دیگ بویلر روغن داغ

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم
سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم(فصل سوم)
مهر ۲, ۱۳۹۷
سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم
سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم(فصل چهار)
مهر ۳, ۱۳۹۷

دیگ بویلر روغن داغ

دبگ بویلر روغن داغ دیگ بویلر روغن داغ

 

دیگ بویلر روغن داغ ، بهره برداري و راه اندازي نتیجه کار مشترك تیمی شرکت بهره بردار (خریدار ) ، شرکت سازنده و اپراتور شرکت بهره بردار می باشد و در صورتی که هر یک از اعضاي تیم وظایف و تعهدات خود را درست به سرانجام نرسانند بهره برداري از محصول میسر نخواهد بود یا توام با مشکلاتی خواهد بود . لذا در ادامه وظایف و تعهدات هر یک از اعضاء به تفکیک ارائه میگردد.


شرکت بهره بردار(خریدار)
1-اتصال مسیر مصرفی رفت و برگشت به شیرهاي اصلی دیگ روغن داغ
2-استفاده از مخزن ذخیره و انبساط و اتصال آن به پمپ براي تغذیه دیگ روغن داغ
3-نصب دودکش از جنس ورق سیاه و هم اندازه خروجی دیگ روغن داغ بر روي دریچه اگزوز دیگ
4-استفاده از کلاهک Hدر انتهاي دودکش ضروري است .
5-ارتفاع دودکش می بایست 1/5متر از نزدیکترین سقف محل استقرار دیگ بالاتر باشد. ارتفاع کمتر از 6متر نباشد.
6-استفاده از مخزن ذخیره سوخت متناسب با میزان سوخت مصرفی همراه با لوله کشی رفت و برگشت و تعبیـــه فیلترهاي لازم در مسیر اتصال به مشعل دیگ . (بویلرهاي سایز بالاتر از 5میلیون کیلو کالري)
7-در صورت استفاده از سوخت گاز، شیر قطع کن گاز در فاصله 1متري از مشعل نصب گردد.
8-کابل کشی از تابلو برق اصلی به تابلو برق دیگ روغن داغ جهت تامین برق 3فاز و حداقل 25آمپر مصرفی دیگ
روغن داغ (در صورت داشتن تابلو برق در غیر این صورت براي مشعل)
9-در مسیر کابل کشی از تابلو اصلی به تابلوي دیگ روغن داغ حتماً داخل تابلوي اصلی برق ، فیوز قطع کن
در نظر گرفته شود .
10-پر کردن روغن و هواگیري به صورت دقیق و کامل دیگ و مصرف کننده ها

دیگ بویلر روغن داغ

اپراتور شرکت سازنده :
1
-بازدید مسیر رفت

دیدگاه ها بسته شده است