تخمين ميزان دبی 1 ( تخله ديگ بخار )

تصفیه معمولی با فسفات در بویلر
تغيير در شرايط جوشش در ديگ بخار
مهر ۶, ۱۳۹۸
بازده حرارتی دیگ های بخار
تخليه پيوسته دیگ بخار
مهر ۲۳, ۱۳۹۸

تخمين ميزان دبی 1 ( تخله ديگ بخار )

تخمين ميزان دبی 1 ( تخله ديگ بخار )

در اين قسمت يک روش ساده براي برآورد نرخ جريان تخلية ديگ بخار ( درصورتيکه قبلاً برآورد نشده باشد ) ارائه ميشود :

  1. اگر ميزان TDSدر آب تغذيه ( مخلوط آب جايگزين شده و آب برگشتي ) که به ديگ بخار وارد ميشود را بتوان بدست آورد، مقدار تخليه لازم بشکل زير محاسبه ميشود

تخلیه دیگ بخار دبی

  1. در مورد واحدهاي موجود، روش فعلي تخليه مثلاً ٢/٥سانتيمتر ( ١اينچ ) كاهش ارتـفاع دردرجه آبـنما در فـواصـل زمـاني مـنظم مـيباشد. بـا بـرآورد مساحت سـطح آب دیگ بخار ( طـول * عـرض ) مـيتوان ايـن مـقدار ٢/٥سانتيمتر را برحسب حجم بيان کرد و با ضرب کردن حـجم در فرکانس  تـعداد دفعات تخليه در واحد زمان( ميتوان نرخجريان معادل حالت تخليه پـيوسته را محاسبه کرد. بايد بخاطر داشت که اين مقدار به نرخ متوسط فـعلي تـوليد بـخار ارتباط دارد
  2. در روش ديگر که ميتواند جايگزين روش تخلية فعلي شود ميتوان شير تخليه زير ديگبخار را براي مدت زمان مشخص باز گذاشت. براي شيرهاي چرخشـي استاندارد، نرخ جريان تخليه با طول و قطر لوله تخليه و فشـار ديگبـخار کـنترل ميشود. هنگاميکه شيرها باز هستند براي تخمـين نرخ جريان ميتوان از نـمودار شکل ٥استفاده كرد و همچنين از روي اين نمودار ميتوان نرخ جريان معادل حالت تخليه پيوسته را محاسبه کرد. ملاحظه ميشود مجدداً مقادير فوق به نرخ متوسط توليد بخار ارتباط دارند.

نمونه برداری

بسيار مهم است که آب نمونه برداري شده به طور صحيح سرد شود و مستقيماً از دیگ بخار يا مسير تخليه گرفته نشود در غير اينصورت تـلفات فـلاش بـر صحّت محاسبات تائير منفي ميگذارد. لذا استفاده از خنك کننده براي آب نمونه برداريشده ٢ضروري است  ( شکل زیر ) سپس شير تخليه A تنظيم ميشود اما مانند همه دهانه ها ٣سوراخي ا دهان هاي با اندازه مـعين کـه بـراي کـنترل جـريان سـيال بکـار ميرود فقط براي شـرايطي که در زمان تنظيم و نمونه برداري وجود داشـته است ميتواند درست عمل کند.

تخمين ميزان دبی 1 ( تخله ديگ بخار )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *