زباله سوز برای حذف پسماند

ديگ بخار بازيافت حرارتى
ديگ بخار بازيافت حرارتى
تیر ۳۰, ۱۳۹۸
زباله سوز بیمارستان
زباله سوز بیمارستان
مرداد ۵, ۱۳۹۸

زباله سوز برای حذف پسماند

در اين مقاله و مقالات بعدی  به بررسي زباله سوز برای حذف پسماند و چگونگي حذف پسماند روغني يك واحد پلي پروپيلن به روش زباله سوزي پرداخته مي شود . اين بررسي شامل انتخاب، طراحي و مدلسازي فرآيند زباله سوزي است. ابتدا در مقالات بعدی ، فرآيند زباله سوزي تعريف و مشخصات زباله بررسي مي شود. تركيب درصد اجزاء و ارزش حرارتي پسماند، پارامترهاي اصلي طراحي را تعريف مي كنند كه در تعيين زمان ماند و دماي احتراق نقش مهمي را ايفا مي كنند در ادامه انواع روشهاي حذف پسماند مايع حاوي كلر و فلزات سمي در غلظت كم معرفي مي شود و با توجه به مزايا و معايب و كاركرد آنها يك روش خاص براي سوزاندن زباله مورد نظر انتخاب مي شود كه در سيستم منتخب، زباله سوز با مشعل ورتكس رو به پايين مي باشد كه در آن، جريان چرخشي جهت افزايش راندمان تخريب زباله استفاده مي شود و بدليل رو به پايين بودن، فلزات سمي مشكلي براي آن ايجاد نمي كند. در فصل دوم زباله سوز ورتكس و بخشهاي مختلف آن بررسي شده و پارامترهاي تاثير گذار در طراحي مشخص مي گردد و در ادامه فصل به طراحي از لحاظ ابعادي و محاسبه زمان ماند و دماي احتراق پرداخته شده و با توجه به ساير تحقيقات يك سيستم مناسب جهت انجام اختلاط در اين زباله سوز انتخاب ميگردد.

اختلاط در فرآيند احتراق زباله سوز ورتكس

در مقالات بعدی به بررسي اختلاط در فرآيند احتراق زباله سوز ورتكس پرداخته مي شود. جهت ايجاد جريان چرخشي از پره هدايت كننده vane استفاده شده است. در ادامه همين فصل ابتدا روش ديناميك سيالات محاسباتي معرفي و بررسي مي شود و سپس جهت مدلسازي جريان چرخشي استفاده مي گردد. در اين رابطه ابتدا هندسه سيستم با نرم افزار Autocad طراحي شده سپس مدل مكانيكي زباله سوز بصورت بي سازمان مش بندي مي شود و پس از تاييد كيفيت مش، در نهايت معادلات ناوير استوكس به همراه معادلات مدل درهم k – ε حل شده و در نهايت سيستم مدلسازي مي شود.

مدل سازی زباله سوز

نتايج بدست آمده با نتايج حاصل كار ساير محقيقين 28 مقايسه شده است كه نتايج مدلسازي تطابق بسيار خوبي را نشان مي دهد در فصل چهارم جريان چرخشي بهمراه احتراق پسماند مدلسازي مي گردد. زباله به همراه كلر در نظر گرفته شده است و بدليل پيچيدگي سيستم از حضور فلزات در زباله صرف نظر شده است. از ميان سه روش RANS3 ، LES2 ، DNS1 جهت مدلسازي فرآيند احتراق ديدگاه RANS بدليل سادگي و كاربردي بودن انتخاب شده است كه بدين منظور از روش PDF4 با فرض تعادل شيميايي ديدگاه پارامتر جزء مخلوط 5 استفاده شده است بعد از مش بندي سيستم معادلات مدل جزء مخلوط بهمراه معادلات ناوير استوكس و معادلات مدل درهم K εحل شده و نتايج بدست آمده با نتايج موجود در تحقيقات ساير محقيقين بررسي شده است كه تطابق نموداري خوبي را نشان مي دهد. رفتار نمودار تغييرات دما در نزديكي خروجي مشعل با گزارشات اعلام شده در تحقيقات مشابه همخواني مناسبي دارد. در پايان نتايج اين پژوهش و پيشنهاد جهت ادامه تحقيق ارائه مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *