انواع ونحوه عملكردی دی اريتورها

بلودان پيوسته ديگ بخار و زيرآبزنی از كف
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷
نگهداری دیگهای بخار
خرداد ۲۱, ۱۳۹۷

انواع ونحوه عملكردی دی اريتورها

انواع ونحوه عملكردی دی اريتورها

همانطور كه مي دانيد يكي از اساسي ترين نكات جهت تامين مطلوب آب تغذيه ديگهاي بخار ، هوازدايي (تخليه گازهاي محلول) در آب پيش از ورود به ديگ مي باشد.عموما آب تغذيه ديگهاي بخار مخلوطي از آب سختي گيري شده وكندانسهاي قابل بازگشت از سيستم مي باشد.

كندانسهاي بازگشتي ، حاوي حجم بالايي از گازهاي محلول از قبيل اكسيژن (O2) ودي اكسيدكربن(CO2) مي باشند.اكسيژن محلول در كندانس ، پس از ورود به ديگ با انجام واكنشهاي شيميايي باعث ايجاد خوردگي وحفره هاي متعدد در لوله هاي ديگ مي شود.

افزايش ميزان دي اكسيدكربن نيز منجر به افزايش خاصيت اسيدي كندانس (اسيدي شدن كندانس)وخوردگي شديد در داخل ديگ ولوله هاي بازگشت كندانس مي شود. در يك سيستم كوچك توليد بخار ، جداسازي گازهاي محلول بوسيله اضافه كردن تركيبات شيميايي به داخل آب تغذيه انجام مي پذيرد.

با اين حال استفاده از اين روش در سيستمهاي بزرگ وبا ظرفيت توليد بخار بالا هزينه هاي هنگفتي را بر سيستم تحميل مي كند.بنابراين استفاده از دي اريتور در اينگونه سيستمها جهت هوازدايي وتخليه گازهاي محلول الزامي ومقرون به صرفه مي باشد.

نحوه عملكرد دی اريتور

اساس كار دي اريتور ها ، افزايش دماي آب تغذيه ديگ به ميزان 105الي 1100c در فشار 1 الي 1/5bar مي باشد.در اين دما خاصيت انحلال پذيري هوا (گازهاي اكسيژن وهيروژن) در آب ، به ميزان قابل توجهي تقليل مي يابد.افزايش دماي آب تغذيه در دي اريتور بواسطه بخار اشباع انجام مي پذيرد.

فشار بخار تزريقي جهت گرم سازي مخلوط آب  سختي گيري شده وكندانسهاي بازگشتي تا دماي 1050C در حدود1/2bar توصيه مي شود.در اين دما ، براساس قانون هنري دالتون با كاهش خاصيت انحلال پذيري آب گازهاي محلول با فشار جزئي بالاتر نسبت به بخار از مخلوط جدا شده وبه سمت فضاي خروجي از دي اريتور جريان مي يابند

لازم به ذكر است شرط لازم در فراهم سازي بستري مناسب جهت انجام فرآيند مذكور (جداسازي گازهاي محلول) ، اسپري وپا شش هرچه بهتر آب تغذيه ديگ به داخل دي اريتور مي باشد.بنابراين با پاشش متمركز وموثر آب تغذيه در مجاورت بخار اشباع ، مي توان در حدود90 درصد از گازهاي محلول در آب را جداسازي وتخليه نمود.

-انواع دی اريتور براساس ساختار ونحوه عملكرد:

1-دی اريتورهای افشانكی

2-دی اريتورهاي آبشاری(برجك دار)

تنها تفاوت بارز ميان اين دي اريتورها در نحوه ورود آب تغذيه ديگ به مخزن اصلي  آنها مي باشد.در دي اريتورهاي افشانكي ، آب ورودی از بالای مخزن توسط افشانكهای تعبيه شده ، به فضاي داخل مخزن اسپري مي شود.اما در دي اريتورهاي آبشاري جريان آب به آهستگي به داخل برجك آنها پاشيده شده وپس از عبور از روي سينی هاي سوراخ دار طبقاتي برجك ، بصورت آبشاري به فضاي داخلي مخزن جريان پيدا مي كند.

بخش دوم :

-دی اريتورهای افشانكی

در اينگونه دي اريتورها(شكل1)آب تغذيه ديگ توسط افشانك(1) در فضاي حاوي بخار اشباع (فضاي بالاي آب مخزن) اسپري مي شود.

بخار مورد نياز نيزاز طريق منيفلد بخار (2) وارد مخزن مي شود.بخشي از بخار تزريقي صرف گرم كردن آب ذخيره شده در مخزن مي شود والباقي بصورت حبابهايي به سطح آب رفته وبه فضاي بالاي آب انتقال مي يابد.آب هوازدايي شده از دورترين ناحيه نسبت به افشانكها(3) ، از مخزن خارج و به سمت پمپ تغذيه ديگ جريان پيدا مي كند.هرچه ميزان اين فاصله بيشتر باشد ، زمان ورود تا خروج ان به دي اريتور افزايش يافته (حداقل 25 دقيقه) واين امر تاثير بسزايي در افزايش كيفيت فرآيندهاي هوازدايي وپيش گرم سازي خواهد داشت.

بيشترين محل تجمع وتمركز گازهاي جدا شده از آب تغذيه  ديگ در محل تماس قطرات آب با بخار (در محدوده اطراف افشانكها) مي باشد.در دي اريتورهاي بزرگتر جهت جمع آوري وهدايت گازهاي جداسازي شده وافزايش ميزان تمركز آنها ، پره هايي را در محدوده اطراف افشانك نصب مي كنند.ايم محدوده(4) بدليل داشتن بيشترين تمركز گازهاي جداسازي شده ، مناسبترين مكان براي نصب شير اتوماتيك هواگير وتخليه آنها به فضاي خارج از دي اريتور مي باشد.منفيلدهاي ديگري(5) نيز جهت تجمع قطرات آب اسپري شده وجاري كردن انها بر روي سطح آب درون مخزن ، بصورتV شكل ، نصب مي شوند.

جدار داخلي اين دي اريتورها نيز با پوشش مخصوص وقابل ترميمي آغشته شده كه از آنها در مقابل خوردگي وفرسايش محافظت مي كند.

انواع افشانكها ومكانيزم عملكردی

همانطور كه قبلا شرح داده شد ، جهت اسپري وپاشش آب در دي اريتورها ، از افشانكها استفاده مي شود.شكل2 افشانكي با توان اسپري  ثابت وكمتر از نمونه قبلي ، در شكل3 نمايش داده شده است .

اينگونه افشانكها در طول عملكرد خود قابلت تنظيم وتغيير ظرفيت اسپري اب را نداشته وروزنه هاي موجود در داخل آنها در اثر افزايش ناگهاني حجم آب ورودي ، دچار انبساط وگاه ايجاد شكاف بر روي سطح پيستون مي شوند.اين امر منجر به كاهش كيفيت مطلوب اسپري آب در مخزن وكاهش عمر مفيد افشانك مي شود.

اينگونه افشانكها معمولا بر روي دي اريتورهايي با ظرفيت كم نصب مي شوندوتوصيه مي شود كه اپراتورها در هر دوره سرويس دي اريتور ، جهت اطمينان  خاطر از عملكرد مكانيكي صحيح وكيفيت مطلوب اسپري آب ، افشانكها را تست سرد نمايند.

دی اريتورهای آبشاری(برجك دار)

در اينگونه دري اريتورها(شكل بالا) اب تغذيه ديگ از بالاي برجك بر روي سيني هاي روزنه دار داخل برجك پاشيده مي شود.

آب تغذيه پس از عبور از روزنه هاي متعدد بصورت قطرات ريز به فضاي پائين برجك كه محل تزريق برخلاف جهت جريان بخار پس از تزريق برخلاف جهت ريزش آب بوده (به سمت بالاي برجك) وتلاقي اين دو جريان باعث جداسازي گازهاي محلول درآب آ ي شود.

گازهاي جداسازي شده در بالاي برجك متمركز و از طريق يك شير اتوماتيك به خارج تخليه مي شوند.هرچه مقدار ارتفاع برجك وتعداد سيني هاي بكار رفته داخل آن بيشتر باشد ، ريزش قطرات آب بصورت پيوسته ومنظم و در ايده آل ترين حالت به شكل جريان آبشاري در مي آيد.اين امر باعث افزايش بيشتر سطح تماس قطرات آب با جريان بخار و بالا بردن افزايش راندمان هوازدايي دي اريتور وپيش گرم سازي آب تا دماي 1050C پيش از رسيدن آن به مخزن اصلي مي شود.

در دي اريتورهاي با ظرفيت بالا ، براي جلوگيري از كاهش دماي آب ذخيره شده ، يك عدد نازل تزريق بخار در قسمت تحتاني مخزن تعبيه مي شود.در مواقعي كه دماي آب از حد مجاز پايين تر مي رود ، شيركنترل دماي نصب شده بر روي مسير بخار باز شده وبخار به داخل مخزن تزريق مي شود.

نكات كاربردي جهت عملكرد بهينه دي اريتورها

در اين بخش به برخي نكات قابل توجه كه در عملكرد بهينه دي اريتورها موثر است ، اشاره مي شود:

1-     همانطور كه پيش از اين گفته شد ، جهت تخليه هوا وگازهاي محلول جداسازي شده از آب ، از يك شير اتوماتيك هواگير كه بر روي دي اريتور نصب مي شود ، استفاده مي شود.بهترين مكان براي نصب اينگونه شير آلات ، محلي است كه در آن بيشترين تجمع وتمركز گازهاي جداسازي شده وجود دارد.نكته قابل توجه اينكه شير اتوماتيك هواگير قابليت تخليه كامل گازهاي جداسازي شده را نداشته وهمواره مقداري از گاز اكسيژن ودي اكسيدكربن آزادانه در فضاي بالاي سطح آب مخزن بهمراه بخار باقي مي ماند.بنابراين تنها راه خارج سازي گازهاي باقي مانده در دي اريتور ، استفاده از يك شير تخليه دستي در فضاي مذكور وتخليه همزمان آنها با بخار به مدت چند ثانيه مي باشد.البته اين كار حتما بايد توسط اپراتور دستگاه وبا توجه به صلاحديد و دستورالعملهاي نگهداري تعريف شده براي دي اريتور انجام پذيرد.

2-     يكي ديگر از روشهاي مكمل در هوازدايي دي اريتور و تنظيم PH آب ، اضافه نمودن برخي تركيبات شيميايي به آب تغذيه در مسير خروجي دي اريتور (مسير مكش پمپ ديگ ) مي باشد.اين تركيبات اكسيژن باقي مانده كه توسط دي اريتور جداسازي نشده را در محل تزريق جذب نموده وبصورت رسوب ته نشين مي كنند.عملكرد بهينه ومقرون به صرفه دي اريتور در جداسازي80 درصد از گازهاي محلول در آب تغذيه ديگ ، در مقايسه با همان مقدار تركيبات شيميايي اندكي كه به آب اضافه مي شود ، كاملا مشهود وغير قابل انكار است زيرا هزينه هاي صرف شده جهت خريد اين نوع تركيبات بسيار چشمگير بوده واستفاده زياد از آنها كاملا غير معقول مي باشد.

3-     دربسياري از موتورخانه ها ، جهت كنترل سطح آب درون مخزن دي اريتور از يك سيستم كنترل اتوماتيكON/OFFاستفاده مي شود.در اينگونه سيستمها با تغيير در ميزان سطح آب مخزن با هر دوره باز وبسته شدن كامل شير كنترل ، حجم بالايي از آب سرد بطور ناگهاني وارد مخزن دي اريتور مي شود.در چنين شرايطي علاوه بر وارد آمدن شوك دمايي بالا به مخزن دي اريتور (آب تغذيه ديگ) كاهش يافته وديگ بخار ملزم به مصرف انرژي حرارتي بيشتري مي شود .بنابراين جهت صرفه جويي در ميزان مصرف سوخت ديگ ، بهترين روش استفاده از يك شير كنترل اتوماتيك تدريجي در مسير آب پركنددي اريتور مي باشد.در اينگونه شيرآلات كوچكترين ميزان تغيير در سطح آب مخزن ، با باز وبسته شدن تدريجي  شير قابل كنترل بوده و آب پركن دي اريتور ، به همان اندازه مورد نياز وارد مخزن مي شود ونهايتا اتلاف حرارتي ناشي از افت دماي ناگهاني آب به طرز چشمگيري كاهش مي يابد.

4-     يكي از رايجترين مشكلات در عموم موتورخانه هاي قديمي ، بروز خوردگي شديد ناشي از پديده كاويتاسيون در پمپهاي تغذيه ديگ بخار ولوه هاي مكش آن است

تحقيقات نشان مي دهد كه وقوع اين پديده رابطه مستقيمي با نحوه جانمايي دي اريتور دارد.هنگامي كه فشار بخار داخل دي اريتور بنابر دلايل مختلف از مقدار استاندارد1/2bar پايين بيايد ، آب داخل مخزن كه دمايي در حدود1050C دارد ، به سرعت شروع به جوشش(تغيير فاز از حالت مايع به بخار) مي كند.

در صورتي كه پمپ تغذيه ديگ ومخزن دي اريتور در يك سطح نصب شوند ، افت فشار پديد آمده مستقيما بر روي پمپ ولوله هاي مكش آن اثر گذاشته وآب شروع به جوشيدن كرده ومنجر به وقوع پديده كاويتاسيون در پمپ مي شود.براي رفع اين مشكل بايد مخزن دي اريتور حداقل در ارتفاع 3 متري از فلنج ورودي پمپ تغذيه نصب شود.در اين حالت هد استاتيكي بوجود امده در پشت پمپ ، همواره پمپ را از افت فشارهاي ناگهاني كه منجر به پديده كاويتاسيون در آن مي شود مصون مي دارد.

5-     نصب يك عدد شير اطمينان روي مخزن دي اريتور با فشار تنظيمي 4/bar 1 ، براي حفاظت از افزايش فشار ناگهاني مخزن كه ناشي از عملكرد ناصحيح شيركنترل فشار بخار مي باشد ، مي تواند منجر به افزايش طول عمر دي اريتور وجلوگيري از صدمات احتمالي آن شود.در نهايت رعايت نكات بالا مي تواند باعث افزايش طول عمر وراندمان دي اريتورها فارغ از نوع ونحوه عملكردشان شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *