تشکیلات تولیدکننده های دیگ بخار و وسایل نقل و انتقالات

استاندارد سازی دیگ های بخار
استاندارد سازی دیگ های بخار
مهر ۸, ۱۳۹۷
دیگ بخار سه پاس
شرح سیستم کنترل بویلر و دیگ بخار
مهر ۱۵, ۱۳۹۷

تشکیلات تولیدکننده های دیگ بخار و وسایل نقل و انتقالات

تولیدکننده های بخار و وسایل نقل و انتقالات از لوازم بزرگ زیر تشکیل شده اند.

1- تولیدکننده های بخار

 •  چهار بویلر (ظرفیت هر یک تن 226.8 در ساعت)
 •  هشت دستگاه دمنده (F.D.F)

2- سیستم تخلیه

 • دو عدد فلش درام مربوط به تخلیه دائم (V-2101 A, B)
 •  دو عدد فلش درام مربوط به تخلیه لحظه ای (V-2102 A, B)

3 -سیستم نمونه گیری

4 -پیش گرم کن هوا

طراحی پایه

همه دیگهای بخار طراحی شده اند که بطور موازی (همانند) اداره و بهر ه برداری شوند با پخش و توزیع مقدار مساوی لود و با سوخت گاز، سوخت مایع و یا با هر دو سوخت بسوزند. اساس طراحی دیگهای بخار به شرح زیر می باشد:

1 -وضعیت طراحی

نوع بویلر: دو عدد درام از نوع گردش طبیعی

تعداد بویلر: چهار دستگاه

بخار تولیدی هر بویلر: 226.8T/H

حداکثر بخاری که میتواند به طور پیوسته تولید نماید.

حداکثر بخاری که می تواندمقطعی تولید نماید : 260.8T/H

حداکثر فشار جایز در حین کار: 55 BarG

فشار بخار خروجی سوپرهیت در حین کار

در حداکثر میزان تولیدی پیوسته: 4.87BarG

دمای بخار خروجی سوپرهیت در حین کار :

دمای آب تغذیه ورودی به اکونومایزر:

26.7C :( F.D.FAN) دمای هوای ورودی دمنده

سیستم مکش: سیستم مکش با نیرو Forced draft

سیستم سوخت: سیستم سوخت با سوختهای سنگین و سبک و گاز شبکه

2– کیفیت آب و بخار

 • کیفیت آب شرایط زیر برای آب تغذیه و آب بویلر جهت بهره برداری  و طولانی شدن عمر بویلر پیشنهاد شده است.

تشکیلات تولیدکننده های دیگ بخار و وسایل نقل و انتقالات

تشکیلات تولیدکننده های دیگ بخار و وسایل نقل و انتقالات

خصوصیات سوخت در دیگ بخار

گاز پالایشگاه

خصوصیات سوخت

خصوصیات سوخت

دیگهای بخار با سوخت گاز مورد یک طراحی شده اند.

موردهای2 ,3,4,5 هم در دیگهای بخار میتوانند استفاده شوند.

خصوصیات سوخت

خصوصیات سوخت

c) چگونگی سوزاندن سوخت.

هر یک از بویلرها مجهز به 6 دریچه مشعل می باشند.در هر دریچه یک مشعل با سوخت سنگین و سبک ،ویک مشعل با سوخت گاز نصب شده است. این سیستم توانایی دارد که بسوزاند هر یک از سه نوع سوخت را و همچنین دو نوع سوخت (گاز و سوخت سبک یا گاز و سوخت سنگین)  در یک زمان بسوزاند. تجهیزات سوزاندن سوخت سنگین و سوخت گاز طوری طراحی شده اند که هر بویلر بطوراتوماتیک بهره برداری شود به اندازة حداقل 23  % و حداکثر 115  % حداکثر میزان بخار تولیدی با سرویس بودن تمام مشعلها.

 ظرفیت هر یک از مشعلهای دیگهای بخار به شرح زیر است:

مشعلهای سوخت سنگین        :معادل حداکثر میزان تولید بویلر

مشعلهای سوخت سبک         : معادل حداکثر میزان تولید بویلر

خصوصیات سوخت

پیش بینی کار برجسته بویلر

بخار تولیدی بویلر( وقتیکه گاز مورد 1 سوزانده شود)  زمانیکه حداکثر بخار رابویلر تولید می کند.

بخار تولیدی بویلر )وقتیکه گاز مورد 1 سوزانده شود(   زمانیکه حداکثر بخار را بویلر تولید می کند.

 

226800 kg/hr مقدار             جریان بخار تولیدی

49.7 Bar G فشار درام بالا (مخزن بخار)                  

265 C دمای                    بخار درام بالا

44.84 Bar G فشار            بخار سوپرهیت خروجی

397 C دمای             بخار سوپرهیت خروجی

238100 kg/h             فلوی آب ورودی بویلر

150.5 C             دمای آب ورودی بویلر

12400 kg/h             سوخت مصرفی برنرها

هوای اضافی                        % 8

90.3 %          راندمان و کارآیی بویلر

 

235400 kg/h          مقدار هوا برای احتراق

247800 kg/h           مقدار هوای حاصل از احتراق

26.7 C دمای هوا (هوای محیط)

دمای گازهای حاصل از احتراق

ظاهر هر بویلر به شرح زیر ساخته و طراحی شده است.

 • سطح گرمایش

 5633 m2 بویلر

370 m2     دیوار های آبی کوره

480 m2   سوپرهیت کننده ها

1380 m2   اکونومایزر

7863 m2    مجموع

 

 • مجموع حجم کوره 653m3
 • حجم گرمای آزاد شده  063 KJ/m3hr

حداکثر گرمایی که در سطح گرمایشی با سوخت اویل از دست میدهد در لود بالا 210KJ/s.m2 می باشد.

شرح وسایل:

 1. سیستم سوخت ورودی
 2. تجهیزات سوزانندة سوخت

(a)  همه تجهیزات برای سوزاندن سوخت طوری طراحی شده اند که برای سوزاندن سه نوع سوخت مناسب بوده و شرایط مطمئن و مقررات اولیه را دارا می باشند و به شرح زیر می باشد:

1-هر یک از بویلرها دارای لوازم و تجهیزاتی هستند با 6 دریچه مشعل. در هر دریچه یک مشعل برای سوختهای سنگین و سبک و یک مشعل برای سوخت گاز نصب شده است. این سیستم توانایی سوزاندن هر یک از سه نوع سوخت و همچنین سوزاندن دو نوع سوخت )گاز و سوخت سنگین یا گاز و سوخت سبک(  را در یک زمان دارد.

یکی دیگر از تجهیزاتی که بویلر دارد یک فشار پودرک ننده از نوع اسباب تفنگی برای سوخت مایع می باشد. اسباب تفنگی یدکی تنها برای شروع راه اندازی اولیه استفاده می شود.

2 -برای هر یک از مشعلها اسکانری برای دیدن اشعۀ ماوراء بنفش ترتیب داده شده است.

3 – برای هر یک از مشعلها یک پایلوت با سیستم افروزش سوخت گاز نصب شده است. گازبرای پایلوت هر یک از مشعلها از یک شاخۀ فرعی از شاخۀ اصلی تهیه میشود.

(b) مشخصات مشعلها

-1 مشعل های سوخت سنگین

نوع : از نوع بخار پودر کننده(برای بهره برداری عادی)

3200 kg/h   :  ظرفیت هر مشعل

11.7 Bar G : فشار سوخت سنگین ورودی

اختلاف فشار بخار اتومایز : فشار سوخت + یک بار

دیگر مشعلها به آرامی آماده و اضافه می شوند به طرف بالا (به ترتیب شما ره مشعلها ) و خلاصه مشعلها در جدول زیر نشان داده شده است.

 مشخصات مشعلها

مشعل سوخت گاز

Type                                     : multi – spuds type

Capacity of each berner                  : 2500 kg/hr

Gas supply pressure                           : 1.8 Bar G

 

سیستم هوای احتراق

دو دستگاه توربین بخاری گرداننده F.D.FAN  به ظرفیت هر کدام 75% برای هر بویلر نصب شده است. به اضافه یک دستگاه گرداننده موتوری الکتریکی به ظرفیت 75% که فقط برای بویلرهای B-2101 A, B نصب شده است.

جریان هوای احتراق بوسیله تنظیم کردن پره های ورودی کنترل میشو د. فرمان کنترل از سیستم کنترل هوای احتراق به همراه سیستم کنترل سرعت توربین متحد میشود. هر برنر به تنظیم کننده های هوا، جهت مخلوط و توزیع هوا مجهز است.

 

دمنده ها (F.D.FAN)

 نوع : ورودی یکراهه

تعداد : دو دستگاه برای هر بویلر

ظرفیت: 3600m3/m in در دمای 43C

مجموع فشار استاتیکی 790 mm’H2O

دمای هوا :     43C

دور دمنده (فن) : 980 rpm

 سیستم کنترل       : کنترل پره های ورودی

گردانندة بخاری : توربین بخاری540KW

گرانندة موتوری (برقی):600KW

 توربین دمنده

نوع : گردانندة افقی یک مرحله ای با گریبکس

تعداد : دو دستگاه برای هر بویلر

مقدار قدرت اسب بخار  540 kw :

فشار بخار ورودی توربین  41.4 Bar G :

فشار بخار خروجی توربین  21.5Bar G :

دمای بخار ورودی توربین  380C :

دمای بخار خروجی توربین 330C :

سرعت توربین 3412 rpm :

سرعت خروجی گریبکس  1000 rpm :

مخصوص بویلر

بویلر نوع IHI-FW SD بوسیله خودش نگهداری می شود. دو عدد درام (مخز ن) ، تشعشع بویلر از نوع گردش طبیعی.

سطح گرم کننده عبارت است از دیوارة آبی کوره، بانک تیوپ (لول ههای بین درام بالا و پایین) ، لوله های سوپرهیت کننده بخار و اکونومایزر.

1-تولید بخار

آب تغذیه بویلر پس از عبور از سیستم اکونومایزر وارد مخزن بخار میشود.

آب بویلر از میان لوله های پایین آورنده آب(down comer) در پشت گروهی از بانک تیوپهای بویلر پایین می آید و وارد مخزن آب میشود. سپس آب از مخزن آب در دیوارة تیوپی (لوله ای) جلو، دیوارة تیوپی عقب، دیواره های تیوپی پهلویی بویلر (هدرهای دیواره لوله ای(تیوپی) پهلویی کوره پایین تر است) توزیع میشود.

بخار بوسیلۀ گرمای تشعشعی در داخل کوره و بوسیله گرمای گازهای حاصل از احتراق که از میان لوله های بانک تیوپ بویلر جابجا میشوند, تولید می شود و به صورت مخلوط آب و بخار در مخزن بخار جمع می شود.

(a) درامها(Drums)

مخصوص بویلر

همه درزها جوشکاری می شوند، بازرسی م ی گردند بوسیلۀ عکسبرداری، و با فشار آب امتحان می شوند.

همه درام به یک سوراخ آدم رو که اندازة قطر آن 16 اینچ است مجهز می باشد.

مخزن بخار به لوله آب ورودی، لوله تخلیه دائم، لوله تزریق مواد شیمیایی و لوله رابط آب نماها مجهز میباشد.

 • تجهیزات داخلی درام

مخزن بخار شامل یک لوله تغذیه داخلی برای توزیع مخصوص و صحیح آب تغذیه، لولۀ داخلی برای تخلیه دائم و تجهیزات تصفیه بخار (جداکننده های افقی و خشک کننده ) میباشد. معدل مجموع ذرات جامد در داخل بخار با فشار بالا در بویلر متجاوز از1ppmنیست.

 • بویلر بانک

مجموع لوله های بویلر دارای جوش مقاوم الکتریکی و از جنس کربن استیل می باشند. بویلر بانک از لوله های برهنه با قطر خارجی 50.8 mm که با درام های بالا و پایین ارتباط دارند، تشکیل شده است. برای دیواره های آبی پهلو و عقب و دیوارة بانک، از تیوپ های پر ه دار و برهنه با قطر خارجی 50.8 mm استفاده شده است.

بویلر بانک از لوله های زیر تشکیل شده است:

مخصوص بویلر

 

 

 • کوره

دور تا دور کوره بوسیلۀ دیواره های لوله ای حاوی آب که ((تیوپهای جوشی پر ه دار)) نامیده  میشوند احاطه شده است هر یک از لوله های پره دار درست بین لوله های مجاور جوش داده شده است.

دیواره لوله ای کوره بوسیلۀ فلنجهای قابل انبساط و انقباض به مخزنها و بوسیلۀ فلنجهای جوشی به هدرها محکم شده اند و لوله ها به طور کامل کربن استیل هستند.

کوره از لوله هایی با مشخصات زیر تشکیل شده است:مخصوص بویلر

سوپرهیت کننده ها و ملایم کننده ها

بخار خشک بوسیله لوازم داخلی دارم)جداکننده های افقی و خشک کننده( در مخزن بخار جدا میشود و بطرف لوله های متحد سوپرهیت کننده بخار حرکت می کند و همچنین آب اشبا ع از بخار بطور همزمان بوسیله لوازم داخلی مخزن )درام( جدا میشود. این جداکننده ها برای ثابت نگهداشتن گردش آب بویلر مهم هستند. بخار خشک از میان سوپرهیت کننده های اولیه و ثانویه عبور کرده و سپس وارد شاخۀ اصلی بخار با فشار بالا میشود . (HPS)

علاوه بر این، یک کنترل کننده دمای بخار سوپرهیتر طراحی شده (از نوع پخش ملایم) و بین سوپرهیت کننده اولیه و ثانویه نصب شده است و بوسیلۀ آن دمای بخار خروجی سوپرهیت کنترل میشود. که 379  است.

 

 • سوپرهیت کننده ها

سوپرهیت کننده های بخار خشک از لوله های برهنه ساخته شده اند. این قسمت از یک سری اجسام مرکب و یکپارچه لوله های ضد زنگ ساخته شده که به شاخه های اصلی مرتبط شده اند محل ارتباط لوله ها و هدرها و لوله های بخار اشباع از مخزن بخار جوش داده شده اند.

بازرسی نیپل های (nipples) نصب شده روی شاخه های اصلی الزامی می باشد. سوپرهیت کننده ها از نوع تشعشعی و جابجایی هستند.

مخصوص بویلر

 • کنترل دمای بخار

کنترل دمای بخار بوسیلۀ سیستم آب اسپری انجام می شود. و سیستم تزریق آب اسپری بین هدرهای سوپرهیت کننده اولیه و ثانویه نصب شده است. دمای نهایی بخار وقتیکه مقدار بخار خروجی بین 100 % تا 115 % حداکثر ظرفیت بویلرمی رسد به اندازة 3  ̊C دمای طراحی شده در لود ثابت تغییر می کند.

اکونومایزر

سیستم اکونومایزر در سر راه محل خروج گازهای حاصل از احتراق، بین بویلر و دودکش نصب شده است و جهت بالا بردن راندمان بویلر طراحی و نصب شده است. اکونومایزر از لوله های برهنه به شرح زیر ساخته شده است.

نوع:  از نوع لوله های مارپیچی پره دار افقی

قطر خارجی :    80.8 mm

ضخامت :      3.5 mm

جنس :     A192

تجهیزات کمکی بویلر

 

 1. سیستم تخلیه (زیر آب) بویلر

این سیستم برای چهار بویلر مشترك است و به اندازه 25 درصد (MCR) حداکثر میزان تولید بطور دائم هر بویلر ظرفیت دارد . 226.8 ×%25 = 56.7 T/H

 

جهت خوب نگهداشتن کیفیت آب بویلر، 1% بلودان (تخلیه) برای ثابت نگهداشتن کیفیت آب بویلر به اندازه معمول، کافی می باشد. این سیستم از یک فلش رام تخلیه دائم با فشار و یک فلش درام تخلیه موقت به اتمسفر تشکیل شده است. آب تخلیه دائم هر یک از بویلرها در فلش درام تخلیۀ دائم فشاردار جمع میشود و بخار آب فلش شده و به شاخۀ اصلی بخار LLPS فشار پایین (بخار 4 بار) فرستاده میشود.

آب تخلیۀ دائم در ته مخزن جمع شده و پس از عبور از میان سردکنند ه های آب تخلیه (Blow down cooler)  (پس از تبادل حرارت با یک شاخه از آب DM ورودی به هواگیر) تخلیه میشود به سیستم آب فاضلاب و به طرف بازیافت می رود.

در اصل آب تخلیه دائم به طرف مخزن (TK-2208) واقع در قسمت کلاری فایر برجهای خنک کننده لوله کشی شده است.

 

 • فلش درام تخلیه دائم (V-2110 A, B)

 

نوع:          از نوع سیلندری شکل

تعداد:        دو عدد برای چهار بویلر

ظرفیت:                     2.2 M3 (at NWL)

فشار بهره برداری:        4بار

دمای بهره برداری :      152  ̊C

نوع ماده (جنس) :      A 515 GR 6 0

 

 • فلش درام تخلیه موقت

نوع:  از نوع سیلندری شکل

تعداد:                دو عدد برای چهار بویلر

ظرفیت:             1.9 M3 (at NWL)

فشار بهره برداری :              اتمسفر

دمای بهره برداری :                              100 ̊C (بخار اشباع)

نوع ماده (جنس):                               JIS SS41

 

سیستم دوده زدائی

 

6عدد گرداننده گردانندة ثابت دوده زدائی برای توده لوله های بویلر بانک، چهار عدد گردانندة ثابت برای قسمت اکونومایزر و یک عدد دوده زدائی رفت و برگشتی (به داخل لوله های سوپرهیت) بلند برای لوله های سوپرهیت کنندة بخار نصب شده است. آنها طوری ترتیب داده شده اند که به طور اتوماتیک و به ترتیب شماره جهت بهره برداری عادی و نرمال، با فشار دادن یک پوش باتون (Push Button) در سرویس قرار میگیرند و دارای لوازم و سوئیچهای انتخاب کننده هستند که به وسیله آن هر بلور از تابعیت اتوماتیکی خارج میشود. هر یک از این دود ه زداها در زمانهای اضطراری بصورت دستی میتوانند مورد بهره برداری قرار گیرند.

یک پانل کنترل برای هر یک از بویلرها بطور مجزا وجود دارد.این پانل کنترل، همه کنترلها را در بر می گیرد و دارای لوازم حفاظتی لازم برای اطمینان و راندمان و کارآیی بهتر بهره برداری و ادارة دوده زدائی می باشد.

 

 • مشخصات دوده زدائی های بویلر

 

سیستم دوده زدائی

سیستم نمونه گیری

 

 • یک سری تجهیزات نمونه گیری برای هر بویلر جهت یاری و مراقبت از کیفیت آب بویلر، آب تغذیه بوسیله آنالایزرهای نشان دهندهPH دو عدد و چهار عدد اندازه گیر کانداکتیویتی (هدایت الکتریکی) نصب شده است.

 

 • مشخصات دستگاههای نمونه گیری

 

نوع:          از نوع سردکننده های آخوری

تعداد:        یک دستگاه برای هر بویلر

سیستم دوده زدائی

سیستم هوای سیل کننده

سیستم هوای سیل کننده برای سیل کردن روزنه های دوده زدائی ها و مشعل ها نصب شده اند. هوای سیل کننده از خروجی F.D. FAN تهیه می شود.

دمپرهای مجزا

یک دریچه مجزا در مجرای ورودی گازهای حاصل از احتراق به دودکش استیلی هر بویلر نصب شده است. این دمپر تنها در هنگام تعمیرات یا بستن بویلر بسته می شود.

کانالها و دوکش

دودکش ها و کانالهای هوا از صفحات استیلی نرم ساخته شده اند، انداز ه های دودکشها و کانالها برا اساس سرعت تقریباً20 M/S  در حداکثر میزان تولیدی بویلر طراحی و ساخته شده اند. همه دودکش ها و کانالهای هوا جوش داده شده اند. آنها به صورت صحیح نگهداشته و پشتیبانی می شوند. در جاهایی که احتیاج است از لوازمی مانند فلنج های قابل انقباض و انبساط و دربهای ورودی استفاده شده است.

کانال هوای دودکش

بویلر به دودکش                 ضخامت 6mm کربن استیل

 کانال هوا

از F.D FAN تا پشت مشعلها 4.5mm کربن استیل

دودکش

نوع:                          از نوع خود ایستاده (یعنی با چیزی مهار نشده) از جنس کربن استیل

تعداد:                        چهار عدد برای چهار بویلر

ارتفاع:                       76متر بالای سطح زمین

قطر داخلی:                                3متر

ماده :                        از جنس کربن استیل

آستر:                         38mm gunite

 

 شیرهای اطمینان

هر بویلر به دو عدد شیر اطمینان روی مخزن بخار و دو عدد شیر اطمینان روی لوله بخار سوپرهیت خروجی از بویلر مجهز است.

شیرهای اطمینان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *