپ شاهد(سیگنال)خارجی

پیچ شماره ی 8،جهت اتصال سیم نول مشعل

پیچ شماره 9،جهت اتصال سیم فاز در نظر گرفته شده اند

شکل زیر مدار برقی گسترده ونیز مدار اختصاری مشعل گازوئیلی رانشان می دهد

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *