اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دیگ های ﺑﺨﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت

دیگ آبگرم
آموزش راه اندازی دیگ آبگرم
شهریور ۲۱, ۱۳۹۷
نگهداری دیگ های بخار
سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل اول
مهر ۱, ۱۳۹۷

اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دیگ های ﺑﺨﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت

اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دیگ های ﺑﺨﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت

اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دیگ های ﺑﺨﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت

اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دیگ های ﺑﺨﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻟﺰوم ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري و راﻫﺒﺮي دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ، ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺎر و ﺣﺮارت ﻧﯿﺰ، ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ از دﯾﮕﻬﺎي ﺑﺨﺎر اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪ در راﺳﺘﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻮﻟﯽ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﺮده و ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺪﻣﻬﺎي ﺟﺪي در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف آرﻣﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

تعاریف دیگ بخار

دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬــــﺖ ﺗﺒـﺪﯾﻞ اﻧـــﺮژي ﻓﺴﯿــــــﻠﯽ (ﻧﻔـــﺖ – ﮔﺎز-ﮔﺎزوﺋﯿﻞ-  ﻣﺎزوت ) ﯾﺎ ﺟﺎﻣــﺪ(ﭼﻮب – ﺧﺎك اره- زﻏﺎل و ……)ﺑـــــﻪ اﻧﺮژي ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﮑﺎرﻣﯿﺮود. دﯾﮓ ﺑﺨﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮون ﺳﻮز، ﮐــــﻪ آب و آﺗﺶ  ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ  ﺗﺪاﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ  ( 7/14)دﯾﮓ ﺑﺨﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ آن از ﯾــــﮏ اﺗﻤﺴﻔــــﺮ  . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ psi دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﺛـــــــﺮ ﺣـــــﺮارت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، آب را ﺑﻪ ﺑﺨﺎر ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ (ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺒﺎدل  ﺣﺮارﺗﯽ)

اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دیگ های ﺑﺨﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت

طبقه بندی دیگ های بخار

طبق بندی بر اساس ماتریال

دﯾﮓ ﻫﺎي ﭼﺪﻧﯽ ودﯾﮓ ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی دیگ های ﺑﺨﺎر از ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر

دیگ های ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ :

ﺑﻪ دﯾﮕﻬﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮددﮐﻪ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﮐﻤﺘﺮ از 10اﺗﻤﺴﻔﺮباشد

دیگ های ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ:

به دیگهایی اطلاق می شودکه فشار داخل آنها بین 5 الی 15 اتمسفرویا75 الی  psi225  می باشد.

دیگ های ﻓﺸﺎر ﻗﻮي:

به دیگهایی اطلاق می شود که فشار داخل آنها بیش از 15اتمسفر باشد.

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ

دﯾﮓ ﻫﺎي ﮔﺎز ﺳﻮز دﯾﮕﻬﺎي ﮔﺎزوﯾﯿﻞ ﺳﻮز دﯾﮕﻬﺎي ﻣﺎزوت ﺳﻮز دﯾﮕﻬﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺳﯿﺎل ﻋﺎﻣﻞ

دﯾﮓ ﻫﺎي ﺑﺨﺎر دﯾﮓ ﻫﺎي آب داغ دﯾﮓ ﻫﺎي آب ﮔﺮم دﯾﮓ ﻫﺎ ي روﻏﻦ

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس آب در ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﻠﻪ در ﻟﻮﻟﻪ

دﯾﮓ ﻫﺎي واﺗﺮ ﺗﯿﻮب دﯾﮓ ﻫﺎي ﻓﺎﯾﺮ ﺗﯿﻮب

دﯾﮓ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽدﯾﮓ ﻫﺎي ﭼﺪﻧﯽ

ﺑﺮاي ﻓﺸﺎر ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ وﺣﺪاﮐﺜﺮ5 bar اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻟﺬا اﯾﻦ دﯾﮓ ﻫﺎ در ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺗﻮﻟﯿﺪ آب وﺑﺨﺎر ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺒﮏ از ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر ودﻣﺎي ﮐﺎري داراي ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻫﻮا ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد اﺳﺖ وآب ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ دﻣﺎﯾﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از آب رﻓﺖ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ذﯾﮓ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد زﯾﺮا ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﯽ ﭘﺮه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد دﯾﮓ ﻫﺎي ﭼﺪﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮه اي ﺑﻮده ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺮارﺗﯽ آﻧﻬﺎ و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ وﻧﺼﺐ آﻧ ﻬﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﻧﺼﺐ ﺑﻮﯾﻠﺮ ﻫﺎي ﭼﺪﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮع ﻓﻮﻻدي اﺳﺖ.

دﯾﮓ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﮓ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﺸﺎرﻫﺎودﺑﯽ ﻫﺎي ﮐﻢ ﺗﺎ زﯾﺎد ﮐﺎرﺑﺮد دار ﻧﺪ . دیگ هاي ﻓﻮﻻدي ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻋﻤﺪه آب در ﻟﻮﻟﻪ( WATERTUBE) و آﺗﺶ در ﻟﻮﻟﻪ( FIRE TUBE) ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

دﯾﮓ ھﺎی آب در ﻟﻮﻟه

اﯾﻦ دﯾﮓ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﺸﺎرﻫﺎ ودﺑﯽ ﻫﺎي زﯾﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ادر ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺨﺎر از دﯾﮓ ﻫﺎي آب درون ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺟﺎ آب درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ وﺣﺮارت ﺗﻮ ﺳﻂ ﺷﻌﻠﻪ از ﺧﺎرج ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎل داﺧﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آب ﻣﯽ  باشدمنقل می شود وبخار تولیدگردیده وبه مخازن بالایی می رود.سپس درصورتیکه نیاز باشد مجددا توسط شعله فوق داغ شده وبیشتردر نیروگاهها وصنایعی که نیار به فشار زیاد بخار مورد نظر باشد کاربرد دارند این نوع دیگ ها برای فشار150psi وتا حداکثر900psi ودبی بخار بیش از15000Lb/hr مورد استفاده قرار می گیرند

دﯾﮓ ھﺎی آﺗﺶ در ﻟﻮﻟه

دیگ های فولادی آتش در لوله برای فشار های کم تا متوسط حدود16bar ودبی ها تا حدود30ton/hr مورد استفاده قرار می گیرند دراین نوع دیگ ها محصولات احتراق در داخل لوله ها حرکت کرده وآب بروی پوسته بیرونی لوله ها وکوره قرار دارد این نوع دیگ ها در صنایع مختلف کارخانجات استفاده می گردد.

دیگ های بخار

ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﯽ دﯾﮓ ﺑﺨﺎر:

انواع دﯾﮓ ﺑﺨﺎر از ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻠﺰات ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﮓ ﺑﺨﺎربدنه وشبکه ها:بدنه دیگ بخار در جدول فلزات از نوعmn417می باشد.

که شامل عناصر زیر است:

SI= 0.40%  CV=0.30%   P=0.05%  S=0.05%     MN=1.20%       C= 0.17%

اﻟﮑﺘﺮود ﺑﻪ ﮐﺎر رفته در جوشکاریها می بایست از نوع 7018 باشد

دیگ های بخار

دیگ های بخار

دیگ های بخار

دیگ های بخار

ﺧﻮاص ﺑﺨﺎر آب و ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮓ بخار

 آنتالپیﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺎل

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آب وبخارآب 3آنتالپی وجود دارد که عبارتند از:

1-آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ اﺷﺒﺎع :(برﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﺟﺮم ﮔﺮﻣﺎي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽbtu/lb) ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ پوند آب در دما وفشاراشباع مورد نظرBritsh thermal unit)

2-آنتالپی تبخیر :Btu/hr)) ﮔﺮﻣﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﯾﮏ ﭘﻮﻧﺪ آب در ﻓﺸﺎر و دﻣﺎي اﺷﺒﺎع ﻣﻌﯿن

3- آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﺑﺨﺎر اﺷﺒﺎع :Btu/hr)) ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺨﺎر آب اﺷﺒﺎع در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎرمورد نظر.

آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﺑﺨﺎر اﺷﺒﺎع، ﻣﺠﻤﻮع آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﻣﺎﯾﻊ اﺷﺒﺎع و آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮔﺮﻣﺎي ﮐﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺎر آب اﺷﺒﺎع ﺑﺮBtu/hr(در سیستم متریک واحد آنتالپی/kg Joulesمی باشد)

ﻣﺎﯾﻊ اﺷﺒﺎع

آب اﺷﺒﺎع در دﻣﺎي اﺷﺒﺎع ﯾﺎ ﺟﻮش

ﺑﺨﺎر اﺷﺒﺎع

بخار آب در دمای جوش

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻮﺷﯿﺪن آب در ﯾﮏ ﻇﺮف ﺑﺴﺘﻪ ، ﻫﻢ ﺑﺨﺎر آب و ﻫﻢ آب در وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺒﺎع ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ بﺨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺑﺨﺎر اﺷﺒﺎع اﺳﺖ(Super Heater)ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮓ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺨﺎر داغ ﮐﻦ ﺑﺨﺎر اﺷﺒﺎع ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎر داراي ﻫﯿﭻ آﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻨﻮز ﻓﻮق داغ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ)ﻫﻨﻮزدر دﻣﺎي ﺟﻮش ﻗﺮار دارد.

ﺷﺮح ﮐﻠﯽ دﯾﮓ ﺑﺨﺎر

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﮐﻮره ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي آن اﺳﺖ (شماره یک) و ﻃﻮري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑل ﮔﺮﻣﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺣﺘﺮاق و ﺳﻮﺧﺖ و ﺟﺬب ﺣﺮارت از ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻮره و اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ وﺣﺎﻟﺖ ارﺗﺠﺎﯾﯽ دارد .ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم و ﺳﻮم ﻋﺒﻮر ﮔﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺒﻮر ﮔﺎز ﺣﺎﺻﻞ از اﺷﺘﻌﺎل ﺳﻮﺧﺖ در دو ﺳﺮي ﻟﻮﻟﻪﺷﻤﺎره 2و3ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

اﻃﺎﻗﮏ اﺣﺘﺮاق ﻧﺼﺐ ﺷﺪه درانتهای کوره شماره4ﺣﺮارت ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﺼﻮرت ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب داﺧﻞ دﯾﮓ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻻﯾﻪ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﺴﻮزي در درﯾﭽﻪ ﻋﻘﺒﯽ دﯾﮓ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .اﯾﻦ درﯾﭽﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ و ﻣﺨﺼﻮص دﺧﻮل اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺠﺮاي ﺧﺮوﺟﯽ دود ﯾﺎ ﮔﺎزدودﮐﺶ اﺻﻠﯽ دﯾﮓرا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ در ﭘﺸﺖ دﯾﮓ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدشماره5

ﺑﺪﻧﻪ دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﻢ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 50ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و روي آن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ورق ﻧﺮم و ﻧﺎزك ﻓﻠﺰي روﮐﺶ ﮐﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ   . اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺪﻧﻪ و ﮐﻮره دﯾﮓ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮﺷﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺷﻌﻪ x تست شده وتنش داخلی آن آزاد گردیده است.

ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺎز ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ دﯾﮕﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎي ﮔﺎز و ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻮز و ﯾﺎ از ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻂ دو ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮔﺎز و ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *