اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دیگ های ﺑﺨﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت

دیگ آبگرم
آموزش راه اندازی دیگ آبگرم
شهریور 26, 1397
نگهداری دیگ های بخار
سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل اول
شهریور 26, 1397

اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دیگ های ﺑﺨﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت

اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دیگ های ﺑﺨﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت

اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دیگ های ﺑﺨﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت

اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دیگ های ﺑﺨﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻟﺰوم ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری و راﻫﺒﺮی دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ، ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺎر و ﺣﺮارت ﻧﯿﺰ، ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ از دﯾﮕﻬﺎی ﺑﺨﺎر اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻮﻟﯽ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﺮده و ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺟﺪی در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف آرﻣﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

تعاریف دیگ بخار

دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬــــﺖ ﺗﺒـﺪﯾﻞ اﻧـــﺮژی ﻓﺴﯿــــــﻠﯽ (ﻧﻔـــﺖ – ﮔﺎز-ﮔﺎزوﺋﯿﻞ-  ﻣﺎزوت ) ﯾﺎ ﺟﺎﻣــﺪ(ﭼﻮب – ﺧﺎک اره- زﻏﺎل و ……)ﺑـــــﻪ اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﮑﺎرﻣﯿﺮود. دﯾﮓ ﺑﺨﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮون ﺳﻮز، ﮐــــﻪ آب و آﺗﺶ  ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ  ﺗﺪاﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ  ( 7/14)دﯾﮓ ﺑﺨﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ آن از ﯾــــﮏ اﺗﻤﺴﻔــــﺮ  . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ psi دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﺛـــــــﺮ ﺣـــــﺮارت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، آب را ﺑﻪ ﺑﺨﺎر ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ (ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺒﺎدل  ﺣﺮارﺗﯽ)

اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دیگ های ﺑﺨﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت

طبقه بندی دیگ های بخار

طبق بندی بر اساس ماتریال

دﯾﮓ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ودﯾﮓ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی دیگ های ﺑﺨﺎر از ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر

دیگ های ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ :

ﺑﻪ دﯾﮕﻬﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮددﮐﻪ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﮐﻤﺘﺮ از 10اﺗﻤﺴﻔﺮباشد

دیگ های ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ:

به دیگهایی اطلاق می شودکه فشار داخل آنها بین 5 الی 15 اتمسفرویا75 الی  psi225  می باشد.

دیگ های ﻓﺸﺎر ﻗﻮی:

به دیگهایی اطلاق می شود که فشار داخل آنها بیش از 15اتمسفر باشد.

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ

دﯾﮓ ﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز دﯾﮕﻬﺎی ﮔﺎزوﯾﯿﻞ ﺳﻮز دﯾﮕﻬﺎی ﻣﺎزوت ﺳﻮز دﯾﮕﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺳﯿﺎل ﻋﺎﻣﻞ

دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر دﯾﮓ ﻫﺎی آب داغ دﯾﮓ ﻫﺎی آب ﮔﺮم دﯾﮓ ﻫﺎ ی روﻏﻦ

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس آب در ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﻠﻪ در ﻟﻮﻟﻪ

دﯾﮓ ﻫﺎی واﺗﺮ ﺗﯿﻮب دﯾﮓ ﻫﺎی ﻓﺎﯾﺮ ﺗﯿﻮب

دﯾﮓ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽدﯾﮓ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ

ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ وﺣﺪاﮐﺜﺮ5 bar اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻟﺬا اﯾﻦ دﯾﮓ ﻫﺎ در ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺗﻮﻟﯿﺪ آب وﺑﺨﺎر ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺒﮏ از ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر ودﻣﺎی ﮐﺎری دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻫﻮا ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد اﺳﺖ وآب ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ دﻣﺎﯾﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از آب رﻓﺖ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ذﯾﮓ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد زﯾﺮا ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﯽ ﭘﺮه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد دﯾﮓ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮه ای ﺑﻮده ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺮارﺗﯽ آﻧﻬﺎ و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ وﻧﺼﺐ آﻧ ﻬﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﻧﺼﺐ ﺑﻮﯾﻠﺮ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮع ﻓﻮﻻدی اﺳﺖ.

دﯾﮓ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﮓ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺸﺎرﻫﺎودﺑﯽ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺗﺎ زﯾﺎد ﮐﺎرﺑﺮد دار ﻧﺪ . دیگ های ﻓﻮﻻدی ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻋﻤﺪه آب در ﻟﻮﻟﻪ( WATERTUBE) و آﺗﺶ در ﻟﻮﻟﻪ( FIRE TUBE) ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

دﯾﮓ ھﺎی آب در ﻟﻮﻟه

اﯾﻦ دﯾﮓ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺸﺎرﻫﺎ ودﺑﯽ ﻫﺎی زﯾﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ادر ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺨﺎر از دﯾﮓ ﻫﺎی آب درون ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺟﺎ آب درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ وﺣﺮارت ﺗﻮ ﺳﻂ ﺷﻌﻠﻪ از ﺧﺎرج ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎل داﺧﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آب ﻣﯽ  باشدمنقل می شود وبخار تولیدگردیده وبه مخازن بالایی می رود.سپس درصورتیکه نیاز باشد مجددا توسط شعله فوق داغ شده وبیشتردر نیروگاهها وصنایعی که نیار به فشار زیاد بخار مورد نظر باشد کاربرد دارند این نوع دیگ ها برای فشار150psi وتا حداکثر900psi ودبی بخار بیش از15000Lb/hr مورد استفاده قرار می گیرند

دﯾﮓ ھﺎی آﺗﺶ در ﻟﻮﻟه

دیگ های فولادی آتش در لوله برای فشار های کم تا متوسط حدود16bar ودبی ها تا حدود30ton/hr مورد استفاده قرار می گیرند دراین نوع دیگ ها محصولات احتراق در داخل لوله ها حرکت کرده وآب بروی پوسته بیرونی لوله ها وکوره قرار دارد این نوع دیگ ها در صنایع مختلف کارخانجات استفاده می گردد.

دیگ های بخار

ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﯽ دﯾﮓ ﺑﺨﺎر:

انواع دﯾﮓ ﺑﺨﺎر از ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻠﺰات ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﮓ ﺑﺨﺎربدنه وشبکه ها:بدنه دیگ بخار در جدول فلزات از نوعmn417می باشد.

که شامل عناصر زیر است:

SI= 0.40%  CV=0.30%   P=0.05%  S=0.05%     MN=1.20%       C= 0.17%

اﻟﮑﺘﺮود ﺑﻪ ﮐﺎر رفته در جوشکاریها می بایست از نوع 7018 باشد

دیگ های بخار

دیگ های بخار

دیگ های بخار

دیگ های بخار

ﺧﻮاص ﺑﺨﺎر آب و ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮓ بخار

 آنتالپیﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺎل

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آب وبخارآب 3آنتالپی وجود دارد که عبارتند از:

1-آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ اﺷﺒﺎع :(برﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﺟﺮم ﮔﺮﻣﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽbtu/lb) ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ پوند آب در دما وفشاراشباع مورد نظرBritsh thermal unit)

2-آنتالپی تبخیر :Btu/hr)) ﮔﺮﻣﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﯾﮏ ﭘﻮﻧﺪ آب در ﻓﺸﺎر و دﻣﺎی اﺷﺒﺎع ﻣﻌﯿن

3- آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﺑﺨﺎر اﺷﺒﺎع :Btu/hr)) ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺨﺎر آب اﺷﺒﺎع در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎرمورد نظر.

آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﺑﺨﺎر اﺷﺒﺎع، ﻣﺠﻤﻮع آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﻣﺎﯾﻊ اﺷﺒﺎع و آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮔﺮﻣﺎی ﮐﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺎر آب اﺷﺒﺎع ﺑﺮBtu/hr(در سیستم متریک واحد آنتالپی/kg Joulesمی باشد)

ﻣﺎﯾﻊ اﺷﺒﺎع

آب اﺷﺒﺎع در دﻣﺎی اﺷﺒﺎع ﯾﺎ ﺟﻮش

ﺑﺨﺎر اﺷﺒﺎع

بخار آب در دمای جوش

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻮﺷﯿﺪن آب در ﯾﮏ ﻇﺮف ﺑﺴﺘﻪ ، ﻫﻢ ﺑﺨﺎر آب و ﻫﻢ آب در وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺒﺎع ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ بﺨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺑﺨﺎر اﺷﺒﺎع اﺳﺖ(Super Heater)ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮓ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺨﺎر داغ ﮐﻦ ﺑﺨﺎر اﺷﺒﺎع ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎر دارای ﻫﯿﭻ آﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻨﻮز ﻓﻮق داغ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ)ﻫﻨﻮزدر دﻣﺎی ﺟﻮش ﻗﺮار دارد.

ﺷﺮح ﮐﻠﯽ دﯾﮓ ﺑﺨﺎر

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﮐﻮره ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی آن اﺳﺖ (شماره یک) و ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑل ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺣﺘﺮاق و ﺳﻮﺧﺖ و ﺟﺬب ﺣﺮارت از ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻮره و اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ وﺣﺎﻟﺖ ارﺗﺠﺎﯾﯽ دارد .ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم و ﺳﻮم ﻋﺒﻮر ﮔﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺒﻮر ﮔﺎز ﺣﺎﺻﻞ از اﺷﺘﻌﺎل ﺳﻮﺧﺖ در دو ﺳﺮی ﻟﻮﻟﻪﺷﻤﺎره 2و3ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

اﻃﺎﻗﮏ اﺣﺘﺮاق ﻧﺼﺐ ﺷﺪه درانتهای کوره شماره4ﺣﺮارت ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﺼﻮرت ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب داﺧﻞ دﯾﮓ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻻﯾﻪ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﺴﻮزی در درﯾﭽﻪ ﻋﻘﺒﯽ دﯾﮓ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .اﯾﻦ درﯾﭽﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ و ﻣﺨﺼﻮص دﺧﻮل اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺠﺮای ﺧﺮوﺟﯽ دود ﯾﺎ ﮔﺎزدودﮐﺶ اﺻﻠﯽ دﯾﮓرا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ در ﭘﺸﺖ دﯾﮓ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدشماره5

ﺑﺪﻧﻪ دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﻢ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 50ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و روی آن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ورق ﻧﺮم و ﻧﺎزک ﻓﻠﺰی روﮐﺶ ﮐﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ   . اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺪﻧﻪ و ﮐﻮره دﯾﮓ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮﺷﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺷﻌﻪ x تست شده وتنش داخلی آن آزاد گردیده است.

ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺎز ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ دﯾﮕﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی ﮔﺎز و ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻮز و ﯾﺎ از ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ دو ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮔﺎز و ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش