تخليه پيوسته دیگ بخار

تخمين ميزان دبی 1 ( تخله ديگ بخار )
مهر ۱۵, ۱۳۹۸
بستن بویلر
تغييرات بار ديگ بخار
مهر ۲۸, ۱۳۹۸

تخليه پيوسته دیگ بخار

در صورتيکه متوسط تخليه لازم از (٨٨Ib/h)٤٠kg/h بيشتر باشد، تخليه ديگ بخاربصورت پيوسته براي کنترل TDSروش مناسبي ميباشد. با شرايط ئابت توليد بخار و جايگزيني آن ميتوان نرخ تخليه پيوسته را با دقت تعيين و کنترل کـرد. در صورت وجود شرايط متغير بايد در موارد زير سازش لازم صورت پذيرد.

  • الف ( تخليه بصورت پيوسته و با نرخ متوسط که در بخش قبل محاسبه گرديد انجام شود. درنتيجه مقدار واقعي TDSحول و حوش مقدار مطلوب TDS تغييرميکند.
  • ب ( نرخ تخليه مقدار مبناي TDSراحفظ کند و قلّه ها بصورت متناوب کنترل شــوند. امّـا از تــخلية تـناوبي ديگ بـخار نـبايد چشـم پوشي کـرد.

خنک کننده آب نمونه برداری شده از تخلیه دیگ بخار

يك روش ساده براي کنترل خودكار تخليه استفاده از يک تايمر در شکلها با E نشان داده شده ميباشد که براساس زمانبندي از قبل تنظيم شده عمل تخليه را انجام ميدهد. زمانبندي براساس مقدار آب تغذيه و الگـوي تـوليد بخار تـعيين ميشود. چنين سيستمي در شکل ٧نشان داده شده است. اما همانطوركه ديده ميشود اين سيستم به نرخ تبخير توجه ندارد.
کنترل خودکار تخلیه به صورت زمان بندی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *