تجهیزات دیگ بخار (بویلر)

انواع بويلرها
تیر ۱۷, ۱۳۹۷
راه اندازی دیگ بخار
راه اندازی از سرویس خارج كردن و نگهداری دیگ بخار
تیر ۲۰, ۱۳۹۷

تجهیزات دیگ بخار (بویلر)

تجهیزات مرتبط با جریان آب و بخار

مخزن هواگیری

فرآیند حذف اكسیژن نامحلول از آب بویلر در دی اریتور صورت می گیرد. دی اریتور متشـكلاز سه قسمت عمده  میباشد كه عبارتند از:

 • یك مبدل حرارتی پوسته و لوله ای به نام Vent condenser كه آب ورودی به  دیاریتـوردر این بخش به وسیله بخار با فشار پایین یا LS گرم  میگردد، ممكن است كـه ایـن بخـش درهمه دیاریتورها وجود نداشته باشد.
 • پس از آن آب وارد یك بخش دیگر بـه نـامheater كـه در زیـرVent condenser  قـراردارد،  میگردد. این بخش جایی است كه عمده حرارتدهی آب در آنجا صورت  میگیرد. روش ها مختلفی برای حرارت دهی آب در هیتر وجـود دارد، مـثلاً ممكـن اسـت آب را بـه شـكل پـودردرآورده و سپس با بخار تماس دهند، ممكن است آب به شـكل لایـه ای نـازك از دیـواره هـاییپایین آمده و بخار بالارونده با آن تماس یابد و یا در نوع سینی دار آب از روی سینی هایی پایین ریخته و با بخار بالارونده تماس داده شود. معمولاً نوع     سینیدار از سایر انواع  متداولتر  میباشد.
 • آب گرم و هوازدایی شده پس از خروج از هیتر در بخشی به نـامStorage tank كـه بـه صورت یك مخزن استوانه ای و افقی در زیر هیتر قرار دارد، ذخیره می گردد. دی اریتورها معمولاً در فشار اتمسفریك  میباشند.

 پمپ تغذیه

وظیفه این پمپ، انتقال آب به مخزن بخار و دی سوپرهیتر بویلر می باشد. عموماً از پمپ های سانتریفوژ و رفت و برگشتی برای این منظور استفاده  میگردد. پمپ های تغذیه معمولاً دارای دو نوع محرك توربینی و الكتروموتور هستند. در زمان راه اندازی بویلر كه هنوز بخـار در دسـترسنمی باشد، از پمپ الكتریكی استفاده می شود و پس از راه اندازی و تولید بخار پمپ های توربینی در سرویس قرار می گیرند. علت این امر این است كه چنانچه به هر دلیلی برق واحد بخار قطع و یا دچار نوسان شود، خللی در تولید بخار مجتمع به وجود نیاید و واحدهای مصرف كننده بخـاردچار مشكل نشوند. بعضاً قطع نابهنگام بخار بـرای برخـی از واحـدهای تولیـدی، ضـرر و زیـانفراوانی را به دنبال دارد.

گرمكن اولیه یا اكونومایزر

گازهای حاصل از احتراق پس از عبور از بخش جابجایی از طریق كانال هـایی وارد دودكـش شده و از طریق آن وارد اتمسفر می گردند. عموماً دمای این گازها در خروجـی از دودكـش بـالابوده و انرژی زیادی را با خود به بیرون از بویلر منتقل می كنند. در صورتی كه بتوان مقداری از این انرژی را بازیافت نمود، راندمان بویلر افزایش خواهد یافت.

از این رو بعضی از بویلرها دارای بخشی بـه نـام اكونومـایزر هسـتند. اكونومایزرهـا در اصـلمبدل های حرارتی و به شكل دسته لوله هایی مـی باشـند كـه در مسـیر جریـان گازهـای گـرمخروجی قرار داده  میشوند. لوله های مورد استفاده در اكونومایزرها به دو شكل صـاف و فـی ندار وجود دارند، نوع فین دار در مواقعی كه مقدار انتقال حرارت پایین باشد به جهت افزایش سـطحانتقال حرارت مورد استفاده قرار می گیرد. از این نوع بیشتر در سوخت های تمیز مانند گـاز كـه احتمال رسوب گرفتگی كمتری ایجاد می نمایند، استفاده می گردد.

     عموماً نحوه آرایش این  لولهها در مسیر جریان گاز به دو صورت میباشد:

1- آرایش به شكل inline:

مطابق شكل زیر در صورتی كه به طور عمودی بر سطح مقطع لوله ها نگـاه شـود، هـر4 لوله كنار هم به شكل رئوس یك مربع دیده می شوند. از این رو جریان گاز عبوری با تمـ اس بـاسطوح لوله ها و از طریق كانال های میانی بین آنها عبور می كند. این نوع در مواردی كه احتمال تشكیل رسوب وجود دارد، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات دیگ بخار (بویلر)

– آرایش به شكل staggered یا متناوب :

در صورتی كه به طور عمودی بر سطح مقطع لوله ها در شكل نگاه شود، هـر3 لولـه كنار هم به شكل رئوس یك مثلث متساو ی الاضلاع دیـده مـیشـوند، لـذا جریـان گـاز عبـورینمی تواند به راحتی و مشابه حالت inline و از درون كانال های بین لوله ها عبور نماید، در نتیجه در این چیدمان اغتشاش بیشتر و به واسطه آن شدت انتقال حرارت بیشـتری وجـود دارد، لـذاسطح حرارتی كمتری نیاز دارد، ولی در عوض به واسطه نوع آرایش لوله هـا مقـدار افـت فشـارزیادتر از حالت inline است.

تجهیزات دیگ بخار (بویلر)

آب ورودی به بویلر وارد مخزنی به نام Steam drum م یشود و از طریق لوله هـایی بـه نـام لوله های  پایینرونده به سمت مخزن لجن منتقل  میگردد. مخلوط آب گرم و بخـار نیـز توسـطلوله های بالارونده به این مخزن منتقل می شود. با تجمع بخار در مخزن بخـار، فشـار بخـار بـالارفته و پس از رسیدن به فشار مورد نیاز عملیاتی و بعد از طی مراحل جداسـازی قطـرات آب ازآن به بیرون از مخزن بخار از طریق یك هدر انتقال داده می شود. در صورتی كه فازهای بخار و آب به خوبی از یكدیگر جدا نشوند، دو پدیده متداول در بویلرها اتفاق  میافتد:

 • پدیده Carry Over: در صورتی كه قطراتی از آب به همراه بخار از مخزن بار بـه سـمتسوپرهیتر برود، به آن Carry Over مـیگوینـ د. ایـن پدیـده سـبب بـروز مشـكلاتی در بخـشسوپرهیترها می گردد، به این صورت كه قطرات آب حاوی املاحی هستند كه پس از تبخیر آب در سوپرهیتر بر روی جداره های داخلی سوپرهیتر رسوب می نمایند. بر اثر افزایش این رسـوباتمشكل over heat شدن لوله ها و در پی آن خرابی آنها به وجود خواهد آمد.
 • پدیدهcarry under : در صورتی كه در آب ورودی به لوله های پایین رونده مقداری بخـاروجود داشته باشد، به آن carry under م یگویند. به واسطه این پدیده ممكن است مقدار بخـاردر لوله های بالارونـده بیشـتر از آب شـده و در بخـ شهـایی لولـه هـا خشـك بماننـد و مشـكل over heat شدن لوله ها به وجود آید.

بروز این دو پدیده بر بازدهی بویلر اثرات منفی برجای می گذارند، از این رو جداسازی بخار و آب بسیار مهم است. در بویلرهای قـدیمی ازDry pipe  بـرای جداسـازی بخـار از آب اسـتفادهم یگردید. Dry pipe لوله ای متصل به نازل خروجی بخار است كه چیزی در حدود نصـف و یـایك سوم طول درام  میباشد و بر روی آن تعداد زیادی سوراخ وجود دارد. بخار خروجی از مخزن بخار می بایست برای ورود به لوله  در حدود 09 درجه بگردد و این عمل باعث جداسازی بخشی از رطوبت می گردید. در این روش كیفیت بخار به دست آمده به ندرت بیش از %5/99 می شود.

امروزه برای جداسازی بهتر از  جداكننده های چندمرحلهای استفاده  میگردد كـه عمومـاً شـامل مراحل ذیل  میباشند:

 • initial Separation جدا كردن اولیه یا

رایزرها به داخل درام و درون یك كانال سراسری وارد می گردند. بـر روی ایـن كانـال  و بـهفاصله ای از آن یك صفحه فلزی نصب شـده اسـت. مخلـوط آب و بخـار خروجـی از لولـ ههـایبالارونده وارد این كانال شده و از آن سرریز می گردند. بخش عمده آب از بخار جـدا شـده و بـهداخل مخزن بخار می ریزد. بخار حاصل به سمت بالا حركت كرده بـه و صـفحه فلـزی برخـوردمی نماید و برای عبور مجبور به تغییر جهت  میگردد. به واسطه این برخورد و تغییرجهت بخش دیگری از آب همراه بخار جدا می شود. در بعضی از مخازن بخار از جداكننده های سـیلكونی بـهجای كانال و صفحه فلزی برای جداسازی مخلوط آب و بخار استفاده  میگردد.

 • خشك كردن یا drying

بخار حاصل از مرحله اول ممكن است حاوی ذرات مایع، حباب، كف و یا فـوم باشـد. بـرایجداسازی آنها از فیلترهایی استفاده می گردد. این فیلترها انواع و اقسام مختلفی دارند، عموماً به شكل جعبه هایی هستند كه از بالا به هدر خروجی بخار وصل بوده و از پـایین بـه وسـیله یـكصفحه فلزی مسدود شده است. در دو سطح جانبی، صفحات فلزی به موازات هـم قـرار دارنـد،بخار از لابلای این صفحات فلزی عبور كرده و به داخل جعبه وارد  میگردد و پس از آن از بالای جعبه به هدر خروجی می رود. ذرات آب در برخورد با این صفحات فلزی از بخار جدا می گردند. در انواعی دیگر به جای این صفحات فلزی موازی هم، از غشاهای متخلخل استفاده می گردد. در غشاهای متخلخل مسیر عبور بخار دارای تغییرات ناگهانی در جهت بوده و بـدین ترتیـب ذراتریز آب از بخار جدا  میگردد.

كلیه بخش های مرتبط با جداسازی باید در بالای سطح آب قرار گیرند، اگر آب روی مراحل جداسازی را بگیرد، عملاً جداسازی وجود نخواهد داشت. از این رو كنترل ارتفاع آب در مخـزنبخار از اهمیت زیادی برخوردار است.

مخازن بخار بسته به نحوه قرارگیری آنها نسبت به جهـت جریـان گازهـای خروجـی، انـواعطولی و عرضی دارد. نوع عرضی به این مفهوم است كه جریـان گازهـای حاصـل از احتـراق درجهت عرض مخزن بخار عبور می كند و در نوع طولی جهت جریان گازهای حاصل از احتراق در جهت طول مخزن بخار است.

3-1-5. لوله های آب بویلر

برای انتقال  آب و بخار بین مخازن بخار و لجن از لوله هایی استفاده مـی گـردد كـه وظیفـهتأمین سطوح انتقال حرارت را نیز برعهده دارند. ممكن اسـت در بخـ شهـ ایی برحسـب نیـاز ازپره ها و یا بفل هایی بر روی لوله ها استفاده گردد تا جذب حـرارت بهـت صـورت گیـرد. عمومـاًلوله های آب بویلرها را می توان به انواع زیر تقسیم بندی نمود:

 • لوله های پایین رونده (down comer): دسته ای از لوله های بویلر هستند كه آب ورودی به مخزن بخار را به مخزن لجن منتقل می نمایند. آنها مستقیماً و یا به وسیله یـك هـدر بـه ایـنمخازن اتصال یافته اند و در بخش جابجایی بویلر قرار دارند.
 • لوله های بالارونده (riser): لوله ها در اصل، محفظه احتراق بویلر را تشكیل می دهنـد، بـهعبارت دیگر دیواره ها، كف و سقف محفظه احتراق بویلر توسط رایزرها ساخته شـده اسـت. بـههمین جهت گاهی به رایزرها در صورتی كه در دیواره باشـند،wall tube و در صـورتی كـه دركف باشند ،floor tube گفته می شود. حد فاصل دو لوله  رایزر صفحه ای قرار داده شده است تـااز عبور گاز جلوگیری نماید. رایزرها از مخزن لجن شروع شده و به مخزن بخار و یـا هـدرهاییكه وارد مخزن بخار می شوند ختم می گردند. آب با حـرارت دیـدن در رایزرهـا بـه سـمت بـالاحركت  مینماید. گاهی به این لوله ها، تبخیركننده نیز گفته  میشود  .

 سوپرهیترها

در بویلرها، برای تولید بخار سوپرهیت، بخار اشباع به دست آمده از مخزن بخار، در قسـمتیبه نام سوپرهیتر كه نوعی مبدل حرارتی بوده و عموماً در ابتدای قسـمت جابجـایی بـویلر قـراردارد، حرارت جذب می كند تا در شرایط فشار ثابت دمای آن افـزایش یابـد. بخـار مـ یتوانـد درشرایط فشار یا حجم ثابت از حالت اشباع به حالت سوپرهیت تبدیل شـود و دماهـای مختلفـیبالاتر از دمای اشباع داشته باشد.

برحسب حالت انتقال حرارت از كوره به  سوپرهیتكننده، انواع مختلفی از  سوپرهیتكننده ها وجود دارند:

 • سوپرهیت كننده های از نوع جابجایی (Convection Superheater):

سوپرهیترهای جابجایی دسته لوله هایی هستند كه در مسیر عبور گازهای داغ با دمـای بـالاقرار دارند و با عبور گازها از روی آن دمای بخار بالا می رود.

 • سوپرهیت كننده های از نوع تابشی (Radiant Superheater):

سوپرهیتر تشعشعی در دیواره كوره قرار دارد و انرژی حرارتی را به صـورت تابشـی از شـعله دریافت كرده و به بخار اشباع منتقل می سازد. چنانچه از داخل سوپرهیترها بخار اشباع با دبـیمناسب عبور نكند، به جهت در معرض تابش قرار داشتن آنها، امكـانoverheat  شـدن و دچـارسوختگی شدن لوله های آن وجود دارد.

 • نوعی هم از سوپرهیت كننده ها هستند كه هم از بخش تابشی و هـم از بخـش جابجـاییانرژی دریافت می نماید، آنها طوری در بویلر استقرار مییابند كه بخشی از آنها در قسمت بالایی كوره و قسمتی از آنها در مجرای جریان گاز قرار گیرد، یعنی در بـین دو قسـمت جابجچـایی وتابشی كوره مستقر می گردند.

عموماً سوپرهیترها به اشكال زیر وجود دارند:

 • سوپرهیتر نوع معلق Pendatnt-type

سوپرهیترهایی كه به طور معلق در كوره قرار می گیرند توسط نگهدارنـده هـا از بـالا آویـزانم یشوند و از نظر استحكام ساختمانی دارای مزیت  میباشد.

 • سوپرهیتر وارونه یا Inverted-type

در سـوپرهیتر از ن وع وارون ه، س وپرهیتر ب ه وس یله نگهدارن د هه ا (Support) در بخ ش Convection قرار دارد. تعمیر و سرویس  لوله های سوپرهیتر به دلیل محل و نحـوه نصـب آنهـابسیار مشكل می باشد. از این رو فلز مورد استفاده برای لوله سوپرهیتر بایستی در مقابل درجـهح رارت و اكسیداس یون مق اوم باش د ت ا كمت ر نی از ب ه تعمی ر پی دا كن د. ف ولاد ك ربن دار  (Carbon Steels) و آلیاژهای (chromium molybdenum) معمولاً برای لوله های سوپرهیتر به كار  میرود  .

3-1-7. ری هیترها (دی هیتر)

عموماً واحدهای مصرف كننده، نیاز به بخاری با دما و فشار مشـخص دارنـد، از ایـن رو بایـدبخار خروجی از واحد بویلر با دما و فشار كنترل شده تحویل گردد. برای این منظور از بخشی به نام متعادل كننده و یا دی سوپرهیتر استفاده می گردد، البته گاهی به آن ری هیتر نیز می گوینـد.

روش های مختلفی برای كنترل دمای بخار سوپرهیت وجود دارد ولی عموماً این عمل با تزریـقآب به بخار خروجی از سوپرهیتر صورت می گیرد. آب اضافه شده به بخار سـوپرهیت بـا جـذبانرژی گرمایی تبدیل به بخار شده و دمای بخار را پایین می آورد. مقدار آب اضافه شده در حدی است كه بخار خروجی را بـه دمـای مـورد نظـر برسـاند. در بویلرهـایی كـه دارای یـك مرحلـهسوپرهیتر می باشند، این بخش بعد از سوپرهیت كننده قرار می گیرد و در بویلرهای با دو مرحله سوپرهیتر این بخش در بین دو مرحله سوپرهیت قرار می گیرد.

انواع مختلفی از دی سوپرهیترها وجود دارد. عملكرد كلی آنها به ایـن صـورت اسـت كـه  در مسیر عبور بخار سوپرهیت، یك لوله آب با سوراخ هایی بر سطوح جانبی، قرار داده می شود كـهآب از طریق این سوراخها به داخل جریان بخار اسپری می گردد. اسپری كردن آب به روشهای مختلفی صورت می گیرد، یكی از انواع آن به شكل لوله ای سوراخ دار است كه به طـور ثابـت درجریان بخار قرار داده شده است، آب ورودی از طریق یك شیر كنترل بـه لولـه  سـوراخ دار وارد م یگردد. دمای بخار پس از تزریق آب توسط یك ترمومتر اندازهگیری شده و در صورت متفاوت بودن دمای اندازه گیری شده با مقدار مقرری كه برای ترمومتر در نظر گرفته شده است، فرمانی به شیر كنترل صادر می گردد. به واسطه فرمان صادره دبی آب ترزریقی تغییر كرده تا در نهایت دمای بخار در مقدار مورد نظر كنترل گردد. به این نوع، دی سوپرهیتر با تعداد سوراخ های ثابت یا Fixed nozzle desuperheater گفته می شود.درنوع دیگری كه بـ ه دی سـوپرهیتر بـا تعـدادسوراخ های متغیر یا Vaiable nozzle desuperheater موسوم است، از یك دیسـك درون لولـهسوراخ دار استفاده شده است. این دیسك می تواند جلـوی عبـور آب از سـوراخ هـا را بگیـرد. در صورت نیاز به تزریق آب بیشتر، میله ای سبب بالا آمدن دیسك شده و مسیر عبور سـورا خهـایبیشتری بازمیگردد.

Test pipe

بخار تولیدی توسط بویلر كه به عنوان محصول به واحدهای دیگـر فرسـتاده مـ یشـود بایـددارای فشار و دمای مورد نظر برای واحدهای مصرف كننده باشد. از این رو بخاری كه دارای این شرایط نباشد به collect header فرستاده نمی شود. در زمـان را هانـدازی، فشـار و دمـای بخـارتولیدی به تدریج اضافه شده تا به شرایط مورد نظر برسد. لذا تا زمان رسیدن بخـار بـه شـرایطمورد نظر آن را به اتمسفر می فرستند. این كار به وسیله خط لوله ای به نـامTest pipe  صـورتمیگیرد. بعد از رسیدن بخار به شرایط مساعد، شیر بخار تست پایپ بسـته شـده و بخـار را بـه

.میفرستند collect header

Blow down

عملیات كاهش غلظت آب در بویلر با استفاده از blow down صورت  میگیرد. در طـی ایـنعمل مقداری از آب از بویلر تخلیه می گردد. بلودان به شكل لوله ای است كه سطوح جـانبی آنسوراخ دار بوده و به صورت افقی نسبت به مخزن و سطح مـایع قـرار داشـته و بخشـی از آب از طریق آن تخلیه  میگردد. میزان دبی آب تخلیه توسط شیری كنترل  میگردد ولی عموماً مقدار خروجی به صورت درصدی از آب ورودی به بویلر در نظر گرفته می شـو د. بـه عنـوان مثـال دربعضی از بویلرها این مقدار حدود 5 درصد است ولی ممكن است بسته بـه شـرایط كیفیـت آباین مقدار تغییر نماید. افت آب blow down توسط آب تغذیه با درجه خلوص بـالاتری جبـرانمی شود. بلودان بویلر می تواند به صورت پیوسته یا متناوب، بسته به میزان افزایش آلـودگی آببویلر عمل نماید. بلودان پیوسته از مخزن بخار و معمولاً بلودان متناوب از مخزن لجـن صـورتم یگیرد. در بعضی از بویلرها بلودان مخزن لجن نیز به صورت پیوسته می باشد.

آبی كه به عنوان بلودان از بویلر تخلیه می گردد دارای دمای بالایی می باشد و با خروج آن از بویلر، مقادیر زیادی انرژی از این طریق اتلاف  میگردد. برای بازیافت انـرژی تلـف شـده از ایـنطریق راهكارهایی وجود دارد، در صورتی كه بتـوان شـدت جریـان یكنـواختی از بلـودان را دراختیار داشت می توان برای بازیافت انرژی، فرآیندی را در نظر گرفت، از این رو بلودان پیوسته از بلودان ناپیوسته مناسب تر به نظر می رسد.

سایر تجهیزات مرتبط با جریان آب و بخار

مخزن خوراك ورودی آب DM

برای اطمینان از در دسترس بودن آب كافی بـرای بـویلر، از مخـازنی كـه آبDM  در آنهـاذخیره شده است و به عنوان مخزن خوراك بویلر محسوب  میگردد، استفاده  میشود.

مخزن لجن (Mud drum)  Mud drum مخزنی است كه در زیر مخزن بخار و در پایین بویلر قـرار گرفتـه و لولـ ههـایdown comer خروجی از مخـزن بخـار بـه آن وراد شـده و لولـ ههـای رایـزر نیـز از آن خـارجمی گردند. گاهی به آن مخزن آب نیز گفته می شود. در صورتی كه امـلاح و یـا لجـن در بـویلروجود داشته باشد در این مخزن جمع می گردد، به همین دلیل اصـطلاحا بـه آن مخـزن لجـنم یگویند. سیستم بلودان نیز در مخزن لجن برای تخلیه رسوبات وجود دارد.

Blowdown separator

بلودان خروجی از بویلر دارای دمای بالایی می باشد، لذا با فلاش كردن آن می توان بخـار بـافشار پایین یا LS و آب گرم به دست آورد. مجموعـه ایـن مراحـل در یـك جداكننـده بـه نـام

.صورت می گیرد blowdown separator

Blow tank

فاز مایعی كه از خروجی بلودان در جداكننده از بخار جدا  میگردد وارد یك مخـزن بـه نـامblow tank م یگردد. در این مخزن مقداری بخار به اتمسفر آزاد شده و مایع برجای مانـده بـهسیستم فاضلاب می رود  .

 • بخش مواد شیمیایی

برای حفظ كیفیت آب بویلر از مواد شیمیایی مختلفی با غلظت معین در دی اریتور و مخزن

بخار استفاده می گردد. از این رو مواد مورد نظر در مخازنی بـا غلظـ تهـای مـورد نظـر تهیـه وذخیره می گردند كه به ایستگاه مواد شیمیایی موسوم است. سپس مـواد شـیمیایی بـه وسـیلهپمپ ها به محل مورد نظر منتقل می گردند.

3-2. تجهیزات مرتبط با احتراق و مسیر احتراق

23–1. محفظه احتراق یا بخش تابشی

این بخش قسمتی از بویلر می باشد كه مشعل ها و شعله در آن قرار دارند. كـوره در اصـل ازلوله های بالارونده به وجود آمده است. یعنی دیواره ها، سقف و كف كوره از لوله هایی كه با خود ،مخلوط آب و بخار را به سمت بالا و نهایتاً به مخزن بخار منتقل می نمایند، تشكیل شده اسـ ت.

لوله های بالارونده در كف توسط لایه ای از مواد نسوز پوشانده شـده اسـت. بـه جـز در قسـمتخروجی گازهای حاصل از احتراق، در دیواره ها و سقف، بین لوله ها با صفحاتی فلـزی پـر شـدهاست تا از خروج گاز جلوگیری شود. چنانچه بویلر دارای سـوپرهیتر باشـد، گازهـای حاصـل ازاحتراق پس از خروج از محفظه احتراق به سمت سوپرهیترها می رود. در بخش محفظه احتراق ،عمده انتقال حرارت به شكل تابشی  میباشد.

در انتقال حرارت به طریق هدایت و یا جابجایی، گرما از طریق مـاده بـین دو جسـم تبـادلمی شود، یعنی برای هر یك از این روش ها، واسطه ای برای انتقال انرژی نیاز اسـ ت. در صـ ورتی كه در انتقال حرارت از طریق تابشی، گرما بدون نیاز به ماده واسطه، از یك جسم به جسم دیگر منتقل می گردد. اصولاً انتقال حرارت تابشی در همه دماها وجود دارد ولی مقدار آن در دماهای بالا قابل ملاحظه خواهد بود. در محفظه احتراق بویلرها، به علت بالا بودن دمـای شـعله، عامـلاصلی انتقال حرارت تشعشع یا تابش است. مقدار آن از رابطه (3-1) به دست می آید:

(24 14 )q12 =FF T Tε G    همانطور كه مشاهده می شود، پارامترهای تأثیرگذار در میزان انتقال حرارت تابشی عبارتنـداز:

 • توان چهارم اختلاف دمای دو جسم.
 • Fε كه بستگی به نحوه قرار گرفتن اجسام نسبت به شعله دارد.
 • FG ضریب نشر اجسام، كه معرف میزان نور بازتابیده شده می باشد. اجسام سفید بیشتر نور تابیده شده به آنها را منعكس می گردانند و اجسام تیره بیشتر نـور تابیـده شـده بـه آنهـا راجذب  مینمایند و در نتیجه دمای آنها بالا  میرود  .

بخش جابجایی

این قسمت از بویلر، انرژی را از گازهای گرم خروجی بـ ه شـكل جابجـایی جـذب مـی كنـ د. بویلرهای بزرگ ممكن است دارای چندین بانك لوله باشند كه به جهت استفاده بیشتر از انرژی گازهای داغ مورد استفاده قرار می گیرند. گازهای حاصل از احتراق از لوله های سوپرهیت كننـده(اگر سوپرهیترها از نوع تشعشعی نباشند)، لوله های پایین رونـد ه و در نهایـت از اكونومـایزر (در صورت وجود) عبور كرده و به طریق جابجایی انرژی خود را منتقل مـی نمایـ د. دمـای گازهـایحاصل از احتراق در بخش سوپرهیترها بالا بوده و با رسیدن به بخش های انتهـایی، دمـای گـازكمتر  میگردد. با كم شدن اختلاف دمایی بین دمای گاز خروجی و  لوله ها، نرخ انتقال حرارت از گاز به لوله ها كم می شود. همانطور كه می دانید نرخ انتقال حرارت جابجـایی بـه سـطح انتقـالحرارت، اختلاف دمای سیال و سطح و ضریب جابجایی وابسته است، از این رو بـرای آنكـه اثـركاهش اختلاف دمای سیال و سطح جبران شود از افروزدن بر سطح انتقال حرارت كمك گرفته می شود. لذا بخش هایی از لوله های نصب شده در انتهای بخش جابجایی را بـه صـورت فـین دار م یسازند.

  (Stack) دودكش

گازهـای خروجـی ازgas duct  وارد دودكـش شـده و از آنجـا بـه اتمسـفر وارد مـ یگردنـ د.

دودكش ها وظایف مهمی در بویلرها به عهده دارند، كه از آن میان می توان به موارد ذیل اشـارهنمود:

 • دودكش ها با ایجاد مكش طبیعی سبب كاهش فشار در محفظه احتراق شده و در نتیجه گازهای حاصل از احتراق با سرعتی مناسب از محفظه احتراق خارج و پس از عبور از بخش های جابجایی وارد دودكش گردیده و از بویلر خارج میشوند.
 • عموما گازهای خروجی از دودكش ها ممكن است دارای گرد، غبار و ذرات مختلفی باشد كه در صورت پایین آمـدن بـر روی واحـدها و نفـرات مسـتقر در آنجـا سـبب بـروز مشـكلاتزیست محیطی گردند. از این رو دودكش ها با ارتفاعی سـاخته مـی شـوند كـه ذرات خروجـی ازدودكش قبل از پایین آمدن بر روی واحدها به وسـیله جریـان بـاد دور گـردد و در محلـی كـهخطری برای افراد وجود ندارد، نشست كنند.

 مشعل

مشعل ها تجهیزاتی در بویلرها هستند كه وظیفه تركیب كـردن سـوخت و هـوا و همچنـینسوزاندن ماده سوختی را برعهده دارند و در واقع انرژی حرارتی كـوره را تولیـد مـی نماینـ د. در واقع مشعل ها شكل و جهت شعله را در كوره به وجود می آورند و برحسب نیـاز در ارتفـا عهـایمختلفی در كوره نصب می گردند. سوخت های مختلفی در بویلرها سوزانده می شوند، و به همین دلیل مشعل ها برای سوزاندن انواع سوختهای مایع و گاز طراحی  میگردند، بعضی از مشعلهـابرای سوخت مایع و بعضی برای سوخت گازی شكل طراحی شدهاند. مشعل هایی هم وجود دارند كه دوگانهسوز هستند و هر دو سوخت مایع و گاز را  میسوزانند.

مشعل های گازسوز

عموماً مشعل های گازی دو نوع عمده دارند، در نوعی كه به مشـعل هـای بـا اخـتلاط قبلـیموسوم هستند، سوخت گازی و هوا قبل از رسیدن به نوك مشعل با هـم مخلـوط مـی شـوند ومخلوط به دست آمده در نوك مشعل می سوزد، در نوع دیگر كه معروف به مشـعل هـای بـدوناختلاط قبلی هستند، هوا و سوخت گـازی در نـوك مشـعل، بـا هـم مخلـوط شـده و مشـتعلم یشوند.

 مشعل های با سوخت مایع

معمولاً سوخت های مایع قبل از سوخته شدن در نوك مشعل به دلایل زیـر بایـد بـه شـكلپودر درآیند:

 • هر چقدر ذرات سوخت ریزتر باشد، سریعتر و بهتر با هوا مخلوط و مشتعل  میگردند.
 • در صورتی كه سوخت مایع به صورت ذرات درشت باشند، امكان نسوختن آنها در طـولشعله وجود دارد. چنانچه این ذرات مستقیماً با سطوح لوله ها برخورد نماید، باعث تشكیل كربن و دوده می گردد، لذا اگر سوخت به شكل پودر باشد، بر اثر تبخیر شدن سریع ایـن ذرات ریـز وسوختن آنها در طول شعله امكان رسیدن سوخت به دیواره لوله ها از بین می رود.

برای پودر كردن سوخت های مایع از اتمایزرها استفاده  میگردد، انواع مختلفـی از اتمایزرهـاوجود دارند كه عبارتند از:

 • مشعل ها با اتمایزر بخار آب: اتمایزرهای با بخـار، بسـیار متـداول اسـت و تقریبـاً بـا هـرسوختی كار می كنند و به علت اینكه سوخت را گرم می نمایند، از كارآیی خوبی برخوردارند.
 • مشعل ها با اتمایزر هوا: در برخی موارد، از هوا جهت اتمایز كردن استفاده می شود. طـرزعمل هوا در مشعل ها مشابه بخار آب بوده با این تفاوت كه به علت خاصیت سـردكنندگی هـوا،دمای سوخت ورودی باید كمی بیشتر باشد. از این رو هنگامی كه از سوخت ویسـكوز اسـتفادهم یگردد، باید آن را قبل از ورود به مشعل گرم كرد تا ویسكوزیته آن كاهش یابد.
 • مشعل ها با اتمایزر مكانیكی: در این نوع، سوخت با فشار زیاد وارد نوك مشعل شـده و ازطریق شكاف هایی به طور مماسی و با حركت چرخشی وارد یك اریفیس می گـرد د. بـه واسـطهنیروی گریز از مركز حاصل از حركات چرخشی، سوخت به طور مخروطی از ذرات ریز، به بیرون پرتاب می شود.

مشعل های تركیبی گاز- مایع (combination oil and gas burner): این مشعلهـا توانـاییسوزاندن دو نوع سوخت مایع و گاز را دارند. عموماً در این مشعلها یك مجرای سوخت مایع در وسط و تعدادی نازل در اطراف آن جهت سوخت گازی وجود دارد. نازل های گازی از نوع بـدوناختلاط قبلی، هستند. دریچه های تنظیم مجزایی وجـود دارد تـا میـزان هـوای اولیـه را بـرایسوخت مایع و هوای ثانویه را برای سوخت گازی كنترل نماید.

سوخت مایع و گاز در مسیرهای جداگانه ای به سمت محفظه اختلاط یا اتمایزكننده حركت می كنند و پس از ورود به محفظه اتمایزینگ، سوخت مایع و عامل اتمایزكننده با هـم مخلـوطشده و سبب پودری شدن سوخت مایع می گردد و پس از آن وارد بخش احتراقی می گردند، در همین زمان هوا نیز به محل احتراق رسیده و با سـوخت پـودر شـده، تركیـب شـده و احتـراقصورت  میگیرد. سوخت گازی نیز در محفظه احتراق  میسوزد.

فنهای مكنده، دمنده و تركیبی

مكش طبیعی هوا برای تأمین هوای مورد نیاز احتراق كافی نیست، از ایـن رو بـرای تـأمینهوای كافی از فن هایی در بویلرها استفاده می گردد. فن هـا بـه دو صـورت دمنـده و یـا مكنـدهمی باشند. از فن های دمنده قبل از كوره استفاده می گردد. این فن ها هوای مورد نیاز احتـراق رابا فشار از طریق مشعل به داخل كوره می فرستند. فن های مكنـده را در محلـی بعـد از كـوره وعمدتاً در دودكش نصب  میكنند و هوا را از كوره به سمت دودكش  میكشند و این خود سـببورود هوا از مسیرهایی به داخل كوره نیز می گردد. گازهای حاصل از احتراقی كـه بـه فـ نهـایمكنده می رسد نسبت به هوای ورودی گرم تر بوده و از دانسیته كمتر و حجم بیشتری برخوردار هستند، لذا این فن ها نسبت به فن های دمنده، اندازه بزرگ تری دارند. غالباً این فن ها به دو نوع محرك الكتریكی و توربینی مجهز می باشند تا با موتور الكتریكی راه اندازی شده و پس از تولیـدبخار، توربین ها برای ادامه كار راه اندازی شوند.

(Air preheater) پیش گرم كن هوا

در صورتی كه هوا قبل از ورود به مشعل و تركیب با سوخت مقداری گرم شود، بازده احتراق بالا می رود. برای گرم  كردن این هوا از بخشی به نام پـیش گـ رم كـن هـوا اسـتفاده مـی گـرد د. پیش گرم كن هوا نیز یك یك بخش بازیافت حرارتی محسوب شده و از انرژی حرارتی كه همراه با گازهای حاصل از احتراق از بویلر خارج می گردد، استفاده می كند. این سیستم ها بـرای همـهانــواع بــویلر مــورد اســتفاده قــرار نمــ یگیــرد و معمــولاً بــرای بویلرهــای بــا ســوخت پــود ر

(pulverized fuel)كاربرد دارند. مزایای اصلی پیش گر مكن هوا عبارتند از:

 • بهبود احتراق
 • افزایش بازده حرارت
 • صرفه جویی در مصرف سوخت
 • افزایش ظرفیت تولید بخار در بویلر

23–7. دمنده های دوده (soot blower)

در بخش جابجایی و بر روی لوله های سوپرهیتر و پایین رونده ممكن است كه ذراتی از قبیل دوده و یا تركیبات دیگر رسوب نماید. این لایه رسوب كرده بر روی سطح لوله دو مشكل عمده ایجاد می نماید:

 • همانند یك عایق سبب كـاهش انتقـال حـرارت از گازهـای حاصـل از احتـراق بـه لولـهمی گردد و لذا بخار و یا آب درون لوله ها به اندازه كافی انـرژی حرارتـی را جـذب نمـ یكننـد واتلاف حرارتی بویلر افزایش مییابد.
 • رسوب دوده ها بر روی لوله ها و بخش هایی كه در مسیر عبور گازهای حاصـل از احتـراقهستند سبب كاهش سطح مقطع جریان گاز و نهایتاً افت فشار می گردد. از ایـن رو فشـار درونمحفظه احتراق بالا رفته و احتراق مشعل را دچار مشكل می نماید.

در نتیجه، باید سطوح دوده گرفته تمیز شوند. برای این كار از وسیلهای بـه نـام دوده زدا یـاsoot blower استفاده  میگردد. دوده زدا در اصل یك لوله است كه دارای سوراخ هـایی بـر رویدیواره خود بوده و از این سوراخ ها، بخار با فشار زیاد بر روی سطوح           لوله ها جت  میگردد و بدین ترتیب  لوله ها تمیز  میشوند. انواع مختلفی از این دودهزداها وجود دارد:

 • نوعی از دوده زداها هستند كه در فواصل لوله های پایین رونده و به صورت ثابت قرار دارند.

نحوه عملكرد آنها بدین صورت است كه در دوره های زمانی مورد نیاز بخار از سـوراخ هـا خـارجم یگردد.

 • نوعی از دوده زداها كه عموما در بخش سوپرهیت كننده ها قرار دارند، به صورت متحـركهستند. آنها از طریق یك ریل به داخل بویلر وارد شده و به سمت جلو حركت میكنند و سپس بخار را بر روی سطوح مختلف جت  میكنند و پس از تمیـز كـردن لولـ ههـا مجـدداً بـه بیـرونبرمی گردند.

دوده زداها بر حسب طراحی به صورت افقی و یا عمودی وارد بخش جابجایی  میگردند.

23–8. سایر تجهیزات مرتبط با محفظه احتراق

 مسیر فرعی اكونومایزر

عموماً دمای گازهای خروجی از دودكش در حد مشخصی كنترل مـی گـردد، گـاهی پـایین آمدن دمای گازهای خروجی به مفهوم این است كه اكونومایزر حرارت زیادی را جذب  مینماید.

در این حالت یكی از روش های كنترل دما از سرویس خارج كردن اكونومایزر اسـ ت. بـرای ایـنمنظور در بعضی از بویلرهـا ایـن توانـایی بـا اسـتفاده از قـرار دادن یـك مسـیرby pass  بـرایاكونومایزر در نظر گرفته شده است، كه با استفاده از آن بویلر می تواند بدون در سـرویس بـودناكونومایزر كار كند.

 كانال ورودی هوا

برای انتقال هوا به درون blower از یك مسیر كانالی استفاده می گردد كـه بـه شـكل یـكشیپور بوده و قبل از آن یك صافی هوا وجود دارد. از این كانال هوای مورد نیاز برای احتراق به دخل blower كشیده  میشود  .

كانال هوا و رجیستر

هوای مورد نیاز احتراق از كانالی به سمت بویلر می رود. این كانال اصلی در مسـیر خـود بـهشاخه های تقسیم شده كه هر یك از این شاخه ها تأمین كننده هوای مورد نیاز برای یك مشعل است كه اصطلاحاً به آنها رجیستر می گویند.

كانال گاز خروجی (Gas Duct)

منطقه ای است كه گازهای حاصل از احتراق پس از عبور از بخش های جابجایی بویلر یعنـیبعد از لوله های پایین رونده وارد آن می گردد. این قسمت شبیه كانالی خالی بوده كه جریان گاز را به سمت اكونومایزر و دودكش هدایت می كند  .

 • Damper Valve .5-8–2

بعد از آنكه هوای مورد نیاز احتراق وارد كانال هوا گردید، وارد بخشی به نام damper valve می گردد تا از آنجا وارد مكنده شود. به وسیله این شیر می توان دبی حجمـی هـوایی را كـه بـهسمت مكنده می رود ،تنظیم نمود تا بتوان به یك شعله مناسب در محفظه احتراق دست یافت.

 • تجهیزات مرتبط به سوخت
  • مخازن سوخت

غالبا برای اطمینان از در دسترس بودن سوخ ت مورد نیاز بویلر، آنها را در مخازنی ذخیره می كنند .این سوخ تها ممكن است مایع یا گاز و یا هر دوی آنها باشد كه بستگی به نوع مشعل بویلر

دارد.

 • پمپ های انتقال سوخت مایع

:سوختهای مورد نیاز مشعل را از طریق پم پهایی از مخازن ذخیر ه سـاز ی بـ ه سـم ت بـویل ر انتقال م یدهند.

 • سیستم گرمایش سوخت مایع

سوخت های سنگین، موادی ویسكوز و چسبنده بوده و انتقـا ل آنهـ ا از مخـاز ن نگهـدار ی تـ ا مشعل به سختی صورت می گیرد و حتی در مواردی این چسبندگی به حدی زیاد است كه عملا انتقال سوخت ممكن نیست .از اینرو سوختهای ویسكوز را گرم می كنند تا هم راحت تر انتقـا ل یابند و هم در حین احتراق بهتر بسوزند .برای این منظور از روش های مختلفی چون قـرا ر دادن كویل بخار در مخازن نگهداری استفاده می شود .از جمله این سوخت ها می توان به موادی چون Heavy oil  اشاره نمود.

 • خطوط انتقال هوا یا بخار اتمایزكننده

در صورتیكه سوخت مایع با هوای فشرده تركیب شده و به صورت اتمایز شده درآید، احتراق بهتری صورت م یگیرد .هوای فشرده با مخلو طشدن با سوخت مایع آن را پودر كرده و بـ ه ذرات ریز تبدیل م یكند .به عنوان مثال سوخت های سبك مانند را با استفاده از هوای فشـرد ه اتمـای ز می كنند .در صورتیكه سوخت مورد نظر سنگین باشد بجای هوا از بخار برای این كـا ر اسـتفاد ه می گردد تا علاوه بر اتمایز كردن سوخت آن را گرم نیز بكنند .به عنوان مثال برای سوخت هایی سنگین مانند Heavy oil وFossil oil  از بخار استفاده می نمایند .برای انتقال بخار و یا هـوا ی مورد نیاز به جهت متمایز كردن سوخت تا مشعل از خطـو ط انتقـا ل هـو ا یا بخـا ر اتمایزكننـد ه

استفاده می گردد.

 • تبخیركننده سوخت مایع

گاهی لازم است كه سوخت مایع به شكل گاز درآید تـ ا مـور د اسـتفاد ه قـرا ر گیـر د. در ایـ ن واحدها از تبخیركننده ها برای اینكار استفاده می نمایند .به عنوان مثال، سوخت گاز در بعضی از واحدهای بویلر به عنوان سوخت اصلی می باشد و از سوخت مایع به عنوان سوخت دوم استفاده

می گردد.

مواقعی پیش می آید كه فشار سوخت گاز كم می گردد و برای رفع این مشكل، سوخت مایع پس از حرارت دیدن و تبدیل به گاز شدن با سوخت گاز تركیب شـد ه و كـ م بـود ن فشـا ر آن را

جبران می نماید.

 • خطوط انتقال سوخت

خطوط لوله ای هستند كه سوخت را از مخازن تا مشعل منتقل م ینمایند.

 • صافیها (مایع و گاز)

  سوخت های مایع و گاز، قبل از ورود به مشعل از صافی هایی عبور می كنند .شـكل صـافی در سوخت ها با هم تفاوت دارند .صافی های مربوط به سوخت مایع در ورودی بـ ه پـ م پهـ ا قـرا ر

دارند.

گازها در مسیر حركت خود به سمت بویلر به صافی هایی وارد می گردند چراكه ممكن است گرد و غبار و ذرات مایع و … در گازها وجود داشته باشد كه باید از آنها گرفته شود و پـ س از آن

وارد بویلر می گردند.

 • مخلوط كننده یا mixer

در صورتیكه از چند سوخت مایع برای بویلر استفاده گردد، قبل از ورود سوخت به بویلر بایـ د آنها را با هم مخلوط كنند .این عمل در میكسر صورت می گیرد.

 

 • سیستم جرقه زنی یا igniter

وسیله ای نصب شده در مشعل می باشد كه كار آن روشن نگه داشتن دائمی مشعل می باشد .سیستم های جرقه زنی در مشعل های نفت و گاز سوز تحت شرایط خاص تعیین شده برای آنهـ ا سوخت ورودی به كوره را شعله ور می كنند.

 • سایر تجهیزات
  • شیر تخلیه آب دیوار

این شیر به هدر تغذیه كننده لوله های بالارونده محفظه احتراق متصل است تـا از طریـق آنبتوان آب موجود در  لولههای بالارونده را تخلیه نمود. معمولاً در زمان از سرویس خارج كردن از این شیر استفاده  میگردد.

 • پوشش ها و عایقهای بویلر

بخش های مختلفی از بویلر به وسیله عایق پوشیده شـده اسـت: ماننـد دیـوار ههـای بیرونـیمحفظه احتراق،           بخشهای بیرونی مخازن بخار و لجن، هدر اصلی خروج بخار از بویلر.

عموماً در پشت لوله های بالارونده در محفظه احتراق و روی لوله های كف كوره از لایـه ای از آجر نسوز پوشیده شده است. همچنین بخش بیرونی مخازن لجن و بخار و نیز هدرهای بخـار وآب را معمولاً با پشم و شیشه می پوشانند.

 • جمع كننده مایعات كندانس شده

پمپ های تغذیه خوراك بویلر، دمنده ها و بسیاری از بخش های دیگر بویلر از بخـار اسـتفادهمی كنند. در اینگونه تجهیزات بخشی از بخار به صورت كندانس شده به وجود می آید و به دلیل آنكه این آب كندانس شده از خلوص و كیفیت بالایی برخوردار است به وسیله جمع كننده هایی آنها را جمع آوری كرده و به عنوان خوراك ورودی به بویلر استفاده می كنند.

 • نمایش دهنده سطح مایع در مخزن بخار

به دلیل اهمیت سطح مایع در مخزن بخار دقت زیادی روی كنترل سطح آن مـی گـرد د. در بعضی از واحدها از یك دوربین كه دائمًاً وضعیت sight glass نصب شده بر روی مخزن بخار را در اتاق كنترل و بر روی مانیتور نشان  میدهد، استفاده  میگردد.

 • (Drain valve) شیرهای تخلیه

برای تخلیه كردن مخازن لجن و بخار و آب درون بویلر به منظور تعمیرات از آنهـا اسـتفادهم یگردد.

 • Flame detector

برای بررسی وضـعیت شـعله از لحـاظ خـاموش و یـا روشـن بـودن در محفظـه احتـراق، ازسنسورهایی استفاده می گردد. این سنسورها، شعله درون محفظه احتـراق را حـس كـرده و درصورت خاموش شدن هر یك از مشعل ها آلارمی را در اتاق كنترل فعال می نماید. انواع مختلفی از این آشكارسازها وجود دارد كه  میتوان به انواعInfrared  و ultra vision اشاره نمود.

با خاموش شدن شعله در محفظه احتراق، سوخت ورودی بدون آنكه مصرف گـردد، تجمـعمی یابد. در این شرایط به علت وجود سوخت زیاد، اكسیژن و گرمـای داخـل محفظـه احتـراق،احتمال آنكه سوخت مشتعل شود، وجود دارد. گاهی به علت بالا بودن مقدار سوخت در محفظه احتراق، امكان انفجار وجود دارد. در بویلرهایی كه چندین مشعل دارند، با خاموش شـدن یـكمشعل، سوخت ورودی به محفظه احتراق از طریـق مشـعل خـاموش، توسـط دیگـر مشـع لهـاسوخته شده و خطر تجمع سوخت كمتر خواهد بود و لذا سوخت كلیه مشعل ها قطع نمی شـودو اپراتور ملزم به بررسی و رفع مشكل خواهد بود. برحسب طراحی بویلر، تعداد مشعل هایی كـهمی تواند خاموش باید و بویلر از سرویس به طور خودبخود خارج نشود متفاوت است. بـه عنـوانمثال در بویلری كه دارای دو ردیف سه مشعله می باشد، چنانچه دو مشعل از ردیف پایین و یـاسه مشعل از ردیف فوقانی خاموش شوند، بویلر به طور خودبخود از سرویس خارج می شود. امـادر بویلرهایی كه یك مشعل دارند، با خاموش شدن مشعل خطر تجمع سوخت وجـود داشـته وباید بویلر سریعاً از سرویس خارج گردد كه این كار توسـط سیسـتم كنترلـی خودبخـود انجـاممی شود. این كار در پی ارسال سیگنال این آشكارسازها به اتـاق كنتـرل و فرمـان بسـته شـدنShut off valve  روی مسیر سوخت ورودی به بویلر، صورت  میگیرد.

 • (Safety Shutoff Valve) شیرهای قطع جریان

شیرهای ویژه ای در مسیر جریان سوخت به مشعل بویلر قرار دارند كـه در صـورت دریافـتسیگنال در حالت اضطراری و یا نیاز در شرایط عادی مسیر عبور سوخت بـه كـوره را بـه طـوراتوماتیك و یكباره با سرعت زیاد می بندند. همچنین این شیرها به صورت دستی از طریق یـكPush Bottom از اتاق كنترل توسط اپراتور قابل بستن  میباشد. دلایل متعددی وجود دارد كـهممكن است بخواهند این شیرها مسیر عبور سوخت را ببندد كه از جمله آنهـ ا: بـروز مشـكل درشعله  مشعل، بروز مشكل در فشار سوخت، مشكل در فشار هوای احتـراق، مشـكل در گازهـایخروجی و یا فن ها، بالا رفتن زیاد از حد دما و… را می توان نام برد.

 • دریچه آدم رو ( Manhole)

برای ورود نفرات به داخل  قسمتهای مختلف بویلر جهت تعمیرات، عموماً در بخـش كـوره،سوپرهیتر ،gas duct، دودكش دریچه هایی وجود دارد كه به آن manhole م یگویند.

 • peephole  دریچ

برای اینكه بتوان وضعیت كوره و شعله درون آن را مشاهده كرد، در بیرون كوره و در نقـاطمختلف دریچه هایی قرار داده شده اند كه هر یك از زاویه ای امكان مشاهده درون كوره را فراهم می سازند. این دریچه ها به صـورت حفـره ای در بـین رایزرهـا ایجـاد شـده و توسـط شیشـه ای مخصوص و مقاوم در برابر حرارت با محیط بیرون در ارتباط هستند. بر روی شیشه و از بیـرونیك صفحه قرار دارد كه در حالت عادی باید این صفحه بر روی شیشه قرار داشته باشد و فقـطدر زمانی كه نیاز به مشاهده درون كوره است، صفحه را باز  میكنند. در صورتی كه صفحه برای مدت زیادی باز باشد، شیشه آسیب می بیند.

 (Silencer) صدا  خفه كن

در بعضی از بخشها شیرهای ایمنی نصب شده كه در زمان بالا رفتن فشار از حد مجاز عمل نموده و سبب خروج بخار یا هوا با فشار بالا به اتمسفر می گردند. در این زمان به واسطه فشار و سرعت بالای بخار یا هوا، صدای ناهنجاری به وجود می آید كه سبب بروز مشكلات جدی بـرایسلامتی شنوایی افراد مستقر در محل می گردد. برای جلوگیری از انتشار این امواج صوتی مضـراز بخشی به نام صدا  خفهكن استفاده می گردد. این وسیله در اصل از  یكسری فیلتر تهیه شـدهتا سرعت و صدای بخار یا هوای خروجی به اتمسفر را كاهش دهد.

1 Comment

 1. بهرام پرویزی گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  درمورد مقدار فشار سیال اتمایزینگ سوال داشتم. در دیگهای فایر تیوب مقدار آن (هوا و بخار) چقدر باید باشد و اینکه آیا از فشار گازوئیل بیشتر باشد یا برابر باشد
  ممنون از راهنمایی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *