تخلیه دیگ بخار

زباله سوز بیمارستان
زباله سوز بیمارستان
مرداد 13, 1398
دیگ بخار قدیمی و جدید
دیگ های بخار قدیمی و جدید
مرداد 13, 1398

تخلیه دیگ بخار

تخليه ديگ بخار

تخلیه دیگ بخار

موضوع تخلیه دیگ بخار که به منظور پاکسازی آن و جلوگیری از اتلاف انرژی بکار میرود بسیار پیچیده است. این موضوع شامل روابط بین عوامل مختلفی ازجمله نوع دیگ بخار، مقدار درصد حداکئر مجاز ذرات محلول و معلق، کیفیت آب تغذیه و پردازش آب تغذیه میباشد.

روش های موجود کنترل تخلیه دیگ بخار بسیار مـتفاوت مـیباشند. بـعضی از دیگ های بخار موجود با روش هایی کنترل میشوند که اصلاً مناسب آنها نیست، در نـتیجه تـلفات انـرژی ایجاد شـده حـتی مـیتواند بـرای مسـثولین تأسـیسات ناشناخته باشد. این کتابچه برای اپراتورها و مهندسین دیگ های بخار تدوین شـده است و درمورد این موضوع که چگونه میتوان تلفات و درنتیجه هزینه ها راکاهش داد، بحث مینماید

مقدمه
فرایند تولید بخار برای کاربردهای صنعتی همواره بـا تجمع ذرات مـحلول ومعلق در آب دیگ بخار همراه است. چنانچه غلظت ذرات محلول و معلق از یک حد معین، بالاتر رود این مواد، تودهای کف شکل را ایجاد مینمایند که باعث میشود آب دیگ به صورت مخلوط مـعلق مـایع درگــاز در درون بـخار ظاهر شـود.
carry – over عـلاوه برایـن از آنجا کـه ایـن مـواد بـصورت جـداری نـازک در داخـل دیگ بـخار رسوب میکنند، میتوانند باعث افزایش حرارتـهای مـوضعی و خـرابـی احـتمالی لوله ها شوند. بنابراین کنترل غلظت ذرات امری ضروری است کـه بـا روش تخلیه انـجام میشود. در این روش حجم معینی از آب دیگ بخار تخلیه شده و بطور خودکار با آب تغذیه جایگزین میشود و به این ترتیب مقدارکل ذرات محلول TDS در آب در سطح بهینه باقی میماند.
این مسثله در انواع دیگ های بخار نیاز به مراقبت دقیق و نظارت برکیفیت آب دارد. بویژه دیگ های بخار جدید که از نوع پوستهای میباشند بدلیل ظرفیت کم آب و محدود شدن فضای بخار نسبت به خروجی دیگ بخار، بسیار آسیب پذیرتر از دیگ های بخار قدیمی میباشند.


carry – over این کلمه اصطلاح عمومی برای تمام حالاتی است که آب دیگ بخار به صورت مخلوط معلق مایع در گاز در درون بخار ظاهر میشود. دلایل عمده
عبارتند از: بالا بودن سطح آب در دیگ بخار،
TDSبیش از حد، خاصیت بیش از حد قلیایی آب، وجود دتر جنت ها، سیالهای فرآیندها و معمولتر از
همه زیاد بودن ذرات معلق
.

 

در مقاله بعدی در مورد روش های تخلیه دیگ بخار و همچنین دیگ های قدیمی و جدید توضیحاتی را ارائه خواهیم داد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش