راه اندازی از سرویس خارج کردن و نگهداری دیگ بخار

تجهیزات دیگ بخار (بویلر)
تجهیزات دیگ بخار (بویلر)
تیر 20, 1397
عملکرد انواع دیگ های بخار و روش های طراحی، نصب ، راه اندازی
تیر 20, 1397

راه اندازی از سرویس خارج کردن و نگهداری دیگ بخار

راه اندازی دیگ بخار

راه اندازی دیگ بخار و یا بویلر نیازمند انجام اقداماتی اولیه می باشد که معمولاً شامل فراهم کردن مـواردیچون سوخت، هوا و آب مورد نیاز، بررسی خطـوط انتقـال سـوخت، آب و همچنـین راه انـدازیتجهیزاتی چون پمپ، دمنده، دی اریتور و غیره  میباشد کـه مجموعـه ایـن اعمـال را اصـطلاحاًپیشراه اندازی می گویند. پیش راه اندازی هر یک از تجهیزات دستورالعملهای مربوط به خـود رادارا می باشد و توسط    شرکتهای سازنده آنها ارائه  میگردد. در مجموع  راهاندازی بویلر شامل دو قسمت  راهاندازی تجهیزات یا پیشرا هاندازی و  راهاندازی خود بویلر  میباشد.

در راه اندازی بویلرها باید به این نکته توجه داشت که همزمـان بـا بـالا رفـتن فشـار و دمـا،تنش های زیادی در بویلر به وجود می آید. در صورتی که دما و فشار با سـرعت زیـادی افـزایشیابند، این تنشها  میتوانند سبب بروز مشکلات بسیاری برای بویلر گردند. از این رو شرکتهای سازنده بویلر، نموداری برای راه اندازی بویلر ارائه می کنند که نحوه افزایش فشار و دما را با زمان نشان می دهد، تا به این وسیله بتوان بویلر را در مدت زمان کـافی و بـا افـزایش مناسـب میـزانسوخت، به شرایط عملیاتی رساند.

حدوداً تا دو ساعت پس از شروع  راه اندازی، در بویلر فشـاری بـه وجـود نمـی آیـد چـرا کـهونت های مخزن بخار باز بوده و بخار بدون آنکه باعث افـزایش فشـار بـویلر گـردد، از آن خـارجمی گردد، از این رو فشار بویلر اتمسفریک می باشد. پس از حدود دو ساعت، ونت ها بسته شده و به تدریج فشار در مخزن بخار افزایش می یابد. میزان مصرف سوخت توسـط اپراتـور بـه طـوریافزایش می یابد تا میزان افزایش فشار در مخزن بخار بر حسب زمان در محدوده مجـاز منحنـیقرار داشته باشد.

الف- پیش راه اندازی دیگ بخار

قبل از مشعل بویلر به وسیله جرقه روشن گردد، اقداماتی بایـد صـورت گیـرد کـه در اصـلرا هاندازی تک تک تجهیزات بویلر می باشند و شامل موارد ذیل می باشند:

 • دیگ بخار یا steam drum تا سطح مجاز پر می گردد.
 • باید وضعیت فشار سوخت مورد استفاده برای مشعلها بررسی گرد تا فشار آنها کم نبوده و مناسب باشند.
 • باید برای عملیات هواگیری ،vent و drainهای steam drum در ابتدای کار باز باشند.
 • وسایل کمکی بویلر مثل پمپها،  دمندهها ،… از لحاظ وضعیت روغن باید چک کردند.
 • وسایل کمکی ذکر شده در بالا دارای سیستم خنک کننـده بـا آب مـی باشـند کـه بایـدوضعیت آب خنککننده چک گردد.
 • سوئیچ راهاندازی بویلر در اتاق کنترل در وضعیت ON قرار  میگیرد.
 • مسیر عبور سوخت به مرحله احتراق باز می گردد.
 • شاخص سطح آب در steam drum برای عملیات  راهاندازی بررسی  میگردد.
 • تمام شیرهای  پمپهای تغذیه کننده آب بویلر بررسی  میگردد.

01- در صورتی که بویلر دمنده برقی داشته باشد، پره های دمنده یا دمپـر بـرای راه انـدازیدمنده بسته  میگردد.

11- وضعیت الکتروموتور/ توربین دمنده باید از لحاظ روغنکار و سطح روغن بررسی گردد.

21- الکتروموتور/توربین  دمنده راه اندازی م یگردد و در ضمن آمپر الکتروموتور برقی نیز باید چک کردد.

31- مسیرهای تنظیم کننده هوای مشعل ها( register) کاملاً باز می گردند.

41- پر ههای ورودی هوا (Damper) دمنده به مقدار مورد نیاز باز می شوند.

51- در این مرحله باید کوره در معرض دمیدن هوا و به مدت حداقل پنج دقیقه به منظـورانجام عملیات pre purging قرار گیرد. بعد از عملیات purging کوره آماده مشعل زدن می باشد.

61- مسیرهای تنظیم کننده هوای مشع لها( register) کاملاً بسته میشوند.

71- شیرهای ورودی سوخت (مایع یا گاز و یا هر دو) به آرامی باز  میگردند.

81- مسیرهای انتقال سوخت (مایع یا گاز و یا هر دو) به هر مشعل آماده می گردند.

91- هوای مورد نیاز جهت احتراق به صورت دستی کنترل می گردد.

02- برای تلمبه های برقی باید آمپر الکتروموتـور و وضـعیت روغنکـاری و سـطح روغـن درمخزن چک گردد.

12- دی اریتور در سرویس قرار داده م یشود.

ب- راه اندازی دیگ بخار یا بویلر

از زمانی که مشعل بویلر روشن می گردد تا وقتی که بخار تولیدی به شرایط دمایی و فشاری مورد نظر برسد، اقداماتی صورت می گیرد که مربوط به  راهاندازی خود بویلر مـ یباشـد و عمومـاًشامل مراحل زیر  میباشد:

22- عملیات مشعل زدن صورت می گیرد تا شعله درون کوره ایجاد گردد.

32- با بالا رفتن فشار و دما و به علت انبساط حجمی آب، میزان ارتفـاع سـطح مـایع دروندرام افزایش می یابد. در این زمان گاهی لازم است با تخلیه کردن بخشـی از آب، سـطح درام رادر حالت نرمال قرار دهند.

42- بعد از ثابت شدن سطح آب درون مخزن بخار، خط آب ورودی به بویلر باز می گـردد وآب وارد مخزن بخار  میگردد.

52- شیرهای هواگیری مربوط به درام و خط اصلی بخار یا هدر بسته می گردد.

62- در یک مقدار فشاری که توسط سازنده بویلر داده شده اسـت، شـیرهای تخلیـه هـوایبالای بویلر (air vent) را بسته و عملیات  راهاندازی مطابق نمودار راه اندازی بویلر انجام می گیرد.

72- سرعت بالا رفتن فشار بویلر با تنظیم نمودن شیر test pipe و میـزان احتـراق کنتـرلم یگردد.

82- شیر هواگیری سوپرهیتر بسته می شود.

92- شیرهای تخلیه (drain valve) سوپر هیتر بسته می گردد.

82- در این مرحله با افزودن میزان شعله مشعل ها عملیات افزایش فشار صورت می گیرد. در بویلرهای با دو ردیف مشعل این کار ابتدا با      مشعلهای پایینی و بعد با             مشعلهای بالایی صورت م یگیرد.

03- در این مرحله باید دمای بخار خروجی از سوپرهیتر چک گردد که با بالا رفتن ناگاهانی دما  لولههای سوپرهیتر دچار گرما دیدن زیاد یا over heat نگردنـد کـه سـبب خرابـی لولـ ههـام یگردد.

13- شیرهای تخلیه و bypass تله های بخار بسته  میگردند.

23- عملیات تخلیه بخار به test pipe تا زمانی که به فشار و دمای مورد نظر نزدیک شـویمادامه می یابد. در این حین تمامی قسمت ها و  سیستمهای کنترل چک و بررسی  میگردند تـا ازعملکرد صحیح آنها اطمینان حاصل گردد که وقتـی بـویلر وارد خـط مـ یگـردد دچـار مشـکلنشویم.

33- ممکن است دمای بخار سوپرهیت بالا رود که در صورت بـالا رفـتن دمـا و بـه منظـورکنترل آن، خط آب ورودی به ری هیتر راه اندازی می گردد.

43- پس از رسیدن به فشار و دمای مورد نظر، شیر ورودی بخار به هدر به آرامی و به طـورکامل باز می گردد. این شیر دارای موتوری است که بتوان آن را از اتاق کنترل نیـز بـاز و بسـتهنمود.

53- مسیر  راهاندازی test pipe به آرامی بسته  میگردد.

63- برای افزایش تولید بخار  مشعلهای بیشتری در سرویس قرار داده  میشوند.

73- میزان تولید بخار افزایش داده  میشود.

83- عملیات بلودان دائمی و تزریق مواد شیمیایی شروع می گردد.

93- کلید های اینترلاک و emergency trip در حالت نرمال قرار می گیرند.

توضیحات:

 • کنترل کننده هوا را در حالتی که تولید بخار بیشتر از 03 درصد میزان طراحی باشـد، درحالت اتوماتیک قرار دهید.
 • کنترل کننده آب درون درام را در حـالتی کـه تولیـد بخـار بیشـتر از01 درصـد میـزانطراحی باشد، در حالت اتوماتیک قرار دهید.
 • کنترل کننده های دمای بخار خروجـی را وقتـی بـه دمـای سـوپرهیت رسـید، در حالـتاتوماتیک قرار داده شود.
 • مابقی کنترلرها را بر اساس میزان تولید بخار به حالت اتوماتیک قرار داده شود.
 • کلیدهای اینترلاک فقط وقتی که بویلر به صورت نرمال در سرویس قرار گرفت در حالت نرمال قرار داده میشود  .

 چک و ثبت متغیرها

از وظایف اصلی اپراتورهای بویلر، بازرسی و ثبت برخی پارامترهایی است که معرف عملکـردبویلر می باشد. چک و ثبت این متغیرها در هر روز و در بازدیـدهای روزانـه صـورت مـی گیـرد،مجموعه این متغیرهای ثبت شده، شرح کامل از نحوه عملکرد بویلر را ارائه می دهد. در صـورتبروز مشکل و یا حادثه در واحد تولید بخار، این اطلاعات کمک زیادی بـه یـافتن دلیـل حادثـهمی نماید. گاهی نیز بررسی روند تغییراتی که در گذشته اتفاق افتاده است بهره برداران را از بروز مشکلی که ممکن است در آینده ایجاد گردد، مطلع می گرداند و می توانند بدین وسـیله از بـروزآن جلوگیری نمایند. یـک اپراتـور در حـین ورود بـه اتـاق کنتـرل، بایـد بـه نتـایج و گـزارشبازرسی های انجام شده در شیفت های قبلی توجه نماید. چرا که احتمال دارد مشـکلی قـبلا بـهوجود آمده که اپراتور باید در طول مدت زمان کاری خود یا مشکل را حـل نمایـد و یـا از بـروزمشکلات بیشتر جلوگیری نماید. در برخی مواقع امکان دارد مشکلی هنوز به وجود نیامـده، امـاوجود هشدار در        گزارشهای قبلی باعث  میشود تا اپراتور احتیاطات لازم را در نظر داشته باشد.

اطلاعات مربوط به بخش های مختلفی که در طی روز بازدید می گردند در برگه هایی به شکل جدول، ثبت  میشوند که به این برگه ها اصطلاحاً log Sheet گفتـه مـ یشـو د. در شـکل مقابـلنمونه یک log Sheet مشاهده می گردد. log Sheet عموماً شامل قسمت های ذیل می باشند:   1- بالای صفحه نام دستگاه و اینکه اطلاعات این log Sheet باید از سایت یـا اتـاق کنتـرلجمع آوری گردد، ذکر شده است.

 • در یک ستون قسمت های مهمی که برای اطمینان از عملکرد صـحیح دسـتگاه بایـد بـهطور مرتب چک گردند، لیست شده اند.
 • عموماً در یک ستون و مقابل لیست مواردی که باید چک گردند، مقادیر مجاز یا محدوده حداکثر و یا حداقل مقادیر آورده شده است، در صورتی که مقدار مشـاهده شـده در سـایت بـااعداد ثبت شده در این ستون مغایرت داشته باشد، به مفهوم بروز یک مشکل بوده و اپراتور باید سریعاً به واحد کنترل خبر دهد.
 • عموماً چک و ثبت متغیرها هر دو ساعت یک بار صورت می گیرد، البته ممکن اسـت بنـابه حساسیت دستگاه مورد نظر این زمان متفاوت باشد، از این رو در جلوی سـتون هـای قبلـی،ستون هایی برای ثبت مقادیر در ساعات مختلف وجود دارد.
 • در انتهای log Sheet محلی برای درج نام و امضاء نوبـت کـار و سرپرسـت نوبـت کـاریوجود دارد.

عموماً log Sheet هایی که در اتاق کنترل واحد تولید بخار        پرمیگردند، شـامل مـوارد ذیـلم یباشند:

 • وضعیت مخازن سوخت، که شامل سطح مایع، دما و فشار میباشد
 • در مورد هر بویلر اطلاعاتی چون موارد ذیل ثبت می گردند:
 • شدت جریان بخار تولیدی
 • شدت جریان و فشار آب ورودی به بویلر
 • مقادیر سوخت گازی و مایع ورودی به بویلر
 • فشار بخار در هدر MS ،HS و LS
 • مقادیر بلودان
 • اطلاعات مربوط به مشعل بویلر که عمدتاً شامل: فشار بخار یا هوای اتمایزکننده ورودی به مشعل، تعداد مشعل هایی که برای هر بویلر در سرویس قرار دارد، فشار سوخت مـایع و گـاز در

میباشد (fuel pressure at burner) مشعل

 • مکش در محفظه احتراق (funace draft)
 • (wind box air pressure) فشار هوا در محفظه هوا
 • فشار، دما و سطح مایع در مخزن بخار
 • فشار، دما و سطح مایع در  دیاریتور
 • فشار هوا در خروجی فن
 • وضعیت مقدار مصـرف بخـار توسـط واحـدهای مصـرف کننـده، در واحـدهایی کـه چنـدمصرف کننده وجود دارد مقدار مصرف توسط هر مصرفکننده نیز ثبت  میگردد.

عموماً log Sheet هایی که در سایت و توسط نوبت  کار محوطـه تکمیـل مـ یگردنـد، شـامل   log Sheet های مربوط به مخازن سوخت، پمـ پهـای تغذیـه نـوع برقـی و تـوربینی آب بـویلر،فنهای دمنده یا مکنده و ایستگاه  مواد شیمیایی  میباشد.

  Shutdown عوامل

عوامل مختلف خارجی مانند تغییر در شدت جریان آب ورودی به بویلر، مـی توانـد بـر روالکارکرد طبیعی بویلر اثر بگذارد، در این شرایط سیستم های کنتـرل بـه جهـت حفـظ شـرایطکارکرد عادی بویلر، وارد عمل شده و با تغییر پارامترهایی در سیستم، سبب جبران تغییر شـدهو در نهایت سیستم را به حالت کارکرد عادی پیش می برند. در صورتی که زمان کنترل طولانی شود، ممکن است قسمت هایی از بویلر آسیب ببیند، از این رو زمان مورد نیاز بـرای برگردانـدنسیستم به حالت عادی در بحث کنترل از اهمیت زیادی برخـوردار مـی باشـ د. در صـورتی کـهسیستم های کنترل نتوانند تغییر به وجود آمده در سیستم را در زمان مناسب کنتـرل نماینـد،سیستم هایی به نام اینترلاک، به طور خودکار سبب از سرویس خارج کردن بویلر می گردند تا از بروز خطرات و آسیب دیدن بویلر جلوگیری گردد. در بویلرها ایـن سیسـتم هـا در هنگـام بـروزمشکلات خاصی فعال می گردند که اصطلاحاً به نام عواملshutdown  معـروف هسـتند. عمومـاًعوامل shutdown در بویلرها عبارتند از:

 • سطح مایع در مخزن بخار

در صورتی که سطح مایع در مخزن بخار به هر دلیلی از حد مجاز پایینتر آید، سیستمهـا یاینتر لاک بویلر را از سرویس خارج  می نمایند.

 • هوای ابزار دقیق

تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق در بویلر ها با هوای فشرده کار می کنند و در صورتی که فشار هوای ابزار دقیق به هر دلیلی کاهش یابد،  سیستمهای کنترلی و ابزار دقیق از کـار مـیافتنـد وعملاً بویلر از کنترل خارج می گردد. در این شرایط سیستم های اینتـرلاک بـویلر را از سـرویس خارج  میکنند.

 • فن ها

با بروز مشکل در فن ها و قطع هوای ورودی به محفظه احتراق، مشـعلهـا خـاموش  شـده وسوخت در کوره تجمع می یابد، به دلیل گرم بودن کوره امکان احتراق مجـدد و گـاهی انفجـار وجود خواهد داشت. از این رو  سیستمهای اینترلاک بویلر را از سرویس خارج  میکنند.

 • مشعل و متعلقات آن

از کار افتادن مشعل نیز همانند از کار افتادن دمنده سبب تجمع سـوخت در کـوره شـده وخطر بروز انفجار را در پی خواهد داشت. از این رو سیستم های اینترلاک به طور خودکار بویلر را از سرویس خارج می کنند. اعلام شرایط اضطراری بستگی به تعداد مشعل هـای بـویلر دارد و دربویلرهای دارای چند مشعل، با از کار افتادن یک مشعل بویلر را از سرویس خارج نمی کنند. بـهعنوان مثال در بویلرهای دارای 6 مشعل که سه مشعل در ردیف پایین و سه مشـعل در ردیـفبالا دارند، از کار افتادن همزمان دو مشعل از پایین و یا سه مشعل از بالا جزو شرایط اضـطراریمحسوب می گردد که باید بویلر سریعا از سرویس خارج گردد.

 • فشار سوخت (گازی و مایع)

در صورتیکه به هر دلیلی فشار سوخت بویلر (چه سوخت مایع و چه سوخت گـاز ی) پـایینبیاید، از شرایط اضطراری محسوب می گردد و باید بویلر به صورت اضطراری از سـرویس خـارج گردد. در صورت پایین آمدن فشار سوخت شعله های مشعل ضعیف شده و توسط آشکارسازهای شعله حس نمی گردند و سیستم های اینترلاک بویلر را از سرویس خارج می کنند.

5-3-1. از سرویس خارج کردن در حالت عادی

 • soot blower انجام عملیات
 • برای خروج رسوبات احتمالی از بویلر، میتوان قبل از آنکه بـویلر بـه صـورت Normal  از سرویس خارج گردد، میزان بلودان پیوسته را تا حدود 2 برابر مقدار آن افزایش داد.
 • همانطور که در زمان راه اندازی ،فشار و دمای بویلر طبق منحنی فشار و دمـا بـر حسـب زمان افزایش داده میشد، در زمان از سرویس خارج کردن نیز از همان منحنی در جهت کاهش فشار و دما استفاده می گردد، لذا به طور تدریجی بار بویلر باید کم گردد.
 • کم کردن فشار سوخت در مشعل ها به طور تدریجی صورت می گیـرد و در صـورتی کـه بویلر دارای چندین مشعل باشد این کار با از سرویس خارج کردن اولین مشعل شروع می گردد .
 • با کمتر کردن میزان احتراق به منظور پایین آوردن بـار بـویلر مشـعل هـای بیشـتری ازسرویس خارج می گردد. بار بویلر همچنان کاهش داده مـی شـود تـا بـار آن حـدوداً بـه انـدازهیک سوم بار طراحی گردد. در این زمان بویلر از collect header جدا می گرد.
 • شیر خروجی test pipe به طور تدریجی و تا حدود 52 تا 03 درصد باز شده تـا کـ مکـمبخار به سمت اتمسفر برود.
 • بستن تدریجی شیر ورودی بخار به collect header و همزمان بـاز کـردن بیشـتر شـیر .برود test pipe به سمت collect header تا کم کم بخار تولیدی از test pipe
 • در این مرحله همچنان و به آرامی مقدار شعله را با از سرویس خارج کردن مشـعل هـا وکم کردن فشار سوخت پایین می آورند.
 • در این مرحله با زدن کلید emergency stop در اتاق کنترل سیستم های اینترلاک عمل

نموده و فرمان trip صادر شده وshut off valve  سوخت عمـل کـرده و مسـیر سـوخت را بـهمشعل ها می بندد و در این زمان بویلر عملاً از سرویس خارج شده است.

 • شیرهای سوخت به هر مشعل بسته می گردد.
 • شیر اصلی خط لوله ای که سوخت را به بویلر می برد، بسته می شود.
 • مسیر سوخت از خط لوله تا فلر Purge م یگردد.
 • پمپ تزریق مواد شیمیایی به مخزن بخار که غالباً پمپ فسفات مـ یباشـد، از سـرویسخارج میگردد.
 • Flash tank از سرویس خارج شده و شیر خروجی LS از آن به هـدر اصـلیLS بسـتهم یشود.
 • با پایین آمدن فشار در سوپرهیتر drainهای آن را باز کرده و همچنین ventهای بالای بویلر نیز باز میگردد. مقدار این فشار توسط سازنده بویلر ارائه  میگردد.
 • مسیر تزریق آب ورودی به بویلر بسته می گردد.
 • مقدار کمی آب در مخزن بخار و تقریباً حدود 05 میلی متر نگه داشته میشود.
 • مسیرهای بلودان بسته میگردد.

 از سرویس خارج کردن اضطراری

 • کلیدهای اینترلاک را در حالت نرمال قرار میگیرد.
 • در صورتی که برای بویلر مشکلی به وجود آمده باشد که نیاز به از سرویس خارج کـردناضطراری داشته باشد، به صورت دسـتی و بـا اسـتفاده ازemergency stop بـویلر از سـرویسخارج می گردد.
 • به صورت خودکار و با عمل نمودن کلیدهای اینترلاک بویلر از سرویس خارج میگردد.
 • به صورت خودکار Shut off valve های سوخت مایع/ گاز بسته می شوند.
 • شیر بخار را بسته می شود.
 • شیر test pipe به آرامی باز میشود.
 • شیرهای ورودی سوخت به مشعل ها بسته می گردد.
 • شیر برگشتی سوخت مایع باز می گردد.
 • شیر تخلیه دائم بسته م یگردد.

01- تزریق مواد شیمیایی متوقف  میشود.

11- پس از حدود 5 دقیقه که عملیات تخلیه گازهای سـوختی از بـویلر انجـام گردیـد کـهاصطلاحاً past purging نامیده  میشود، دمنده از سرویس خارج  میگردد.

21- پمپ آب ورودی به بویلر از سرویس خارج می شود، ولی باید سطح آب در مخزن بخـاردر محدوده مجاز باشد.

31- پس از آنکه فشار بروی سوپرهیت کننده ها کم شد به آرامی شیرهای هواگیری آنها بـازم یگردد.

41- بویلر باید به صورت طبیعی سرد شود و برای این کار از دمپر دمنده بـر روی رجیسـترمشعل ها استفاده  میگردد.

51- کلیه شیرهای سوخت مایع را بسته شده و وضعیت آنها را چک  میگردد.

61- کلیه شیرهای آب ورودی به بویلر بسته شده و چک گردد.

71- کلیه شیرهای بویلر که در زمان  بهرهبرداری بسته بودند، باید باز گردند.

81- کلیه شیرهای سوخت گاز باید بسته شده و وضعیت آنها چک گردد.

91- عملیات از سرویس خارج کردن بـویلر را ادامـه داده و روی کلیـدهایpower  عبـارت »تحت تعمیر« نصب می گردد.

02- عاملی که باعث از سرویس خارج کردن بویلر شده بود، بررسی می گردد.

12- عیوب پیدا شده و رفع می گردد.

22- بویلر مجدداً راه اندازی گردد.

5-4. شرایط اضطراری

گاهی ممکن است شرایطی در بویلرها ایجاد شود که جزو عوامل shutdown محسوب نشده ،ولی می توانند با ایجاد مشکل در بویلر سبب فعال شدن یکی از عوامل shutdown گردنـد و بـهدنبال آن سیستم هـای اینتـرلاک فعـال شـده و بـویلر را از طریـقEmergency shutdown  از سرویس خارج کنند، در این شرایط اپراتور سعی می کند در زمـان کوتـاه قبـل از فعـال شـدناینترلاک ها مشکل را حل نماید و در صورت عـدم موفقیـت در ایـن کـار، بـویلر را بـه صـورتNormal از سرویس خارج  میکند. از این شرایط اضطراری  میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.

 • قطع شدن سوخت و آب ورودی به بویلر
 • قطع شدن برق مجتمع: بـ روز ایـن مشـکل سـبب از سـرویس خـارج شـدن بسـیاری ازواحدهای مصرف کننده بخار می گردد. در نتیجه بخار تولیدی توسـط بویلرهـا، مصـرف نشـده وفشار در هدر بخار بالا خواهد رفت. در صورتی که قطعی برق محدود بـه زمـان کوتـاهی باشـد،بخار تولیدی از طریق silencer ها به اتمسفر تخلیه میگردد ولی در صورت طولانی شدن قطعی برق، اپراتورهای  چارهای جز از سرویس خارج کردن بویلر ندارد.
 • قطع آب خنک کننده: در این شرایط، دمای تجهیزاتی مانند دمنده ها و پمپ ها بالا رفتـه و در عملکرد آنها مشکل به وجود خواهد آمد. در این شرایط باید بویلر از سرویس خارج گـ ردد.

گاهی نیز دبی آب خنک کننده کم شده که ممکن است اپراتور ظرفیت بویلر را پایین آورد تـا ازshutdown بویلر جلوگیری گردد.

 • نشتی شدید: گاهی بروز مشکلاتی چون نشتی شدید از لوله های بویلر، هدرهای بالایی و پایینی جزو شرایط اضطراری محسوب می گردد.

آماده کردن شرایط و تحویل دادن جهت تعمیر

عموماً برای انجام هر گونه تعمیراتی که قرار است در واحدهای صنایع نفـ ت صـورت گیـرد، باید اجازه انجام کار (permit) صادر گردد. شخصی که اجازه انجام کار را بـه نفـرات تعمیراتـیمی دهد، باید به نکات مختلفی توجه نماید، به عنوان مثال، باید محل مورد نظر از جهت ایمنـیکاملاً بررسی گردد تا خطراتی مانند گازگرفتگی، برق گرفتگـی، سـوختن و غیـره بـرای نفـراتاعزامی وجود نداشته باشد. در صورتی که نیاز به استفاده از وسایل ایمنی خاصی مانند دسـتگاه  تنفسی، عینک، دستکش و غیره می باشد، باید به نفرات اعزامی اعلام گـرد د. یکسـری کارهـایکلی به جهت آماده سازی شرایط بویلر از سرویس خارج شده برای تحویل به تعمیـرات، صـورتم یگیرد که عموماً شامل بستن مسیرها و یا شیرهای ذیل  میگردد:

 • های مسیر گاز shut off valve
 • شیرهای اصلی و شیر برگشتی سوخت های بویلر (مایع و یا گاز)
 • شیرهای  پروانهای مسیر گاز       مشعلها به طور کامل
 • پرج مسیر سوخت از فیلترها تا  مشعلهای کوره به وسیله ازت
 • مسیر عبور بخار به درون soot blower ها
 • اسیپدگذاری مسیرهایی مانند مسیر فلر که از آنها احتمال ورود گاز به بویلر وجود دارد
 • شیر اصلی ازت به بویلرها 8- شیر test pipe بویلر

9- اسپیدگذاری شیر اصلی بخار MS

01- شیر اصلی ازت به سمت کوره

11- اسپیدگذاری شیرهای قبلی از فیلترهای سوخت مایع

21- شیر دستی مربوط به بخار LS دی اریتور

31- کلیه کلیدهای مربوط به تجهیـزات برقـی بـویلر درsubstation  و سـایت بـویلر قطـعگردیده و کارت ایمنی آنها نصب می گردد.

پس از آنکه آماد  هسازی اولیه صورت گرفت، میتوان از ایمن بودن شرایط، اطمینـان حاصـلکرد و به نفرات تعمیراتی اجازه انجام کار داد.

5-6. تحویل گرفتن پس از انجام تعمیرات

بازرسی فنی در حین انجـام تعمیـرات در قسـمت هـای مختلـف بـویلر، بـر کـار واحـدهای تعمیراتی، نظارت می کند. این نظارت در    بخشهای مختلفی که شامل بازرسی جـوش، بازرسـیعایق، مکانیک و غیره  میباشد، صورت می گیرد. بازرسی فنی، پس از پایان تعمیرات،تستهـای مختلفی بر روی قسمت های تعمیر شده انجام داده و در صورت صحت آنها، کـار انجـام شـده راتایید می نماید. پس از آن بویلر به واحد بهره برداری تحویل شده و آمـاده راه انـدازی مـی باشـد.

اپراتورها قبل از راه اندازی بویلر، به بازدید کلی و دقیق از قسمت های مختلف بـویلر پرداختـه وپس از اطمینان از آماده بودن شرایط موجود اقدام به راه اندازی بویلر می نمایند.

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش