استاندارد سازی دیگ های بخار

انتخاب کردن نوع سوخت دیگ بخار
بهره وری انرژی در دیگ های بخار5
مهر 8, 1397
تعمیر و نگهداری دیگ های بخار
تشکیلات تولیدکننده های دیگ بخار و وسایل نقل و انتقالات
مهر 8, 1397

استاندارد سازی دیگ های بخار

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنھا سازمانی است در ایران که بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآوردھ ھا را تعیین و تدوین و اجرای آنھا را با کسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام نماید. وظایف وھدفھای موسسه عبارتست از:

(تعیین، تدوین و نشر استانداردھای ملی – انجام تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد بالا بردن کیفیت کالاھای داخلی، کمک به بھبود روشھای تولید و افزایش کارائی صنایع در جھت خودکفائی کشور – ترویج استانداردھای ملی – نظارت براجرای استانداردھای اجباری – کنترل کیفی کالاھای صادراتی مشمول استانداردھای اجباری و جلوگیری از صدورکالاھای نامرغوب بمنظور فراھم نمودن امکانات رقابت با کالاھای مشابه خارجی و حفظ بازارھای بین المللی کنترل کیفی کالاھای وارداتی مشمول استاندارد اجباری بمنظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیریاز ورود کالاھای نامرغوب خارجی راھنمائی علمی و فنی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان – مطالعه وتحقیق درباره روشھای تولید، نگھداری، بسته بندی و ترابری کالاھای مختلف – ترویج سیستم متریک و کالیبراسیونوسایل سنجش – آزمایش و تطبیق نمونه کالاھا با استانداردھای مربوط، اعلام مشخصات و اظھارنظر مقایسه ای وصدور گواھینامه ھای لازم.)

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد میباشد و لذا در اجرای وظایف خود ھم از آخرین پیشرفتھای علمی و فنی و صنعتی جھان استفاده مینماید و ھم شرایط کلی و نیازمندیھای خاص کشور را مورد توجه قرار میدھد.

اجرای استانداردھای ملی ایران بنفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین ایمنی و بھداشت مصرف کنندگان و صرفه جوئی در وقت و ھزینه ھا و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاھش قیمتھا میشود.

این استاندارد مقررات مربوط به طراحی و ساخت شامل مواد , مھارت ساخت , گردآوری مدارک فنی, علامتگذاری , بازرسی و آزمایش دیگھائی را مشخص میکند که سوخت , مستقیمأ در آنھا محترق شده و یا از حرارتمازاد سیستمھای دیگر استفاده میکنند . دیگھای مورد بحث از نوع استوانھای افقی یا عمودی بوده و از فولادھای کربندار یا کربن منگنز به روش جوشکاری ذوبی 2 طبق ضوابط این دیگ ھا برای تھیه بخار آب یا آب داغ به صورتی که در حین کاربه استنادتا تدوین استاندارد ملی ایران حرکت نکنندمورد استفاده قرار میگیرند. این استاندارد در مورد دیگھای بخار لوله آبی رجوع شود) و دیگ ھای نوع لکوموتیو ( دیگھای بخاری که در لکوموتیو قطار نصب میشوند ) بکارنمی روند. 11138sدر این استاندارد مضافأ مقررات مربوط به بھره رداری مطمئن از دیگ برای نصب شیرھای اطمینان, اتصالات  متعلقات متصل به دیگ نیز ذکر گردیده است.

استاندارد سازی دیگ های بخار

این استاندارد ھمچنین مقرر میدارد که موارد مشروح در قسمت  مستند به مدارک باشند.برای تطبیق کامل دیگ با این استاندارد هم مقررات صریح وهم موارد مستند برای آن رعایت گردند.

  مواردی که این استاندارد شامل آنھا نمی گردد

طراحی و ساخت بخار داغ کن ھا, بازیابھا پیش گرمکنھای ھوا سوخت رسانه ھای مکانیکی ( وسایل سوخت رسانی , جامد , مایع و گاز ), وسایل گاز یا گازوئیل سوز , وسایل ایجاد دمش یا مکشی و وسایل فرعی دیگری که ممکن است مورد نظر خریدار باشند , در محدوده این استاندارد قرار نداشته و از موضوعات توافقی بین خریدار و سازنده میباشند . برای بدست آوردن مشخصات تجھیزات فرعی دیگھا بایستی به استانداردھای مربوطهمراجعه گردد  .

این استاندارد طراحی و ساخت آجرکاری , عایق کاری , اتصالات کوره و طرح متعلقات دیگ را شامل نمیشود.

مقررات مربوط به تعمیرات یا تغییرات دیگھای در حال بھرھبرداری خارج از محدوده این استاندارد میباشد.

 – تعاریف

برای اھداف این استاندارد , تعاریف ارائه شده در استاندارد ملی ایران به شماره ھمراه تعاریف زیر بکار میروند.

  خریدار

فرد یا سازمانی است که دیگ کامل شده را از سازنده خریداری مینماید.

 طراح

فرد یا سازمانی است که شکل , ابعاد و ضخامت دیگ و انتخاب مواد و جزئیات و روشھای ساخت و آزمایشات رامشخص مینماید.

 سازنده

فرد یا سازمانی که دیگ یا ھر قطعھای از آنرا میسازد , یا مسئولیت ساخت آن یا ھر قطعھای از آنرا میپذیرد.

  تھیه کننده مواد

فرد یا سازمانی , غیر از تولید کننده که مواد یا قطعات پیش ساخته استاندارد شده را که در ساخت دیگ یا ھر قطعه ازآن بکار میروند , تھیه میکند.

 تولید کننده مواد و یا قطعات از پیش ساخته شده

فرد یا سازمانی که مواد مربوط به ساخت دیگ , اجزا یا قطعات پیش ساخته استاندارد شده دیگ را تولید میکند.

مرجع معتبر قانونی: مرجع معتبر قانونی کشوری که دیگ در آنجا نصب میشود و قانونأ نسب به اجرای الزامات قانونی و مقرراتی آن کشوردر رابطه دیگ ھا مسئول میباشد ( این مرجع در ایران مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میباشد).

  مرجع معتبر بازرسی دیگ بخار

شخص یا مجمع مستقلی که از طرف افراد زیر عمل میکند:

الف : خریدار  یا دارنده دیگ

ب : مرجع معتبر قانونی

که طرح , مواد و ساخت دیگ را با توجه به مقررات این استاندارد مورد بازبینی قرار میدھد.

  بازرس دیگ بخار

فردی که توسط مرجع معتبر بازرسی استخدام گردیده و آموزش داده میشود تا وظایف مربوط به مرجع معتبر بازرس را ھمانطور مقرر شده انجام دھد

  مسئولیتھای خریدار دیگ بخار

در صورتی که مرجع بازرسی توسط خریدار معرفی شود خریدار مسئول است اطمینان حاصل کند که اطلاعات موردنیاز مرجع بازرسی طبق این استاندارد توسط سازنده تھیه و در دسترس این مرجع قرار داده شود.

در صورت لزوم در مسئولیت خریدار است که مطمئن شود مرجع بازرسی مورد قبول مرجع معتبر قانونی میباشد.

 یادآوری : این امر ھنگام سفارش بایستی انجام پذیرد

خریدار مسئول است اطمینان حاصل نماید که دیگ خریداری شده و تأسیسات جانبی توسط متخصص کاملا با کفایت وآموزش دیده بر طبق دستورات مبتنی بر توصیه ھای کارخانه ھای سازنده مورد بھره برداری و نگھداری قرار گیرد.

مسئولیتھای سازنده دیگ بخار

قبل از ساخت یک دیگ یا یک سری دیگ , سازنده دیگ میباید فھرستی از مواد , محاسبات جزئیات طرح اصلی , نقشه ھای قطعات برش خورده کاملا اندازھگذاری شده که نشان دھنده ساختمان تمامی قسمتھای تحت فشار دیگ با کلیه جزئیات شامل جزئیات جوش میباشند را فراھم آورده و در اختیار مرجع بازرسی قرار دھد.

سازنده ھمچنین میباید اسناد و گواھینامه ھا را طبق بندھای گفته شده رعایت کندجایی که روش های دیگری برای ساخت وآزمایش توسط این استاندارد مجاز شناخته

شده باشند سازنده میبایست قبل ازاقدام , روش انتخابی خود را برای خریدار یا مرجع بازرسی و یا ھر دو روشن نماید.

در مواردی که وظیفه طراحی و ساخت به عھده سازمانھای مجزا میباشد مسئولیتھای سازنده آن چنانکه در این استاندارد آمده اند مطابق یک روش پذیرفته شده میان سازمان ھای مربوطه ایفأ میگردد.

آزمایشھایی که توسط مرجع بازرسی انجام میگیرند , سازنده را از مسئولیتھائی که در مورد رعایت مفاد این استانداردبه عھده دارد معاف نمینماید . سازنده دیگ باید در مورد چگونگی کار و نگھداری دیگ تحویلی , تأسیسات جانبی ومعیارھای ضروری جھت حصول اطمینان از ایمنی دیگ ھنگام کار , دستورالعملھای لازم را ارائه داده و در صورت اقتضأ توضیحات لازم را نیز در اختیار خریدار قرار دھد.

سازنده ھمچنین میباید اسناد و گواھینامه ھا را درجایی که روشهای دیگری برای ساخت وآزمایش توسط این استاندارد مجاز شناخته شده باشند سازنده می بایست

قبل ازاقدام , روش انتخابی خود را برای خریدار یا مرجع بازرسی و یا ھر دو روشن نماید.

در مواردی که وظیفه طراحی و ساخت به عھده سازمانھای مجزا میباشد مسئولیتھای سازنده آن چنانکه در این استاندارد آمده اند مطابق یک روش پذیرفته شده میان سازمان ھای مربوطه ایفأ میگردد.

آزمایشھایی که توسط مرجع بازرسی انجام میگیرند , سازنده را از مسئولیتھائی که در مورد رعایت مفاد این استانداردبه عھده دارد معاف نمینماید . سازنده دیگ باید در مورد چگونگی کار و نگھداری دیگ تحویلی , تأسیسات جانبی ومعیارھای ضروری جھت حصول اطمینان از ایمنی دیگ ھنگام کار , دستورالعملھای لازم را ارائه داده و در صورت اقتضأ توضیحات لازم را نیز در اختیار خریدار قرار دھد.

مرجع بازرسی موظف است طرح دیگ از نظر تطبیق با این استاندارد و انجام کلیه بازرسیھا و آزمایشات مورد نیازھنگام ساخت را مورد بازرسی قرار دھد.

  اصطلاحات فنی و علائم دیگ بخار

علائم بکار رفته در این استاندارد در جاھای مناسب تعریف شدھاند . در بعضی از بندھای بخش 3 علامت واحد برای نمایش عبارات گوناگون بکار میرود , ولی در تمامی چنین مواردی مفھوم ویژه ھر علامت برای ھر فرمول مشخص شدهاست.

اطلاعات و مقرراتی که باید پذیرفته شده و مستند گردند.

-اطلاعاتی که میبایست توسط خریدار فراھم آیند

– اطلاعات زیر باید توسط خریدار فراھم آمده و کاملا مستند شود.

ھم مقررات تصریح شده در کل این استاندارد و ھم موارد از ( الف ) تا ( د ) قبل از اینکه ھر گونه ادعای تطبیق بهاستاندارد بتواند مورد رسیدگی قرار گیرد , باید رعایت شده باشد.

الف : مشخصات شرایط کاردیگ , به ھمراه جزئیات ھر یک از شرایط ناپایدار و یا نامساعد که لازمست دیگ تحت آن کار کند و یا ھر مقررات ویژه دیگری برای بازرسی ضمن کاربا دیگ

ب: نام مرجع بازرسی منتخب خریدار

ج: ھر مقرره خاص یا آئیننامه دیگری که دیگ ساخته شده باید بر آن منطبق باشد.

برای مثال : قوانین دیگھا در غیر کشور سازنده

د: نام مرجع قانونی ( در صورت وجود).

 

موارد مندرج باید بر حسب اقتضا بین طرف ھای مربوطه که در بندھای مورد مراجعه نام برده شده اند , مورد پذیرش قرار گرفته و کاملا مستند گردند . قبل از اینکه ادعای تطبیق با استاندارد بتواندمطرح شود و یا مورد رسیدگی قرار گیرد . ھم مقررات مطروحه در تمامی این استاندارد و ھم اقلام مستند شده بایدرعایت شوند.

مقرراتی که در مرحله سفارش یا عقد قرارداد باید مورد توافق قرار گرفته و مستند گردد

در مواردی که وظایف طراحی , ساخت و نصب به عھده , سازمان ھائی مجزا میباشند , روشی که بر طبق آن مسئولیتھای سازنده کاھش مییابد , باید مورد توافق قرار گرفته و مستند گردد.

مقرراتی که ضمن عملیات ساخت میبایست پذیرفته شده و مستند گردند : موارد زیر بر حسب اقتضا میبایدقید و مستند گردند

چگونگی عملیات حرارتی انجام شده بر روی ورق ھای تھیه شده جھت شکل پذیری روشھای اتصال لوله ھا غیر از آنھائی که در اشکال نشان داده شده است.

1-استفاده از یک نوع عملیات حرارتی دیگر به منظور نرمالیزه کردن پس از شکل دادن به ورق ھائی که در دماھایغیر یکنواخت یا تحت حرارت دھی موضعی عدسی شکل شده یا فلانج میگردند .

مقررات مربوط به مواد مورد مصرف جوشکاری در صورتی که در استاندارد مربوطه یافت نشوند

3-عملیات حرارتی که پس از شکل دادن سرد صفحات جوشکاری شده در مواردی که شعاع داخل قوس بعد از شکل دادن کمتر از  برابر ضخامت صفحه باشد , میباید انجام پذیرند

4-چنانچه در آزمایش پرتونگاری در طول خط جوش عیوب ممتد مشاھده شود یا باید قسمتھای معیوب تعمیر شود یاجوشکاری آنھا کاملا پاک شده و مجددا جوشکاری انجام گیرد

5-در صورتی که ھنگام عملیات حرارتی بعد از جوشکاری  دمای فلز داخل کوره از روی دمای فضای داخل کوره بدست آید , محدوده مطابق دماھای فلز باید مشخص شوند

6-مشخص کردن نوع عملیات حرارتی ( غیر از نرمالیزه کردن ) برای قطعاتی که در محدوده , دمائی مناسبی شکل داده نمیشوند , قبل و یا بعد از جوشکاری

7-تعیین معیار مقبولیت برای عیوب جوش در اتصالات جوشی , غیر از جوش ھای اصلی ساختمان دیگ که در بازرسی چشمی و آزمایشات غیر مخرب آشکار شدھاند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش