استقرار دیگ فولادی روی فونداسیون

دیگ آب گرم
انواع دیگ آبگرم
مرداد ۲۶, ۱۳۹۷
مقاومت بدنه وفشار کار
مقاومت بدنه و فشار کار دیگ بخار و ابگرم
مرداد ۲۸, ۱۳۹۷

استقرار دیگ فولادی روی فونداسیون

چک لیست استقرار دیگ فولادی

استقرار دیگ فولادی روی فونداسیون

استقرار دیگ فولادی روی فونداسیون باید تراز باشد تا کلکتور و اتصالات مربوطه بدون ایجاد نیرو به دیگ بسته میشوند اگر فونداسیون به دلایل همتراز نبودن و یا نداشتن استحکام کافی، دیگ جابهجا شود باعث اعمال نیرو به اتصالات دیگ و نشست و یا شکستن لولههای متصل به آن میشود

حل استقرار دیگ را تمیز و اندازه گیریهای لازم توسط هنرجویان انجام شود. برای این منظور میتوانید چک لیستی شبیه چک لیست زیر تهیه و در اختیار هنرجویان قرار دهید تا آن را بررسی و تکمیل نمایند

 • بعد از تکمیل اطلاعات مورد نیاز با خطکشی، محل استقرار دیگ را مشخص
  کنند
 • سپس با توضیحات و راهنماییهای هنرآموز دیگ بسته شده و طی مراحلی که
  در کتاب ذکر شده دیگ را در محل خود مستقر نمایند.
 • بعد از انجام کار، نسبت به تکمیل ارزشیابی تکوینی هنرجویان اقدام نمایید.
  توجه: با توجه به سنگین بودن قطعات حتماً از وسایل مناسب استفاده نموده و
  درهنگام انتقال دیگ حتماً حضور داشته و انجام کارهنرجویان را نظارت کنید

 

ارزشیابی تکوینی (استقرار دیگ فولادی روی فونداسیون)

نمره
کسب
شده
غیرقابلقبول
( ١نمره)
قابل قبول ( ٢نمره) بالاتر
از حد
انتظار
( ٣نمره)
ردیف طرح فعالیت
شناخت وانتخاب ابزار مناسب
1 آمادهسازی
آماده کردن نقشه فونداسیون
آماده کردن فونداسیون طبق نقشه
کنترل تجهیزات جرثقیل استقرار دیگ فولادی روی
فونداسیون
2
استفاده صحیح از جرثقیل
تنظیم دقیق محل نصب دیگ
بستن مناسب دیگ به جرثقیل
تراز کردن دیگ روی فونداسیون
نحوه صحیح جدا کردن زنجیر
جرثقیل از دیگ
جمع نمره
رعایت ایمني در هنگام کار با
جرثقیل وسایر وسایل و ابزار
رعایت ایمني شخصي و
کارگاهي
3
4 دقت وسرعت در انجام کار زمان بندي شروع و پایان کار
1ـ رعایت مسایل زیست محیطي
2ـ تمیز نمودن محیط کار پس از
خاتمه کار
رعایت نکات زیستمحیطي
در محیط کار
5
ساماندهيـ پاکیزهسازي ـ نظم و
ترتیب ـ استانداردسازي ـ انضباط
پیادهسازي 5sدر محیط
کار
6
جمع نمره


نکات مربوط به دیگ موتورخانه

به دلیل نگهداري قطعات در انبارها و نفوذ اجسام خارجی به درون آنها و کثیف شدن آن، تمامی قطعات را بهطور کامل تمیز نمایید. در تمیز کردن پرهها، نشیمنگاه بوش در پرهها، سطح بیرونی بوشها و شیارهاي محل قرار گرفتن خمیر درزگیر دقت بیشتري نمائید. بهتر است قبل از مونتاژ داخل همۀ پرهها را با آب بشویید تا پسماندهاي ناشی از ریخته گري و انبارداري از پره ها خارج گردد

در طول استفاده از سیستم گرمایش حتیالمقدور آب درون دیگ و مدار گرمایش
را تخلیه نکنید زیرا این آب فاقد رسوب میباشد و پرکردن مجدد آب، موجب
رسوب املاح موجود آب در دیگ و سایر قسمتها میگردد، همچنین تشدید
رسوب باعث:
ـ کاهش انتقال گرما.
ـ افت راندمان گرمایی دیگ
ـ کاهش سطح مقطع کانالهاي گردش آب در پرههای دیگ و مسدود شدن آنها
ـ آسیبدیدگی و ترك خوردن پرهها به علت افزایش دماي ناشی از کاهش انتقال
گرما روي میدهد که جبران آن مستلزم صرف هزینههاي زیاد و مختل شدن
عملکرد دیگ میگردد. ضمن آنکه استفاده از آبهاي سخت (بالای )٢00ppm
نیز موجب رسوب گرفتگی زود هنگام دیگ میشود، به همین منظور استفاده از
رسوبگیر در مناطقی که سختی آب زیاد است الزامی خواهد بود.
ـ هنگام جمع کردن دیگ تکتک پرههای آن را تمیز نمایید تا تمام محتویات
داخل آن خارج گردد.
ـ هیچ وقت از چکشهای فلزی برای ضربه زدن استفاده نشود. این عمل باعث
ناهمگون جمع شدن وکج جا رفتن بوش میشود. علاوهبر آن ممکن است لبههای
پره آسیب دیده و عمل آببندی انجام نشود

ارزشیابی تکوینی (جمع کردن پره دیگ های چدنی)

نمره
کسب
شده
غیرقابل
قبول
(١نمره)
قابل قبول(٢نمره) بالاتر
از حد
انتظار
(٣نمره)
ردیف طرح فعالیت
شناخت وانتخاب ابزار مناسب
1 آمادهسازی
تعیین مقدار لازم مواد مصرفی
کنترل لوازم و تجهیزات
تمیز کردن پرههای دیگ جمع کردن پره دیگهای
چدنی
2
تشخیص پرههای میانی از پره های
جلویی وعقبی
قراردادن اصولی پرههای دیگ روی
فونداسیون
زدن ضدزنگ در محل قرارگیری
بوش ها
زدن صحیح ضدزنگ روی سطح
خارجی بوشها
استفاده صحیح از دیگ جمع کن
بستن صحیح میل مهارهای دیگ
جمع نمره
رعایت ایمني در هنگام جمع
کردن دیگ چدنی
رعایت ایمني شخصي و
کارگاهي
3
4 دقت وسرعت در انجام کار زمانبندي شروع و پایان کار
1ـ رعایت مسایل زیستمحیطي
2ـ تمیز نمودن محیط کار پس از
خاتمه کار
رعایت نکات زیستمحیطي
در محیط کار
5
ساماندهي ـ پاکیزهسازي ـ نظم
وترتیب ـ استانداردسازي ـ انضباط
پیادهسازي 5sدر محیط
کار
6
جمع نمره

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *