استاندارد سازی دیگ های بخار

انتخاب کردن نوع سوخت دیگ بخار
بهره وری انرژی در ديگ های بخار5
مهر ۷, ۱۳۹۷
تعمیر و نگهداری دیگ های بخار
تشکیلات تولیدکننده های دیگ بخار و وسایل نقل و انتقالات
مهر ۱۴, ۱۳۹۷

استاندارد سازی دیگ های بخار

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنھا سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآوردھ ھا را تعيين و تدوين و اجراي آنھا را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف وھدفھاي موسسه عبارتست از:

(تعيين، تدوين و نشر استانداردھاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاھاي داخلي، كمك به بھبود روشھاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جھت خودكفائي كشور – ترويج استانداردھاي ملي – نظارت براجراي استانداردھاي اجباري – كنترل كيفي كالاھاي صادراتي مشمول استانداردھاي اجباري و جلوگيري از صدوركالاھاي نامرغوب بمنظور فراھم نمودن امكانات رقابت با كالاھاي مشابه خارجي و حفظ بازارھاي بين المللي كنترل كيفي كالاھاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيرياز ورود كالاھاي نامرغوب خارجي راھنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه وتحقيق درباره روشھاي توليد، نگھداري، بسته بندي و ترابري كالاھاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيونوسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاھا با استانداردھاي مربوط، اعلام مشخصات و اظھارنظر مقايسه اي وصدور گواھينامه ھاي لازم.)

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود ھم از آخرين پيشرفتھاي علمي و فني و صنعتي جھان استفاده مينمايد و ھم شرايط كلي و نيازمنديھاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدھد.

اجراي استانداردھاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بھداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و ھزينه ھا و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاھش قيمتھا ميشود.

اين استاندارد مقررات مربوط به طراحي و ساخت شامل مواد , مھارت ساخت , گردآوري مدارك فني, علامتگذاري , بازرسي و آزمايش ديگھائي را مشخص ميكند كه سوخت , مستقيمأ در آنھا محترق شده و يا از حرارتمازاد سيستمھاي ديگر استفاده ميكنند . ديگھاي مورد بحث از نوع استوانھاي افقي يا عمودي بوده و از فولادھاي كربندار يا كربن منگنز به روش جوشكاري ذوبي 2 طبق ضوابط اين ديگ ھا براي تھيه بخار آب يا آب داغ به صورتي كه در حين كاربه استنادتا تدوین استاندارد ملی ایران حرکت نکنندمورد استفاده قرار میگیرند. اين استاندارد در مورد ديگھاي بخار لوله آبي رجوع شود) و ديگ ھاي نوع لكوموتيو ( ديگھاي بخاري كه در لكوموتيو قطار نصب ميشوند ) بكارنمي روند. 11138sدر اين استاندارد مضافأ مقررات مربوط به بھره رداري مطمئن از ديگ براي نصب شيرھاي اطمينان, اتصالات  متعلقات متصل به ديگ نيز ذكر گرديده است.

استاندارد سازی دیگ های بخار

اين استاندارد ھمچنين مقرر ميدارد كه موارد مشروح در قسمت  مستند به مدارك باشند.برای تطبیق کامل دیگ با این استاندارد هم مقررات صریح وهم موارد مستند برای آن رعایت گردند.

  مواردی كه اين استاندارد شامل آنھا نمی گردد

طراحي و ساخت بخار داغ كن ھا, بازيابھا پيش گرمكنھاي ھوا سوخت رسانه ھاي مكانيكي ( وسايل سوخت رساني , جامد , مايع و گاز ), وسايل گاز يا گازوئيل سوز , وسايل ايجاد دمش يا مكشي و وسايل فرعي ديگري كه ممكن است مورد نظر خريدار باشند , در محدوده اين استاندارد قرار نداشته و از موضوعات توافقي بين خريدار و سازنده ميباشند . براي بدست آوردن مشخصات تجھيزات فرعي ديگھا بايستي به استانداردھاي مربوطهمراجعه گردد  .

اين استاندارد طراحي و ساخت آجركاري , عايق كاري , اتصالات كوره و طرح متعلقات ديگ را شامل نميشود.

مقررات مربوط به تعميرات يا تغييرات ديگھاي در حال بھرھبرداري خارج از محدوده اين استاندارد ميباشد.

 – تعاريف

براي اھداف اين استاندارد , تعاريف ارائه شده در استاندارد ملي ايران به شماره ھمراه تعاريف زير بكار ميروند.

  خريدار

فرد يا سازماني است كه ديگ كامل شده را از سازنده خريداري مينمايد.

 طراح

فرد يا سازماني است كه شكل , ابعاد و ضخامت ديگ و انتخاب مواد و جزئيات و روشھاي ساخت و آزمايشات رامشخص مينمايد.

 سازنده

فرد يا سازماني كه ديگ يا ھر قطعھاي از آنرا ميسازد , يا مسئوليت ساخت آن يا ھر قطعھاي از آنرا ميپذيرد.

  تھيه كننده مواد

فرد يا سازماني , غير از توليد كننده كه مواد يا قطعات پيش ساخته استاندارد شده را كه در ساخت ديگ يا ھر قطعه ازآن بكار ميروند , تھيه ميكند.

 توليد كننده مواد و يا قطعات از پيش ساخته شده

فرد يا سازماني كه مواد مربوط به ساخت ديگ , اجزا يا قطعات پيش ساخته استاندارد شده ديگ را توليد ميكند.

مرجع معتبر قانوني: مرجع معتبر قانوني كشوري كه ديگ در آنجا نصب ميشود و قانونأ نسب به اجراي الزامات قانوني و مقرراتي آن كشوردر رابطه ديگ ھا مسئول ميباشد ( اين مرجع در ايران مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ميباشد).

  مرجع معتبر بازرسی دیگ بخار

شخص يا مجمع مستقلي كه از طرف افراد زير عمل ميكند:

الف : خريدار  يا دارنده ديگ

ب : مرجع معتبر قانوني

كه طرح , مواد و ساخت ديگ را با توجه به مقررات اين استاندارد مورد بازبيني قرار ميدھد.

  بازرس دیگ بخار

فردي كه توسط مرجع معتبر بازرسي استخدام گرديده و آموزش داده ميشود تا وظايف مربوط به مرجع معتبر بازرس را ھمانطور مقرر شده انجام دھد

  مسئوليتھای خريدار دیگ بخار

در صورتي كه مرجع بازرسي توسط خريدار معرفي شود خريدار مسئول است اطمينان حاصل كند كه اطلاعات موردنياز مرجع بازرسي طبق اين استاندارد توسط سازنده تھيه و در دسترس اين مرجع قرار داده شود.

در صورت لزوم در مسئوليت خريدار است كه مطمئن شود مرجع بازرسي مورد قبول مرجع معتبر قانوني ميباشد.

 يادآوري : اين امر ھنگام سفارش بايستي انجام پذيرد

خريدار مسئول است اطمينان حاصل نمايد كه ديگ خريداري شده و تأسيسات جانبي توسط متخصص كاملا با كفايت وآموزش ديده بر طبق دستورات مبتني بر توصيه ھاي كارخانه ھاي سازنده مورد بھره برداري و نگھداري قرار گيرد.

مسئوليتھای سازنده دیگ بخار

قبل از ساخت يك ديگ يا يك سري ديگ , سازنده ديگ ميبايد فھرستي از مواد , محاسبات جزئيات طرح اصلي , نقشه ھاي قطعات برش خورده كاملا اندازھگذاري شده كه نشان دھنده ساختمان تمامي قسمتھاي تحت فشار ديگ با كليه جزئيات شامل جزئيات جوش ميباشند را فراھم آورده و در اختيار مرجع بازرسي قرار دھد.

سازنده ھمچنين ميبايد اسناد و گواھينامه ھا را طبق بندھاي گفته شده رعایت کندجایی که روش های دیگری برای ساخت وآزمایش توسط این استاندارد مجاز شناخته

شده باشند سازنده ميبايست قبل ازاقدام , روش انتخابي خود را براي خريدار يا مرجع بازرسي و يا ھر دو روشن نمايد.

در مواردي كه وظيفه طراحي و ساخت به عھده سازمانھاي مجزا ميباشد مسئوليتھاي سازنده آن چنانكه در اين استاندارد آمده اند مطابق يك روش پذيرفته شده ميان سازمان ھاي مربوطه ايفأ ميگردد.

آزمايشھايي كه توسط مرجع بازرسي انجام ميگيرند , سازنده را از مسئوليتھائي كه در مورد رعايت مفاد اين استانداردبه عھده دارد معاف نمينمايد . سازنده ديگ بايد در مورد چگونگي كار و نگھداري ديگ تحويلي , تأسيسات جانبي ومعيارھاي ضروري جھت حصول اطمينان از ايمني ديگ ھنگام كار , دستورالعملھاي لازم را ارائه داده و در صورت اقتضأ توضيحات لازم را نيز در اختيار خريدار قرار دھد.

سازنده ھمچنين ميبايد اسناد و گواھينامه ھا را درجایی که روشهای دیگری برای ساخت وآزمایش توسط این استاندارد مجاز شناخته شده باشند سازنده می بایست

قبل ازاقدام , روش انتخابي خود را براي خريدار يا مرجع بازرسي و يا ھر دو روشن نمايد.

در مواردي كه وظيفه طراحي و ساخت به عھده سازمانھاي مجزا ميباشد مسئوليتھاي سازنده آن چنانكه در اين استاندارد آمده اند مطابق يك روش پذيرفته شده ميان سازمان ھاي مربوطه ايفأ ميگردد.

آزمايشھايي كه توسط مرجع بازرسي انجام ميگيرند , سازنده را از مسئوليتھائي كه در مورد رعايت مفاد اين استانداردبه عھده دارد معاف نمينمايد . سازنده ديگ بايد در مورد چگونگي كار و نگھداري ديگ تحويلي , تأسيسات جانبي ومعيارھاي ضروري جھت حصول اطمينان از ايمني ديگ ھنگام كار , دستورالعملھاي لازم را ارائه داده و در صورت اقتضأ توضيحات لازم را نيز در اختيار خريدار قرار دھد.

مرجع بازرسي موظف است طرح ديگ از نظر تطبيق با اين استاندارد و انجام كليه بازرسيھا و آزمايشات مورد نيازھنگام ساخت را مورد بازرسي قرار دھد.

  اصطلاحات فني و علائم دیگ بخار

علائم بكار رفته در اين استاندارد در جاھاي مناسب تعريف شدھاند . در بعضي از بندھاي بخش 3 علامت واحد براي نمايش عبارات گوناگون بكار ميرود , ولي در تمامي چنين مواردي مفھوم ويژه ھر علامت براي ھر فرمول مشخص شدهاست.

اطلاعات و مقرراتي كه بايد پذيرفته شده و مستند گردند.

-اطلاعاتي كه ميبايست توسط خريدار فراھم آيند

– اطلاعات زير بايد توسط خريدار فراھم آمده و كاملا مستند شود.

ھم مقررات تصريح شده در كل اين استاندارد و ھم موارد از ( الف ) تا ( د ) قبل از اينكه ھر گونه ادعاي تطبيق بهاستاندارد بتواند مورد رسيدگي قرار گيرد , بايد رعايت شده باشد.

الف : مشخصات شرايط كارديگ , به ھمراه جزئيات ھر يك از شرايط ناپايدار و يا نامساعد كه لازمست ديگ تحت آن كار كند و يا ھر مقررات ويژه ديگري براي بازرسي ضمن كاربا ديگ

ب: نام مرجع بازرسي منتخب خريدار

ج: ھر مقرره خاص يا آئيننامه ديگري كه ديگ ساخته شده بايد بر آن منطبق باشد.

براي مثال : قوانين ديگھا در غير كشور سازنده

د: نام مرجع قانوني ( در صورت وجود).

 

موارد مندرج باید بر حسب اقتضا بين طرف ھاي مربوطه كه در بندھاي مورد مراجعه نام برده شده اند , مورد پذيرش قرار گرفته و كاملا مستند گردند . قبل از اينكه ادعاي تطبيق با استاندارد بتواندمطرح شود و يا مورد رسيدگي قرار گيرد . ھم مقررات مطروحه در تمامي اين استاندارد و ھم اقلام مستند شده بايدرعايت شوند.

مقرراتي كه در مرحله سفارش يا عقد قرارداد بايد مورد توافق قرار گرفته و مستند گردد

در مواردي كه وظايف طراحي , ساخت و نصب به عھده , سازمان ھائي مجزا ميباشند , روشي كه بر طبق آن مسئوليتھاي سازنده كاھش مييابد , بايد مورد توافق قرار گرفته و مستند گردد.

مقرراتي كه ضمن عمليات ساخت ميبايست پذيرفته شده و مستند گردند : موارد زير بر حسب اقتضا ميبايدقيد و مستند گردند

چگونگي عمليات حرارتي انجام شده بر روي ورق ھاي تھيه شده جھت شكل پذيري روشھاي اتصال لوله ھا غير از آنھائي که در اشکال نشان داده شده است.

1-استفاده از يك نوع عمليات حرارتي ديگر به منظور نرماليزه كردن پس از شكل دادن به ورق ھائي كه در دماھايغير يكنواخت يا تحت حرارت دھي موضعي عدسي شكل شده يا فلانج ميگردند .

مقررات مربوط به مواد مورد مصرف جوشكاري در صورتي كه در استاندارد مربوطه يافت نشوند

3-عمليات حرارتي كه پس از شكل دادن سرد صفحات جوشكاري شده در مواردي كه شعاع داخل قوس بعد از شكل دادن كمتر از  برابر ضخامت صفحه باشد , ميبايد انجام پذيرند

4-چنانچه در آزمايش پرتونگاري در طول خط جوش عيوب ممتد مشاھده شود يا بايد قسمتھاي معيوب تعمير شود ياجوشكاري آنھا كاملا پاك شده و مجددا جوشكاري انجام گيرد

5-در صورتي كه ھنگام عمليات حرارتي بعد از جوشكاري  دماي فلز داخل كوره از روي دماي فضاي داخل كوره بدست آيد , محدوده مطابق دماھاي فلز بايد مشخص شوند

6-مشخص كردن نوع عمليات حرارتي ( غير از نرماليزه كردن ) براي قطعاتي كه در محدوده , دمائي مناسبي شكل داده نميشوند , قبل و يا بعد از جوشكاري

7-تعيين معيار مقبوليت براي عيوب جوش در اتصالات جوشي , غير از جوش ھاي اصلي ساختمان ديگ كه در بازرسي چشمي و آزمايشات غير مخرب آشكار شدھاند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *