تخمین میزان دبی 1 ( تخله دیگ بخار )

تصفیه معمولی با فسفات در بویلر
تغییر در شرایط جوشش در دیگ بخار
مهر 15, 1398
بازده حرارتی دیگ های بخار
تخلیه پیوسته دیگ بخار
مهر 15, 1398

تخمین میزان دبی 1 ( تخله دیگ بخار )

تخمین میزان دبی 1 ( تخله دیگ بخار )

در این قسمت یک روش ساده برای برآورد نرخ جریان تخلیه دیگ بخار ( درصورتیکه قبلاً برآورد نشده باشد ) ارائه میشود :

  1. اگر میزان TDSدر آب تغذیه ( مخلوط آب جایگزین شده و آب برگشتی ) که به دیگ بخار وارد میشود را بتوان بدست آورد، مقدار تخلیه لازم بشکل زیر محاسبه میشود

تخلیه دیگ بخار دبی

  1. در مورد واحدهای موجود، روش فعلی تخلیه مثلاً ٢/۵سانتیمتر ( ١اینچ ) کاهش ارتـفاع دردرجه آبـنما در فـواصـل زمـانی مـنظم مـیباشد. بـا بـرآورد مساحت سـطح آب دیگ بخار ( طـول * عـرض ) مـیتوان ایـن مـقدار ٢/۵سانتیمتر را برحسب حجم بیان کرد و با ضرب کردن حـجم در فرکانس  تـعداد دفعات تخلیه در واحد زمان( میتوان نرخجریان معادل حالت تخلیه پـیوسته را محاسبه کرد. باید بخاطر داشت که این مقدار به نرخ متوسط فـعلی تـولید بـخار ارتباط دارد
  2. در روش دیگر که میتواند جایگزین روش تخلیه فعلی شود میتوان شیر تخلیه زیر دیگبخار را برای مدت زمان مشخص باز گذاشت. برای شیرهای چرخشـی استاندارد، نرخ جریان تخلیه با طول و قطر لوله تخلیه و فشـار دیگبـخار کـنترل میشود. هنگامیکه شیرها باز هستند برای تخمـین نرخ جریان میتوان از نـمودار شکل ۵استفاده کرد و همچنین از روی این نمودار میتوان نرخ جریان معادل حالت تخلیه پیوسته را محاسبه کرد. ملاحظه میشود مجدداً مقادیر فوق به نرخ متوسط تولید بخار ارتباط دارند.

نمونه برداری

بسیار مهم است که آب نمونه برداری شده به طور صحیح سرد شود و مستقیماً از دیگ بخار یا مسیر تخلیه گرفته نشود در غیر اینصورت تـلفات فـلاش بـر صحّت محاسبات تائیر منفی میگذارد. لذا استفاده از خنک کننده برای آب نمونه برداریشده ٢ضروری است  ( شکل زیر ) سپس شیر تخلیه A تنظیم میشود اما مانند همه دهانه ها ٣سوراخی ا دهان های با اندازه مـعین کـه بـرای کـنترل جـریان سـیال بکـار میرود فقط برای شـرایطی که در زمان تنظیم و نمونه برداری وجود داشـته است میتواند درست عمل کند.

تخمین میزان دبی 1 ( تخله دیگ بخار )

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش