دیگ بخار چیست

راهنمای خرید دیگ روغن داغ
راهنمای خرید دیگ روغن داغ
خرداد ۱, ۱۳۹۷
دیگ بخار سه کوره آذر دما گستر
دیگ بخار دو کوره
خرداد ۲, ۱۳۹۷

دیگ بخار چیست

دیگ بخار چیست

دیگ بخار چیست

دیگ بخار چیست ؟

دستگاه هایی كه بخار را به آب تبدیل می كنند اصطلاحاً دیگ بخار گویند این دستگاه ها انـرژی لازم برای تبدیل فاز آب به بخار را از انواع سوخت های فسیلی، تشعشعی و یا الكتریكی فراهم می كنند. با توجه به دما و فشاری كه بخارات تولید می شوند، انواع متفاوت و كاربردهای مختلفی دارند. به مجموعه ای كه دیگ بخار جزئی از آن می باشد مولد بخار گویند، اكثـر مولـدهای بخـار امـروزی بخار داغ با فشار بالا  3500psia تا 2400 ،240bar تا  165 تولید می كنند، باستثناء مولدهای بخـار هسته ای كه به علـت اسـتفاده از آب فـشرده Water Compressed بخـار اشـباع، بـا فـشار پـایین (70bar ،psia (1000 تولید می نمایند. مولدهای بخار به عنوان بزرگترین منبع انرژی برای صنعت در جهان امروزی بـه شـمار مـی رونـد. در ایـن جـزوه بـه بیـان مولـدهای بخـار بـا سـوخت فـسیلی می پردازیم. (مولدهای بخار هسته ای اختلاف اساسی از نظر طراحی با مولدهای فسیلی دارند. یك مولد بخار مجموعه ای است مشتمل بر: – پیش گرمكن آب تغذیه Economizer – دیگ بخار Boiler – سوپر هیترheater Super – بازیاب حرارتی Reheat – پیش گرمكن هوا preheater Air برای ایجاد حرارت در دیگهای بخار از سوختهایی مانند ذغال سـنگ پـودر شـده یـا سـوخت مـایع (مشتقات نفتی) و یا گاز طبیعی استفاده می كننـد ، نفـت بـه عنـوان سـوخت تـدریجاً كنـار گذاشـته می شود و جای خود را به گاز طبیعی كه دارای احتراق تمیز و آلودگی نسبتاً پایینی است . می دهند

حتی در بعضی مواقع ممكن است از Heater های برقی و یا حرارت اتلافـی حاصـل از فرآینـدهای صنعتی به عنوان منبع حرارتی استفاده كرد.

انواع دیگ های بخار

دیگ بخار را می توان از جهات مختلف دسته بندی كرد كه شامل دسـته بنـدی براسـاس تـیپ و شكل، محتوی لوله ها، ظرفیت دیگ بخار و سیركولاسیون سیال عامل می باشد.

تقسیم بندی دیگ بخار  بر اساس تیپ و شكل

دیگ بخار بزرگ فولادی را با توجه به شكل و تیپ كوره درمدل های زیر طراحی می كنند.

دیگ های بخار دو پاس (Two Pass Boiler)

ایـن دیگ بخـار دارای كـوره دوگـذر بـوده و سـطوح انتقـال حـرارت نظیـر لولـه هـای آبـی، SuperHeater های دمای بالا در پـاس اول و SuperHeater هـای دمـای پـایین و Deheater هـا و اكونومایزر در پاس دوم خواهند بود.

دیگ بخار برنجی (Tower,Type Boiler)

در دیگ بخار برجی تمام تجهیـزات انتقـال حـرارت نظیـر دیوارهـای آبـی ، SuperHeater هـای و اكونومایزر، همگی در یك پاس و پشت سر هم از پایین به بالا نصب می شوند

دیگ های بخار جعبه ای (Box Type Boiler)

دیگ بخار بزرگ فولادی از این نوع می باشند، تمام تجهیـزات انتقـال حرارتـی درون سـاختمانی شبیه یك جعبه سازماندهی شده اند.

دیگ های بخار بر اساس تقسیم بندی بر اساس ظرفیت

دیگ های بخار با توجه به ظرفیتشان و كاربرد های صنعتی و تجاری عبارتند از

  • دیگ بخار لوله ای Boiler Tube Water
  • دیگ بخار پوسته ای Boiler Shell
  • دیگ بخار قطاعی Boiler Sectional

دیگ بخار با توجه به ظرفیتشان و كاربرد های صنعتی و تجاری عبارتند از

  • دیگ بخار لوله ای
  • دیگ بخار پوسته ای
  • دیگ بخار قطاعی Boiler Sectional

منظور از ظرفیت در طبقه بندی دیگ بخار این است كه به عنوان مثال دیگ بخـار قطـاعی بـا ظرفیتهای پایین آب گرم برای مصارف خانگی تولید می كنند و دیگ بخار پوسته ای با ظرفیت های متوسط در كارگاهها و كارخانجاتی كه مصرف بخار در آنها كم می باشد مورد استفاده قرار می گیرند و در نهایت دیگ های بخار لوله ای بـا ظرفیت هـای بـالا در مجتمـع پتروشـیمی یـا نیروگاه هـا اسـتفاده می شوند

دیگ های بخار لوله ای (Water Tube Boiler)

این دیگ بخار از ظروفی  Drums  با قطرهای نسبتاً كوچك ساخته شده اند كه توسط لولـه هـای به یكدیگر متصل شده تا در فشار های بالا كارایی داشته باشند. آب در این دیگ ها به این صورت جریان دارد كه از Drum بخار بالایی از طریق Comers    Down كه از قسمت سرد دیگ بخار عبور كـرده بـه Drum آب واقـع در قـسمت پـائین دیـگ بخـار هـدایت می شود . قطعاتی به نام Riser در قـسمت داغ دیـگ بخـار چرخـه آب را از Drum آب بـه Drum بخار فراهم می كنند. حباب های بخار بالای Riser موجب مكش آب به درون لوله ها مـی شـود و آب پس از رسیدن به Drum بخار و جدا شدن بخار، مجدداً فوقچرخه را طی می كند.

ظرفیت این دیگ بخار از 5200kw  تا مقادیر مـورد نیـاز نیروگاههـا 2000mw مـی باشـد. بـرای بدست آوردن این محدوده وسیع از ظرفیت، 2 لازم است از 4 تا Drum بـا لولـه هـای مـستقیم یـا خمیده استفاده شود.

دیگ های بخار پوسته ای :(Shell Boiler)

آب در داخل پوسته استوانه ای این دیگ بخار جریـان دارد، كـوره و همچنـین لولـه هـای حامـل گازهای حاصل از احتراق  tube Smoke  كه از میان آب می گذرند در داخل پوسته واقع شده انـد . قطر لوله های حامل گاز بر روی راندمان و اندازه فیزیكی دیگ بخار تأثیر گـذار اسـت. بنـابراین در اكثر مواقع ترجیح داده می شود كه از تعداد زیادی لوله با قطر كم استفاده شود تا راندمان دیگ بخار بالا بماند.

این نوع دیگ بخار در دو دسته افقی و عمودی قرار می گیرد. دیگ بخار پوسته افقی معمـولاً بـه صورت یك واحد كامل (Boiler Pakage ( ساخته می شوند و تمامی تجهیزات لازم از جمله پمـپ خوراك، شیرهای مختلف اتصالات، سیستم الكتریكی و … را به همراه دارند. نوع عمودی دیگ بخار پوسته ای نیز وجود دارد كه در مقایسه با دیگ بخـار افقـی از ظرفیـت كمتری برخوردار بوده و جای كمتری نیز نیاز دارند.

دیگ های  قطاعی بخار:(Sectional Boiler)

این دیگ بخار آب داغ با فشار پایین برای سیستم های مركزی تولید مـی كننـد. تعـداد قطاع هـای آنها با توجه به ظرفیت مورد نیاز می تواند از 30kw تا 750 kw تغییر كند. شعله حاصل از مشعل این دیگ بخار در میان قطاعها و جریان آب از حفرهای واقع در دیواره قطاعها عبور می كند.

دیگهای بخار با سیكل طبیعی:

در این دیگ بخار نیروی ایجاد شده جهت چرخش سیال عامل از اختلاف دانسیته سیا تلا قبـل و بعد از انتقال حرارت حاصل می شود.

دیگ های بخاری با سیكل اجباری

در این دیگ بخار عامل حركت سیال، مولـدهای خـارجی خواهنـد بـود. در ایـن سیركولاسـیون محدودیت فشار برای سیال منتفی می شـود، در ایـن دیگ بخـار مولـد حركـت سـیال پمپ هـایPump Circulating Boiler می باشند

 دیگ های بخاری با سیكل مختلط:

ایــن دیگ بخــار معمــولاً بــرای تولیــد بخــار داغ در دو حــوزه فــشار بــالا و پــایین كــار می كنند به طوری كه در فشارهای پایین، نیـروی حاصـل از اخـتلاف دانـسیته بـرای سیركولاسـیون كافیطبیعی بوده ولی در فشار بالا سیركولاسیون اجباری است

  •  تقسیم بندی از نظر محتوای لوله ها
  • آتشی لوله بخار : (Boiler Fire-Tube)

دیگ  در دیگ بخار لوله آتشی ، آتش و گاز حاصل از احتراق از درون لوله ها جریان می یابند و باعـث جوشش سیال انرژی گیرنده ( آب) در خارج محیط لوله می گردند. انواع متنوع دی از دیگ بخارهـا  Tube-Fire برای تولید بخار در صنعت استفاده می شود كه قدمت آن به حدود 80 سال مـی رسـد. دیگ بخارهای Tube-Fire هنوز در صنایعی كه تولید بخار اشباع می كنند و فـشارشان در حـدود و بالاتر از 250psig و دبـی hr/m 500001b مـی باشـد بـه كـار مـی رونـد . گرچـه در ایـن صـورت اندازه شان افزایش می یابد ولی طرح عمومیشان در طی 25 سال گذشته تغییر نكرده است. دیگ بخار Tube-Fire حالت ویژه ای از Tube-Shell با مخزنی حاوی آب مـی باشـد . پوسـته كـه بخش تحتانی دیگ بخار است توسط گازهای حاصل از احتراق حرارت . می باشد

دیگ بخار چیست

در دیگ ها ی بخار Tube-Fire كه اكنون ساخته می شوند گازهای داغ، به جای بخار از میان لولـه هـا عبور می كند و باعث افزایش انتقال حرارت در دیگ بخار می شود . با توجـه بـه كاربردشـان Fire Tubes به صورت افقی، عمودی و یا مایل قرارمی گیرند . در اولین دیگ بخار ساخته شـده انـد لوله هایی به صورت افقی می باشند

قیمت دیگ بخار

دیگ بخار های Tube-Fire : دو نوع هستند

  • Fire-Box
  • The Scotch Martine

در Boiler Box-Fire ، كوره یا Box-Fire و Tube-Fireها در پوسته قرار دارند . در صورتی كـه در Martine Scotch كوره معمولاً در زیر پوسته قرار دارد و گازها حاصل از احتراق از انتهـای عقبـی محفظه خارج شده و از میان Tube-Fireها گذشته، سپس به دودكش می روند

دیگ بخار

دیگ  بخار Martine Scotch ، معمولاً با سوخت های مایع و یا گازی كار می كننـد. بـرای تولیـد بخار اشباع با ظرفیت كم و فشار پائین از دیگ های بخارTube-Fire  استفاده مـی كننـد . قطـر پوسـته دیگ بخار Tube-Fire در فشار و دبی های بالا، به منظور تحمل تنش زیادتر در نتیجه حجیم تـر می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *