دیگ های گرمایش با آبگرم و عوامل موثر در قیمت

آموزش و راه اندازی دیگ روغن داغ
آموزش و راه اندازی دیگ روغن داغ
مهر ۲۸, ۱۳۹۷
طبقه بندی بویلرها (دیگ بخار آبگرم آب داغ روغن داغ)
طبقه بندی بویلرها (دیگ بخار آبگرم آب داغ روغن داغ)
آبان ۱۱, ۱۳۹۷

دیگ های گرمایش با آبگرم و عوامل موثر در قیمت

دیگ گرمایش باآب گرم، که درفشارکمتراز(kpa110)160psiودمای کمترازf250(c121)کارمی کند،اکثرا برای مقاصدگرمایشی مورداستفاده قرارمی گیرد.واژه”گرمایش”به گرمایش ساختمان ها بااماکن اشاره دارد.علاوه برگرمایش،ازدیگ بخارگرمایش باآب گرم برای کاربردهای صنعتی نیز استفاده میشود.

دیگ گرمایش باآقب گرم،ساده،کارآمد،ومطمئن است.اماعلی رغم سادگی،اگربه درستی مورداستفاده قرارنگیردمشکلاتی به بارمی آورد. که یکی از عوامل موثر در تعیین قیمت دیگ آبگرم می باشد

دیگ آب گرم

هنگامی که از دیگ آب گرم برای گرمایش استفاده شود،درزمره دیگ گرمایش با آبگرم قرارمی گیرد.ازآب گرم تولیدشده توسط یک دیگ گرمایش با آب گرم برای گرمایش ساختمان ها یافرآیندهایصنعتی استفاده می شود.درشکل3-1یک دیگ گرمایش باآب گرم نشان داده شده است.فرآیندتولید آب گرم خیلی ساده ومشابه تولید بخار است،وتفاوت آن این است که دیگ به جای بخار،آب گرم تولید می کند.دریک دیگ آب گرم،ورودی سوخت وآب تغذیه است،وخروجی محصول احتراق وآب گرم است.آب تغذیه توسط یک مشعل درکوره حرارت داده شده وآب گرم درون دیگ تولید می شود.فشاردیگ،آب گرم رابه لوله اصلی می راند.

انواع دیگ گرمایش با آبگرم

دیگ های گرمایش با آب گرم براساس کاربردطبقه بندی می شوند.انواع دیگ گرمایش با آب گرم رایج عبارتنداز:

 • دیگ گرمایش با آبگرم برای گرمایش اماکن
 • تقویت کننده برای ظرفشوهای تجاری

دیگ گرمایش با آبگرم برای گرمایش مکان

ازدیگ گرمایش با آب گرم می توان برای گرمایش اماکن استفاده کرد.بیشتر ساختمانهاومراکزتجاری کوچک ومتوسط ازدیگ گرمایش با آب گرم برای گرمایش فضا با آب گرم استفاده می کنند.درشکل های3-2و3-3نمونه ای ازدیگ گرمایش باآب گرم نشان داده شده است.آب تا دمای انتشار،معمولا(60-82c)140-180Fگرم شده وبا دمای حدود20F(-6.7C)برمی گردد.این سیستم”حلقه بسته”نامیده می شودودارای کمترین میزان آب جبرانی است.دیگ های گرمایش با آب گرم از اولویت بیشتریبرخوردارند.زیرانیازی به متصدی ندارند.همچنین،به واسطه وجود حلقه بسته،تصفیه آب کامل،لازم نیست زیرا دیگ گرمایش با آب کم کارمی کند.دیگ می توان با بازده تبدیل سوخت بالاترنسبت به یک دیگ بخارکارکند.

تقویت کننده برای ظرفشوی تجاری

تقویت کننده،یک گرمکن لوله ای پره دارآنی برای تقویت دمای آب از 110F(43.3-65-5)

به180F(82C)است.ازآب گرم180F(82C)می توان برای شستشوی ظروف درظرفشوی های تجاری استفاده کرد.شکل 3-4یک تقویت کننده متصل به ماشین ظرفشوی تجاری رانشان می دهد.این تقویت کنندهکه برای نصب زیرماشین ظرفشویی طراحی شده است،که نسبت به نوع راه دور،تلفات گرمارا کاهش می دهد.شکل 3-5

نمای جانبی یک تقویت کننده تک مخزن درب دار رانشان می دهد.این تقویت کننده دارای ظرفیت ورودی 58000Btu/hrباظرفیت مخزن3.2گالن است.ظرفیت معادل خروجی آن13.85kwاست.این دستگاه رامی توان مستقیمادرون اتاق قرارداد.تقویت کننده می توانددمای 13.5gal/hrآب راتا40F(4.4c)بالاببرد.تقویت کننده می تواندگازی یابرقی باشد.درشکل3-6یک تقویت کننده برقی نشان داده شده است.

سیستم های گرمایش با دیگ آبگرم

 سیستم گرمایش باآب گرم،در صورتی که به درستی طراحی،نصی ونگهداری شود.گرمایش عالی فراهم می کند.اگر چه تغییرات زیادی درطراحی وکنترل سیستم های گرمایش اماکن به وجودآمده است،مبانی اساسی آن هنوزدرسیستم های جدیداعمال می شود.آب گرم تمایل داردروبه بالاوآب سردتمایل داردروبه پایین جریان یابد.بنابراین،بالابردن منبع وخطوط برگشت برای عملکردصحیح سیستم،مهم است.همچنین،اختلاف فشارکم درسیستم،مستلزم افزایش ابعادلوله وشیراست

مزایای سیستم آب گرم عبارتنداز:

 • نیازکمتربه تصفیه آب
 • نشتی کمتردرسیستم

معایب سیستم آب گرم عبارتنداز:

 • هزینه نصب زیادبه واسطه لوله کشی بیشتر
 • نگهداری بیشتربه منظورحفظ بازده

سیستم های گرمایش باآب گرم رامی توان به سه نوع تقسیم کرد:سیستم های گرانشی،سیستم های گردش اجباری،وسیستم های کنترل منطقه ای

تقویت کننده دیگ آبگرم

سیستم گرمایش گرانشی

دراین سیستم،جریان به اختلاف وزن آب گرم وسرد بستگی دارد.این سیستم به واسطهدمای کم درواحدهای گرمایش،ظرفیت گرمایش نسبتا کمی دارد.درشکل3-7یک سیستم گرمایش،گرانشی نشان داده شده است.

سیستم گرمایش گردش اجباری

دراین سیستم،ازیک پمپ برای تامین فشار جریان آب درسیستم استفاده می شود.شکل(3-8) آب بدون توجه به دمای بین آب سردوگرم ،گردش می کند.به واسطه جریان شدیدترومتوسط دمای بیشتر می توان لوله ها،شیرها،رادیوتورها،وغیره رابااندازه کوچکترانتخاب نمود.ازسیستم گرمایش گردش اجباری امروزه عمومااستفاده می شود.این تنهاگزینه عملی برای سیستم های بزرگ است.

سیستم های گرمایش کنترل منطقه ای

دراین سیستم،دمادرمناطق مختلف یاشیرهای یکطرفه کنترل میشود،جریان آب گرمدررادیاتورهاومتعاقبا انتشارآب گرم ازآنها را کنترل می کنند(شکل3-9).بایک دیگ می توان چند منطقه راکنترل کرد.همچنین می توان این سیستم رابرای کنترل جریان هرمنطقه باپمپ جداگانه طراحی کرد.

دربعضی ازاین سیستم ها،آب گرم دائما درگردش است وجریان هر منطقه یادستگاه توسط شیرهایکنترل جریان،کنترل می شود.درسایرسیستم ها،چندلوله به یک لوله متصل شده وآب ازآن لوله گرفته می شود.آب درهرسیستم گردش می کند وتوسط یک پمپ دارای ترموستات به دیگ برمی گردد.

قیمت دیگ آبگرم

 

 

درتمامی سیستم های آب گرم ،لوله ها باید طوری نصب شوندکه کل سیستم بتواندتخلیه شود.هررادیاتورونقطه بلندیک سیستم گرمایش باآب گرم بایدمجهز به شیر هواگیری باشد.تابدین ترتیب ،رادیاتورهاپرازآب باشندوحداکثرگرماانتقال یابد.

سیستم خورشیدی

سیستم های جدیدکه درآنها ازانرژی خورشیدی برای تغذیه دیگ وتهویه مطبوع استفاده می شودنیز دارای سیستم های گرمایش با آب گرم پایه هستند

سیستم خورشیدی

سیستم های گرمایش رادیاتوری

یک سیستم گرمایشی رادیاتوری ازآب گرم برای انتقال گرماازمحل تولید به محل نیاز،استفادهمی کند.آب گرم توسط یک لوله به محل مصرف ارسال می شود.نصب این سیستم در محل نسبتاآسان است، که ازلحاظ راحتی وصرفه اقتصادی ،یک مزیت محسوب می شود.درشکل 3-11یک یک سیستم گرمایش رادیاتوری عبارتنداز:

 • گرمای مطلوب
 • انعطاف طراحی
 • نصب آسان
 • کارکرد تمیز
 • کارکرد آرام
 • منطقه بندی انعطاف پذیر
 • بازدهی انرژی

اجزای سیستم گرمایش رادیاتوری

دیگ:دیگ،آب راگرم کرده وآب گرم سیستم راتولید می کند.

پمپ:پمپ،آب رادرسیستم توزیع به گردش درمی آورد.

سیستم توزیع:شامل لوله کشی است که آب گرم را درواحدها توزیع می کند.

مخزن انبساط:مخزن پرشده با هوا وآب،که امکان انبساط وانقباض آب گرم براثرگرما وسرمارافراهم می کند.

کنترلگر:دستگاه هایی که دمای آب راکنترل کرده یا پمپ ودیگ راخاموش وروشن می کنند، شامل:

 • آکواستات:دیگ را دردمای ثابت بین 180-220F(82-104.4)،بدون توجه به بار گرمایش راه اندازی می کند.
 • کلیدبازنشانی بیرون ساختمان :دیگ رادردماهای آب مختلف براساس دمای بیرون،راه اندازی می کند
 • کلیدقطع بیرون ساختمان:هنگامی که دمای بیرون حاکی ازاین باشد که گرمایش لازم نیست،

دیگ را خاموش می کند

 • کلید حد بالا:اگردمای آب ازحدایمن عملیاتی بیشترشود،دیگ راخاموش می کند.
 • لوله پره دار:دستگاهی درون رادیاتورکه بخارازسیستم توزیع ودیگ ،ازدرون آن می گذرد.
 • شیر محلی:شیرهای واقع درپایه رادیاتورها.
 • رادیاتور:دستگاهی که حرارت رادرواحدها توزیع می کند(شکل3-12)
 • ترموستات :دمای رادیاتوررا تنظیم می کند.
 • دریچه هوای احتراق:دریچه هایی که هوا رابه ساختمان وارد وخارج می کنند.

.3-5مشخصات یک دیگ گرمایش با آب گرم گازی نمونه(500MBtu/hrT,150psi)

این دیگ گرمایش با آب گرم دارای ظرفیت ورودی 500MBtu/hrوظرفیت خروجی

425MBtu/hr،ونرخ بازیافت 504gal/hrاست که دمای آن بایک مبدل حرارتی به (37.8c)100Fمی رسد.این دستگاه برای حداکثرفشار کاری مجاز160psiمطابق (آیین نامه ASME )بخش4:مقررات ساخت دیگ های گرمایش طراحی می شود.ساخت:مبدل حرارتی لوله آبی دارای لوله مسی راست پره داربدون مخزن هوای بسته با قطرداخلی 7/8اینچ،وحداقل ارتفاع پره 0.33اینچ است.این لوله هامستقیما برای کلکتورهای ASMEبافشار160psiمتصل می شوند.لوله هابایددارای پوشش باامکان بازرسی تمیزکاری

باشند.کلکتورها بایددارای لبه بازشوباشند تانگهداری آنهاآسان باشد وبتوان مبدل حرارتی رابرای سرویس وتعویض،به طور عمودی جابه جاکرد.

یک حسگر جریان درکارخانه روی مجموعه مبدل حرارتی نصب می شود تا جریان گاز مشعل ها راهنگامی که جریان آب ،کم باشد یا متوقف شود،قطع کند.

این دستگاه برایذ نصب داخل ساختمان است ویک مبدل دودکش دارد.پوشش خارجی باید یک پوسته یکپارچه با پره های اکریلیک رنگ نسوز حرارت دیده دردمای( c162)325Fیا بیشتر داشته باشد.قاب ازفولاد گالوانیزه ساخته می شود.

مشعل:مشعل ازنوع هوایی بوده وازاستیل ساخته می شود.محفظه احتراق دارایپوشش نسوز حداقل 2اینچی است تا بتواند دربرابرحرارت مقاومت کند ودربرابر دماهای کاری(C1093.3 )2000Fیابیشترتایید شده است.تمامی چند راهه های گاز باید خارج ازمحفظه احتراق باشند وهوای اولیه باید مستقیما ازخارج کلکتور تامین شود.

احتراق درحالت چهارزمانه باکنترل الکترونیکی انجام شده ودمای آب باید دائما کنترل شود-گرمکن باید مطابق با مقتضیات (آیین نامه ASME CSD-1:دستگاه های کنترلگر وایمنی برای دیگ های خودکار)تعبیه شود.سیستم ایمنی احتراق دارای احتراق الکترونیکی متناوب با نظارت شعله الکتریکی است.درصورت قطع شعله،مدارکنترل 115 ولت درکمتراز0.8 ثانیه عمل می کند.

کنترلگرها:سیستم کنترل استاندارد بابرق VAC24 حاصل ازیک مبدل رده 2 کارمی کند.همه کنترلگرها باید مطابق مقتضیات استانداردANSI Z21.13 وآیین نامه ASME

CSD-1 باشند.این کنترلگرها شامل مواردزیرند:

 • محافظ احتراق
 • کلید حددمای زیاد
 • کنترلگر دمای کار
 • تنظیم کننده فشارگاز
 • شیرگازبرقی
 • حسگر جریان آب
 • شیرقطع گازدستی

خدمات راه اندازی:یک نماینده مجاز ازکارخانه سازنده باید خدمات راه اندازی وآموزش متصدیان راانجام دهد.

ضمانت:سازنده،کلیه قطعات رابه 18 ماه ازتاریخ حمل دیگ ، ضمانت خواهد کرد.

ظروف فشار باید دربرابرآسیب شوک حرارتی تا5 سال ضمانت شوند.

مستندات:سازنده ،باید مدارک زیر رافراهم نماید:

 • سه نسخه راهنمای استفاده کننده
 • سه نسخه گزارش داده سازنده
 • سه نسخه چاپ شده ازگواهی ها

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *