روش کار آماده کردن بویلر(پیش آماده کردن)دیگ بخار

دیگ بخار سه پاس
شرح سیستم کنترل بویلر و دیگ بخار
مهر ۱۵, ۱۳۹۷
دیگ بخار سه کوره آذر دما گستر
گرم کردن لوله های بخار دیگ بخار
مهر ۱۷, ۱۳۹۷

روش کار آماده کردن بویلر(پیش آماده کردن)دیگ بخار

تست کردن فشاردر دیگ بخار

در مقاله روش کار آماده کردن بویلر(پیش آماده کردن)دیگ بخار جهت مطمئن شدن از اینکه هیچگونه نشتی وجود نداشته و قسمتهای توسعه یافته و جوشکاری شده نیازی به جوشکاری مجدد ندارد و کاری بصورت ناقص جوشکاری نشده باشد، باید تست فشار انجام گیرد. اگر نشتی مشاهده شود تعمیر آن قسمت ها باید انجام گیرد. بعد از آن تست کردن باید دوباره اجراء شود و تصدیق شود از اینکه هیچگونه خسارتی بوجود نیاید و یا ظاهری غیر عادی وجود نداشته باشد و سپس مراحل زیر انجام گیرد.

 

شرایط تست کردن دیگ بخار

 1. آب تست کردن باید مانند آب نوشیدنی باPH هفت تهیه و در تانک ذخیره شود.
 2. فشار آب تست باید بوسیله فشارسنج در خروجی پمپها، در هر بار تست کردن کنترل شود
 3. در مورد شیرهای دو سر سیستم (شیر ونت هوا، شیر تخلیه، پوشش لوله های ابزاردقیق) تست فشار باید تا شیرهای ثانویه انجام گیرد.
 4. قبل از تست کردن، توپی درونی شیرهای اطمینان قرار داده شود.

تعمیرات اساسی شیرهای اطمینان بعد از تست با فشار آب ساکن (هیدروستاتیک) باید انجام گیرد

 1. تست کردن باید در دمای معین به شرح زیر انجام گیرد. مخصوص برای بویلر: 21درجه تا 48درجه سلسیوس

برای غیر بیرونی: بیشتر از15درجه C لوله های بویلر.

 1. مقدار PH آب تست کننده باید تنظیم شود.

کیفیت پیشنهادی آب بدون سختی (آب صنعتی)  ورودی بویلر به شرح زیر است.

PH: 9.5-10.5 (بوسیله هیدر ازین، آمین معالجه شود)

 

روش تست کردن دیگ بخار

 1. مخصوص بویلر.
 • تمیز کردن قسمت داخلی هدرها از میان درپوشهای بازرسی بعد از پاك کردن، درپوشها باید جوش داده شوند.
 • داربست مناسب باید آماده کرد جهت آسانی و اطمینان بازرسی در طی تست کردن.
 • قبل از تست کردن، کارهای جوشکاری همه پیوستگی قسمتهای فشار باید تمام شود.
 • لوله های موقت و پمپهای تست جهت تست کردن باید متصل شوند.
 • فشار هوای اولیه تست باید با 3-5 بارصورت گیرد.
 • آب تست کردن باید تکمیل شود (لبریز شود).
 • سپس آب بطور مکرر تزریق شود.
 • کارهای موردهای(f) و (g) تکرار شود.
 • آب تست کرد باید دوباره لبریز شود.
 • فشار هیدروستاتیکی باید5 برابر فشار طراحی باشد (55*1.5=82.6 barg)
 • مقدار افزایش فشار به شرح زیر میباشد.

3.5barg: 0-20 bar

21-67: حداکثر مقدار جایز پمپ تست

67-82.5:3-5bar باردر دقیقه

مقدار کاهش فشار مانند افزایش میباشد

 • اداره کردن با دقت شیرهای ونت از بوجود آمدن حبابهای هوا در قسمت بالای فضای داخلی مخزن بخار و سوپرهیترها در طی افزایش و کاهش فشار جلوگیری میکند.
 • قسمتهای قایل انقباض و انبساط و جوشکاری شده باید بطور واقعی چک شوند
 • چگونگی چک کردن به شرح زیر است:

نداشتن نشتی و سوراخ برای قسمتهای جوشکاری شده.

برای قسمتهای فایل انبساط و انقباض، نداشتن سوراخ باید تائید شود و3-0 چکه یا قطره نشتی در مدت 30 دقیقه ممکن است جایز باشد برای سوراخها.

 

 1. لوله ها
 2. قبل از تست کردن کارهای جوشکاری همه پیوستگی های قسمتهای فشار باید تمام شود.
 3. لوله های موقت و پمپ تست برای تست هیدروستاتیکی باید متصل شده باشند مانند شکل بالا
 4. تست مقدماتی با فشار هوا باید صورت گیرد. با 3-5bar بار فشار.
 5. همه لوله ها برای تست هیدروستاتیکی باید از آب صنعتی پر شوند.
 6. فشار هیدروستاتیکی باید با قانون 3-1989 ANSI
 7. مقدار افزایش و کاهش فشار 5bar/min بار در دقیقه میباشد.
 8. چک مراقبتی به شرح زیر است.

نداشتن نشتی و تراوش برای قسمتهای جوش داده شده.

 

سرویسهای ابزار دقیقی لوله های هواو نیتروژن (N2)

 1. تست فشار نیوماتیکی )هوایی( سرویسهای هوایی ابزار دقیق و لوله های نیتروژن باید با فشرده کردن موقت هوا اجراء شود.
 2. قبل از تست کردن، کارهای جوشکاری همه وابستگی های قسمتهای فشار باید تمام شده باشد.
 3. لوله های موقت و کمپرسور تست برای تست فشار نیوماتیکی باید متصل شده باشند.
 4. تست فشار باید1 فشار طراحی شده باشد
 5. مقدار افزایش و کاهش فشار5 بار در دقیقه میباشد.
 6. چک کردن نشتی ها باید بوسیله آب و صابون انجام شود.

چک کردن تجهیزات الکتریکی دیگ بخار

قبلاً تجهیزات الکتریکی در محل بهره برداری نصب شده اند، تستها باید معلوم سازند که تجهیزات، طراحیها و نوشته ها بطور صحیح نصب شده اند، ووضعیت کار کرد آنها رضایت بخش است و آنطوری که مفصود است، بهره برداری خواهند شد. موارد چک شونده به شرح زیر میباشد.

1-بازرسی ظاهری (بصری)

a)چک کردن فساد تدریجی و کارهای زنگ زده خسارت دیده.

b)چک کردن قسمتهای شکسته.

c)چک کردن سیل کننده ها و کلیه کاپلها.

d)چک کردن پوششها با گریس مایع، کاپلینگها و شافتها.

e)چک و حرکت دادن شافت در حال قفل جهت انتقال.

f)گرداندن شافت بعد از نصب آن.

g)چک افزایش انرژی هیترهای در رونی موتور بعد از نصب کردن.

h)چک گریس در پوشها و باز کردن تخلیه ها.

i)باز کردن جعبه های نهایی چک کردن تمیزی داخل آنها و اطمینان از اتصال کاپلها.

j)چک کردن اتصال به زمین.

2-اندازه گیری مقاومت عایقها.

3-بازرسی مسیرها به نوبت.

4-تست کردن به مدت چهار ساعت بدون گرفتن لود از دستگاه صورت گیرد. و در طی این تست لرزشها، سروصداها و دمای یا یاقانها چک شود.

 

کابل دیگ بخار

 بازرسی ظاهری

1)چک کردن روکش.

a)چک کردن گودالهای کابلها، داخل کودالها باید تمیز و پاکیزه از هر گونه جسم خارجی باشند.

b)چک کردن وضعیت و حالت کابلها.

c)چک کردن انتهای کابلها.

d)چک کردن برچسبهای کابلها.

e)چک کردن نشانهای خط و مسیر کابلها.

2)اندازه گیری مقاومت عایقها و پوششها.

3)تست ولتاژ بالا(محل کابل 6000 ولت)

4)تست نم و رطوبت برای کاغذهای عایق های کاغذی (عایقهای کاغذی تنها برای کابلها)

5)تست اتصال الکتریکی.

 

سیستم اتصال به زمین (earthng)

1-بازرسی بصیری (ظاهری) .

a)تست چراغهای اتصال به زمین همه نقطه های اتصال.

b)چک حالت نصب کابلها.

دیگ بخار سری RS

2- اندازه گیری مقاومت اتصال به زمین.

3-  تست اتصال با پیوستگی الکتریکی.

تست تابعیت(ترتیب)

چک کردن وسایل ابزار دقیق در دیگ بخار.

بعد از تکمیل و نصب وسایل ابزار دقیق، تستهای زیر باید برای معلوم شدن اینکه وس ایل بطور صحیح نصب شده اند و رضایت بخش هستند، وضعیت آنها در حین کار و اینکه میتوانند در حین کار اداره کنند یا نه باید انجام گیرد.

پانل (PANEL)

صفحه پانل ابزار دقیق، تسلی دهنده ها، قفسه ها و غیره.

 1. بازرسی ظاهری بعد از نصب کردن.

a)دامنه

b)نگهدارنده

c)جنس ومقدار آنها

d)وسعت اندازه گیری یامقدار فشار

 1. تست فشار و نشتی ها.

لوله های نمونه گیری آنالایزرها

1-بازرسی ظاهری

a)تعیین ومشخص کردن کابلها وشماره روی آنها

b)نگهدارنده ها

c)سیل کردن مناسب طرف کابلهای محوطه

d)علائم روی کابلها

2-هدایت الکتریکی

3-تست مقاومت عایقها سیم داخل سیم وسیم داخل زمین

 

آماده کردن جهت راه اندازی اولیه بویلر

1-شیرهای لوله

A.چک کردن شیرهای مجزا

(1) لوله های (خط) آب تغذیه

شیرهای مجزا روی خط آب تغذیه باید آماده شوند برای بهره برداری به شرح زیر:

روش کار آماده کردن بویلر(پیش آماده کردن)دیگ بخار

 

روش کار آماده کردن بویلر(پیش آماده کردن)دیگ بخار

 

(2)خط بخاردیگ بخار

در هنگام راه اندازی بویلر، شیرهایی که باید چک شوند به شرح زیر میباشند:

خط بخاردیگ بخار

(3)شیرهای متصل به بویلر

همه شیرهای تخلیه دیواره آبی کوره، شیرهای تخلیه مخزن آب، و شیرهای تخلیه ورودی اکونومایزر باید چک و بسته شوند. ابتدا هر یک از شیرهای اولیه تخلیه لوله ها(خط) باید در وضعیت بسته قفل شوند.

(4)شیرهای تخیله دایم

همه شیرهای مجزای تخلیه دائم باید چک و بسته شوند.

2-موادشیمیایی وسرویسهای جانبی

مواد شیمیایی زیر و سودمند بودن آنها باید آماده و تائید شود.

A)محلول شیمیایی

محلول شیمیایی زیر باید آماده و پر شود در مخزن جهت شروع راه اندازی اولیه.

خط بخاردیگ بخار

B)سرویسهای جانبی

فراهم بودن و موجود بودن سرویسهای زیر باید تائید شود قبل از راه اندازی

a)آب خنک کننده

b)سوخت(سوخت سنگین و گاز پروپان) C3 H8

c)آب تغذیه بویلر (آب صنعتی)

d)هوای ابزار دقیق

 • برق ابزار دقیق
 • برق گرداننده ها

در شروع راه اندازی اولیه، هوا باید تهیه شود از خشک کن هوا

در شروع راه اندازی برق گرداننده ها باید از دیزل ژنراتور تهیه شود.

3-آماده کردن لوله ها(مسیر ها)

A)لوله(مسیر)آب تغذیه:

 • آب تغذیه بدون املاح (D.M) باید بطرف هواگیر پرشود و سطح آن تا سطح نرمال W.L بالا برده شود. وقتیکه از آب پر میشود، شیرهای ونت هوای هواگیر باید باز شوند و جریان آب تغذیه باید بوسیله شیرکنترل سطح آب تنظیم شود.
 • راه اندازی پمپهای آب تغذیه باید با استفاده از لوله تکرار جریان آب شروع شود جهت محافظت پمپ از زیاد گرم شدن (OVER HEATING)
 • آب تغذیه بویلر باید پر شود بطرف دیگ بخار شماره 1 از میان لوله راه فرعی (by-pass) شیرکنترل آب تغذیه (FV-21101)

جریان آب باید تنظیم شود بوسیله شیر زاویه ای سوزنی روی لوله by pass شیر کنترلFV-21102 و آب باید تا سطح نرمال آب تقریباً 100mm مخزن بخار پر شود.

B)مسیرسوخت

 • فشار سوخت سنگین باید جهت روشن کردن مشعل کافی و تصدیق شود بوسیله نشان دهنده فشار (pi-21116) قبل از راه اندازی اولیه و پر شود مسیر تا پشت شیر قطع کننده (uv-21108)
 • گاز پروپان باید آماده شود برای شروع راه اندازی و فشارگاز باید چک شود بوسیله نشان دهنده فشار (pi-21109) .

C)دهنده فشار

هوای تخلیه برای مشعلها باید از هوای ابزار دقیق در طی راه اندازی تهیه شود. (هوای سرویس در طی راه اندازی اولیه موجود نیست).

تجهیزات و وسایل چرخشی دیگ بخار

وسایل چرخشی (پمپ،دمنده) باید آماده شوند برای بهره برداری قبل از راه اندازی اولیه. در سطرهای بعدی، اصول آماده کردن، حرکت دادن آزمایشی وروش بهره برداری فنها و پمپها توضیح داده شده است.

A)احتیاط عمومی

 • انجام دادن تست اتصال برای هر یک از وسایل.
 • انجام دادن تمیزکاری لوله های روغن مسیر روغنکاری برای پمپها وفنها.
 • چک کردن کارهای عادی روزانه هرموتور و حرکت دادن بدون کاپلینک برای گرم کردن ماشین
 • چک کردن هر یک از وسایل ابزار دقیقی جهت آماده کردن برای بهره برداری.

BFWP-پمپ های آب تغذیه بویلر

 • کامل کردن تست اتصال جهت بهره برداری پمپهای آب تغذیه بویلر.
 • برقرار کردن جریان آب کولینک برای هر یک از یاتاقانها و کولرهای روغن.
 • کامل کردن تمیز کاری مسیر سیستم روغنکاری.
 • روشن کردن پمپهای روغنکاری.
 • چک کردن سرعت حرکت گاورنر.
 • تصدیق و تائید کاپلینگ جهت جدا کردن بین توربین و پمپ.
 • کامل کردن تمیز کاری لوله های بخار ورودی و خروجی توربین.
 • لوله گرم کننده ورودی توربین.
 • گرم کردن مخصوص توربین.
 • انجام دادن حرکت آزمایشی مخصوص توربین به شرح زیر:

 

a)شروع و افزایش دادن سرعت تا مقدار سرعت نرمال.

b)چک کردن لرزش پهلو و بالای یاتاقانها

c)چک کردن دمای یاتاقانها.

d)چک کردن صدای حرکت توربین.

e)ادامه حرکت توربین تا هنگامی که دمای یاتاقانها بالا رود تا به دمای اشباع برسد.

11)انجام دادن تست سرعت بالای توربین

12)متوقف کردن توربین و چک کردن مرکز بین توربین و پمپ.

13)قرار دادن کاپلینگ بین پمپ و توربین.

14)باز کردن شیرهای ورودی پمپ آب تغذیه بویلر.

15)بستن شیر خروجی پمپ آب تغذیه و باز کردن شیر دوباره چرخش آب تغذیه.

16)تمیز کردن لوله ورودی پمپ آب تغذیه.

17)پر کردن پمپهای آب تغذیه از آب هواگیر و گرم کردن صحیح پمپهای آب تغذیه.

18)بیرون راندن هوای باقی مانده در داخل پمپهای آب تغذیه.

19)تائید کردن جریان آب کولینک وروغن مسیرروغنکاری.

20)روشن کردن پمپ تغذیه و افزایش سرعت تا سرعت تعیین شده.

21)تصدیق فشار ورودی و خروجی پمپ.

22)تصدیق لرزش توربین و پمپ.

23)تصدیق و تائید دمای هر یک از یاتاقانها.

24)تائید صدای صحیح و درست توربین پمپ و هر یک از یاتاقانها.

25)ادامه بهره برداری پمپهای آب تغذیه تا زمانیکه دمای یاتاقانها اشباع شود

اگر بهره برداری از پمپهای آب تغذیه احتیاج بود جهت استفاده در بویلر، شیر خروجی پمپهای آب تغذیه باید باز شوند و پمپهای آب تغذیه میتواند در سرویس گذاشته شوند.

 

 1. D.FAN (دمنده)
 • برای آماده کردن و حرکت دادن آزمایشی مخصوص توربین D.FAN باید تکرار شود مانند روشن و طریقه گفته شده برای پمپهای آب تغذیه.
 • بعد از کامل شدن حرکت آزمایشی توربین D.FAN کاپلینک بین توربین وF.D.FAN باید مرتبط شوند بوسیله چک کردن هم محوری هر دو گردنده (رتورها).
 • برقرار کردن حرکت جریان هوای دودکش از میان کانال هوا و کوره بویلر.
 • قبل از روشن کردن D.FAN ، دریچه خروجی F.D.F باید بسته شود.
 • چک کردن جریان آب کولینک و جریان روغن روغنکاری.
 • گرم کردن صحیح توربین و لوله ها.
 • در سرویس گذاشتن D.F و افزایش سرعت تا مقدار تعیین شده.
 • چک کردن دمای هر یک از یاتاقانها.
 • چک کردن صدای یاتاقانها و D.F
 • بهره برداری D.F ادامه داشته باشد تا دمای یاتاقانها اشباع شود.

D)پمپ های تزریق مواد شیمیایی دیگ بخار

 • تمیز کاری لوله ورودی پمپ بوسیله آب کامل شود.
 • شیر ورودی پمپ باز شود و محلول نرمال بطرف پمپ از مخزن مواد شیمیایی پر شود.
 • منبع برق برای موتور تهیه شود.
 • مسیر جریان محلول شیمیایی از خروجی پمپ برقرار شود به شرح زیر:

1-بستن شیر خروجی پمپ.

2-باز کردن رلیف ولو شیر لوله خروجی به اتمسفر.

3-پایین آوردن SEting رلیف ولو.

4-نصب نشان دهنده فشار در خروجی پمپ

5-سطح روغن پمپ تصدیق شود.

6-روشن کنید پمپ را و چک کنید گردش پمپ را.

7-اجرای چک پمپ رابطه بین جریان خروجی و حرکت پمپ (STROKe)

8-بعد از کامل شدن کارهای بالا SETPOINT رلیف ولو را تنظیم کنید با مورد توجه قرار دادن مقدار پرش مایع از لوله موقت .

9-عوض کنید لوله خروجی رلیف ولوها را با رابط دائمی.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *