راه اندازی از سرویس خارج كردن و نگهداری دیگ بخار

تجهیزات دیگ بخار (بویلر)
تجهیزات دیگ بخار (بویلر)
تیر ۱۹, ۱۳۹۷
عملکرد انواع ديگ های بخار و روش های طراحی، نصب ، راه اندازی
تیر ۲۳, ۱۳۹۷

راه اندازی از سرویس خارج كردن و نگهداری دیگ بخار

راه اندازی دیگ بخار

راه اندازی دیگ بخار و یا بویلر نیازمند انجام اقداماتی اولیه می باشد كه معمولاً شامل فراهم كردن مـواردیچون سوخت، هوا و آب مورد نیاز، بررسی خطـوط انتقـال سـوخت، آب و همچنـین راه انـدازیتجهیزاتی چون پمپ، دمنده، دی اریتور و غیره  میباشد كـه مجموعـه ایـن اعمـال را اصـطلاحاًپیشراه اندازی می گویند. پیش راه اندازی هر یك از تجهیزات دستورالعملهای مربوط به خـود رادارا می باشد و توسط    شركتهای سازنده آنها ارائه  میگردد. در مجموع  راهاندازی بویلر شامل دو قسمت  راهاندازی تجهیزات یا پیشرا هاندازی و  راهاندازی خود بویلر  میباشد.

در راه اندازی بویلرها باید به این نكته توجه داشت كه همزمـان بـا بـالا رفـتن فشـار و دمـا،تنش های زیادی در بویلر به وجود می آید. در صورتی كه دما و فشار با سـرعت زیـادی افـزایشیابند، این تنشها  میتوانند سبب بروز مشكلات بسیاری برای بویلر گردند. از این رو شركتهای سازنده بویلر، نموداری برای راه اندازی بویلر ارائه می كنند كه نحوه افزایش فشار و دما را با زمان نشان می دهد، تا به این وسیله بتوان بویلر را در مدت زمان كـافی و بـا افـزایش مناسـب میـزانسوخت، به شرایط عملیاتی رساند.

حدوداً تا دو ساعت پس از شروع  راه اندازی، در بویلر فشـاری بـه وجـود نمـی آیـد چـرا كـهونت های مخزن بخار باز بوده و بخار بدون آنكه باعث افـزایش فشـار بـویلر گـردد، از آن خـارجمی گردد، از این رو فشار بویلر اتمسفریك می باشد. پس از حدود دو ساعت، ونت ها بسته شده و به تدریج فشار در مخزن بخار افزایش می یابد. میزان مصرف سوخت توسـط اپراتـور بـه طـوریافزایش می یابد تا میزان افزایش فشار در مخزن بخار بر حسب زمان در محدوده مجـاز منحنـیقرار داشته باشد.

الف- پیش راه اندازی دیگ بخار

قبل از مشعل بویلر به وسیله جرقه روشن گردد، اقداماتی بایـد صـورت گیـرد كـه در اصـلرا هاندازی تك تك تجهیزات بویلر می باشند و شامل موارد ذیل می باشند:

 • دیگ بخار یا steam drum تا سطح مجاز پر می گردد.
 • باید وضعیت فشار سوخت مورد استفاده برای مشعلها بررسی گرد تا فشار آنها كم نبوده و مناسب باشند.
 • باید برای عملیات هواگیری ،vent و drainهای steam drum در ابتدای كار باز باشند.
 • وسایل كمكی بویلر مثل پمپها،  دمندهها ،… از لحاظ وضعیت روغن باید چك كردند.
 • وسایل كمكی ذكر شده در بالا دارای سیستم خنك كننـده بـا آب مـی باشـند كـه بایـدوضعیت آب خنككننده چك گردد.
 • سوئیچ راهاندازی بویلر در اتاق كنترل در وضعیت ON قرار  میگیرد.
 • مسیر عبور سوخت به مرحله احتراق باز می گردد.
 • شاخص سطح آب در steam drum برای عملیات  راهاندازی بررسی  میگردد.
 • تمام شیرهای  پمپهای تغذیه كننده آب بویلر بررسی  میگردد.

01- در صورتی كه بویلر دمنده برقی داشته باشد، پره های دمنده یا دمپـر بـرای راه انـدازیدمنده بسته  میگردد.

11- وضعیت الكتروموتور/ توربین دمنده باید از لحاظ روغنكار و سطح روغن بررسی گردد.

21- الكتروموتور/توربین  دمنده راه اندازی م یگردد و در ضمن آمپر الكتروموتور برقی نیز باید چك كردد.

31- مسیرهای تنظیم كننده هوای مشعل ها( register) كاملاً باز می گردند.

41- پر ههای ورودی هوا (Damper) دمنده به مقدار مورد نیاز باز می شوند.

51- در این مرحله باید كوره در معرض دمیدن هوا و به مدت حداقل پنج دقیقه به منظـورانجام عملیات pre purging قرار گیرد. بعد از عملیات purging كوره آماده مشعل زدن می باشد.

61- مسیرهای تنظیم كننده هوای مشع لها( register) كاملاً بسته میشوند.

71- شیرهای ورودی سوخت (مایع یا گاز و یا هر دو) به آرامی باز  میگردند.

81- مسیرهای انتقال سوخت (مایع یا گاز و یا هر دو) به هر مشعل آماده می گردند.

91- هوای مورد نیاز جهت احتراق به صورت دستی كنترل می گردد.

02- برای تلمبه های برقی باید آمپر الكتروموتـور و وضـعیت روغنكـاری و سـطح روغـن درمخزن چك گردد.

12- دی اریتور در سرویس قرار داده م یشود.

ب- راه اندازی دیگ بخار یا بویلر

از زمانی كه مشعل بویلر روشن می گردد تا وقتی كه بخار تولیدی به شرایط دمایی و فشاری مورد نظر برسد، اقداماتی صورت می گیرد كه مربوط به  راهاندازی خود بویلر مـ یباشـد و عمومـاًشامل مراحل زیر  میباشد:

22- عملیات مشعل زدن صورت می گیرد تا شعله درون كوره ایجاد گردد.

32- با بالا رفتن فشار و دما و به علت انبساط حجمی آب، میزان ارتفـاع سـطح مـایع دروندرام افزایش می یابد. در این زمان گاهی لازم است با تخلیه كردن بخشـی از آب، سـطح درام رادر حالت نرمال قرار دهند.

42- بعد از ثابت شدن سطح آب درون مخزن بخار، خط آب ورودی به بویلر باز می گـردد وآب وارد مخزن بخار  میگردد.

52- شیرهای هواگیری مربوط به درام و خط اصلی بخار یا هدر بسته می گردد.

62- در یك مقدار فشاری كه توسط سازنده بویلر داده شده اسـت، شـیرهای تخلیـه هـوایبالای بویلر (air vent) را بسته و عملیات  راهاندازی مطابق نمودار راه اندازی بویلر انجام می گیرد.

72- سرعت بالا رفتن فشار بویلر با تنظیم نمودن شیر test pipe و میـزان احتـراق كنتـرلم یگردد.

82- شیر هواگیری سوپرهیتر بسته می شود.

92- شیرهای تخلیه (drain valve) سوپر هیتر بسته می گردد.

82- در این مرحله با افزودن میزان شعله مشعل ها عملیات افزایش فشار صورت می گیرد. در بویلرهای با دو ردیف مشعل این كار ابتدا با      مشعلهای پایینی و بعد با             مشعلهای بالایی صورت م یگیرد.

03- در این مرحله باید دمای بخار خروجی از سوپرهیتر چك گردد كه با بالا رفتن ناگاهانی دما  لولههای سوپرهیتر دچار گرما دیدن زیاد یا over heat نگردنـد كـه سـبب خرابـی لولـ ههـام یگردد.

13- شیرهای تخلیه و bypass تله های بخار بسته  میگردند.

23- عملیات تخلیه بخار به test pipe تا زمانی كه به فشار و دمای مورد نظر نزدیك شـویمادامه می یابد. در این حین تمامی قسمت ها و  سیستمهای كنترل چك و بررسی  میگردند تـا ازعملكرد صحیح آنها اطمینان حاصل گردد كه وقتـی بـویلر وارد خـط مـ یگـردد دچـار مشـكلنشویم.

33- ممكن است دمای بخار سوپرهیت بالا رود كه در صورت بـالا رفـتن دمـا و بـه منظـوركنترل آن، خط آب ورودی به ری هیتر راه اندازی می گردد.

43- پس از رسیدن به فشار و دمای مورد نظر، شیر ورودی بخار به هدر به آرامی و به طـوركامل باز می گردد. این شیر دارای موتوری است كه بتوان آن را از اتاق كنترل نیـز بـاز و بسـتهنمود.

53- مسیر  راهاندازی test pipe به آرامی بسته  میگردد.

63- برای افزایش تولید بخار  مشعلهای بیشتری در سرویس قرار داده  میشوند.

73- میزان تولید بخار افزایش داده  میشود.

83- عملیات بلودان دائمی و تزریق مواد شیمیایی شروع می گردد.

93- كلید های اینترلاك و emergency trip در حالت نرمال قرار می گیرند.

توضیحات:

 • كنترل كننده هوا را در حالتی كه تولید بخار بیشتر از 03 درصد میزان طراحی باشـد، درحالت اتوماتیك قرار دهید.
 • كنترل كننده آب درون درام را در حـالتی كـه تولیـد بخـار بیشـتر از01 درصـد میـزانطراحی باشد، در حالت اتوماتیك قرار دهید.
 • كنترل كننده های دمای بخار خروجـی را وقتـی بـه دمـای سـوپرهیت رسـید، در حالـتاتوماتیك قرار داده شود.
 • مابقی كنترلرها را بر اساس میزان تولید بخار به حالت اتوماتیك قرار داده شود.
 • كلیدهای اینترلاك فقط وقتی كه بویلر به صورت نرمال در سرویس قرار گرفت در حالت نرمال قرار داده میشود  .

 چك و ثبت متغیرها

از وظایف اصلی اپراتورهای بویلر، بازرسی و ثبت برخی پارامترهایی است كه معرف عملكـردبویلر می باشد. چك و ثبت این متغیرها در هر روز و در بازدیـدهای روزانـه صـورت مـی گیـرد،مجموعه این متغیرهای ثبت شده، شرح كامل از نحوه عملكرد بویلر را ارائه می دهد. در صـورتبروز مشكل و یا حادثه در واحد تولید بخار، این اطلاعات كمك زیادی بـه یـافتن دلیـل حادثـهمی نماید. گاهی نیز بررسی روند تغییراتی كه در گذشته اتفاق افتاده است بهره برداران را از بروز مشكلی كه ممكن است در آینده ایجاد گردد، مطلع می گرداند و می توانند بدین وسـیله از بـروزآن جلوگیری نمایند. یـك اپراتـور در حـین ورود بـه اتـاق كنتـرل، بایـد بـه نتـایج و گـزارشبازرسی های انجام شده در شیفت های قبلی توجه نماید. چرا كه احتمال دارد مشـكلی قـبلا بـهوجود آمده كه اپراتور باید در طول مدت زمان كاری خود یا مشكل را حـل نمایـد و یـا از بـروزمشكلات بیشتر جلوگیری نماید. در برخی مواقع امكان دارد مشكلی هنوز به وجود نیامـده، امـاوجود هشدار در        گزارشهای قبلی باعث  میشود تا اپراتور احتیاطات لازم را در نظر داشته باشد.

اطلاعات مربوط به بخش های مختلفی كه در طی روز بازدید می گردند در برگه هایی به شكل جدول، ثبت  میشوند كه به این برگه ها اصطلاحاً log Sheet گفتـه مـ یشـو د. در شـكل مقابـلنمونه یك log Sheet مشاهده می گردد. log Sheet عموماً شامل قسمت های ذیل می باشند:   1- بالای صفحه نام دستگاه و اینكه اطلاعات این log Sheet باید از سایت یـا اتـاق كنتـرلجمع آوری گردد، ذكر شده است.

 • در یك ستون قسمت های مهمی كه برای اطمینان از عملكرد صـحیح دسـتگاه بایـد بـهطور مرتب چك گردند، لیست شده اند.
 • عموماً در یك ستون و مقابل لیست مواردی كه باید چك گردند، مقادیر مجاز یا محدوده حداكثر و یا حداقل مقادیر آورده شده است، در صورتی كه مقدار مشـاهده شـده در سـایت بـااعداد ثبت شده در این ستون مغایرت داشته باشد، به مفهوم بروز یك مشكل بوده و اپراتور باید سریعاً به واحد كنترل خبر دهد.
 • عموماً چك و ثبت متغیرها هر دو ساعت یك بار صورت می گیرد، البته ممكن اسـت بنـابه حساسیت دستگاه مورد نظر این زمان متفاوت باشد، از این رو در جلوی سـتون هـای قبلـی،ستون هایی برای ثبت مقادیر در ساعات مختلف وجود دارد.
 • در انتهای log Sheet محلی برای درج نام و امضاء نوبـت كـار و سرپرسـت نوبـت كـاریوجود دارد.

عموماً log Sheet هایی كه در اتاق كنترل واحد تولید بخار        پرمیگردند، شـامل مـوارد ذیـلم یباشند:

 • وضعیت مخازن سوخت، كه شامل سطح مایع، دما و فشار میباشد
 • در مورد هر بویلر اطلاعاتی چون موارد ذیل ثبت می گردند:
 • شدت جریان بخار تولیدی
 • شدت جریان و فشار آب ورودی به بویلر
 • مقادیر سوخت گازی و مایع ورودی به بویلر
 • فشار بخار در هدر MS ،HS و LS
 • مقادیر بلودان
 • اطلاعات مربوط به مشعل بویلر كه عمدتاً شامل: فشار بخار یا هوای اتمایزكننده ورودی به مشعل، تعداد مشعل هایی كه برای هر بویلر در سرویس قرار دارد، فشار سوخت مـایع و گـاز در

میباشد (fuel pressure at burner) مشعل

 • مكش در محفظه احتراق (funace draft)
 • (wind box air pressure) فشار هوا در محفظه هوا
 • فشار، دما و سطح مایع در مخزن بخار
 • فشار، دما و سطح مایع در  دیاریتور
 • فشار هوا در خروجی فن
 • وضعیت مقدار مصـرف بخـار توسـط واحـدهای مصـرف كننـده، در واحـدهایی كـه چنـدمصرف كننده وجود دارد مقدار مصرف توسط هر مصرفكننده نیز ثبت  میگردد.

عموماً log Sheet هایی كه در سایت و توسط نوبت  كار محوطـه تكمیـل مـ یگردنـد، شـامل   log Sheet های مربوط به مخازن سوخت، پمـ پهـای تغذیـه نـوع برقـی و تـوربینی آب بـویلر،فنهای دمنده یا مكنده و ایستگاه  مواد شیمیایی  میباشد.

  Shutdown عوامل

عوامل مختلف خارجی مانند تغییر در شدت جریان آب ورودی به بویلر، مـی توانـد بـر روالكاركرد طبیعی بویلر اثر بگذارد، در این شرایط سیستم های كنتـرل بـه جهـت حفـظ شـرایطكاركرد عادی بویلر، وارد عمل شده و با تغییر پارامترهایی در سیستم، سبب جبران تغییر شـدهو در نهایت سیستم را به حالت كاركرد عادی پیش می برند. در صورتی كه زمان كنترل طولانی شود، ممكن است قسمت هایی از بویلر آسیب ببیند، از این رو زمان مورد نیاز بـرای برگردانـدنسیستم به حالت عادی در بحث كنترل از اهمیت زیادی برخـوردار مـی باشـ د. در صـورتی كـهسیستم های كنترل نتوانند تغییر به وجود آمده در سیستم را در زمان مناسب كنتـرل نماینـد،سیستم هایی به نام اینترلاك، به طور خودكار سبب از سرویس خارج كردن بویلر می گردند تا از بروز خطرات و آسیب دیدن بویلر جلوگیری گردد. در بویلرها ایـن سیسـتم هـا در هنگـام بـروزمشكلات خاصی فعال می گردند كه اصطلاحاً به نام عواملshutdown  معـروف هسـتند. عمومـاًعوامل shutdown در بویلرها عبارتند از:

 • سطح مایع در مخزن بخار

در صورتی كه سطح مایع در مخزن بخار به هر دلیلی از حد مجاز پایینتر آید، سیستمهـا یاینتر لاك بویلر را از سرویس خارج  می نمایند.

 • هوای ابزار دقیق

تجهیزات كنترلی و ابزار دقیق در بویلر ها با هوای فشرده كار می كنند و در صورتی كه فشار هوای ابزار دقیق به هر دلیلی كاهش یابد،  سیستمهای كنترلی و ابزار دقیق از كـار مـیافتنـد وعملاً بویلر از كنترل خارج می گردد. در این شرایط سیستم های اینتـرلاك بـویلر را از سـرویس خارج  میكنند.

 • فن ها

با بروز مشكل در فن ها و قطع هوای ورودی به محفظه احتراق، مشـعلهـا خـاموش  شـده وسوخت در كوره تجمع می یابد، به دلیل گرم بودن كوره امكان احتراق مجـدد و گـاهی انفجـار وجود خواهد داشت. از این رو  سیستمهای اینترلاك بویلر را از سرویس خارج  میكنند.

 • مشعل و متعلقات آن

از كار افتادن مشعل نیز همانند از كار افتادن دمنده سبب تجمع سـوخت در كـوره شـده وخطر بروز انفجار را در پی خواهد داشت. از این رو سیستم های اینترلاك به طور خودكار بویلر را از سرویس خارج می كنند. اعلام شرایط اضطراری بستگی به تعداد مشعل هـای بـویلر دارد و دربویلرهای دارای چند مشعل، با از كار افتادن یك مشعل بویلر را از سرویس خارج نمی كنند. بـهعنوان مثال در بویلرهای دارای 6 مشعل كه سه مشعل در ردیف پایین و سه مشـعل در ردیـفبالا دارند، از كار افتادن همزمان دو مشعل از پایین و یا سه مشعل از بالا جزو شرایط اضـطراریمحسوب می گردد كه باید بویلر سریعا از سرویس خارج گردد.

 • فشار سوخت (گازی و مایع)

در صورتیكه به هر دلیلی فشار سوخت بویلر (چه سوخت مایع و چه سوخت گـاز ی) پـایینبیاید، از شرایط اضطراری محسوب می گردد و باید بویلر به صورت اضطراری از سـرویس خـارج گردد. در صورت پایین آمدن فشار سوخت شعله های مشعل ضعیف شده و توسط آشكارسازهای شعله حس نمی گردند و سیستم های اینترلاك بویلر را از سرویس خارج می كنند.

5-3-1. از سرویس خارج كردن در حالت عادی

 • soot blower انجام عملیات
 • برای خروج رسوبات احتمالی از بویلر، میتوان قبل از آنكه بـویلر بـه صـورت Normal  از سرویس خارج گردد، میزان بلودان پیوسته را تا حدود 2 برابر مقدار آن افزایش داد.
 • همانطور كه در زمان راه اندازی ،فشار و دمای بویلر طبق منحنی فشار و دمـا بـر حسـب زمان افزایش داده میشد، در زمان از سرویس خارج كردن نیز از همان منحنی در جهت كاهش فشار و دما استفاده می گردد، لذا به طور تدریجی بار بویلر باید كم گردد.
 • كم كردن فشار سوخت در مشعل ها به طور تدریجی صورت می گیـرد و در صـورتی كـه بویلر دارای چندین مشعل باشد این كار با از سرویس خارج كردن اولین مشعل شروع می گردد .
 • با كمتر كردن میزان احتراق به منظور پایین آوردن بـار بـویلر مشـعل هـای بیشـتری ازسرویس خارج می گردد. بار بویلر همچنان كاهش داده مـی شـود تـا بـار آن حـدوداً بـه انـدازهیك سوم بار طراحی گردد. در این زمان بویلر از collect header جدا می گرد.
 • شیر خروجی test pipe به طور تدریجی و تا حدود 52 تا 03 درصد باز شده تـا كـ مكـمبخار به سمت اتمسفر برود.
 • بستن تدریجی شیر ورودی بخار به collect header و همزمان بـاز كـردن بیشـتر شـیر .برود test pipe به سمت collect header تا كم كم بخار تولیدی از test pipe
 • در این مرحله همچنان و به آرامی مقدار شعله را با از سرویس خارج كردن مشـعل هـا وكم كردن فشار سوخت پایین می آورند.
 • در این مرحله با زدن كلید emergency stop در اتاق كنترل سیستم های اینترلاك عمل

نموده و فرمان trip صادر شده وshut off valve  سوخت عمـل كـرده و مسـیر سـوخت را بـهمشعل ها می بندد و در این زمان بویلر عملاً از سرویس خارج شده است.

 • شیرهای سوخت به هر مشعل بسته می گردد.
 • شیر اصلی خط لوله ای كه سوخت را به بویلر می برد، بسته می شود.
 • مسیر سوخت از خط لوله تا فلر Purge م یگردد.
 • پمپ تزریق مواد شیمیایی به مخزن بخار كه غالباً پمپ فسفات مـ یباشـد، از سـرویسخارج میگردد.
 • Flash tank از سرویس خارج شده و شیر خروجی LS از آن به هـدر اصـلیLS بسـتهم یشود.
 • با پایین آمدن فشار در سوپرهیتر drainهای آن را باز كرده و همچنین ventهای بالای بویلر نیز باز میگردد. مقدار این فشار توسط سازنده بویلر ارائه  میگردد.
 • مسیر تزریق آب ورودی به بویلر بسته می گردد.
 • مقدار كمی آب در مخزن بخار و تقریباً حدود 05 میلی متر نگه داشته میشود.
 • مسیرهای بلودان بسته میگردد.

 از سرویس خارج كردن اضطراری

 • كلیدهای اینترلاك را در حالت نرمال قرار میگیرد.
 • در صورتی كه برای بویلر مشكلی به وجود آمده باشد كه نیاز به از سرویس خارج كـردناضطراری داشته باشد، به صورت دسـتی و بـا اسـتفاده ازemergency stop بـویلر از سـرویسخارج می گردد.
 • به صورت خودكار و با عمل نمودن كلیدهای اینترلاك بویلر از سرویس خارج میگردد.
 • به صورت خودكار Shut off valve های سوخت مایع/ گاز بسته می شوند.
 • شیر بخار را بسته می شود.
 • شیر test pipe به آرامی باز میشود.
 • شیرهای ورودی سوخت به مشعل ها بسته می گردد.
 • شیر برگشتی سوخت مایع باز می گردد.
 • شیر تخلیه دائم بسته م یگردد.

01- تزریق مواد شیمیایی متوقف  میشود.

11- پس از حدود 5 دقیقه كه عملیات تخلیه گازهای سـوختی از بـویلر انجـام گردیـد كـهاصطلاحاً past purging نامیده  میشود، دمنده از سرویس خارج  میگردد.

21- پمپ آب ورودی به بویلر از سرویس خارج می شود، ولی باید سطح آب در مخزن بخـاردر محدوده مجاز باشد.

31- پس از آنكه فشار بروی سوپرهیت كننده ها كم شد به آرامی شیرهای هواگیری آنها بـازم یگردد.

41- بویلر باید به صورت طبیعی سرد شود و برای این كار از دمپر دمنده بـر روی رجیسـترمشعل ها استفاده  میگردد.

51- كلیه شیرهای سوخت مایع را بسته شده و وضعیت آنها را چك  میگردد.

61- كلیه شیرهای آب ورودی به بویلر بسته شده و چك گردد.

71- كلیه شیرهای بویلر كه در زمان  بهرهبرداری بسته بودند، باید باز گردند.

81- كلیه شیرهای سوخت گاز باید بسته شده و وضعیت آنها چك گردد.

91- عملیات از سرویس خارج كردن بـویلر را ادامـه داده و روی كلیـدهایpower  عبـارت »تحت تعمیر« نصب می گردد.

02- عاملی كه باعث از سرویس خارج كردن بویلر شده بود، بررسی می گردد.

12- عیوب پیدا شده و رفع می گردد.

22- بویلر مجدداً راه اندازی گردد.

5-4. شرایط اضطراری

گاهی ممكن است شرایطی در بویلرها ایجاد شود كه جزو عوامل shutdown محسوب نشده ،ولی می توانند با ایجاد مشكل در بویلر سبب فعال شدن یكی از عوامل shutdown گردنـد و بـهدنبال آن سیستم هـای اینتـرلاك فعـال شـده و بـویلر را از طریـقEmergency shutdown  از سرویس خارج كنند، در این شرایط اپراتور سعی می كند در زمـان كوتـاه قبـل از فعـال شـدناینترلاك ها مشكل را حل نماید و در صورت عـدم موفقیـت در ایـن كـار، بـویلر را بـه صـورتNormal از سرویس خارج  میكند. از این شرایط اضطراری  میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.

 • قطع شدن سوخت و آب ورودی به بویلر
 • قطع شدن برق مجتمع: بـ روز ایـن مشـكل سـبب از سـرویس خـارج شـدن بسـیاری ازواحدهای مصرف كننده بخار می گردد. در نتیجه بخار تولیدی توسـط بویلرهـا، مصـرف نشـده وفشار در هدر بخار بالا خواهد رفت. در صورتی كه قطعی برق محدود بـه زمـان كوتـاهی باشـد،بخار تولیدی از طریق silencer ها به اتمسفر تخلیه میگردد ولی در صورت طولانی شدن قطعی برق، اپراتورهای  چارهای جز از سرویس خارج كردن بویلر ندارد.
 • قطع آب خنك كننده: در این شرایط، دمای تجهیزاتی مانند دمنده ها و پمپ ها بالا رفتـه و در عملكرد آنها مشكل به وجود خواهد آمد. در این شرایط باید بویلر از سرویس خارج گـ ردد.

گاهی نیز دبی آب خنك كننده كم شده كه ممكن است اپراتور ظرفیت بویلر را پایین آورد تـا ازshutdown بویلر جلوگیری گردد.

 • نشتی شدید: گاهی بروز مشكلاتی چون نشتی شدید از لوله های بویلر، هدرهای بالایی و پایینی جزو شرایط اضطراری محسوب می گردد.

آماده كردن شرایط و تحویل دادن جهت تعمیر

عموماً برای انجام هر گونه تعمیراتی كه قرار است در واحدهای صنایع نفـ ت صـورت گیـرد، باید اجازه انجام كار (permit) صادر گردد. شخصی كه اجازه انجام كار را بـه نفـرات تعمیراتـیمی دهد، باید به نكات مختلفی توجه نماید، به عنوان مثال، باید محل مورد نظر از جهت ایمنـیكاملاً بررسی گردد تا خطراتی مانند گازگرفتگی، برق گرفتگـی، سـوختن و غیـره بـرای نفـراتاعزامی وجود نداشته باشد. در صورتی كه نیاز به استفاده از وسایل ایمنی خاصی مانند دسـتگاه  تنفسی، عینك، دستكش و غیره می باشد، باید به نفرات اعزامی اعلام گـرد د. یكسـری كارهـایكلی به جهت آماده سازی شرایط بویلر از سرویس خارج شده برای تحویل به تعمیـرات، صـورتم یگیرد كه عموماً شامل بستن مسیرها و یا شیرهای ذیل  میگردد:

 • های مسیر گاز shut off valve
 • شیرهای اصلی و شیر برگشتی سوخت های بویلر (مایع و یا گاز)
 • شیرهای  پروانهای مسیر گاز       مشعلها به طور كامل
 • پرج مسیر سوخت از فیلترها تا  مشعلهای كوره به وسیله ازت
 • مسیر عبور بخار به درون soot blower ها
 • اسیپدگذاری مسیرهایی مانند مسیر فلر كه از آنها احتمال ورود گاز به بویلر وجود دارد
 • شیر اصلی ازت به بویلرها 8- شیر test pipe بویلر

9- اسپیدگذاری شیر اصلی بخار MS

01- شیر اصلی ازت به سمت كوره

11- اسپیدگذاری شیرهای قبلی از فیلترهای سوخت مایع

21- شیر دستی مربوط به بخار LS دی اریتور

31- كلیه كلیدهای مربوط به تجهیـزات برقـی بـویلر درsubstation  و سـایت بـویلر قطـعگردیده و كارت ایمنی آنها نصب می گردد.

پس از آنكه آماد  هسازی اولیه صورت گرفت، میتوان از ایمن بودن شرایط، اطمینـان حاصـلكرد و به نفرات تعمیراتی اجازه انجام كار داد.

5-6. تحویل گرفتن پس از انجام تعمیرات

بازرسی فنی در حین انجـام تعمیـرات در قسـمت هـای مختلـف بـویلر، بـر كـار واحـدهای تعمیراتی، نظارت می كند. این نظارت در    بخشهای مختلفی كه شامل بازرسی جـوش، بازرسـیعایق، مكانیك و غیره  میباشد، صورت می گیرد. بازرسی فنی، پس از پایان تعمیرات،تستهـای مختلفی بر روی قسمت های تعمیر شده انجام داده و در صورت صحت آنها، كـار انجـام شـده راتایید می نماید. پس از آن بویلر به واحد بهره برداری تحویل شده و آمـاده راه انـدازی مـی باشـد.

اپراتورها قبل از راه اندازی بویلر، به بازدید كلی و دقیق از قسمت های مختلف بـویلر پرداختـه وپس از اطمینان از آماده بودن شرایط موجود اقدام به راه اندازی بویلر می نمایند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *