تجهیزات دیگ بخار (بویلر)

انواع بویلرها
تیر 19, 1397
راه اندازی دیگ بخار
راه اندازی از سرویس خارج کردن و نگهداری دیگ بخار
تیر 19, 1397

تجهیزات دیگ بخار (بویلر)

تجهیزات مرتبط با جریان آب و بخار

مخزن هواگیری

فرآیند حذف اکسیژن نامحلول از آب بویلر در دی اریتور صورت می گیرد. دی اریتور متشـکلاز سه قسمت عمده  میباشد که عبارتند از:

 • یک مبدل حرارتی پوسته و لوله ای به نام Vent condenser که آب ورودی به  دیاریتـوردر این بخش به وسیله بخار با فشار پایین یا LS گرم  میگردد، ممکن است کـه ایـن بخـش درهمه دیاریتورها وجود نداشته باشد.
 • پس از آن آب وارد یک بخش دیگر بـه نـامheater کـه در زیـرVent condenser  قـراردارد،  میگردد. این بخش جایی است که عمده حرارتدهی آب در آنجا صورت  میگیرد. روش ها مختلفی برای حرارت دهی آب در هیتر وجـود دارد، مـثلاً ممکـن اسـت آب را بـه شـکل پـودردرآورده و سپس با بخار تماس دهند، ممکن است آب به شـکل لایـه ای نـازک از دیـواره هـاییپایین آمده و بخار بالارونده با آن تماس یابد و یا در نوع سینی دار آب از روی سینی هایی پایین ریخته و با بخار بالارونده تماس داده شود. معمولاً نوع     سینیدار از سایر انواع  متداولتر  میباشد.
 • آب گرم و هوازدایی شده پس از خروج از هیتر در بخشی به نـامStorage tank کـه بـه صورت یک مخزن استوانه ای و افقی در زیر هیتر قرار دارد، ذخیره می گردد. دی اریتورها معمولاً در فشار اتمسفریک  میباشند.

 پمپ تغذیه

وظیفه این پمپ، انتقال آب به مخزن بخار و دی سوپرهیتر بویلر می باشد. عموماً از پمپ های سانتریفوژ و رفت و برگشتی برای این منظور استفاده  میگردد. پمپ های تغذیه معمولاً دارای دو نوع محرک توربینی و الکتروموتور هستند. در زمان راه اندازی بویلر که هنوز بخـار در دسـترسنمی باشد، از پمپ الکتریکی استفاده می شود و پس از راه اندازی و تولید بخار پمپ های توربینی در سرویس قرار می گیرند. علت این امر این است که چنانچه به هر دلیلی برق واحد بخار قطع و یا دچار نوسان شود، خللی در تولید بخار مجتمع به وجود نیاید و واحدهای مصرف کننده بخـاردچار مشکل نشوند. بعضاً قطع نابهنگام بخار بـرای برخـی از واحـدهای تولیـدی، ضـرر و زیـانفراوانی را به دنبال دارد.

گرمکن اولیه یا اکونومایزر

گازهای حاصل از احتراق پس از عبور از بخش جابجایی از طریق کانال هـایی وارد دودکـش شده و از طریق آن وارد اتمسفر می گردند. عموماً دمای این گازها در خروجـی از دودکـش بـالابوده و انرژی زیادی را با خود به بیرون از بویلر منتقل می کنند. در صورتی که بتوان مقداری از این انرژی را بازیافت نمود، راندمان بویلر افزایش خواهد یافت.

از این رو بعضی از بویلرها دارای بخشی بـه نـام اکونومـایزر هسـتند. اکونومایزرهـا در اصـلمبدل های حرارتی و به شکل دسته لوله هایی مـی باشـند کـه در مسـیر جریـان گازهـای گـرمخروجی قرار داده  میشوند. لوله های مورد استفاده در اکونومایزرها به دو شکل صـاف و فـی ندار وجود دارند، نوع فین دار در مواقعی که مقدار انتقال حرارت پایین باشد به جهت افزایش سـطحانتقال حرارت مورد استفاده قرار می گیرد. از این نوع بیشتر در سوخت های تمیز مانند گـاز کـه احتمال رسوب گرفتگی کمتری ایجاد می نمایند، استفاده می گردد.

     عموماً نحوه آرایش این  لولهها در مسیر جریان گاز به دو صورت میباشد:

1- آرایش به شکل inline:

مطابق شکل زیر در صورتی که به طور عمودی بر سطح مقطع لوله ها نگـاه شـود، هـر4 لوله کنار هم به شکل رئوس یک مربع دیده می شوند. از این رو جریان گاز عبوری با تمـ اس بـاسطوح لوله ها و از طریق کانال های میانی بین آنها عبور می کند. این نوع در مواردی که احتمال تشکیل رسوب وجود دارد، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات دیگ بخار (بویلر)

– آرایش به شکل staggered یا متناوب :

در صورتی که به طور عمودی بر سطح مقطع لوله ها در شکل نگاه شود، هـر3 لولـه کنار هم به شکل رئوس یک مثلث متساو ی الاضلاع دیـده مـیشـوند، لـذا جریـان گـاز عبـورینمی تواند به راحتی و مشابه حالت inline و از درون کانال های بین لوله ها عبور نماید، در نتیجه در این چیدمان اغتشاش بیشتر و به واسطه آن شدت انتقال حرارت بیشـتری وجـود دارد، لـذاسطح حرارتی کمتری نیاز دارد، ولی در عوض به واسطه نوع آرایش لوله هـا مقـدار افـت فشـارزیادتر از حالت inline است.

تجهیزات دیگ بخار (بویلر)

آب ورودی به بویلر وارد مخزنی به نام Steam drum م یشود و از طریق لوله هـایی بـه نـام لوله های  پایینرونده به سمت مخزن لجن منتقل  میگردد. مخلوط آب گرم و بخـار نیـز توسـطلوله های بالارونده به این مخزن منتقل می شود. با تجمع بخار در مخزن بخـار، فشـار بخـار بـالارفته و پس از رسیدن به فشار مورد نیاز عملیاتی و بعد از طی مراحل جداسـازی قطـرات آب ازآن به بیرون از مخزن بخار از طریق یک هدر انتقال داده می شود. در صورتی که فازهای بخار و آب به خوبی از یکدیگر جدا نشوند، دو پدیده متداول در بویلرها اتفاق  میافتد:

 • پدیده Carry Over: در صورتی که قطراتی از آب به همراه بخار از مخزن بار بـه سـمتسوپرهیتر برود، به آن Carry Over مـیگوینـ د. ایـن پدیـده سـبب بـروز مشـکلاتی در بخـشسوپرهیترها می گردد، به این صورت که قطرات آب حاوی املاحی هستند که پس از تبخیر آب در سوپرهیتر بر روی جداره های داخلی سوپرهیتر رسوب می نمایند. بر اثر افزایش این رسـوباتمشکل over heat شدن لوله ها و در پی آن خرابی آنها به وجود خواهد آمد.
 • پدیدهcarry under : در صورتی که در آب ورودی به لوله های پایین رونده مقداری بخـاروجود داشته باشد، به آن carry under م یگویند. به واسطه این پدیده ممکن است مقدار بخـاردر لوله های بالارونـده بیشـتر از آب شـده و در بخـ شهـایی لولـه هـا خشـک بماننـد و مشـکل over heat شدن لوله ها به وجود آید.

بروز این دو پدیده بر بازدهی بویلر اثرات منفی برجای می گذارند، از این رو جداسازی بخار و آب بسیار مهم است. در بویلرهای قـدیمی ازDry pipe  بـرای جداسـازی بخـار از آب اسـتفادهم یگردید. Dry pipe لوله ای متصل به نازل خروجی بخار است که چیزی در حدود نصـف و یـایک سوم طول درام  میباشد و بر روی آن تعداد زیادی سوراخ وجود دارد. بخار خروجی از مخزن بخار می بایست برای ورود به لوله  در حدود 09 درجه بگردد و این عمل باعث جداسازی بخشی از رطوبت می گردید. در این روش کیفیت بخار به دست آمده به ندرت بیش از %5/99 می شود.

امروزه برای جداسازی بهتر از  جداکننده های چندمرحلهای استفاده  میگردد کـه عمومـاً شـامل مراحل ذیل  میباشند:

 • initial Separation جدا کردن اولیه یا

رایزرها به داخل درام و درون یک کانال سراسری وارد می گردند. بـر روی ایـن کانـال  و بـهفاصله ای از آن یک صفحه فلزی نصب شـده اسـت. مخلـوط آب و بخـار خروجـی از لولـ ههـایبالارونده وارد این کانال شده و از آن سرریز می گردند. بخش عمده آب از بخار جـدا شـده و بـهداخل مخزن بخار می ریزد. بخار حاصل به سمت بالا حرکت کرده بـه و صـفحه فلـزی برخـوردمی نماید و برای عبور مجبور به تغییر جهت  میگردد. به واسطه این برخورد و تغییرجهت بخش دیگری از آب همراه بخار جدا می شود. در بعضی از مخازن بخار از جداکننده های سـیلکونی بـهجای کانال و صفحه فلزی برای جداسازی مخلوط آب و بخار استفاده  میگردد.

 • خشک کردن یا drying

بخار حاصل از مرحله اول ممکن است حاوی ذرات مایع، حباب، کف و یا فـوم باشـد. بـرایجداسازی آنها از فیلترهایی استفاده می گردد. این فیلترها انواع و اقسام مختلفی دارند، عموماً به شکل جعبه هایی هستند که از بالا به هدر خروجی بخار وصل بوده و از پـایین بـه وسـیله یـکصفحه فلزی مسدود شده است. در دو سطح جانبی، صفحات فلزی به موازات هـم قـرار دارنـد،بخار از لابلای این صفحات فلزی عبور کرده و به داخل جعبه وارد  میگردد و پس از آن از بالای جعبه به هدر خروجی می رود. ذرات آب در برخورد با این صفحات فلزی از بخار جدا می گردند. در انواعی دیگر به جای این صفحات فلزی موازی هم، از غشاهای متخلخل استفاده می گردد. در غشاهای متخلخل مسیر عبور بخار دارای تغییرات ناگهانی در جهت بوده و بـدین ترتیـب ذراتریز آب از بخار جدا  میگردد.

کلیه بخش های مرتبط با جداسازی باید در بالای سطح آب قرار گیرند، اگر آب روی مراحل جداسازی را بگیرد، عملاً جداسازی وجود نخواهد داشت. از این رو کنترل ارتفاع آب در مخـزنبخار از اهمیت زیادی برخوردار است.

مخازن بخار بسته به نحوه قرارگیری آنها نسبت به جهـت جریـان گازهـای خروجـی، انـواعطولی و عرضی دارد. نوع عرضی به این مفهوم است که جریـان گازهـای حاصـل از احتـراق درجهت عرض مخزن بخار عبور می کند و در نوع طولی جهت جریان گازهای حاصل از احتراق در جهت طول مخزن بخار است.

3-1-5. لوله های آب بویلر

برای انتقال  آب و بخار بین مخازن بخار و لجن از لوله هایی استفاده مـی گـردد کـه وظیفـهتأمین سطوح انتقال حرارت را نیز برعهده دارند. ممکن اسـت در بخـ شهـ ایی برحسـب نیـاز ازپره ها و یا بفل هایی بر روی لوله ها استفاده گردد تا جذب حـرارت بهـت صـورت گیـرد. عمومـاًلوله های آب بویلرها را می توان به انواع زیر تقسیم بندی نمود:

 • لوله های پایین رونده (down comer): دسته ای از لوله های بویلر هستند که آب ورودی به مخزن بخار را به مخزن لجن منتقل می نمایند. آنها مستقیماً و یا به وسیله یـک هـدر بـه ایـنمخازن اتصال یافته اند و در بخش جابجایی بویلر قرار دارند.
 • لوله های بالارونده (riser): لوله ها در اصل، محفظه احتراق بویلر را تشکیل می دهنـد، بـهعبارت دیگر دیواره ها، کف و سقف محفظه احتراق بویلر توسط رایزرها ساخته شـده اسـت. بـههمین جهت گاهی به رایزرها در صورتی که در دیواره باشـند،wall tube و در صـورتی کـه درکف باشند ،floor tube گفته می شود. حد فاصل دو لوله  رایزر صفحه ای قرار داده شده است تـااز عبور گاز جلوگیری نماید. رایزرها از مخزن لجن شروع شده و به مخزن بخار و یـا هـدرهاییکه وارد مخزن بخار می شوند ختم می گردند. آب با حـرارت دیـدن در رایزرهـا بـه سـمت بـالاحرکت  مینماید. گاهی به این لوله ها، تبخیرکننده نیز گفته  میشود  .

 سوپرهیترها

در بویلرها، برای تولید بخار سوپرهیت، بخار اشباع به دست آمده از مخزن بخار، در قسـمتیبه نام سوپرهیتر که نوعی مبدل حرارتی بوده و عموماً در ابتدای قسـمت جابجـایی بـویلر قـراردارد، حرارت جذب می کند تا در شرایط فشار ثابت دمای آن افـزایش یابـد. بخـار مـ یتوانـد درشرایط فشار یا حجم ثابت از حالت اشباع به حالت سوپرهیت تبدیل شـود و دماهـای مختلفـیبالاتر از دمای اشباع داشته باشد.

برحسب حالت انتقال حرارت از کوره به  سوپرهیتکننده، انواع مختلفی از  سوپرهیتکننده ها وجود دارند:

 • سوپرهیت کننده های از نوع جابجایی (Convection Superheater):

سوپرهیترهای جابجایی دسته لوله هایی هستند که در مسیر عبور گازهای داغ با دمـای بـالاقرار دارند و با عبور گازها از روی آن دمای بخار بالا می رود.

 • سوپرهیت کننده های از نوع تابشی (Radiant Superheater):

سوپرهیتر تشعشعی در دیواره کوره قرار دارد و انرژی حرارتی را به صـورت تابشـی از شـعله دریافت کرده و به بخار اشباع منتقل می سازد. چنانچه از داخل سوپرهیترها بخار اشباع با دبـیمناسب عبور نکند، به جهت در معرض تابش قرار داشتن آنها، امکـانoverheat  شـدن و دچـارسوختگی شدن لوله های آن وجود دارد.

 • نوعی هم از سوپرهیت کننده ها هستند که هم از بخش تابشی و هـم از بخـش جابجـاییانرژی دریافت می نماید، آنها طوری در بویلر استقرار مییابند که بخشی از آنها در قسمت بالایی کوره و قسمتی از آنها در مجرای جریان گاز قرار گیرد، یعنی در بـین دو قسـمت جابجچـایی وتابشی کوره مستقر می گردند.

عموماً سوپرهیترها به اشکال زیر وجود دارند:

 • سوپرهیتر نوع معلق Pendatnt-type

سوپرهیترهایی که به طور معلق در کوره قرار می گیرند توسط نگهدارنـده هـا از بـالا آویـزانم یشوند و از نظر استحکام ساختمانی دارای مزیت  میباشد.

 • سوپرهیتر وارونه یا Inverted-type

در سـوپرهیتر از ن وع وارون ه، س وپرهیتر ب ه وس یله نگهدارن د هه ا (Support) در بخ ش Convection قرار دارد. تعمیر و سرویس  لوله های سوپرهیتر به دلیل محل و نحـوه نصـب آنهـابسیار مشکل می باشد. از این رو فلز مورد استفاده برای لوله سوپرهیتر بایستی در مقابل درجـهح رارت و اکسیداس یون مق اوم باش د ت ا کمت ر نی از ب ه تعمی ر پی دا کن د. ف ولاد ک ربن دار  (Carbon Steels) و آلیاژهای (chromium molybdenum) معمولاً برای لوله های سوپرهیتر به کار  میرود  .

3-1-7. ری هیترها (دی هیتر)

عموماً واحدهای مصرف کننده، نیاز به بخاری با دما و فشار مشـخص دارنـد، از ایـن رو بایـدبخار خروجی از واحد بویلر با دما و فشار کنترل شده تحویل گردد. برای این منظور از بخشی به نام متعادل کننده و یا دی سوپرهیتر استفاده می گردد، البته گاهی به آن ری هیتر نیز می گوینـد.

روش های مختلفی برای کنترل دمای بخار سوپرهیت وجود دارد ولی عموماً این عمل با تزریـقآب به بخار خروجی از سوپرهیتر صورت می گیرد. آب اضافه شده به بخار سـوپرهیت بـا جـذبانرژی گرمایی تبدیل به بخار شده و دمای بخار را پایین می آورد. مقدار آب اضافه شده در حدی است که بخار خروجی را بـه دمـای مـورد نظـر برسـاند. در بویلرهـایی کـه دارای یـک مرحلـهسوپرهیتر می باشند، این بخش بعد از سوپرهیت کننده قرار می گیرد و در بویلرهای با دو مرحله سوپرهیتر این بخش در بین دو مرحله سوپرهیت قرار می گیرد.

انواع مختلفی از دی سوپرهیترها وجود دارد. عملکرد کلی آنها به ایـن صـورت اسـت کـه  در مسیر عبور بخار سوپرهیت، یک لوله آب با سوراخ هایی بر سطوح جانبی، قرار داده می شود کـهآب از طریق این سوراخها به داخل جریان بخار اسپری می گردد. اسپری کردن آب به روشهای مختلفی صورت می گیرد، یکی از انواع آن به شکل لوله ای سوراخ دار است که به طـور ثابـت درجریان بخار قرار داده شده است، آب ورودی از طریق یک شیر کنترل بـه لولـه  سـوراخ دار وارد م یگردد. دمای بخار پس از تزریق آب توسط یک ترمومتر اندازهگیری شده و در صورت متفاوت بودن دمای اندازه گیری شده با مقدار مقرری که برای ترمومتر در نظر گرفته شده است، فرمانی به شیر کنترل صادر می گردد. به واسطه فرمان صادره دبی آب ترزریقی تغییر کرده تا در نهایت دمای بخار در مقدار مورد نظر کنترل گردد. به این نوع، دی سوپرهیتر با تعداد سوراخ های ثابت یا Fixed nozzle desuperheater گفته می شود.درنوع دیگری که بـ ه دی سـوپرهیتر بـا تعـدادسوراخ های متغیر یا Vaiable nozzle desuperheater موسوم است، از یک دیسـک درون لولـهسوراخ دار استفاده شده است. این دیسک می تواند جلـوی عبـور آب از سـوراخ هـا را بگیـرد. در صورت نیاز به تزریق آب بیشتر، میله ای سبب بالا آمدن دیسک شده و مسیر عبور سـورا خهـایبیشتری بازمیگردد.

Test pipe

بخار تولیدی توسط بویلر که به عنوان محصول به واحدهای دیگـر فرسـتاده مـ یشـود بایـددارای فشار و دمای مورد نظر برای واحدهای مصرف کننده باشد. از این رو بخاری که دارای این شرایط نباشد به collect header فرستاده نمی شود. در زمـان را هانـدازی، فشـار و دمـای بخـارتولیدی به تدریج اضافه شده تا به شرایط مورد نظر برسد. لذا تا زمان رسیدن بخـار بـه شـرایطمورد نظر آن را به اتمسفر می فرستند. این کار به وسیله خط لوله ای به نـامTest pipe  صـورتمیگیرد. بعد از رسیدن بخار به شرایط مساعد، شیر بخار تست پایپ بسـته شـده و بخـار را بـه

.میفرستند collect header

Blow down

عملیات کاهش غلظت آب در بویلر با استفاده از blow down صورت  میگیرد. در طـی ایـنعمل مقداری از آب از بویلر تخلیه می گردد. بلودان به شکل لوله ای است که سطوح جـانبی آنسوراخ دار بوده و به صورت افقی نسبت به مخزن و سطح مـایع قـرار داشـته و بخشـی از آب از طریق آن تخلیه  میگردد. میزان دبی آب تخلیه توسط شیری کنترل  میگردد ولی عموماً مقدار خروجی به صورت درصدی از آب ورودی به بویلر در نظر گرفته می شـو د. بـه عنـوان مثـال دربعضی از بویلرها این مقدار حدود 5 درصد است ولی ممکن است بسته بـه شـرایط کیفیـت آباین مقدار تغییر نماید. افت آب blow down توسط آب تغذیه با درجه خلوص بـالاتری جبـرانمی شود. بلودان بویلر می تواند به صورت پیوسته یا متناوب، بسته به میزان افزایش آلـودگی آببویلر عمل نماید. بلودان پیوسته از مخزن بخار و معمولاً بلودان متناوب از مخزن لجـن صـورتم یگیرد. در بعضی از بویلرها بلودان مخزن لجن نیز به صورت پیوسته می باشد.

آبی که به عنوان بلودان از بویلر تخلیه می گردد دارای دمای بالایی می باشد و با خروج آن از بویلر، مقادیر زیادی انرژی از این طریق اتلاف  میگردد. برای بازیافت انـرژی تلـف شـده از ایـنطریق راهکارهایی وجود دارد، در صورتی که بتـوان شـدت جریـان یکنـواختی از بلـودان را دراختیار داشت می توان برای بازیافت انرژی، فرآیندی را در نظر گرفت، از این رو بلودان پیوسته از بلودان ناپیوسته مناسب تر به نظر می رسد.

سایر تجهیزات مرتبط با جریان آب و بخار

مخزن خوراک ورودی آب DM

برای اطمینان از در دسترس بودن آب کافی بـرای بـویلر، از مخـازنی کـه آبDM  در آنهـاذخیره شده است و به عنوان مخزن خوراک بویلر محسوب  میگردد، استفاده  میشود.

مخزن لجن (Mud drum)  Mud drum مخزنی است که در زیر مخزن بخار و در پایین بویلر قـرار گرفتـه و لولـ ههـایdown comer خروجی از مخـزن بخـار بـه آن وراد شـده و لولـ ههـای رایـزر نیـز از آن خـارجمی گردند. گاهی به آن مخزن آب نیز گفته می شود. در صورتی که امـلاح و یـا لجـن در بـویلروجود داشته باشد در این مخزن جمع می گردد، به همین دلیل اصـطلاحا بـه آن مخـزن لجـنم یگویند. سیستم بلودان نیز در مخزن لجن برای تخلیه رسوبات وجود دارد.

Blowdown separator

بلودان خروجی از بویلر دارای دمای بالایی می باشد، لذا با فلاش کردن آن می توان بخـار بـافشار پایین یا LS و آب گرم به دست آورد. مجموعـه ایـن مراحـل در یـک جداکننـده بـه نـام

.صورت می گیرد blowdown separator

Blow tank

فاز مایعی که از خروجی بلودان در جداکننده از بخار جدا  میگردد وارد یک مخـزن بـه نـامblow tank م یگردد. در این مخزن مقداری بخار به اتمسفر آزاد شده و مایع برجای مانـده بـهسیستم فاضلاب می رود  .

 • بخش مواد شیمیایی

برای حفظ کیفیت آب بویلر از مواد شیمیایی مختلفی با غلظت معین در دی اریتور و مخزن

بخار استفاده می گردد. از این رو مواد مورد نظر در مخازنی بـا غلظـ تهـای مـورد نظـر تهیـه وذخیره می گردند که به ایستگاه مواد شیمیایی موسوم است. سپس مـواد شـیمیایی بـه وسـیلهپمپ ها به محل مورد نظر منتقل می گردند.

3-2. تجهیزات مرتبط با احتراق و مسیر احتراق

23–1. محفظه احتراق یا بخش تابشی

این بخش قسمتی از بویلر می باشد که مشعل ها و شعله در آن قرار دارند. کـوره در اصـل ازلوله های بالارونده به وجود آمده است. یعنی دیواره ها، سقف و کف کوره از لوله هایی که با خود ،مخلوط آب و بخار را به سمت بالا و نهایتاً به مخزن بخار منتقل می نمایند، تشکیل شده اسـ ت.

لوله های بالارونده در کف توسط لایه ای از مواد نسوز پوشانده شـده اسـت. بـه جـز در قسـمتخروجی گازهای حاصل از احتراق، در دیواره ها و سقف، بین لوله ها با صفحاتی فلـزی پـر شـدهاست تا از خروج گاز جلوگیری شود. چنانچه بویلر دارای سـوپرهیتر باشـد، گازهـای حاصـل ازاحتراق پس از خروج از محفظه احتراق به سمت سوپرهیترها می رود. در بخش محفظه احتراق ،عمده انتقال حرارت به شکل تابشی  میباشد.

در انتقال حرارت به طریق هدایت و یا جابجایی، گرما از طریق مـاده بـین دو جسـم تبـادلمی شود، یعنی برای هر یک از این روش ها، واسطه ای برای انتقال انرژی نیاز اسـ ت. در صـ ورتی که در انتقال حرارت از طریق تابشی، گرما بدون نیاز به ماده واسطه، از یک جسم به جسم دیگر منتقل می گردد. اصولاً انتقال حرارت تابشی در همه دماها وجود دارد ولی مقدار آن در دماهای بالا قابل ملاحظه خواهد بود. در محفظه احتراق بویلرها، به علت بالا بودن دمـای شـعله، عامـلاصلی انتقال حرارت تشعشع یا تابش است. مقدار آن از رابطه (3-1) به دست می آید:

(24 14 )q12 =FF T Tε G    همانطور که مشاهده می شود، پارامترهای تأثیرگذار در میزان انتقال حرارت تابشی عبارتنـداز:

 • توان چهارم اختلاف دمای دو جسم.
 • Fε که بستگی به نحوه قرار گرفتن اجسام نسبت به شعله دارد.
 • FG ضریب نشر اجسام، که معرف میزان نور بازتابیده شده می باشد. اجسام سفید بیشتر نور تابیده شده به آنها را منعکس می گردانند و اجسام تیره بیشتر نـور تابیـده شـده بـه آنهـا راجذب  مینمایند و در نتیجه دمای آنها بالا  میرود  .

بخش جابجایی

این قسمت از بویلر، انرژی را از گازهای گرم خروجی بـ ه شـکل جابجـایی جـذب مـی کنـ د. بویلرهای بزرگ ممکن است دارای چندین بانک لوله باشند که به جهت استفاده بیشتر از انرژی گازهای داغ مورد استفاده قرار می گیرند. گازهای حاصل از احتراق از لوله های سوپرهیت کننـده(اگر سوپرهیترها از نوع تشعشعی نباشند)، لوله های پایین رونـد ه و در نهایـت از اکونومـایزر (در صورت وجود) عبور کرده و به طریق جابجایی انرژی خود را منتقل مـی نمایـ د. دمـای گازهـایحاصل از احتراق در بخش سوپرهیترها بالا بوده و با رسیدن به بخش های انتهـایی، دمـای گـازکمتر  میگردد. با کم شدن اختلاف دمایی بین دمای گاز خروجی و  لوله ها، نرخ انتقال حرارت از گاز به لوله ها کم می شود. همانطور که می دانید نرخ انتقال حرارت جابجـایی بـه سـطح انتقـالحرارت، اختلاف دمای سیال و سطح و ضریب جابجایی وابسته است، از این رو بـرای آنکـه اثـرکاهش اختلاف دمای سیال و سطح جبران شود از افروزدن بر سطح انتقال حرارت کمک گرفته می شود. لذا بخش هایی از لوله های نصب شده در انتهای بخش جابجایی را بـه صـورت فـین دار م یسازند.

  (Stack) دودکش

گازهـای خروجـی ازgas duct  وارد دودکـش شـده و از آنجـا بـه اتمسـفر وارد مـ یگردنـ د.

دودکش ها وظایف مهمی در بویلرها به عهده دارند، که از آن میان می توان به موارد ذیل اشـارهنمود:

 • دودکش ها با ایجاد مکش طبیعی سبب کاهش فشار در محفظه احتراق شده و در نتیجه گازهای حاصل از احتراق با سرعتی مناسب از محفظه احتراق خارج و پس از عبور از بخش های جابجایی وارد دودکش گردیده و از بویلر خارج میشوند.
 • عموما گازهای خروجی از دودکش ها ممکن است دارای گرد، غبار و ذرات مختلفی باشد که در صورت پایین آمـدن بـر روی واحـدها و نفـرات مسـتقر در آنجـا سـبب بـروز مشـکلاتزیست محیطی گردند. از این رو دودکش ها با ارتفاعی سـاخته مـی شـوند کـه ذرات خروجـی ازدودکش قبل از پایین آمدن بر روی واحدها به وسـیله جریـان بـاد دور گـردد و در محلـی کـهخطری برای افراد وجود ندارد، نشست کنند.

 مشعل

مشعل ها تجهیزاتی در بویلرها هستند که وظیفه ترکیب کـردن سـوخت و هـوا و همچنـینسوزاندن ماده سوختی را برعهده دارند و در واقع انرژی حرارتی کـوره را تولیـد مـی نماینـ د. در واقع مشعل ها شکل و جهت شعله را در کوره به وجود می آورند و برحسب نیـاز در ارتفـا عهـایمختلفی در کوره نصب می گردند. سوخت های مختلفی در بویلرها سوزانده می شوند، و به همین دلیل مشعل ها برای سوزاندن انواع سوختهای مایع و گاز طراحی  میگردند، بعضی از مشعلهـابرای سوخت مایع و بعضی برای سوخت گازی شکل طراحی شدهاند. مشعل هایی هم وجود دارند که دوگانهسوز هستند و هر دو سوخت مایع و گاز را  میسوزانند.

مشعل های گازسوز

عموماً مشعل های گازی دو نوع عمده دارند، در نوعی که به مشـعل هـای بـا اخـتلاط قبلـیموسوم هستند، سوخت گازی و هوا قبل از رسیدن به نوک مشعل با هـم مخلـوط مـی شـوند ومخلوط به دست آمده در نوک مشعل می سوزد، در نوع دیگر که معروف به مشـعل هـای بـدوناختلاط قبلی هستند، هوا و سوخت گـازی در نـوک مشـعل، بـا هـم مخلـوط شـده و مشـتعلم یشوند.

 مشعل های با سوخت مایع

معمولاً سوخت های مایع قبل از سوخته شدن در نوک مشعل به دلایل زیـر بایـد بـه شـکلپودر درآیند:

 • هر چقدر ذرات سوخت ریزتر باشد، سریعتر و بهتر با هوا مخلوط و مشتعل  میگردند.
 • در صورتی که سوخت مایع به صورت ذرات درشت باشند، امکان نسوختن آنها در طـولشعله وجود دارد. چنانچه این ذرات مستقیماً با سطوح لوله ها برخورد نماید، باعث تشکیل کربن و دوده می گردد، لذا اگر سوخت به شکل پودر باشد، بر اثر تبخیر شدن سریع ایـن ذرات ریـز وسوختن آنها در طول شعله امکان رسیدن سوخت به دیواره لوله ها از بین می رود.

برای پودر کردن سوخت های مایع از اتمایزرها استفاده  میگردد، انواع مختلفـی از اتمایزرهـاوجود دارند که عبارتند از:

 • مشعل ها با اتمایزر بخار آب: اتمایزرهای با بخـار، بسـیار متـداول اسـت و تقریبـاً بـا هـرسوختی کار می کنند و به علت اینکه سوخت را گرم می نمایند، از کارآیی خوبی برخوردارند.
 • مشعل ها با اتمایزر هوا: در برخی موارد، از هوا جهت اتمایز کردن استفاده می شود. طـرزعمل هوا در مشعل ها مشابه بخار آب بوده با این تفاوت که به علت خاصیت سـردکنندگی هـوا،دمای سوخت ورودی باید کمی بیشتر باشد. از این رو هنگامی که از سوخت ویسـکوز اسـتفادهم یگردد، باید آن را قبل از ورود به مشعل گرم کرد تا ویسکوزیته آن کاهش یابد.
 • مشعل ها با اتمایزر مکانیکی: در این نوع، سوخت با فشار زیاد وارد نوک مشعل شـده و ازطریق شکاف هایی به طور مماسی و با حرکت چرخشی وارد یک اریفیس می گـرد د. بـه واسـطهنیروی گریز از مرکز حاصل از حرکات چرخشی، سوخت به طور مخروطی از ذرات ریز، به بیرون پرتاب می شود.

مشعل های ترکیبی گاز- مایع (combination oil and gas burner): این مشعلهـا توانـاییسوزاندن دو نوع سوخت مایع و گاز را دارند. عموماً در این مشعلها یک مجرای سوخت مایع در وسط و تعدادی نازل در اطراف آن جهت سوخت گازی وجود دارد. نازل های گازی از نوع بـدوناختلاط قبلی، هستند. دریچه های تنظیم مجزایی وجـود دارد تـا میـزان هـوای اولیـه را بـرایسوخت مایع و هوای ثانویه را برای سوخت گازی کنترل نماید.

سوخت مایع و گاز در مسیرهای جداگانه ای به سمت محفظه اختلاط یا اتمایزکننده حرکت می کنند و پس از ورود به محفظه اتمایزینگ، سوخت مایع و عامل اتمایزکننده با هـم مخلـوطشده و سبب پودری شدن سوخت مایع می گردد و پس از آن وارد بخش احتراقی می گردند، در همین زمان هوا نیز به محل احتراق رسیده و با سـوخت پـودر شـده، ترکیـب شـده و احتـراقصورت  میگیرد. سوخت گازی نیز در محفظه احتراق  میسوزد.

فنهای مکنده، دمنده و ترکیبی

مکش طبیعی هوا برای تأمین هوای مورد نیاز احتراق کافی نیست، از ایـن رو بـرای تـأمینهوای کافی از فن هایی در بویلرها استفاده می گردد. فن هـا بـه دو صـورت دمنـده و یـا مکنـدهمی باشند. از فن های دمنده قبل از کوره استفاده می گردد. این فن ها هوای مورد نیاز احتـراق رابا فشار از طریق مشعل به داخل کوره می فرستند. فن های مکنـده را در محلـی بعـد از کـوره وعمدتاً در دودکش نصب  میکنند و هوا را از کوره به سمت دودکش  میکشند و این خود سـببورود هوا از مسیرهایی به داخل کوره نیز می گردد. گازهای حاصل از احتراقی کـه بـه فـ نهـایمکنده می رسد نسبت به هوای ورودی گرم تر بوده و از دانسیته کمتر و حجم بیشتری برخوردار هستند، لذا این فن ها نسبت به فن های دمنده، اندازه بزرگ تری دارند. غالباً این فن ها به دو نوع محرک الکتریکی و توربینی مجهز می باشند تا با موتور الکتریکی راه اندازی شده و پس از تولیـدبخار، توربین ها برای ادامه کار راه اندازی شوند.

(Air preheater) پیش گرم کن هوا

در صورتی که هوا قبل از ورود به مشعل و ترکیب با سوخت مقداری گرم شود، بازده احتراق بالا می رود. برای گرم  کردن این هوا از بخشی به نام پـیش گـ رم کـن هـوا اسـتفاده مـی گـرد د. پیش گرم کن هوا نیز یک یک بخش بازیافت حرارتی محسوب شده و از انرژی حرارتی که همراه با گازهای حاصل از احتراق از بویلر خارج می گردد، استفاده می کند. این سیستم ها بـرای همـهانــواع بــویلر مــورد اســتفاده قــرار نمــ یگیــرد و معمــولاً بــرای بویلرهــای بــا ســوخت پــود ر

(pulverized fuel)کاربرد دارند. مزایای اصلی پیش گر مکن هوا عبارتند از:

 • بهبود احتراق
 • افزایش بازده حرارت
 • صرفه جویی در مصرف سوخت
 • افزایش ظرفیت تولید بخار در بویلر

23–7. دمنده های دوده (soot blower)

در بخش جابجایی و بر روی لوله های سوپرهیتر و پایین رونده ممکن است که ذراتی از قبیل دوده و یا ترکیبات دیگر رسوب نماید. این لایه رسوب کرده بر روی سطح لوله دو مشکل عمده ایجاد می نماید:

 • همانند یک عایق سبب کـاهش انتقـال حـرارت از گازهـای حاصـل از احتـراق بـه لولـهمی گردد و لذا بخار و یا آب درون لوله ها به اندازه کافی انـرژی حرارتـی را جـذب نمـ یکننـد واتلاف حرارتی بویلر افزایش مییابد.
 • رسوب دوده ها بر روی لوله ها و بخش هایی که در مسیر عبور گازهای حاصـل از احتـراقهستند سبب کاهش سطح مقطع جریان گاز و نهایتاً افت فشار می گردد. از ایـن رو فشـار درونمحفظه احتراق بالا رفته و احتراق مشعل را دچار مشکل می نماید.

در نتیجه، باید سطوح دوده گرفته تمیز شوند. برای این کار از وسیلهای بـه نـام دوده زدا یـاsoot blower استفاده  میگردد. دوده زدا در اصل یک لوله است که دارای سوراخ هـایی بـر رویدیواره خود بوده و از این سوراخ ها، بخار با فشار زیاد بر روی سطوح           لوله ها جت  میگردد و بدین ترتیب  لوله ها تمیز  میشوند. انواع مختلفی از این دودهزداها وجود دارد:

 • نوعی از دوده زداها هستند که در فواصل لوله های پایین رونده و به صورت ثابت قرار دارند.

نحوه عملکرد آنها بدین صورت است که در دوره های زمانی مورد نیاز بخار از سـوراخ هـا خـارجم یگردد.

 • نوعی از دوده زداها که عموما در بخش سوپرهیت کننده ها قرار دارند، به صورت متحـرکهستند. آنها از طریق یک ریل به داخل بویلر وارد شده و به سمت جلو حرکت میکنند و سپس بخار را بر روی سطوح مختلف جت  میکنند و پس از تمیـز کـردن لولـ ههـا مجـدداً بـه بیـرونبرمی گردند.

دوده زداها بر حسب طراحی به صورت افقی و یا عمودی وارد بخش جابجایی  میگردند.

23–8. سایر تجهیزات مرتبط با محفظه احتراق

 مسیر فرعی اکونومایزر

عموماً دمای گازهای خروجی از دودکش در حد مشخصی کنترل مـی گـردد، گـاهی پـایین آمدن دمای گازهای خروجی به مفهوم این است که اکونومایزر حرارت زیادی را جذب  مینماید.

در این حالت یکی از روش های کنترل دما از سرویس خارج کردن اکونومایزر اسـ ت. بـرای ایـنمنظور در بعضی از بویلرهـا ایـن توانـایی بـا اسـتفاده از قـرار دادن یـک مسـیرby pass  بـرایاکونومایزر در نظر گرفته شده است، که با استفاده از آن بویلر می تواند بدون در سـرویس بـودناکونومایزر کار کند.

 کانال ورودی هوا

برای انتقال هوا به درون blower از یک مسیر کانالی استفاده می گردد کـه بـه شـکل یـکشیپور بوده و قبل از آن یک صافی هوا وجود دارد. از این کانال هوای مورد نیاز برای احتراق به دخل blower کشیده  میشود  .

کانال هوا و رجیستر

هوای مورد نیاز احتراق از کانالی به سمت بویلر می رود. این کانال اصلی در مسـیر خـود بـهشاخه های تقسیم شده که هر یک از این شاخه ها تأمین کننده هوای مورد نیاز برای یک مشعل است که اصطلاحاً به آنها رجیستر می گویند.

کانال گاز خروجی (Gas Duct)

منطقه ای است که گازهای حاصل از احتراق پس از عبور از بخش های جابجایی بویلر یعنـیبعد از لوله های پایین رونده وارد آن می گردد. این قسمت شبیه کانالی خالی بوده که جریان گاز را به سمت اکونومایزر و دودکش هدایت می کند  .

 • Damper Valve .5-8–2

بعد از آنکه هوای مورد نیاز احتراق وارد کانال هوا گردید، وارد بخشی به نام damper valve می گردد تا از آنجا وارد مکنده شود. به وسیله این شیر می توان دبی حجمـی هـوایی را کـه بـهسمت مکنده می رود ،تنظیم نمود تا بتوان به یک شعله مناسب در محفظه احتراق دست یافت.

 • تجهیزات مرتبط به سوخت
  • مخازن سوخت

غالبا برای اطمینان از در دسترس بودن سوخ ت مورد نیاز بویلر، آنها را در مخازنی ذخیره می کنند .این سوخ تها ممکن است مایع یا گاز و یا هر دوی آنها باشد که بستگی به نوع مشعل بویلر

دارد.

 • پمپ های انتقال سوخت مایع

:سوختهای مورد نیاز مشعل را از طریق پم پهایی از مخازن ذخیر ه سـاز ی بـ ه سـم ت بـویل ر انتقال م یدهند.

 • سیستم گرمایش سوخت مایع

سوخت های سنگین، موادی ویسکوز و چسبنده بوده و انتقـا ل آنهـ ا از مخـاز ن نگهـدار ی تـ ا مشعل به سختی صورت می گیرد و حتی در مواردی این چسبندگی به حدی زیاد است که عملا انتقال سوخت ممکن نیست .از اینرو سوختهای ویسکوز را گرم می کنند تا هم راحت تر انتقـا ل یابند و هم در حین احتراق بهتر بسوزند .برای این منظور از روش های مختلفی چون قـرا ر دادن کویل بخار در مخازن نگهداری استفاده می شود .از جمله این سوخت ها می توان به موادی چون Heavy oil  اشاره نمود.

 • خطوط انتقال هوا یا بخار اتمایزکننده

در صورتیکه سوخت مایع با هوای فشرده ترکیب شده و به صورت اتمایز شده درآید، احتراق بهتری صورت م یگیرد .هوای فشرده با مخلو طشدن با سوخت مایع آن را پودر کرده و بـ ه ذرات ریز تبدیل م یکند .به عنوان مثال سوخت های سبک مانند را با استفاده از هوای فشـرد ه اتمـای ز می کنند .در صورتیکه سوخت مورد نظر سنگین باشد بجای هوا از بخار برای این کـا ر اسـتفاد ه می گردد تا علاوه بر اتمایز کردن سوخت آن را گرم نیز بکنند .به عنوان مثال برای سوخت هایی سنگین مانند Heavy oil وFossil oil  از بخار استفاده می نمایند .برای انتقال بخار و یا هـوا ی مورد نیاز به جهت متمایز کردن سوخت تا مشعل از خطـو ط انتقـا ل هـو ا یا بخـا ر اتمایزکننـد ه

استفاده می گردد.

 • تبخیرکننده سوخت مایع

گاهی لازم است که سوخت مایع به شکل گاز درآید تـ ا مـور د اسـتفاد ه قـرا ر گیـر د. در ایـ ن واحدها از تبخیرکننده ها برای اینکار استفاده می نمایند .به عنوان مثال، سوخت گاز در بعضی از واحدهای بویلر به عنوان سوخت اصلی می باشد و از سوخت مایع به عنوان سوخت دوم استفاده

می گردد.

مواقعی پیش می آید که فشار سوخت گاز کم می گردد و برای رفع این مشکل، سوخت مایع پس از حرارت دیدن و تبدیل به گاز شدن با سوخت گاز ترکیب شـد ه و کـ م بـود ن فشـا ر آن را

جبران می نماید.

 • خطوط انتقال سوخت

خطوط لوله ای هستند که سوخت را از مخازن تا مشعل منتقل م ینمایند.

 • صافیها (مایع و گاز)

  سوخت های مایع و گاز، قبل از ورود به مشعل از صافی هایی عبور می کنند .شـکل صـافی در سوخت ها با هم تفاوت دارند .صافی های مربوط به سوخت مایع در ورودی بـ ه پـ م پهـ ا قـرا ر

دارند.

گازها در مسیر حرکت خود به سمت بویلر به صافی هایی وارد می گردند چراکه ممکن است گرد و غبار و ذرات مایع و … در گازها وجود داشته باشد که باید از آنها گرفته شود و پـ س از آن

وارد بویلر می گردند.

 • مخلوط کننده یا mixer

در صورتیکه از چند سوخت مایع برای بویلر استفاده گردد، قبل از ورود سوخت به بویلر بایـ د آنها را با هم مخلوط کنند .این عمل در میکسر صورت می گیرد.

 

 • سیستم جرقه زنی یا igniter

وسیله ای نصب شده در مشعل می باشد که کار آن روشن نگه داشتن دائمی مشعل می باشد .سیستم های جرقه زنی در مشعل های نفت و گاز سوز تحت شرایط خاص تعیین شده برای آنهـ ا سوخت ورودی به کوره را شعله ور می کنند.

 • سایر تجهیزات
  • شیر تخلیه آب دیوار

این شیر به هدر تغذیه کننده لوله های بالارونده محفظه احتراق متصل است تـا از طریـق آنبتوان آب موجود در  لولههای بالارونده را تخلیه نمود. معمولاً در زمان از سرویس خارج کردن از این شیر استفاده  میگردد.

 • پوشش ها و عایقهای بویلر

بخش های مختلفی از بویلر به وسیله عایق پوشیده شـده اسـت: ماننـد دیـوار ههـای بیرونـیمحفظه احتراق،           بخشهای بیرونی مخازن بخار و لجن، هدر اصلی خروج بخار از بویلر.

عموماً در پشت لوله های بالارونده در محفظه احتراق و روی لوله های کف کوره از لایـه ای از آجر نسوز پوشیده شده است. همچنین بخش بیرونی مخازن لجن و بخار و نیز هدرهای بخـار وآب را معمولاً با پشم و شیشه می پوشانند.

 • جمع کننده مایعات کندانس شده

پمپ های تغذیه خوراک بویلر، دمنده ها و بسیاری از بخش های دیگر بویلر از بخـار اسـتفادهمی کنند. در اینگونه تجهیزات بخشی از بخار به صورت کندانس شده به وجود می آید و به دلیل آنکه این آب کندانس شده از خلوص و کیفیت بالایی برخوردار است به وسیله جمع کننده هایی آنها را جمع آوری کرده و به عنوان خوراک ورودی به بویلر استفاده می کنند.

 • نمایش دهنده سطح مایع در مخزن بخار

به دلیل اهمیت سطح مایع در مخزن بخار دقت زیادی روی کنترل سطح آن مـی گـرد د. در بعضی از واحدها از یک دوربین که دائمًاً وضعیت sight glass نصب شده بر روی مخزن بخار را در اتاق کنترل و بر روی مانیتور نشان  میدهد، استفاده  میگردد.

 • (Drain valve) شیرهای تخلیه

برای تخلیه کردن مخازن لجن و بخار و آب درون بویلر به منظور تعمیرات از آنهـا اسـتفادهم یگردد.

 • Flame detector

برای بررسی وضـعیت شـعله از لحـاظ خـاموش و یـا روشـن بـودن در محفظـه احتـراق، ازسنسورهایی استفاده می گردد. این سنسورها، شعله درون محفظه احتـراق را حـس کـرده و درصورت خاموش شدن هر یک از مشعل ها آلارمی را در اتاق کنترل فعال می نماید. انواع مختلفی از این آشکارسازها وجود دارد که  میتوان به انواعInfrared  و ultra vision اشاره نمود.

با خاموش شدن شعله در محفظه احتراق، سوخت ورودی بدون آنکه مصرف گـردد، تجمـعمی یابد. در این شرایط به علت وجود سوخت زیاد، اکسیژن و گرمـای داخـل محفظـه احتـراق،احتمال آنکه سوخت مشتعل شود، وجود دارد. گاهی به علت بالا بودن مقدار سوخت در محفظه احتراق، امکان انفجار وجود دارد. در بویلرهایی که چندین مشعل دارند، با خاموش شـدن یـکمشعل، سوخت ورودی به محفظه احتراق از طریـق مشـعل خـاموش، توسـط دیگـر مشـع لهـاسوخته شده و خطر تجمع سوخت کمتر خواهد بود و لذا سوخت کلیه مشعل ها قطع نمی شـودو اپراتور ملزم به بررسی و رفع مشکل خواهد بود. برحسب طراحی بویلر، تعداد مشعل هایی کـهمی تواند خاموش باید و بویلر از سرویس به طور خودبخود خارج نشود متفاوت است. بـه عنـوانمثال در بویلری که دارای دو ردیف سه مشعله می باشد، چنانچه دو مشعل از ردیف پایین و یـاسه مشعل از ردیف فوقانی خاموش شوند، بویلر به طور خودبخود از سرویس خارج می شود. امـادر بویلرهایی که یک مشعل دارند، با خاموش شدن مشعل خطر تجمع سوخت وجـود داشـته وباید بویلر سریعاً از سرویس خارج گردد که این کار توسـط سیسـتم کنترلـی خودبخـود انجـاممی شود. این کار در پی ارسال سیگنال این آشکارسازها به اتـاق کنتـرل و فرمـان بسـته شـدنShut off valve  روی مسیر سوخت ورودی به بویلر، صورت  میگیرد.

 • (Safety Shutoff Valve) شیرهای قطع جریان

شیرهای ویژه ای در مسیر جریان سوخت به مشعل بویلر قرار دارند کـه در صـورت دریافـتسیگنال در حالت اضطراری و یا نیاز در شرایط عادی مسیر عبور سوخت بـه کـوره را بـه طـوراتوماتیک و یکباره با سرعت زیاد می بندند. همچنین این شیرها به صورت دستی از طریق یـکPush Bottom از اتاق کنترل توسط اپراتور قابل بستن  میباشد. دلایل متعددی وجود دارد کـهممکن است بخواهند این شیرها مسیر عبور سوخت را ببندد که از جمله آنهـ ا: بـروز مشـکل درشعله  مشعل، بروز مشکل در فشار سوخت، مشکل در فشار هوای احتـراق، مشـکل در گازهـایخروجی و یا فن ها، بالا رفتن زیاد از حد دما و… را می توان نام برد.

 • دریچه آدم رو ( Manhole)

برای ورود نفرات به داخل  قسمتهای مختلف بویلر جهت تعمیرات، عموماً در بخـش کـوره،سوپرهیتر ،gas duct، دودکش دریچه هایی وجود دارد که به آن manhole م یگویند.

 • peephole  دریچ

برای اینکه بتوان وضعیت کوره و شعله درون آن را مشاهده کرد، در بیرون کوره و در نقـاطمختلف دریچه هایی قرار داده شده اند که هر یک از زاویه ای امکان مشاهده درون کوره را فراهم می سازند. این دریچه ها به صـورت حفـره ای در بـین رایزرهـا ایجـاد شـده و توسـط شیشـه ای مخصوص و مقاوم در برابر حرارت با محیط بیرون در ارتباط هستند. بر روی شیشه و از بیـرونیک صفحه قرار دارد که در حالت عادی باید این صفحه بر روی شیشه قرار داشته باشد و فقـطدر زمانی که نیاز به مشاهده درون کوره است، صفحه را باز  میکنند. در صورتی که صفحه برای مدت زیادی باز باشد، شیشه آسیب می بیند.

 (Silencer) صدا  خفه کن

در بعضی از بخشها شیرهای ایمنی نصب شده که در زمان بالا رفتن فشار از حد مجاز عمل نموده و سبب خروج بخار یا هوا با فشار بالا به اتمسفر می گردند. در این زمان به واسطه فشار و سرعت بالای بخار یا هوا، صدای ناهنجاری به وجود می آید که سبب بروز مشکلات جدی بـرایسلامتی شنوایی افراد مستقر در محل می گردد. برای جلوگیری از انتشار این امواج صوتی مضـراز بخشی به نام صدا  خفهکن استفاده می گردد. این وسیله در اصل از  یکسری فیلتر تهیه شـدهتا سرعت و صدای بخار یا هوای خروجی به اتمسفر را کاهش دهد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش