بستن بویلر

آناليز خطای تست استاندارد بويلر
آناليز خطای تست استاندارد بويلر
بهمن ۲۶, ۱۳۹۷
شیر اطمینان در بویلر ها
شیر اطمینان در بویلر ها
اسفند ۸, ۱۳۹۷

بستن بویلر

در مقاله بستن بویلر به شرح هر کدام از مقدیر خواهیم پرداخت در ادامه این مقاله که در لینک های دیگر سایت در پایین همین نوشته ارائه میدیم میتونید به صورت کامل راه اندازی انواع دیگ بخار ، دیگ آبگرم ، دیگ روغن داغ رو به صورت حرفه ای یاد بگیرید و یا به اطلاعاتتون اضافه کنید در ادامه مقاله با ما همراه باشید

برنامه زمان بندی  SHUT DOWN از سرویس خارج کردن بویلر


هربویلر باید سال به سال بسته شود جهت بازرسی و چک کردن همه جاي سرتاسـر بـویلر، کـه این کار جهت بهره برداري مطمئن و افزایش طول عمر بویلر مؤثر می باشد  .

تغییر کنترل کننده هاي بویلر

 1. در زمان کاهش لود بویلر تا %30حداکثر میزان تولید بویلر، کنترل احتراق بویلر، کنترل آب تغذیه و کنترل دماي بخار باید بطور اتوماتیک اداره شود
 2. وقتیکه لود بویلربه %30 حداکثر میزان تولید بویلر  رسید، کنترل کننده هاي بالا باید از حالت اتوماتیک به حالت دستی تغییر داده شوند.

بستن بویلر

 1. قبل از اینکه بویلر بسته شود، باید دوده زدائی انجام شود و از آب بویلر نمونه گیـري شـود، و روي آن تجزیه و تحلیل انجام شود.
 2. لود بویلر باید بطور اتوماتیک یا دستی کاهش یابد.
 3. مشعل سوخت مازوت یا سوخت گاز باید خاموش شوند، براي جزئیـات در ادامه خواهیم پرداخت.
 4. به تدریج شیر ونت لوله بخار سوپر هیتر خروجی را باز کنید . آن را به سرعت باز نکنید.
 5. به تدریج شیر رنج ولو بویلر را ببندید.
 6. سطح آب بویلر باید بالاتر از سطح نرمال آب نگهداشته شود.
 7. مقدار سرد کردن آب بویلر باید کمتر از 55Cدر ساعت باشد. جهـت جلـوگیري از انبسـاط غیرعادي در پوسته (بدنه) بویلر.
 8. نظیم مقدار باز بودن شیرهاي ونت و تخلیه بویلر مطابق با روش شرح داده شده .
 9. تخلیه لوله هاي بویلر باید بوسیله حرارت ساکن )باقیمانده( تبخیر شوند و بطور کلی به اتمسفروزیده شوند.

 

بستن مشعل ها

 

 1. بستن سوخت مازوت در شرایط نرمال

 

مشعل هاي سوخت مازوت باید یک به یک خاموش شوند به شرح زیر :

 

 1. خاموش کردن پابلوت.
 2. بستن شیر دستی ناظر سوخت مازوت.
 3. بستن شیر قطع کننده اختصاصی مشعل سوخت مازوت.
 4. بستن شیر اصلی قطع کننده سوخت مازوت.
 5. پاك کردن مشعلها با بخار پودر کننده براي مدت تقریباً 5دقیقه.
 6. قطع کردن پابلوت ها.
 7. بازکردن دمپرهاي پشت مشعلها.
 8. بستن شیر بخار تمیز کننده مشعل.
 9. بیرون آوردن تفنگی مشعل.
 10. تمیز کردن سرمشعلها با نفت چراغ

بستن بویلر


احتیاط

جریان هوا نباید کمتر از %25مقدار جریان هوا در حداکثر میزان تولید بویلر، نگهداشـته شود و پاك کردن کوره باید براي 5دقیقه و بیشتر انجام شود بعد از سرویس خارج کـردن مشعل .

  1. قطع سوخت گاز در شرایط نرمال

مشعل هاي سوخت گاز باید یک به یک خاموش شوند به شرح زیر :

 1. بستن شیرهاي دستی سوخت گاز دمپر پشت مشعل بطور کامل باز شود.
 2. بستن شیر اختصاصی قطع کننده سوخت گاز مشعل.
 3. بستن شیر اصلی قطع کننده سوخت گاز.
 4. پاك کردن کوره براي مدت 5دقیقه و بیشتر

احتیاط

جریان هوا نباید کمتر از %25مقدار جریان هوا در حداکثر لود بویلر، نگهداشته شود .

BANKING ذخیره کردن

یعنی نگهداشتن فشار بویلر بوسیله بستن همه شیرهاي درین و ونت و بستن دمپر خروجی دمنـده ها براي استارت روشن کردن بویلر در وضعیت گرم

از سرویس خارج کردن وسایل کمکی (جانبی)

در برنامه زمان بندي شده بستن (تعمیرات اساسی) یا چک و بازرسی تجهیزات کمکی، وسایل زیر باید بوسیله دکمه » STOP« که در اتاق کنترل مرکزي یا پانل محلی قرار داده شده بسته شوند  (از سرویس خارج شوند)

 1. (دمنده) F.D.FAN
 2. تلمبه تغذیه BFWP

 

بستن اضطراري

در موارد اضطراري زیر، تعمیرات و اقدامات لازم باید انجام شود :

تریپ سوخت اصلی MFT

اگر علت تریپ سوخت اصلی: تریپ ، F.D. FANکم شدن جریان هواي احتراق، کم شدن سطح آب درام، پائین آمدن فشار سوخت گاز یا سوخت مایع و یا خاموش شدن همـه شـعله هـا باشـد، اقدامات زیر باید انجام شود.

 1. رنج ولو بویلر بسته شود.
 2. شیرهاي اختصاصی دستی مشعلها بسته شوند.
 3. جریان برگشتی سوخت سنگین برقرار و لوله سوخت سنگین بوسیله بخار LPSگرم شود.
 4. مشعل هاي سوخت سنگین بوسیله بخار اتومایز تمیز شوند.
 5. شیر دستی آب تغذیه بویلر بسته شود.
 6. علت تریپ بویلر مشخص پیدا و رفع گردد

 

نقص برقی بویلر


در صورت نقص در برق وسایل ابزار دقیق، شـیرهاي قطـع کننـده سـوخت و هـر یـک از وسـایل )گرداننده هاي توربینی( از سرویس خارج خواهند شد.
علت آن کم انرژي
) (DE-ENERGIZEDشدن سولونوئید شیرهاي پیستونی است کـه باعـث بسته شدن آنها می شود

نشتی لوله هاي بویلر

در طول بهره برداري عادي، نشتی لوله هاي بویلر باید بطور مکرر چک شوند به طریقۀ زیر :

 1. مشاهده کردن درون کوره از روزنه دیدگاه
 2. مشاهده اختلاف بین مقدار جریان آب تغذیه و بخار تولیدي بویلر.
 3. اگر نشتی لوله بویلر مشاهده شود )تشخیص داده شود( باید سریعاً بویلر از سرویس خارج شـود و عیب لوله بویلر برطرف گردد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *