تخليه ديگ بخار

زباله سوز بیمارستان
زباله سوز بیمارستان
مرداد ۵, ۱۳۹۸
دیگ بخار قدیمی و جدید
ديگ های بخار قديمی و جديد
مرداد ۲۴, ۱۳۹۸

تخليه ديگ بخار

تخليه ديگ بخار

تخليه ديگ بخار

موضوع تخليه ديگ بخار که به منظور پاکسازي آن و جلوگيري از اتلاف انرژي بكار ميرود بسيار پيچيده است. اين موضوع شامل روابط بين عوامل مختلفي ازجمله نوع ديگ بخار، مقدار درصد حداکئر مجاز ذرات محلول و معلق، كيفيت آب تغذيه و پردازش آب تغذيه ميباشد.

روش هاي موجود کنترل تخليه ديگ بخار بسيار مـتفاوت مـيباشند. بـعضي از ديگ هاي بخار موجود با روش هايي کنترل ميشوند که اصلاً مناسب آنها نيست، در نـتيجه تـلفات انـرژي ايجاد شـده حـتي مـيتواند بـراي مسـثولين تأسـيسات ناشناخته باشد. اين کتابچه براي اپراتورها و مهندسين ديگ هاي بخار تدوين شـده است و درمورد اين موضوع که چگونه ميتوان تلفات و درنتيجه هزينه ها راکاهش داد، بحث مينمايد

مقدمه
فرايند توليد بخار براي کاربردهاي صنعتي همواره بـا تجمع ذرات مـحلول ومعلق در آب ديگ بخار همراه است. چنانچه غلظت ذرات محلول و معلق از يک حد معين، بالاتر رود اين مواد، تودهاي کف شکل را ايجاد مينمايند که باعث ميشود آب ديگ به صورت مخلوط مـعلق مـايع درگــاز در درون بـخار ظاهر شـود.
carry – over عـلاوه برايـن از آنجا کـه ايـن مـواد بـصورت جـداري نـازك در داخـل ديگ بـخار رسوب ميکنند، ميتوانند باعث افزايش حرارتـهاي مـوضعي و خـرابـي احـتمالي لوله ها شوند. بنابراين کنترل غلظت ذرات امري ضروري است کـه بـا روش تخليه انـجام ميشود. در اين روش حجم معيني از آب ديگ بخار تخليه شده و بطور خودكار با آب تغذيه جايگزين ميشود و به اين ترتيب مقداركل ذرات محلول TDS در آب در سطح بهينه باقي ميماند.
اين مسثله در انواع ديگ هاي بخار نياز به مراقبت دقيق و نظارت بركيفيت آب دارد. بويژه ديگ هاي بخار جديد که از نوع پوستهاي ميباشند بدليل ظرفيت کم آب و محدود شدن فضاي بخار نسبت به خروجي ديگ بخار، بسيار آسيب پذيرتر از ديگ هاي بخار قديمي ميباشند.


carry – over اين كلمه اصطلاح عمومي براي تمام حالاتي است كه آب ديگ بخار به صورت مخلوط معلق مايع در گاز در درون بخار ظاهر ميشود. دلايل عمده
عبارتند از: بالا بودن سطح آب در ديگ بخار،
TDSبيش از حد، خاصيت بيش از حد قليايي آب، وجود دتر جنت ها، سيالهاي فرآيندها و معمولتر از
همه زياد بودن ذرات معلق
.

 

در مقاله بعدی در مورد روش های تخلیه دیگ بخار و همچنین دیگ های قدیمی و جدید توضیحاتی را ارائه خواهیم داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *